Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis ze 14. rady města ze dne 16. 5. 2011

.

 

Zápis
 
 
                       ze 14. zasedání rady města, konaného dne 16. května  2011                     
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                             Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                      RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                  Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                  Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                  Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                  Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                  Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                 JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
H o s t é :
 
        Ing. Petr Plichta                      - Provod, s.r.o. (k bodu
                                                                            různé - a)
        Miloslav Pelc                          - zastupitel města (k bodu
                                                                            různé - a)
        Ing. Pavel Vaic                       - zastupitel města (k bodu
                                                                            různé - a)
        Ing. Jiří Zelenka                     - zastupitel města (k bodu
                                                                            různé - a)
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
            Ing. Karel Kestner v.r. (24.5.2011)                           Ing. Jan Bureš v.r. (24.5.2011)
 
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Kriteria pro přidělování odpadových nádob
 2. Smlouva o výpůjčce nádob v souvislosti s projektem: „Zahuštění a obnova sběrné sítě pro sběr využitelných komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v ČR“
 3. SK Viktoria – odstoupení od budoucí směnné smlouvy
 4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 5. Smlouva o dílo mezi Městem Nové Strašecí a firmou ista Česká republika, s.r.o.
 6. MiloTAXI – Miloš Milota, Stochov – žádost o vyhrazení parkovacího stání u objektu Patro, ul. Čsl. armády
 7. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – stavba: Nové Strašecí, ul. ČSA – rekonstrukce NN – uložení kabelového vedení v pozemku města
 8. Zřízení věcného břemene práva cesty
Různé
Závěr
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Za pozdější příchod je omluven Ing. Jan Bechyně.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen
Mgr. Richardem Spieglem a Ing. Janem Bechyně.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Karla Kestnera
a  Ing. Jana Bureše.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6 přítomnými členy rady města
 
 
 
1) Kriteria pro přidělování odpadových nádob
 
Obecně závazná vyhláška města č. 6/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města zmocnila ve svém ustanovení čl. 8 odst. 3 radu města, aby svým usnesením stanovila „Kriteria pro přidělování odpadových nádob“.
Radě města se předkládá návrh kriterií, která stanoví objemy sběrných nádob podle počtu fyzických osob trvale hlášených v jednotlivých domech, a tomu odpovídající četnost svozu. Základním kriteriem je, že minimální objem nádoby na jednu osobu musí činit 30 l.
Smyslem tohoto opatření je, aby každý z poplatníků měl přidělen zhruba stejný objem nádoby k využití pro uložení odpadů.
Pro případy, kdy nelze postupovat přesně podle takto stanovených kriterií, může v individuálních případech MěÚ rozhodnout o kombinaci sběrných nádob nebo o jejich kumulaci v případě více obytných domů, které mají společné stanoviště. Vždy musí být zachována účelnost a hospodárnost takového opatření.
Odpadové nádoby budou označeny barevnými známkami svozové společnosti (MPS), přičemž je navrhováno, že žlutá známka znamená svoz každý sudý týden, červená každý týden. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 182
 
 s t a n o v í
 
v souladu s ust. čl. 8 odst. 3 OZV č. 6/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nové Strašecí „Kriteria pro přidělování odpadových nádob k jednotlivým nemovitostem na základě počtu poplatníků užívajících nádobu“ s účinností
od 1. 7. 2011 takto: 
 Kritéria pro přidělování odpadových nádob
k jednotlivým nemovitostem na základě počtu poplatníků užívajících nádobu
 
I.
 
Objem nádoby a četnost svozu podle počtu fyzických osob připadajících na sběrnou nádobu směsného odpadu:
 
Počet osob
Objem nádoby
Četnost svozu
1 - 2
120 l
 1 x za 14 dní
3 - 4
120 l
1 x za 7 dní
5 - 8
240 l
1 x za 7 dní
9 - 16
2 x 240 l
1 x za 7 dní
17 - 18
1100 l
 1 x za 14 dní
19 – 36
1100 l
1 x za 7 dní
37 – 72
1100 l
2 x za 7 dní
 
V případě nižšího počtu fyzických osob než je horní hranice výše uvedeného rozpětí může pověřený pracovník odboru investic Městského úřadu v Novém Strašecí stanovit, pokud to bude účelné a hospodárné, kombinaci uvedených sběrných nádob o různých objemech popř. může stanovit vyšší četnost svozů sběrných nádob s řádným oznámením svozového dne či svozových dnů. V případě vyššího počtu osob než je horní hranice výše uvedeného rozpětí daná v tabulce se postupuje obdobně.
 
