Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 13. rady města ze dne 2.5.2011

.
Zápis
 
 
                         z 13. zasedání rady města, konaného dne 2. května  2011                        
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                                            RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                                 Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                                 Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                                 Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                                 Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                                 Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                                 JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
                                
 
 
H o s t é :
 
                     Mgr. Jiřina Kinkalová            - ředitelka Základní umělecké školy
                                                                       Nové Strašecí (k bodu Různé – a)
                     p. Jiří Janoušek                      - (k bodu Různé – c)
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
      Mgr. Richard Spiegl v.r.(9.5.2011)                         Ing. Jan Bechyně v.r. (10.5.2011)
 
 
 
Program:
 
Zahájení   
  1. Kontrola usnesení
  2. Prodej objektu k bydlení s pozemky – xxxxxxxx
  3. Záměr prodeje pozemku z vlastnictví města
  4. Žádost o pronájem pozemků – Willgrade Czech republic, s.r.o.
  5. Žádost o ukončení nájmu v čp. 1155 – xxxxxxxxx
  6. Autobusová zastávka v Karlovarské ulici (výjezd z města)
  7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Různé
Závěr
 
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Karlem Kestnerem
a Ing. Janem Burešem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Richarda Spiegla
a  Ing. Jana Bechyně.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 přítomnými členy rady města
 
 
Oprava usnesení č. 166 – Změna ceníku Městských sportovních zařízení – hala BIOS v období od 1.10. do 31.3. násled.roku – cena 450,-Kč/hod.
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 145 – trvá
(15/22.6.2007) Darování vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 31. 7. 2007 uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu ( INTERMET, s.r.o.). 
Společnost Intermet byla požádána o návrh smlouvy. Smlouva byla městu předložena. Dárce zajišťuje ošetření uložení sítí v pozemcích třetích osob věcnými břemeny. Město do doby ošetření uložených sítí předložilo spol. G.A.M.Technische Taile, s.r.o. (právní nástupce Intermet) návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 8. 3. 2010 byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí darovací. Po právním ošetření uložení sítí v pozemcích dalších vlastníků (věcnými břemeny) bude uzavřena konečná smlouva o převodu vlastnictví. Podle sdělení G.A.M. Technische Taile, s.r.o. ze dne 1. 9. 2010 chybí uzavřít 2 smlouvy, jednání
o smlouvách trvají. Ke dni 3. 2. 2011 transformace na spol. G.A.M. Heat s.r.o.. Dle přehledu (Air Atlas, s.r.o. z 31.12.2010) neprovedeny dvě smlouvy
-          xxxxxxxxxxx – bude provedeno do 1.7.2011
-          xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx – práva omezena exekucí.
 
 
 
 
 
Usnesení č. 371 – trvá
(35/21.3.2008) Novostrašecké kulturní centrum
Členům rady byly předány dvě varianty návrhu nového uspořádání NKC. Konkrétní návrh bude projednán radou města po zpracování podkladových materiálů OI MěÚ. Další postup je závislý na eventuelní dotaci a rozhodnutí orgánů města. Rada města na svém 7. zasedání dne 7. února 2011 uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., pxxxxxxxx a pxxxxxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
K 2. 2. nebyla žádost na MěÚ doručena. Urguje OI. Edesa telefonicky informovala OI, že novou žádost doručí na MěÚ v 9. týdnu. Dle projednání na poradě MěÚ předán starostovi města chronologický vývoj celé záležitosti k projednání v radě města a stanovení dalšího postupu ve věci.
 
Usnesení č. 70 – splněno
(5/24.1.2011) Městské granty 2011
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. Dodatek k nájemní smlouvě vypracován a předán xxxxxx k připomínkování. Dne 24. 3. 2011 doručen na MěÚ dopis JUDr. Běleckého (zmocněný zástupce) k věci. OI zpracovala odpověď, na 29. 4. byla objednána schůzka v advokátní kanceláři JUDr. Běleckého.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 80 – trvá
(5/24.1.2011) Poskytnutí neinvestičního příspěvku
Rada města schválila příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na dějepisnou soutěž a dále věcný dar – knihy. Knihy byly zaslány, očekáváme smlouvu na základě níž se zašle finanční příspěvek. Dle telefonní urgence smlouva do 14 dnů.
 
