Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 12. rady města ze dne 18.4.2011

.
 
Zápis
 
 
                        z 12. zasedání rady města, konaného
                                      dne 18. dubna  2011                       
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                         RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                    Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                                
 
                   JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
O m l u v e n :
 
                   Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
 
H o s t é :
 
        Mgr. Stanislav Hajný             - ředitel ZŠ a MŠ J.A.K.
                                                     Nové Strašecí ( info o
                                                     MŠ v Tovární ulici)
       Ing. Miroslav Špička             - ředitel Technických
                                                    služeb města Nové
                                                    Strašecí, p.o. –
                                                      (k bodu 6)
          Petr Dolejšek                    - Čestav, s.r.o. (k bodu 7,8)
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
           Ing. Karel Kestner v.r. (27.4.2011)                           Ing. Jan Bureš v.r. (21.4.2011)
 
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Rozpočtová opatření za období III.-IV/2010
 2. Zpráva o závěrečném účtu za rok 2010
 3. Granty 2011
 4. OZV – systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. 4. výzva pro příjem žádostí do Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader
 6. Návrh na zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí
 7. Zřízení věcného břemene
 8. Převod kanalizace
 9. Přijetí daru pozemku parc.č. 1341/8
 10. Prodej osobního automobilu
 11. Ukončení nájmu budovy čp. 1081 dohodou
 12. Změna účastníků nájemní smlouvy
 13. Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
 14. Plán odpadového hospodářství
 15. Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města
 16. Výroční zpráva městské policie za rok 2010
Různé
Závěr
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6  členů rady města.
Z dnešního jednání rady města je omluven Mgr. Richard Spiegl.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Janem Bechyně
a Bc. Pavlem Novákem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Karla Kestnera
a  Ing. Jana Bureše.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6 přítomnými členy rady města
 
 
 
1) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období III. - IV./2011
 
Rozpočtová opatření je nezbytné přijmout s ohledem na:
 
- Přijetí dotace na výdaje související se sčítáním lidu, domů v r. 2011.
- Převod finančních prostředků z vlastní hospodářské činnosti a pokrytí výdajů spojených
   s vyrovnáním dle smluvního vztahu s firmou HAFEN (odkoupení plynové přípojky
   a plynových kotlů – hala v areálu bývalého SDZ).                                                               
- Pokrytí výdajů za zpracování studie stavebních úprav v souvislosti s plánovaným zřízením
 stanoviště záchranné služby v objektu polikliniky.
- Vyúčtování dotace s Okresní pečovatelskou službou o.p.s. za rok 2010.
- Finanční vypořádání s krajem – dotace na sociální dávky v r. 2010.
- Realizaci převodů mezi §§ z důvodu dosažených úspor a pokrytí nerozpočtovaných výdajů:
      - Na finanční zajištění údržby a oprav chodníků v lokalitě Komenského náměstí (úspora
          dosažena na § 2212 Silnice z důvodu příznivých klimatický podmínek v I.čtvrtletí  
          letošního roku.
      - Převod z § Činnost místní správy z důvodu pokrytí výdajů na projekt. dokumentaci
         stavby „ul. Ke Stadionu“.
       - Převod z § Činnost místní správy z důvodu pokrytí výdajů spojených se zpracováním
          změn územního plánu města.
     - Navrácení půjčky od Středočeského kraje na přípravu projektů v rámci programu
        ROP  NUTS II Střední Čechy.
 
Rozpočtová opatření byla projednána na schůzi Finančního výboru dne 13.4.2011, který doporučuje ZM rozpočtová opatření za období III.- IV./2011 ke schválení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 150
 
d o p o r u č u j e  
 
zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období III.- IV./2011 schválilo
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   ZA OBDOBÍ III. - IV. /2011
 
I. PŘÍJMY                                                                                                     v tis. Kč
 
       Přijaté dotace
             pol. 4111 – Neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy
                                 (výdaje spojené se zabezpečením sčítání lidu, domů - 2011)               27,913
       Převod finančních prostředků z vlastní hospodářské činnosti
              pol. 4131 – pokrytí výdajů spojených s vyrovnáním dle smluvního vztahu s firmou
                                 HAFEN (odkoupení plynové přípojky a plynových kotlů)                        199 
              pol. 4131 – pokrytí výdajů spojených se zpracováním studie stavebních úprav
                                 v souvislosti se zřízením stanoviště záchranné služby v objektu
                                 polikliniky                                                                                                      6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        II. VÝDAJE  
 