Vždy však musí být zásada, že minimální objem nádoby na 1 osobu musí činit 30 l.
 
II.
Pro objekty a stavby určené nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba se typ nádoby a četnost svozu stanovuje:
 
 
Objem nádoby
Četnost svozu
Počet svozů za rok
Jedna stavba určená k individuální rekreaci
120 l
120 l
1 x za 14 dní
1 x za 7 dní
26.
26[0]
           
Městský úřad je oprávněn rozhodnout o kumulaci počtu typizovaných sběrných odpadových nádob u jedné nemovitosti za uchování objemu původně umístěných nádob. V případě více obytných domů, které mají společné stanoviště nádob je městský úřad prostřednictvím odboru investic oprávněn rozhodovat i o kumulaci nádob pro více nemovitostí.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
2) Smlouva o výpůjčce nádob v souvislosti s projektem: „Zahuštění a obnova sběrné sítě pro sběr využitelných komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v ČR“.
 
Společnost EKO-KOM nabídla městu Nové Strašecí bezplatné zapůjčení 10ks 1100 litrových nádob na tříděný sběr komunálního odpadu (5ks modrá – papír a 5 ks žlutá-plast) z projektu „Zahuštění a obnova sběrné sítě pro sběr využitelných komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v ČR“.
Zapůjčené nádoby nemusí být nutně rozmístěny na stanoviště ihned, ale je možné je postupně dle potřeby přidělovat na potřebná místa. V současné době je zamýšleno zřídit kontejnerové stání v lokalitě Křivoklátská vyhlídka, kde je již řada rodinných domů
a v blízkosti žádné sběrné místo na vytříděné složky komunálního odpadnu není (zde by se použila 1 nádoba modrá a 1 žlutá). Dále je předpokládáno, že 2ks žlutých kontejnerů
by se využily ve sběrném dvoře. O umístění ostatních kontejnerů může být rozhodnuto během roku podle potřeby. Není nutností rozmístit všechny kontejnery ihned po dodání.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 183
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce 10ks nádob o objemu 1100 litrů (5ks modrá-papír a 5 ks žlutá-plast) od společnosti EKO-KOM, a. s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4, IČ: 25134701
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o výpůjčce
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
Poznámka: v 17:45 hod. přišel radní Ing. Jan Bechyně (7)
 