 
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou.
 
Usnesení č. 112 – splněno
(9/7.3.2011) Nezbytné sanační práce na lipovém porostu na Komenského nám. – kácení a výsadba nových lip
Rada města souhlasila s vykácením dřevin dle návrhu a to do konce vegetačního klidu a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit součinnost při sanačních pracích a navazujících pracích k opětovnému zazelenění Komenského nám.
 
Usnesení č. 120 – trvá
(10/21.3.2011) Převod pozemku do vlastnictví města
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 125 – trvá
(10/21.3.2011) Autobusová zastávka v Karlovarské ulici (výjezd z města)
Rada města souhlasila s vypracováním dopravní studie pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici ve směru z výjezdu z města a uložila tajemníkovi MěÚ
ve spolupráci s OI zajistit vypracování dopravní studie. Na programu dnešního zasedání rady města.
 
Usnesení č. 126 – trvá
(10/21.3.2011) Dopravní studie – U Školy, Čsl.armády, Křivoklátská
Rada města souhlasila s vypracováním studie dopravních opatření v N.S. – v rozsahu dopravní řešení a bezpečnost chodců před základní školou, rekonstrukce bývalých přechodů pro chodce podél Čsl.armády, dopravní opatření a chodníky v Křivoklátské ulici – od sdružení K-Projekt. Tajemník MěÚ ve spolupráci s OI odeslal objednávku studie.
 
Usnesení č. 127 – trvá
(10/21.3.2011) Sledování vozidel
Rada města souhlasila se záměrem důslednější ekonomické kontroly nad využíváním dopravních prostředků ve vlastnictví města nebo organizací jím vlastněných a to formou nepřetržitého sledování pohybu vozidla pomocí GPS přístroje a uložila tajemníkovi MěÚ, starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie a jednatelům TS NS, s.r.o. zajistit instalaci GPS přístrojů do vybraných vozidel. U vozidel MěÚ a MěP nainstalováno a aktivováno.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 131 – trvá
(10/21.3.2011) Revize svážených nádob na tříděný odpad, navýšení svozu o 2 nádoby
Rada města schválila dodatek č. 3 smlouvy č. 2006/2/047 (Městský podnik služeb Kladno)
o sběru vytříděných složek komunálního odpadu, jehož předmětem je navýšení svozu
o 2x240l plast a 2x240l papír a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Čeká se na podpis s MPS.
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 137 – splněno
(11/4.4.2011) Prodej nemovitosti čp. 1081 s pozemky
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 138 – splněno
(11/4.4.2011) Vypracování projektové dokumentace – hřbitovní zeď
Rada města souhlasila s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu na služby – vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď, dále souhlasila se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku a stanovila hodnocení veřejné zakázky. Veřejná soutěž byla vypsána.
 
Usnesení č. 140 – splněno
(11/4.4.2011) Dohoda o podmínkách provedení rekonstrukce koupelny v pronajatém bytě
Rada města souhlasila s provedením rekonstrukce koupelny v bytě č. 17/680 a s uzavřením dohody o podmínkách rekonstrukce koupelny a uložila starostovi města tuto dohodu podepsat. Dohoda byla podepsána.
 
Usnesení č. 141 – splněno
(11/4.4.2011) Servisní služby spojené s energetickým hospodařením
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o provádění servisních služeb spojených s energetickým hospodářstvím se společností c.e.c. – czech energy centre, s.r.o. – jejímž předmětem je začlenění města do skupiny sdružení měst a obcí s novou cenovou nabídkou za silovou elektřinu, audit distribučních poplatků a optimalizace nákladů a monitoring potřeby za energie. Smlouva je uzavřena.
 
Usnesení č. 145 – splněno usnesením č. 155
(11/4.4.2011) Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010
Rada města schválila hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizaci Technické služby města Nové Strašecí a uložila tajemníkovi MěÚ připravit podklady pro zrušení této příspěvkové organizace.
 