         § 3639 Komunální služby
               pol. 6121 – výdaje na finanční vyrovnání dle smluvního vztahu s firmou
                                   HAFEN (odkoupení plynové přípojky a plynových kotlů)                      199 
               pol. 6121 – výdaje za zpracování studie stavebních úprav v souvislosti se zřízením
                                  stanoviště záchranné služby v objektu polikliniky                                        6
         § 4351 Pečovatelská služba
               pol. 5221 – neinvestiční transfer (vyúčtování podle počtu klientů za r. 2010)              29
         § 6171 Činnost místní správy
               pol. 5021 – ostatní osobní výdaje (sčítání lidu, domů – 2011)                                27,913
         § 6402 Finanční vypořádání s krajem
               pol. 5366 – vypořádání sociálních dávek za rok 2010                                                   15
        
         pozn. výdaje spojené s vyúčtováním za rok 2010 (§ 4351 – 29 tis. a § 6402 – 15 tis. Kč
                    budou kryty ze zůstatku na ZBÚ.
           
 
 
 
III. PŘEVODY MEZI §§  
 
§ 2212 Silnice
            pol. 5169 – výdaje na zimní údržbu a čištění města (úspora k 31.3.2011)                   - 330
            pol. 6121 – výdaje na projektovou dokumentaci stavby „ul. Ke Stadionu“                     81   
§ 2219 Záležitosti pozemních komunikací
            pol. 5171 – opravy a udržování (opravy chodníků a odstavných ploch)                         330
§ 3635 Územní plánování
            pol. 6119 – zpracování změn územního plánu města (Doc. Ing. Arch. Ivan Horký)        80
§ 6171 Činnost místní správy
            pol. 6119 – zpracování změn územního plánu města (Doc. Ing. Arch. Ivan Horký)      - 80
            pol. 6121 – pořízení projektových dokumentací                                                             - 81          
                              
            
IV. FINANCOVÁNÍ
 
      pol. 8124 – splátka půjčky z běžného účtu města poskytnuté Středočeským krajem na 
                         na přípravu projektů v rámci programu ROP NUTS II Střední Čechy v
                         objemu                                                                                                         5 000        
              
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Jan Bechyně)
 
 
 
2) Zpráva o závěrečném účtu za rok 2010
 
Zpráva o závěrečném účtu za rok 2010 byla zpracována ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Její nedílnou součástí je zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2010, doplněná o stanovisko města k přezkumu hospodaření ze dne 18. 3. 2011 a písemnými závěry z prověření námitek uvedených ve stanovisku města projednanými dne 6. 4. 2011.
Uvedené materiály byly projednány ve finančním výboru dne 13. 4. 2011, který doporučuje radě města přijmout níže uvedené usnesení. 
Rada města po projednání zprávy o závěrečném účtu za rok 2010 a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2010, přijímá ve smyslu ustanovení § 17, odst. 7, písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následující usnesení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.   151
 
d o p o r u č u j e 
 
zastupitelstvu města, aby přijalo usnesení v tomto znění:
 
U s n e s e n í
Zastupitelstvo města
 
I.   s o u h l a s í
 
s celoročním hospodařením města s výhradami;
  
II.  u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ:
 
a) prostřednictvím hlavní inventarizační komise zajistit při inventarizaci majetku a závazků dodržování příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků;
 
b) prostřednictvím vedoucích odborů OI, OV a OF zahájit práce na vydefinování majetku vedeného na podrozvahovém účtu 903 a případně zajistit potřebné úkony (dodatečné kolaudace, ocenění apod.), které povedou k začlenění tohoto majetku do řádné majetkové evidence města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
3) Městské granty 2011
 