 
3) SK Viktoria – odstoupení od budoucí směnné smlouvy
 
Na MěÚ bylo dne 5. 4. 2011 doručeno písemné odstoupení od budoucí směnné smlouvy učiněné budoucím 1. účastníkem, a to společností SK Viktoria Nové Strašecí s.r.o.. Smlouva o budoucí směnné smlouvě byla mezi městem a SK Viktoria uzavřena dne 14. 8. 2002
na základě usnesení zastupitelstva města č. 216 ze dne 31. 7. 2002. Podle této smlouvy měla být uzavřena směnná smlouva, podle které mělo město směnit svůj pozemek č. 1104/49
za pozemek SK Viktoria č. 1104/41. SK Viktoria se zavázala vyvinout maximální možné úsilí k odzástavění svého pozemku a pak do 15 dnů vyzvat město k uskutečnění směny. Vlastnická práva k předmětnému pozemku jsou však dosud omezena: zástava a exekuce.
SK Viktoria vypověděla jednostranně smlouvu o budoucí směnné smlouvě za použití
ust. § 50a odst. 3 občanského zákoníku: „Tento závazek zaniká, pokud okolnosti, ze kterých účastníci při vzniku závazku vycházeli, se do té míry změnily, že nelze spravedlivě požadovat, aby smlouva byla uzavřena.“ Za podstatné je v odstoupení argumentováno, že
na sousedních pozemcích došlo ke stavbě fotovoltaické elektrárny, jejíž ochranné pásmo zasahuje do směňovaného pozemku a současně, že do pozemku bylo uloženo kabelové vedení k elektrárně, čímž došlo ke změně ceny pozemku a k omezení jeho užívání.
S důvody odstoupení nelze souhlasit.
Na pozemku sousedícím s pozemkem 1104/49 byla sice postavena fotovoltaická elektrárna, která ovšem nemá žádné ochranné pásmo. V projektové dokumentaci stavby, ověřené stavebním úřadem, není uvedeno, že by vlastní fotovoltaická elektrárna jakýmkoliv ochranným pásmem zasahovala na sousední pozemky, tedy i na pozemek města
parc. č. 1104/49. V textové části B. Souhrnná zpráva, B. 8. Ochranná pásma, je citováno pouze ochranné pásmo kabelového vedení NN 0,4 kV – 1 má na každou stranu kabelu. Také ve stanovisku ČR – Státní energetické inspekce k předmětné stavbě je uvedeno, že: „Fotovoltaická elektrárna je relativně nenáročná stavba, která nenarušuje krajinný ráz. Hlavní komponentou elektrárny jsou fotovoltaické panely, které jsou velice odolné, dají se umístit na velké i menší plochy a jejich umístění nemá rušivý vliv na okolí, ani vzhled osazeného místa.“ Z projektové dokumentace vyplývá, že fotovoltaické panely jsou umístěny od hranice mezi pozemky parc. č. 1104/49 a 1104/54 ve vzdálenosti 1,3 m a nemají ochranné pásmo, jak je uvedeno výše.
V čl. IV. smlouvy o budoucí směnné smlouvě se SK Viktorie zavazuje, že po uskutečnění budoucí směny popsané v čl. I této smlouvy, převede bezplatně na budoucího 2. účastníka /pozn. – město/ tu část pozemku parc. č. 1104/49, která bude zastavěna komunikací, a to
na základě výzvy učiněné budoucím 2. účastníkem, která nebude učiněna dříve, než bude tato komunikace řádně zkolaudována.“ Kabel NN k fotovoltaické elektrárně je umístěn
v  oddělené části pozemku na cestu - parc. č. 1104/100, který je města a i po provedení směny (a kolaudaci komunikace) měl být městem nadále vlastněn.
Město by mělo mít zájem nadále trvat na směně, také z důvodu, že na předmětném pozemku SK Viktorie se nachází část fotbalového hřiště s umělým trávníkem. Předkládá se proto návrh odstoupení odmítnout, neboť uvedené důvody nenaplňují účel zákona, tedy nejsou podstatnou změnou okolností.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 184
 
 o d m í t á
 
jednostrannou výpověď společnosti SK Viktoria Nové Strašecí s.r.o. smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 14. 8. 2002, jejímž předmětem je budoucí směna pozemku společnosti č. 1104/41 za pozemek města č. 1104/49 a vyzývá společnost SK Viktoria, aby své odstoupení vzala zpět jako nedůvodné.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 
Dne 3. 5. 2011 požádala paní xxxxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.10 v ulici Ke Stadionu čp. 645 v Novém Strašecí. Jedná se o byt o velikosti 1+1.
Paní xxxxxxxxx má nájemní smlouvu vedenou pod číslem 229/2008 na dobu určitou,
a to do 30. 6. 2011. Tato nájemní smlouva je prodlužována dodatky ke smlouvě na základě žádostí paní xxxxxx a schválení radou města, vždy o půl roku. Dodatek č. 5 byl schválen radou města usnesením č. 4 ze dne 29. 11. 2010. Dle zjištění odboru investic paní xxxxxxxxxnájemné nedluží.
 
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 185
 
I.   s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 229/2008 na byt č. 10 v ulici Ke Stadionu
čp. 645 v Novém Strašecí s paní xxxxxxxxx, dodatek č. 6 k nájemní smlouvě se bude týkat prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011.
Text dodatku nájemní smlouvy č. 6 je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek č. 6
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
5) Smlouva o dílo mezi Městem Nové Strašecí a firmou ista Česká republika, s. r. o.
 