Usnesení č. 146 – splněno
(11/4.4.2011) Zápočet nákladů za provedené stavební úpravy v čp. 414
Rada města souhlasila se zápočtem vynaložených nákladů proti nájemnému nájemci Oblastní nemocnice Kladno, a.s. a dále s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/2011/TM, který spočívá v zápočtu vynaložených nákladů proti nájemnému. Rada města uložila starostovi města podepsat příslušný dodatek. Dodatek smlouvy byl podepsán.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím, případně zažádat o toto správce komunikace.
 
Usnesení č. 150 – splněno
(12/18.4.2011) Rozpočtová opatření za období III.-IV./2011
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 151 – splněno
(12/18.4.2011) Zpráva o závěrečném účtu za rok 2010)
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 152 – splněno
(12/18.4.2011) Městské granty 2011
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 153 – splněno
(12/18.4.2011) OZV systém shromažďování, sběru…….a odstraňování komunálního odpadu
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 155 – splněno
(12/18.4.2011) Zrušení příspěvkové organizace Technické služby města Nové Strašecí
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 156 – trvá
(12/18.4.2011) Zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení (spol. ČESTAV) a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Starostou města podepsaná smlouva byla předána straně budoucí oprávněné z věcného břemene k podpisu (prostřednictví spol. Čestav).
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy.
 
Usnesení č. 158 – splněno
(12/18.4.2011) Přijetí daru pozemku parc.č. 1341/8
Na programu 3. zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 159 – splněno
(12/18.4.2011) Prodej osobního automobilu
Rada města souhlasila s prodejem osobního automobilu Škoda Felicia jako neupotřebitelného majetku. Starosta města podepsal kupní smlouvu.
 
Usnesení č. 160 – trvá
(12/18.4.2011) Ukončení nájmu budovy čp. 1081
Rada města souhlasila s ukončením nájemního vztahu dle nájemní smlouvy č. 288/2008/TM mezi Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. a městem, dohodou ke dni 19.4.2011, z důvodu prodeje nemovitosti a uložilo starostovi města podepsat příslušnou dohodu.
 
Usnesení č. 161 – splněno
(12/18.4.2011) Změna účastníků nájemní smlouvy
Rada města souhlasila se změnou nájemní smlouvy č. 156/2008/TM, jejímž předmětem je pronájem budovy sokolovny tak, že nadále na straně nájemce bude pouze společnost České lupkové závody, a.s. Starosta města podepsal dodatek ke smlouvě.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd).
 
Usnesení č. 163 – trvá
(12/18.4.2011) Plán odpadového hospodářství
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit podmínky poptávkového řízení na vypracování plánu odpadového hospodářství.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 168
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
2) Prodej objektu k bydlení s pozemkem – pan xxxxxxxx
 
Pan xxxxxxx podal dne 5. 4. 2011 žádost o odprodej nemovitosti – domu údržbáře v areálu polikliniky (na pozemku parc. č. st. 1170 v kat. území Nové Strašecí).
Objekt, který nemá samostatné č.p., užívá žadatel od r. 1990, kdy mu byl přidělen jako služební byt správce polikliniky. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt (zastavěná plocha 118 m2), o velikosti bytu 3+1 s příslušenstvím a hospodářským zázemím.
Objekt získalo město do svého vlastnictví jako součást areálu polikliniky bezúplatně v roce 1998 v rámci privatizace majetku. Dle sdělení pana xxxxxxxxxx měl v době privatizace připraven na předmětný objekt vlastní privatizační projekt, který nepodal na základě dohody s tehdejším starostou města panem Miloslavem Pelcem.
Objekt je napojen na rozvod vody, kanalizace, topení a elektřiny z polikliniky, odběr energií je měřen vlastními měřidly objektu.
Spolu s objektem má žadatel zájem odkoupit i část pozemku parc. č. 419/2 v kat. území Nové Strašecí o výměře cca 490 m2 tak, aby byl objekt přímo přístupný z ul. Čsl. armády.
Protože pro objekt není zpracován znalecký posudek pro účely ocenění objektu, který by měl být předmětem prodeje, navrhuje OI MěÚ zajistit jeho zpracování a následně předložit radě města k projednání záměru prodeje výše uvedených nemovitostí.
V případě schválení záměru prodeje předmětných nemovitostí by musel být vypracován geometrický plán pro oddělení části pozemku parc. č. 419/2 v kat. území Nové Strašecí, která by byla prodávána.
Bude-li záměr prodeje schválen, navrhuje OI MěÚ požadovat úhradu nákladů za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu na žadateli.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 169
 