Do městských grantů 2011 bylo zasláno celkem 51 přihlášek do všech vyhlášených témat . 49 přihlášek bylo podáno v souladu se „Zásadami pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí“, 2 přihlášky nebyly zařazeny . Podle témat lze přihlášky rozdělit takto: Mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství a volnočasových aktivitách - 36 přihlášek, Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města – 8 přihlášek, Sociální a zdravotní oblast – 5 přihlášek.
Schválená částka pro granty 2011 je 550.000 Kč. Zaslané požadavky subjektů na grantové příspěvky jsou 1 348 200,- Kč. Grantová komise na svém jednání dne 11. 4. 2011 doporučila k rozdělení 508.500,- Kč.
V návrhu na rozdělení grantových příspěvků byla vzata v úvahu kriteria ze „Zásad
pro poskytování grantových příspěvků města “, byly zohledněny informace, které jednotlivé subjekty poskytly o své činnosti.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 152
 
I. s c h v a l u j e
 
1) Grantové příspěvky pro jednotlivá témata na rok 2011 občanským sdružením, humanitárním organizacím a fyzickým nebo právnickým osobám v celkové výši 225.000,- Kč dle přiložených tabulek (Mládež do 18 let -A, Akce se spoluúčastí města - B, Sociální
a zdravotní oblast - C, Nezařazeno – D), které jsou přílohou tohoto usnesení.
2) Čerpání grantového příspěvku na rok 2011 v plné výši od 26. 4. 2011.
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města schválit grantové příspěvky TJ Sokol Nové Strašecí v celkové výši 283.000,- Kč pro oblasti Mládež do 18 let – A a Akce se spoluúčastí města – B dle tabulky, která je přílohou tohoto usnesení
 
III. u k l á d á 
 
Místostarostce města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ:
1) Předložit zastupitelstvu města ke schválení grantovou dotaci převyšující 50.000,- Kč   
     jednomu žadateli – TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 283.500 Kč (zákon o obcích
     č.128/2000 Sb., § 85, odst. c) viz sumarizovaná tabulka TJ Sokol Nové Strašecí.
2) Písemně vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města
3) Připravit smlouvy na čerpání grantových příspěvků s příslušnými právními subjekty 
     a ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ zajistit proplacení finančních
     prostředků. Následně zajistit kontrolu jejich správného čerpání do termínu 30. 3. 2012.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
4)  Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nového Strašecí
 
Dle § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, může obec ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Vyhláška taktéž umožní na základě písemné smlouvy využití systému pro nakládání s komunálním odpadem původcům (právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu. Tato smlouva musí vždy obsahovat výši ceny za sjednanou službu a musí být v písemné formě. Návrh této smlouvy bude projednán radou v případě schválení této vyhlášky zastupitelstvem města.
 
Po projednání rada města přijala
 
 
U s n e s e n í   č.   153
 
d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo tato usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2011 tohoto znění:
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011
 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nového Strašecí
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 28.4.2011 usnesením č……. usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon o odpadech“),a v souladu s§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů vznikajících na katastrálním území města Nového Strašecí, včetně nakládání se stavebním odpadem[1] (dále jen „místní systém“).
 
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na:
-          Tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plasty včetně PET lahví, nápojové kartóny
-          nebezpečné složky komunálního odpadu (odpad minimálně s 1 nebezpečnou vlastností – viz příloha č. 2 zákona o odpadech)
-          objemný komunální odpad (nelze umístit do běžných odpadových nádob)
-          biologicky rozložitelný odpad
-          kovy
-          směsný komunální odpad (zbylý odpad po vytřídění předcházejících složek)
 
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad – papír, plasty, sklo a nápojové kartóny – je shromažďován do sběrných nádob o objemu 120 l, 240 l nebo 1100 l k tomu speciálně určených.
 
2) Sběrné nádoby pro tříděný odpad uvedený v odst. 1 tohoto článku jsou rozmístěny na území města na volně přístupných pozemcích. Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
           
a)      PAPÍR – barva modrá
b)      PLASTY vč. PET lahví a nápojových kontejnerů– barva žlutá
c)      SKLO – barva zelená – v místech, kde jsou umístěny kontejnery na dělený sběr se sklo třídí na čiré a barevné
 
 
Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu a publikovány v měsíčním periodiku Novostrašecký měsíčník a na oficiálních stránkách www.novestraseci.cz.
 
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ....)
 
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu a publikovány v měsíčním periodiku Novostrašecký měsíčník a na oficiálních stránkách www.novestraseci.cz.
 
3) Objemný odpad lze odevzdávat ve stanovenou provozní dobu ve sběrném dvoře.
 