V průběhu měsíce dubna obdržel OI při MěÚ upozornění od firmy ista Česká republika,
s. r. o. (firma provádějící na základě smluvního vztahu odečty měřičů tepla a následné rozúčtování nákladů na teplo mezi jednotlivé byty), že koncem roku 2011 dojde v některých bytových objektech ve vlastnictví města k úplnému vybití baterií na indikátorech měřičů tepla. Protože jsou baterie nevýměnné, je nutná výměna indikátorů. Pokud výměna nebude provedena, po vybití baterie by došlo ke ztrátě dat a nebylo by možné vyúčtovat náklady
za dodávku tepla jednotlivým spotřebitelům. Výměnu indikátorů je třeba provést v bytových domech v ulicích Čsl. armády čp. 1166 (pečovatelský dům) – 75 ks, ul. Ke Stadionu čp. 645 – 36 ks, ul. Čelechovická čp. 646 (pečovatelský dům) – 41 ks, a v ul. 28. října čp.202 (Axamit) – 24 ks. Jedná se o objekty, které kompletně vlastní město. Celkový počet indikátorů je 176 ks. Firma nabídla dodání indikátorů ve dvou provedeních – bez radiového přenosu a s ním. OI MěÚ doporučuje volbu levnějších indikátorů, jeden kus stojí 334 Kč
bez DPH.
Na základě projednání na poradě vedení MěÚ bylo OI MěÚ uloženo zajistit smlouvu o dílo, na jejímž základě by byla provedena instalace a zprovoznění nových elektronických indikátorů tepla, včetně odečtu dat z indikátorů, které by byly měněny. Termín provedení prací by byl červen 2011 s tím, že OI zajistí v těchto objektech otevření bytových jednotek
a tím umožní montáž nových měřičů tepla. Firma ista Česká republika, s. r. o., předložila smlouvu o dílo za cenu 58.784 Kč bez DPH (DPH 10 %), cena díla celkem tedy bude činit při počtu 176 ks indikátorů 64.662 Kč.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 186
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ista Česká republika, s. r. o., sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČ: 61056758, na dodávku, instalaci a zprovoznění elektronických indikátorů rozdělovačů topných nákladů Doprimo III v bytových objektech –
ul. Čsl. armády čp. 1166 – 75 ks, ul. Ke Stadionu čp. 645 – 36 ks, ul. Čelechovická čp. 646 – 41 ks, a v ul. 28. října čp. 202 – 24 ks, za cenu díla 58.784 bez DPH, s termínem realizace díla – červen 2011.
Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o dílo
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
6) MiloTAXI – xxxxxxxxxx, Stochov – žádost o vyhrazení parkovacího stání u objektu Patro, ul. Čsl. Armády
 
Dne 20. 4. 2011 byla na MěÚ doručena žádost pana xxxxxxxxx – MiloTAXI, bytem
xxxxxxxxxxx, o vyhrazení parkovacího stání pro 1 vozidlo taxislužby u objektu Patro, čp. 183 a 184, ul. Čsl. armády, o víkendech (sobota, neděle).
Před objektem Patro jsou v zámkové dlažbě vyznačena parkovací stání bez vyhrazení.
Dle ceníku parkovného v centru města, schváleného usnesením rady města č. 847
ze dne 6. 4. 2006, a dle změny tohoto ceníku, jak byla schválena usnesením rady města
č. 313 ze dne 11. 1. 2008, je cena za 1 vyhrazené parkoviště 12.000 Kč/rok, v ceně není zahrnuto označení místa svislou dopravní značkou.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 187
 