do p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení
 
U s n e s e n í   č.
Z a s t u p i t e l s t v o
 
n e s o u h l a s í
 
s prodejem domu údržbáře v areálu polikliniky, na pozemku parc.č. st. 1170 v kat. území Nové Strašecí z důvodu, že tento prodej není v souladu s rozvojem města. Prodej by omezil případný záměr rozvoje areálu polikliniky.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
3) Záměr prodeje pozemku z vlastnictví města
 
Pan xxxxxxx, jako vlastník nemovitosti, provedl demolici původního domu
čp. 160 (na st.p.265) v Tovární ulici a na jeho místě postavil nový rodinný dům. Geodetickým zaměřením skutečného provedení novostavby domu bylo zjištěno, že přesahuje cca 3 m2 do pozemku města – parc.č. 2093/1 ( přesah max 0,42 m )- plochy mezi domy a místní komunikací –Tovární ulicí, která je užívána jako přístup k domu.  
Pan xxxxxxxxxx požádal dne 13. 4. 2011 o odprodej shora popsané části pozemku parc.č. 2093/1 o výměře 3 m2. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou je podle vydaného stavebního povolení podmínkou vydání souhlasu s užíváním stavby.
Označení pozemku a jeho výměru bude nutno upřesnit geometrickým plánem.
Obdobný případ – přesah přístavby rodinného domu čp. 370 v  ul. Ke Stadionu na pozemek města (8 m2) byl řešen v r. 2008 ( usnesení ZM č. 112) .Prodej pozemku byl realizován v roce 2010 za cenu 1000,-Kč/m2.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 170
 
I.   s o u h l a s í
 
se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 2093/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 3 m2 zastavěné stavbou rodinného domu na st.p. 265   panu xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx , vlastníku stavby, za podmínek :
-          označení a výměra pozemku budou upřesněny GP
-          cena pozemku 1.500,-Kč/m2
-          žadatel uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a převodem vlastnictví
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru prodeje podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. „
o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
4) Žádost o pronájem pozemků – WILLGRADE Czech republic, s. r. o.
 
Spol. WILLGRADE Czech republic, s. r. o., IČ: 274 52 280, sídlem Husovo nám. 22, Rakovník, požádala dne 20. 4. 2011 o pronájem pozemků pro účely výstavby reklamních ploch – bigboardů v lokalitě podél silnice č. II/237 (k Mackově hoře a u čerpací stanice PHM).
Předmětem žádosti je pronájem pozemků ve vlastnictví města parc. č. 1475/17 (orná půda)
o výměře 121 m2, a parc. č. 1498/14 (zahrada) o výměře 96 m2. Plocha pozemku využitá pro reklamní zařízení je cca 10 m2. Záměrem je pronájem pozemků na 5 let, výše nájmu by byla předmětem dohody, nájemné by bylo placeno 1 x ročně, případně předem na celých 5 let. Pozemek parc. č. 1475/17 se nachází v zastavěném území města, pozemek parc. č. 1498/14 je na rozhraní zastavěného a nezastavěného území města.
Z pohledu stavebního zákona se jedná o reklamní zařízení, které podléhá povolení stavebního úřadu. Stavební úřad v rámci povolovacího procesu vyžaduje mimo jiné stanovisko příslušného odboru dopravy a dopravního inspektorátu Policie ČR. Oba tyto orgány se k reklamním zařízením tohoto typu staví negativně.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 171
 