Čl. 6
Využití, sběr a shromažďování biologicky rozložitelného odpadu
1) Biologicky rozložitelný odpad vznikající při údržbě zahrad a dalších ploch by měly fyzické osoby prioritně využít ke kompostování na vlastních pozemcích.
 
2) Místem sběru biologicky rozložitelného odpadu nevyužitého ke kompostování je určen sběrný dvůr
 
3) Vánoční stromky se shromažďují na stanovištích sběrných nádob o objemu 1100l pro tříděný odpad v době od 1. do 15. ledna příslušného roku. Mimo uvedený termín je prováděn jejich sběr ve sběrném dvoře.
           
Čl. 7
Sběr kovů
1) Místem sběru kovů je určen sběrný dvůr
2) Při sběru stanovených kovových odpadů je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem[2]
 
Čl. 8
Shromažďování směsného odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby plastové či kovové odpadové nádoby o objemu 110l až 1100l, popř. igelitové pytle (dále jen „sběrné nádoby“) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 
      b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obcí, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu a psích výkalů.
 
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
3) Zásady pro přidělování sběrných nádob pro jednotlivé nemovitosti jsou stanoveny v dokumentu „Kritéria pro přidělování odpadových nádob“, schválených radou města.
 
4) Směsný odpad lze do typizovaných odpadových nádob ukládat jen tak, aby je bylo možné uzavřít a odpad z ní nevypadával. Odpad nesmí být hutněn a ani jinak měněny jeho vlastnosti. Ukládat odpad, který by poškozoval nádobu je nepřípustné. Pokud fyzické osoby vyprodukují více odpadu, než je možno uložit do přidělených nádob, je k bezplatnému odložení tohoto odpadu určen sběrný dvůr.
 
5) Užívat odpadové nádoby na směsný komunální odpad přidělené jednotlivým nemovitostem mohou jen fyzické osoby v nemovitosti trvale bydlící nebo ji užívající.
 
6) Svoz komunálního odpadu je prováděn s minimální četností 1 x za 14 dní. Svozové dny budou pravidelně 1 x ročně oznámeny na úřední desce a v měsíčním periodiku Novostrašecký měsíčník. V případě změny v průběhu roku budou tyto změny oznámeny obdobně.
 
7) Sběrné nádoby budou fyzickými osobami, které je užívají přistavovány ke svozu na veřejně přístupné prostranství pouze v den svozu či v den svozu předcházejícímu a to maximálně 5m od komunikace, která svými parametry umožňuje pohyb svozové techniky oprávněné osoby.
 
8) Sběrné nádoby přistavené ke svozu musí být umisťovány na okraj chodníku při hranici s vozovkou nebo na okraj vozovky tam, kde není chodník tak, aby nebyly překážkou silničního provozu.
 
9) Svozovým dnem pro účely této vyhlášky se rozumí doba od 6,00 do 22,00 hod příslušného kalendářního dne, pokud není stanoveno a dopředu oznámeno jinak.
 
Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební odpad a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 
2) Stavební odpad lze použít, předat či zneškodnit zákonem o odpadech stanoveným způsobem.
 
3) Uložení stavebního odpadu je možné při hmotnosti:
 
a) do 0,5m3 na osobu a měsíc ve sběrném dvoře bezplatně,
 
b) nad 0,5m3 na osobu a měsíc do velkoobjemového kontejneru, přistaveného na základě objednávky osobou oprávněnou za podmínky úhrady objednatelem.
 
Čl. 10
Ostatní ustanovení
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.
 
 
 
 
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2011
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
5) 4. výzva pro příjem žádostí do Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader
 