s o u h l a s í
 
s vyhrazením jednoho parkovacího stání (parkoviště) pro vozidlo taxislužby pro pana
xxxxxxxxx – MiloTAXI, bytem xxxxxxxxxxxx, před objektem Patro
čp. 183 a 184, ul. Čsl. armády, za podmínek:
-          vyhrazení pro dny – sobota a neděle,
-          zpoplatnění vyhrazeného parkoviště 12.000 Kč/rok
-          úhrada nákladů za označení vyhrazeného místa svislou dopravní značkou žadatelem
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
7) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: „Nové Strašecí, Nádražní xxxxxxxxx – nový kNN“ - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035 jako investor stavby připravuje stavbu „Nové Strašecí, Nádražní xxxxxxx – nový kNN.““
Jedná se o demontáž nadzemního vedení NN v ulici Nádražní (podél komunikace ke drážní budově) a všechny stávající odběry budou přepojeny na nové kabelové vedení v zemi. V trase vedení je pouze jeden pozemek města, parc. č. 1824/3 v k. ú. Nové Strašecí. Délka kabelového vedení po tomto pozemku bude 35 metrů a bude zde umístěna jedna kabelová skříň (celková náhrada 4.500 Kč s DPH). Zbylá část vedení není na pozemcích města.
Pro potřeby stavebního řízení byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene s vkladem do katastru nemovitostí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 188
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 1824/3 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ CZ24729035, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí, Nádražní xxxxxxxxx – nový kNN.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
8) Zřízení věcného břemene práva cesty
 
V souvislosti s prodejem bývalého zahradnictví v Nádražní ulici vzniká nutnost ošetřit stávající cestu k pozemku č. 1762/11 přes pozemky města č. 1762/12 a 1756/1 zřízením věcného břemene. Ačkoliv tato cesta fakticky existuje po celou dobu stavby, nebylo dosud nutné její existenci nijak právně řešit, až nyní, kdy se majitelem býv. zahradnictví stává soukromá osoba, je žádoucí pro jeho právní jistotu věcné břemeno zřídit.
Než dojde ke zřízení věcného břemene, tedy jeho vkladem do katastru nemovitostí na základě smlouvy a zakreslení geometrickým plánem, se pro právní jistotu kupujícího navrhuje věc potvrdit navrhovaným usnesením rady města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 189
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11 přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7  členů rady města
 
 
 
 
 
Různé
 
a) Provozování ČOV a kanalizační sítě městem
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 190
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
předběžnou informaci Ing. Petra Plichty za společnost Provod, s.r.o. o ekonomickém výhledu v případě provozování ČOV a kanalizační sítě městem, dle usnesení zastupitelstva města
č. 32 ze dne 28. dubna 2011.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
b) Žádost o finanční příspěvek pro Domov seniorů Nové Strašecí
 
Starosta města informoval radní města o prosbě ředitelky Domova seniorů v Novém Strašecí Mgr. Miluše Jůnové na roční předplatné Rakovnického deníku pro domov seniorů městem.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 191
 
s c h v a l u j e
 
finanční příspěvek ve výši 3.522,-Kč  Domovu  seniorů Nové Strašecí pro roční předplatné Rakovnického deníku
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
c) Rozšíření komisí rady města
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 192
 
j m e n u j e
 
Ing. Alenu Burešovou za členku komise pro životní prostředí
Ing. Jana Bechyně za člena komise pro problematiku sídlišť
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Vodohospodářská situace v Novém Strašecí
 
Na jednání konané dne 18.4.2011 v sídle společností Vodárny Kladno-Mělník a.s. (dále VKM) a Středočeské vodárny a.s (dále SV) byl řešen další postup ve vodohospodářské situaci v našem městě. Ze strany města bylo prezentováno stanovisko Státního fondu Životního prostředí, které konstatuje, že:
 