I. n e s o u h l a s í
 
se záměrem pronájmu pozemků města parc. č. 1475/17 (orná půda) o výměře 121 m2,
a parc. č. 1498/14 (zahrada) o výměře 96 m2, kat. území Nové Strašecí, pro účely umístění reklamních zařízení – bigboardů.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
5) Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1155, ul. Havlíčkova – paní Iva Humešová, IČ: 62443861, bytem xxxxxxxxxxxxx
 
Dne 8. 4. 2011 byla na Městský úřad doručena žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v domě čp. 1155, ul. Havlíčkova – paní Iva Humešová, IČ: 62443861, bytem xxxxxxxxxxx. Jedná se o nebytové prostory:
-          nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží v domě čp. 1155, Havlíčkova ul. – místnost č. 207 o podlahové ploše 29,2 m2, nájemní smlouva č. 4/2007/OI
ze dne 2. 1. 207, ve znění dodatku č. 1 a 2.
Žadatelka navrhuje ukončit nájemní vztah ke dni 30. 6. 2011, protože k datu 1. 7. 2011 ukončuje svou podnikatelskou činnost. Vzhledem k tříměsíční výpovědní lhůtě, v případě neuzavření dohody o ukončení řádného vztahu, výpovědní doba začne běžet 1. 5. 2011
a skončí 31. 7. 2011.
OI MěÚ navrhuje radě města v souvislosti s podanou výpovědí souhlasit s ukončením nájemního vztahu dohodou k 30. 6. 2011, a současně zveřejnit záměr nového pronájmu.
O předmětný nebytový prostor má zájem spol. H-Real, s. r. o., IČ: 28446631, sídlem K Horoměřicům 1091/38, Praha 6, na základě žádosti ze dne 8. 4. 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 172
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu s paní Ivou Humešovou, IČ: 62443861, bytem xxxxxxx, na nebytový prostor ve 3. nadzemním podlaží v domě
čp. 1155, Havlíčkova ul. – místnost č. 207 o podlahové ploše 29,2 m2, k datu 30. 6. 2011.
Text dohody o ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 30. 6. 2011 je přílohou tohoto usnesení.
 
II. s o u h l a s í
 
se záměrem pronájmu nebytového prostoru ve 3. nadzemním podlaží v domě čp. 1155, Havlíčkova ul. – místnost č. 207 o podlahové ploše 29,2 m2, využití – kancelářské prostory, za podmínek:
-          nájemné minimálně ve výši 893 Kč/m2/rok, splatné ve čtvrtletních splátkách,
-          úhrada nákladů na služby spojené s užíváním (teplo, voda, el. energie, úklid spol. prostor, a likvidace odpadu) v celkové roční výši 20.000 Kč/rok, splatné zálohově
ve čtvrtletních splátkách, s ročním vyúčtováním,
-          na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
-          možnost navýšení nájemného v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace),
 
III. u k l á d á
 
-          starostovi města dohodu o ukončení nájmu podepsat,
-          tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru pronájmu podle § 39 zákona „o obcích“.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
6) Autobusová zastávka v Karlovarské ulici (výjezd z města)
 
Na základě usnesení rady města č. 125 ze dne 21. 3. 2011 provedl OI poptávku cenové nabídky na vypracování dopravní studie pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici v blízkosti benzínové stanice ve směru výjezdu z města (a návazností
na již existující autobusovou zastávku).
Za účelem zpracování cenové nabídky na vypracování dopravní studie byly osloveny 4 projektanti v oboru dopravních staveb:
-          Ing. Kamil Hrbek, Lubná 13
-          Ing. Jaroslav Klepiš, KPA Kladno
-          Ing. Lubomír Křižák, sdružení K-PROJEKT
-          Milota Kladno, s. r. o., Kladno.
Ve stanovené lhůtě byly MěÚ doručeny 3 cenové nabídky na vypracování předmětné dopravní studie, Ing. Jaroslav Klepiš, KPA Kladno, se z kapacitních důvodů omluvil.
Doručeny byly tyto cenové nabídky:
-          Ing. Kamil Hrbek, Lubná 13 – zpracování požadované dopravní studie za cenu díla 10.000 Kč ve lhůtě do 30 dnů od objednání,
-          Ing. Lubomír Křižák, sdružení K-PROJEKT – zpracování požadované dopravní studie za cenu díla 21.600 Kč ve lhůtě do 3 měsíců od objednání,
-          Milota Kladno, s. r. o., Kladno – zpracování studie proveditelnosti 33.000 Kč, dopracování studie do stavebně technického řešení včetně návrhu studie dopravního řešení a orientační finanční kalkulace 62.400 Kč, celkem 95.400 Kč, termín neuveden.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 173
 