Místní akční skupina Rakovnicko o.p.s. vyhlásila dne 5. 4. 2011 v rámci Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader výzvu číslo 4 k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů pro následující fiche:
Fiche č. 1 - Zlepšení venkovského prostředí na Rakovnicku
Fiche č. 2 - Návrat společenského života do venkovských oblastí
Fiche č. 6 - Zpět ke kořenům Rakovnicka
Fiche č. 8 - Spokojený návštěvník Rakovnicka
Podrobný popis fiší je přiložen v příloze. Žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci
a to do 29. 4. 2011.
Odbor investic doporučuje zvážit možnost Fiche č. 1 v oblasti podpory úprava a obnova veřejných prostranství obcí na rekonstrukci chodníků na Komenského náměstí a v části ulice Čsl. armády (od náměstí B. Smetany k Žižkovu náměstí – viz situace). Maximální hranice způsobilých výdajů akce je 2 000 000,- Kč, dotace je ve výši 90% nákladů bez DPH. Celková plocha komunikací navržených k rekonstrukci, ve vlastnictví města, je 1000 m2. Rekonstrukci chodníků ve vlastnictví kraje (19,5 m2 – viz. situace) není možné hradit z dotace. Odhadované náklady akce jsou 834,- Kč/m2 bez DPH, tj. 1 020 316,- Kč včetně DPH. Dotace by tedy činila 750 600,- Kč za spoluúčasti města 269 716,- Kč.
Tato částka není zahrnuta v rozpočtu města na rok 2011. V případě realizace bude třeba schválit financování rozpočtovou změnou.
Tento úsek navrhujeme z důvodu návaznosti na započaté práce na Komenského náměstí
a návaznosti na zrekonstruovaný chodník v ulici Poděbradova. Další část ulice Čsl. armády bohužel není možné do akce zahrnout, jelikož by způsobilé náklady přesáhly maximální hranici a její rekonstrukce si vyžaduje zpracování podrobné projektové dokumentace.
V případě získání dotace uvažujeme realizaci na podzim roku 2011.
Pro podání žádosti je třeba zajistit dokumentaci pro ohlášení stavby a položkový rozpočet.
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í č. 154
 
s o u h l a s í
 
a)   s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků na Komenského
a Smetanově náměstí“
b)   se spolufinancováním akce „Rekonstrukce chodníků na Komenského a Smetanově náměstí“ v předpokládané výši 269 716,- Kč
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
6) Návrh na zrušení příspěvkové organizace města Technické služby města Nové Strašecí
 
V souladu s úkolem dle usnesení rady města č. 145 ze 4. 4. 2011, připravit podklady
pro zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí, tajemník MěÚ předkládá následující zprávu:
V roce 2005 byla městem založena v souladu s ustanovením § 23, odst 1, písm. c), zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o..
Tato obchodní společnost v uplynulých letech postupně přebírala jednotlivé činnosti, které původně zajišťovala příspěvková organizace Technických služeb.
V současné době je možné konstatovat, že příspěvková organizace Technické služby města Nového Strašecí již nevykonává téměř žádnou činnost a její další existence je pro jejího zřizovatele nadbytečná. Z tohoto důvodu je proto vhodné přistoupit k jejímu zrušení. Doporučuje se zachovat tři roky bez účetních pohybů (nabývání x pozbývání majetku apod.), tzn. do konce roku 2011.
Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí
o zrušení její práva její práva a závazky na zřizovatele.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 155
 
I. n a v r h u j e
 
Zastupitelstvu města, aby příspěvkovou organizaci Technické služby města Nového Strašecí se sídlem Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČ:  00068284 zrušilo dnem 31. 12. 2011.
 
II. u k l á d á
 
1) Řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Nového Strašecí:
 a) aby po rozhodnutí ZM o zrušení příspěvkové organizace a před datem jejího zrušení ;
- informoval všechny dodavatele a odběratele o zrušení organizace;
- informoval příslušné státní orgány o rozhodnutí zřizovatele (Finanční úřad, Správu
  sociálního   zabezpečení atd…);
- vypořádal peněžní fondy příspěvkové organizace, uhradil závazky organizace
   před uzavřením účetnictví, odepsal se souhlasem zřizovatele nedobytné pohledávky
   a zajistil vynulování pokladní hotovosti převodem zůstatku na ZBÚ.
b)zajistit ke dni zrušení uzavření účetnictví organizace jako při roční závěrce, tedy uzavřít
    účty nákladů a výnosů, zjistit HV, udělat inventarizaci, zúčtovat inventarizační rozdíly,
    uzavřít rozvahové účty, zpracovat daňové přiznání. 
 
2) Tajemníkovi MěÚ:
 Zajistit zveřejnění zrušení organizace v Ústředním věstníků do 15 dnů ode dne kdy ke skutečnosti došlo.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
 
 
7) Zřízení věcného břemene
 
Společnost Čestav, s. r. o., IČ 475 49 467, Nové Strašecí, která prováděla a zajišťovala postupně od r. 2003 výstavbu inž. sítí v lokalitě rodinných domů „Na Spravedlnosti“, podala (po předchozím projednání se stranou budoucí oprávněnou ze smlouvy) dne 12. 4. 2011 žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k ošetření uložení plynárenského zařízení v pozemcích města (komunikace) v ulicích Al. Jiráska (část) Vojty Kuchynky, Fibichova, Myslivečkova, Sukova, Janáčkova (část) a Jungmannova (část).
Smluvní ošetření uložení sítí v pozemcích města bude podkladem pro kolaudaci stavby
a pro následné předání vedení provozovateli plynárenského zařízení. Předmětem smlouvy
je uložení sítí v celkové délce cca 1593 m (dle projektové dokumentace – hlavní řady + přípojky k jednotlivým parcelám) v pozemcích komunikací v této lokalitě, které jsou
ve vlastnictví města Nové Strašecí. Délka vedení bude upřesněna zaměřením skutečného provedení stavby a geometrickým plánem, kterým bude vyznačen rozsah věcného břemene. Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní postup při ošetření stavby na pozemku města, který vyžadují současné právní předpisy, obsah předloženého návrhu smlouvy a její podmínky (náhrada 100 Kč za m vedení) jsou v souladu s běžnou praxí, doporučuje OI smlouvu tak, jak byl návrh předložen, uzavřít.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 156
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městem
Nové Strašecí, jako budoucím povinným a RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 , jako budoucím oprávněným z věcného břemene
k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.č. 190/2, 190/37, 207/56, 207/96, 207/105, 207/112 , 207/113, 207/119, 207/122, 217/27, 2117/8, 2118/1 v k.ú. Nové Strašecí.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně budoucí smlouvu vyhotovenou v souladu se zněním této smlouvy o smlouvě budoucí, podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
8) Převod kanalizace
 
V roce 2005 byla uzavřena s xxxxxxxxx a xxxxxxxxx smlouva o budoucích darovacích smlouvách (následně s přechodem práv a povinností na xxxxxxxx a společnost ČESTAV) na komunikace v lokalitě „Na Spravedlnosti“. V té době, kdy neexistoval institut plánovacích smluv podle stavebního zákona, předmětná smlouva neřešila přechod kanalizačních stok.
V současné době proběhla jednání na základě kterých lze připravit právní řešení přechodu kanalizační stoky vybudované společností ČESTAV v citované lokalitě po jejich kolaudaci na město, formou prodeje.   Kupní cena bude započtena proti ceně za zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., a to práva uložení plynu v pozemcích města v předmětné lokalitě. Cena je odhadována na cca 150-190 tisíc korun. Přesná výše ceny za věcné břemeno bude známa po uzavření smlouvy a geodetickém zaměření. Pak také bude možné realizovat nákup kanalizační stoky od společnosti ČESTAV.
K nákupu kanalizace je nutné nejprve schválit zastupitelstvem města příslušnou rozpočtovou změnu. Předběžně lze předpokládat v červnu a to především z toho důvodu, že dosud není kanalizace kolaudována. Nákup kanalizace se jeví za těchto podmínek jako výhodný.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.   157
 
I. s c h v a l u j e
 
záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova (část), Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od společnosti ČESTAV s.r.o. Nové Strašecí. Kupní cena bude plně započtena proti ceně za zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ:
a) připravit návrh rozpočtové změny – příjem z ceny věcného břemene a výdaj za nákup kanalizační stoky, jakmile budou známa přesná cena věcného břemene 
b) připravit návrh kupní smlouvy na nákup kanalizační stoky od společnosti ČESTAV s.r.o.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
9) Přijetí daru pozemku parc.č. 1341/8
 
Při obnově katastrálního operátu v r. 2010 byla zapsána do KN, na LV č. 1319 (vlastník
p. xxxxxxxxx) parcela č. 1341/8 v kat. území Nové Strašecí o výměře 60 m2 
(ostatní plocha, ostatní komunikace). Jedná se o pozemek pod částí chodníku v Karlovarské ulici, před zahradou parc. č. 1341/6 a 1341/1 u rodinného domu čp. 618.
Vlastník pozemku podal dne 11. 4. 2011 návrh na bezúplatný převod pozemku
parc. č. 1341/8 v kat. území Nové Strašecí na město s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 158
 
d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í   č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru pozemku parc. č. 1341/8 v kat. území Nové Strašecí, o výměře 60 m2, od dárce pana xxxxxxxxx, trvalé bydliště xxxxxxxxxx s tím, že město Nové Strašecí jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu darovací podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
10) Prodej osobního automobilu
 