I. s c h v a l u j e
 
cenovou nabídku Ing. Kamila Hrbka, Lubná13,  na vypracování dopravní studie pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici v blízkosti benzínové stanice ve směru výjezdu z města (a návazností na již existující autobusovou zastávku), za cenu díla 10.000,-Kč v termínu do 30 dnů od objednání
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic objednat vypracování předmětné dopravní studie.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
7) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 
Občanské sdružení bubakov.net žádá město Nové Strašecí o souhlas s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k ošetření uložení  komunitní elektronické sítě (optický kabel)   ke sdílení internetového připojení v pozemcích ve vlastnictví města. Vedení bude uloženo v lokalitě „Na Spravedlnosti“.
Občanské sdružení žádá zároveň o zvážení výše náhrady za uložení sítí s ohledem
na charakter sdružení a jeho činnost. (Náhrada 100,- Kč za bm vedení je v souladu
s usnesením RM č. 383 ze dne 4. 4. 2008, kterým byly stanoveny výše náhrad za zřízení věcných břemen v pozemcích města. Za uložení optického kabelu v prostoru Křivoklátského sídliště, které již bylo realizováno, byla radou města schválena náhrada
ve výši 20,- Kč/m vedení a pro stavbu Optický propoj ŽS NS-Texas – 1.-3. etapa také
ve výši 20,-/m).
Smluvní ošetření uložení sítí do pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora stavby, je podkladem pro stavební řízení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 174
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejíž předmětem je   budoucí uložení optického kabelu komunitní sítě   k napojení na internet do pozemků 
ve vlastnictví města parc.č 158/3 , 190/2 , 190/37 , 207/56 , 207/96 , 207/105 , 207/112, 207/113 , 207/118 , 207/119 , 207/122 , 207/127 , 207/128 , 207/199 , 217/8 , 217/27 , 217/28 , 284/19 , 2117/8 , 2118/1 , 2118/6 , 2128/2 v k.ú. Nové Strašecí za podmínek :
-          náhrada za zřízení věcného břemene : 20 Kč/m vedení
-          investor stavby zajistí podklady a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením konečné smlouvy o zřízení věcného břemene
 
Text smlouvy o SB je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
(Poznámka: Bc. Pavel Novák nehlasoval z důvodu možného střetu zájmů)
 
 
 
 
Různé
 
a) Celostátní soutěž základních uměleckých škol ve hře na kytaru
 
Dne 28. 4. 2011 byla doručena místostarostce města žádost ředitelky ZUŠ
Mgr. Jiřiny Kinkalové ohledně citované soutěže a spolupráce města. Soutěže všech kategorií jsou veřejné. 26. a 27. května se budou konat též koncerty soutěžících. Vstup na celou akci je zdarma.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 175
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
oznámení o pořádání Celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru, která se koná v Novém Strašecí ve dnech 25. – 27. května 2011
II. s o u h l a s í
 
a) se slevou nájemného o 86% ze skutečné ceny nájemného, tedy na částku 7.000,-Kč
     za prostory NKC pro pořádání Celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře
     na kytaru (pořadatel – Základní umělecká škola Nové Strašecí), která se koná
     v Novém Strašecí ve dnech 25. – 27. května 2011
b) s udělením zvláštní ceny města „Keltská hlava“ vítězi této soutěže
c) se stravováním účastníků soutěže ve školní jídelně
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
b) Upřesnění usnesení č. 154 - 4. výzva pro příjem žádostí do Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader
 