V majetku města je osobní automobil ŠKODA FELICIA, pořízený v roce 1996, který sloužil jako služební vozidlo MěÚ. Najeto 128.874 km. Automobil je v současné době odstaven
pro nerentabilitu dalších oprav (zkorodovaná karoserie, výfuk, vůle řízení, řídící páky, vůle uložení kol, tlumiče, koroze rámu, elektro, netěsná převodovka, spojka, všeobecná zašlost)
a letos již nepoužíván. Za účelem event. vyřazení  z majetku a likvidaci byl vypracován znalecký posudek a automobil odhadnut na 10.500,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná
o starší vozidlo, vznikla by při prodeji kupci povinnost úhrady poplatku při převedení vozidla ve stejné výši. Na MěÚ se přesto přihlásil zájemce o koupi tohoto automobilu, xxxxxxxxxx, která nabízí kupní cenu ve výši 5.000,- Kč. S ohledem na stav automobilu se tento prodej jeví jako výhodný.  
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 159
 
I. s o u h l a s í
 
s prodejem osobního automobilu ŠKODA FELICIA LXI, SPZ RAD 10-29 jako neupotřebitelného majetku města paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx za kupní cenu 5.000,- Kč. Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města kupní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
11) Ukončení nájmu budovy č. p. 1081, ul. Nádražní (areál Zahradnictví) dohodou
 
Dne 1. 11. 2008 byla uzavřena nájemní smlouva č. 288/2008/TM mezi Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., Lipová č. p. 1172, 271 01 Nové Strašecí, a městem
Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí. Předmětem nájmu byla budova čp. 1081, ul. Nádražní, na pozemku parc. č. st. 1934 v kat. území Nové Strašecí, spolu s pozemky parc. č. 1762/1, 1762/2, 1762/3 a 1762/4 v kat. území Nové Strašecí, a dále se třemi skleníky jako vedlejšími stavbami u budovy čp. 1081.
Účelem výše uvedené nájemní smlouvy byla správa těchto nemovitostí a zajištění služebního bytu. Důvodem ukončení nájemního vztahu dohodou je prodej předmětné nemovitosti.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 160
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončením nájemní vztahu dle nájemní smlouvy č. 288/2008/TM mezi Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ: 272 36 846, a městem
Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, Nové Strašecí, dohodou ke dni 19. 4. 2011,
z důvodu prodeje nemovitosti.
Dohoda o ukončení nájemního vztahu je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
12) Změna účastníků nájemní smlouvy
 
Na MěÚ byla dne 4. 4. 2011 doručena společná žádost předsedy představenstva Českých lupkových závodů a.s. xxxxxxxxxx a xxxxxxx, ve které žádají o úpravu nájemní smlouvy č. 156/2008/TM. Úprava spočívá v tom, že nadále chce být na straně nájemce pouze společnost ČLUZ a.s.. Předmět smlouvy je nájem sokolovny. Z právní, faktické ani ekonomické stránky nic takové změně nebrání.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 161
 
I. s o u h l a s í
 
se změnou nájemní smlouvy č. 156/2008/TM uzavřené dne 1. 9. 2008 mezi městem jako pronajímatelem a nájemci, společností České lupkové závody a.s. a xxxxxxxx, jejímž předmětem je pronájem budovy sokolovny, tak, že nadále na straně nájemce bude pouze společnost České lupkové závody a.s..
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13)  Úpravy parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
 
Parkovací plocha v ulici Křivoklátská byla osazena kovovými oblouky a ocelovými lanky. Majitelé parkovacích ploch však poukazují na problémy, které výrazně omezují využívání parkovacího místa.
 