Dne 18. 4. 2011 bylo RM schváleno podání žádosti a spolufinancování připravované akce „Rekonstrukce chodníků na Komenského a Smetanově náměstí“. Na základě konzultací s poskytovatelem dotace (MAS Rakovnicko) bylo potřeba upravit projekt z důvodu větší šance na získání podpory a dosažení cílů příslušné fiche následujícím způsobem:
Projekt bude zaměřen pouze na Komenského náměstí, kde kromě rekonstrukce chodníků proběhne rovněž regenerace travnatých ploch a jejich osetí zátěžovým trávníkem za účelem jeho využití k relaxaci a odpočinku a pro kulturní akce (trhy, posvícení). K údržbě těchto ploch bude v rámci projektu rovněž pořízena travní sekačka (zahradní traktor).
Tyto změny budou mít vliv na konečnou cenu projektu. Odhadované náklady akce jsou 1 162 410,- Kč včetně DPH. Z toho dotace je 871 807,- Kč a spoluúčast města 290 603,- Kč. Změnami v projektu tedy dojde k navýšení spoluúčasti města o 20 887,- Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 176
 
u p ř e s ň u j e
 
své usnesení č. 154 ze dne 18. 4. 2011 tak, že rada města souhlasí:
a)   s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků a travnatých ploch na Komenského náměstí“
b) se spolufinancováním akce „Rekonstrukce chodníků a travnatých ploch na Komenského náměstí“ v předpokládané výši 269 716,- Kč.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
c) Soudní spor město versus xxxxxxx o zaplacení smluvní pokuty
 
Pan xxxxxxx doručil k rukám starosty města dopis, ve kterém navrhuje uzavření smíru s městem ve věci vymáhání smluvní pokuty ve výši 1.200.000,- Kč. Soudní spor je veden
od listopadu 2009 postupně u Okresního soudu v Rakovníku, následně u Vrchního soudu a nyní opět u Okresního soudu v Rakovníku. Soud vyzval účastníky jednání a jejich právní zástupce, aby se pokusili o uzavření smíru.
 
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í    č. 177
 
I. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smíru v soudním sporu vedeném městem jako žalobcem a xxxxxxxx jako žalovaným o zaplacení smluvní pokuty
ve výši 1.200.000,- Kč
 
II. p o v ě ř u j e
 
starostu města a právního zástupce města JUDr. Daniela Srnce k jednání o podmínkách smíru se stranou žalovanou tak, aby bylo možné předložit je zastupitelstvu města k projednání na zasedání v červnu 2011
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
d) Venkovní posezení před Restaurací Sport
 