Kovový oblouk znesnadňuje nástup/výstup z automobilu. V zimních měsících znemožňuje řádné odklízení sněhu. Kovová lanka taktéž znemožňují odklízení sněhu, poškozují lak automobilů a navíc mohou být nebezpečná pro děti.
Na základě místního šetření a projednání s uživateli parkovacích míst komise
pro problematiku sídlišť doporučuje radě města přijmout následující usnesení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 162
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic a Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. provést následující úpravy parkovacích stání v lokalitě Křivoklátské sídliště – ul. Křivoklátská:
-          odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními
-          odstranit kovová lanka
-          upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Mgr. Karel Filip)
 
 
 
14) Plán odpadového hospodářství
 
Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství (POH) původce odpadů je zakotvena v ustanovení § 44, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je povinná pro všechny původce odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu.
V březnu 2005 byla vyhlášena ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje „obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“.  Na základě toho měli původci odpadů (kteří produkovali množství odpadů nad stanovený limit) povinnost zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství, a to do 1 roku od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Plány byly zpracovávány na dobu nejméně 5 let.
Na základě výše uvedeného také město Nové Strašecí zpracovalo Plán odpadového hospodářství, jehož platnost končila v únoru letošního roku.
Mimo jiné byl také Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje v roce 2008 aktualizován - dne 30. prosince 2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Středočeského kraje ze dne 10. září 2008, kterou se vyhlásila aktualizovaná závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně závazné části POH Středočeského kraje, vznikla povinnost pro původce odpadů tuto změnu zapracovat do svých POH, a to do 1 roku od vyhlášení změny závazné části plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.
Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro činnost města. Zpracovaný POH může usnadnit evidenci odpadu a jeho množství, dále poskytuje lepší přehled o formách odstraňování odpadů a umožňuje snížit množství odpadů a náklady s tím spojené. Důležitou součástí jsou cíle a opatření, které vedou k odstranění zjištěných nedostatků a pro původce odpadů jsou podrobným návodem, jak plnit legislativní povinnosti v oblasti odpadového hospodářství. Nedílnou součástí POH původce je vyhodnocení souladu plánu odpadového hospodářství původce s plánem odpadového hospodářství kraje.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 163
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ připravit na příští jednání rady města podmínky poptávkového řízení 
na vypracování plánu odpadového hospodářství města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
15) Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města
 
Starosta města předložil návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 28. dubna 2011 ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č.  164
 
s c h v a l u j e
 
návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne
28. dubna 2011 od 18:00hod. ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Navržený program:
 
1.    Zahájení
2.    Kontrola usnesení
3.    Rozpočtová opatření za období III.-IV./2011
4.    Zpráva o závěrečném účtu za rok 2010
5.    Informace o vodohospodářské infrastruktuře v Novém Strašecí
6.    Granty 2011
7.    OZV – systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
       využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
       se stavebním odpadem na území Nového Strašecí
8.    Přijetí daru pozemku parc.č. 1341/8
9.    Převod pozemku parc.č. 1809/2 do vlastnictví města
10. Prodej nemovitosti čp. 1081 s pozemky
11. Zrušení příspěvkové organizace Technické služby města
       Nové Strašecí
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
16) Výroční zpráva Městské policie Nové Strašecí za rok 2010
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.   165
 
b e r e n a v ě d o m í
 
výroční zprávu Městské policie Nové Strašecí za rok 2010, která je přílohou k tomuto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen hlasoval proti (Ing. Karel Kestner)
 
 
Různé
 
a) Změna ceníku Městských sportovních zařízení
 
Po projednání rada města přijala
 
Us n e s e n í   č. 166
 
s c h v a l u j e
 
změnu ceníku MSZ spočívající:
a) hala BIOS 450,-Kč/hod. od 1.10. do 31.3. násled.roku, 350,-Kč/hod. od 1.4. do 30.9.
b) pétanque 50,-Kč/hod., ruské kuželky 50,-Kč/hod.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
 
b) Jmenování zástupce města do představenstva svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
 
U s n e s e n í č. 167
 
j m e n u j e
 
starostu města Mgr. Karla Filipa za člena představenstva Svazku obcí okresu Rakovník
pro zajištění dopravní obslužnosti
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 20:45 hod.
 
 
 
 
 
13. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 2. 5. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 19. 4. 2011


[1] Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2) odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlasností uvedených v příloze č.2 k zákonu 185/2001 Sb., o odpadech a o změněn některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
 
 
 
 
 
[2] §8 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

 


27. 4. 2011 Zobrazit méně

Stránka