Pan xxxxxxxxx, xxxxxxxx, požádal dne 11. 4. 2011 o pronájem části chodníku před Restaurací Sport pro účely venkovního posezení. Navrhuje k tomuto účelu využít prostor chodníku o rozměrech 5 m x 1,8 m, v úseku před okny restaurace vpravo
od vchodu (při pohledu na restauraci). Chodník je v tomto místě široký 3 m, pro průchod chodců by tedy zůstala šíře 1,2 m.
Venkovní posezení pan xxxxxxxx zamýšlí provozovat v květnu, červnu a září 2011 v pátek a o víkendech, v měsících červenec a srpen 2011 po celý týden.
Provozování venkovního posezení není v rozporu s obecně závaznými vyhláškami č. 6/2003 „O zajištění veřejného pořádku při poskytování hostinských činností a pořádání veřejných produkcí na území města Nové Strašecí“, a č. 3/2008 „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství“.
Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. (4) nařízení města č. 8/2005 „Tržní řád města Nové Strašecí“, ve znění nařízení města č. 1/2009, kterým se mění nařízení města č. 8/2005 Tržní řád města Nové Strašecí, je venkovní posezení „předzahrádkou“ – jeden nebo více stolků umístěných v bezprostřední blízkosti provozovny, mající s ním stejné obslužné místo a není stavbou ve smyslu stavebního zákona. Dle čl. V. odst. (1) musí být hygienické zařízení zajištěno v příslušné provozovně. Navrhované venkovní posezení u Restaurace Sport podmínky tržního řádu splňuje.
Poskytování služeb u předzahrádek je tržním řádem města stanoveno na dobu 7:00 – 22:00 hod. Na základě jednání mezi žadatelem a starostou města bylo dohodnuto omezení provozní doby v měsících květen, červen  a září - v pátek od 14:00 do 22:00 hod.
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“ je stanovena sazba za užívání veřejného prostranství (ul. U Školy) 5 Kč/m2. Výše uvedený prostor pro venkovní posezení má plochu 5 m x 1,8 m = 9 m2, poplatek by tedy činil 9 x 5 Kč = 45,- Kč/den.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 178
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
využití části chodníku před Restaurací Sport pro účely venkovního posezení dle žádosti pana xxxxxxxxx, v rozsahu:
-          prostor chodníku využívaný pro předzahrádku – 5 m x 1,8 m, v úseku před okny restaurace vpravo od vchodu (při pohledu na restauraci),
-          poskytování služeb na předzahrádce v květnu, červnu  a září 2011 v pátek a
o víkendech, v souladu s Tržním řádem města, s úpravou počátku provozní doby v pátek od 14:00 hod.,
-          poskytování služeb na předzahrádce v měsících červenec a srpen 2011 po celý týden, v souladu s Tržním řádem města.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
e) „Příběh nejkrásnější keltské hlavy“ – dopravní omezení
 
Na MěÚ byla doručena žádost ředitele Muzea T.G.M Rakovník Mgr. Františka Povolného
o součinnost města a o uzavření části dvou ulic v souvislosti s bezpečnostními opatřeními
při vystavení originálu keltské hlavy v muzeu v Novém Strašecí dne 20. 5. 2011.
 
Po projednání rady města přijala
 
U s n e s e n í   č. 179
 
s o u h l a s í
 
s částečnou uzavírkou ulic Poděbradova a U Školy dne 20. 5. 2011 v souvislosti s bezpečnostními opatřeními při vystavení keltské hlavy v muzeu v Novém Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
f) Finanční příspěvek na zakoupení vařáku na vosk pro Základní organizaci Nové Strašecí Českého svazu včelařů
 
Dne 27. 4. 2011 došla na MěÚ žádost Základní organizace Nové Strašecí Českého svazu včelařů o finanční příspěvek na zakoupení vařáku na vosk. Organizace Nové Strašecí má 53 členů a tento vařák jim pomůže při zpracování vosku ze starých souší.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í  č. 180
 
I. s c h v a l u j e
 
finanční příspěvek ve výši 3.000 Základní organizaci Nové Strašecí Českého svazu včelařů, o.s. na zakoupení vařáku na vosk
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zajistit proplacení tohoto příspěvku
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
g) Žádost o povolení akce Majáles
 
Dne 20. 4. 2011 došla na MěÚ žádost studentů Gymnázia J.A.Komenského v Novém Strašecí o povolení akce Majáles  dne  4. 5. 2011 v době od 14:00 do 18:00 hod. v prostoru před budovou gymnázia. Studenti též žádají o omezení provozu na diagonále Komenského nám. k zajištění průvodu při začátku akce.
 
Po projednání rad města přijala
 
U s n e s e n í   č. 181
 
I. b e r e n a   v ě d o m i
 
pořádání akce Gymnázia J.A.Komenského Nové Strašecí - Majáles na Komenského náměstí dne 4. 5. 2011 v době od 14:00 do 18:00 hod. v prostoru před budovou gymnázia
 
II. u k l á d á  
 
starostovi města zajistit dohled městské policie u této akce a zároveň omezení dopravy
na diagonále Komenského náměstí při průvodu, který se koná na začátku akce
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 21:20 hod.
 
 
 
 
 
14. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 16. 5. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
Zapsala: Eva Malá, 3. 5. 2011

10. 5. 2011 Zobrazit méně

Stránka