-          Nově budovanou kanalizaci nelze považovat dle Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP (dále jen Metodika)
za oddělitelnou od stávající infrastruktury.
-          Zároveň nelze považovat ani nově budovanou kanalizaci společně s kanalizací
ve vlastnictví obce za oddělitelnou od kanalizace ve vlastnictví Vodáren Kladno - Mělník, a.s. (dále jen VKM), na kterou je uzavřena provozní smlouva se společností Středočeské vodárny, a.s.
-          Pro naplnění podmínek Přílohy č. 7 by dle Metodiky bylo nutné vyjmout kanalizaci na území obce ve vlastnictví VKM ze stávající provozní smlouvy a zajistit konsolidaci provozní situace na celý rozsah infrastruktury ve složce odvádění
a čištění odpadních vod na území obce Nové Strašecí.
-          Výše uvedený postup však musí být zejména v souladu s právem veřejného zadávaní a pravidly veřejné podpory. V případech, kdy byla příslušná veřejná zakázka/koncese zadána nebo prodloužena po vstupu ČR do EU v rozporu s pravidly veřejného zadávání, je postup vyjímání infrastruktury vyloučen.
-          Provozní smlouva mezi společnostmi VKM a Středočeskými vodárnami, a.s. byla uzavřena dne 16. 9. 2004, tzn. po vstupu ČR do EU. Fondu ani po opakované výzvě nebyly ze strany VKM předloženy takové dokumenty, jež by prokazovaly, že uzavření smlouvy proběhlo v souladu s pravidly veřejného zadávání, proto Fond postup vyjímání z takové smlouvy vyloučil
 
Z jednání byl pořízen zápis, všemi stranami odsouhlasený:
 
1.    Byl domluven postup směny majetku – majetek vodovodní infrastruktury ve městě Nové Strašecí bude převeden do majetku VKM a.s., majetek kanalizační infrastruktury ve městě Nové Strašecí bude převeden do majetku města Nové Strašecí.
 
2.     VKM a.s. v této věci zajistí zpracování znaleckých posudků o ceně nemovitosti – vodovodní infrastruktury v majetku města Nové Strašecí a kanalizační infrastruktury v majetku VKM a.s.
 
3.     VKM a.s a město Nové Strašecí si odsouhlasí stavy vlastnictví kanalizační infrastruktury. Město obdrželo přehled kanalizační infrastruktury VKM a.s. na území města. Do 20. 4. 2011 město dodá případné připomínky.
 
4.     SV a.s. projedná se svými vlastníky vyjmutí provozování kanalizační infrastruktury v Novém Strašecí ze stávající provozní smlouvy mezi VKM a.s. a SV a.s. Po tomto jednání bude město obratem informováno.
 
5.     VKM a.s projedná na jednání představenstva vyjmutí kanalizační sítě v Novém Strašecí z majetku této společnosti a způsob jejího projednání.
 
6.     Město seznámilo VKM a.s. a SV a.s. o stanovisku SFŽP z jednání dne 23. 3. 2011
ve věci projektu „Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“ . VKM a.s. připraví právní stanovisko ke způsobu uzavření provozovatelské smlouvy s SV a.s. tak, aby město mohlo toto stanovisko zaslat k posouzení ÚOHS/MMR. Navrhovaný termín předání právního stanoviska městu je do 6. 5. 2011.
7.     V záležitosti nevypořádaného vkladu finančních prostředků ze strany VKM a.s. v hodnotě 5mil Kč do intenzifikace ČOV v r. 2000 město navrhne VKM a.s. způsob jeho vypořádání. V této věci ale město konstatovalo, že z majetku rekonstruované ČOV a cca ¾ kanalizační sítě nemělo od provozovatele žádný příjem z nájmu.
 
Dne 10. 5. 2011 byl na město doručen dopis z VKM s následujícím sdělením:
Představenstvo na základě Vámi předloženého záznamu z jednání SFŽP muselo konstatovat, že město Nové Strašecí nemá vůbec žádnou jistotu, že i po učinění těchto, do budoucna nezvratných kroků, obdrží dotaci na dostavbu kanalizace ve městě. Představenstvo s tímto postupem nesouhlasilo, protože tento postup není v souladu s původním rozhodnutím
o principech fungování akciové společnosti, ke kterým se přihlásilo i město Nové Strašecí souhlasem s vložením majetku do VKM, a.s.
Z těchto důvodů Vám představenstvo doporučuje zvážit Váš návrh s tím, že v případě standardních postupů (dokončení vkladu majetku, akceptace principu jednotných cen) převezme VKM a.s. jako investor dostavbu kanalizace v Novém Strašecí.
Dle sdělení ředitele VKM, a.s. pana Stanislava Bulvy představenstvo VKM, a.s. s tímto krokem nesouhlasí. Přestože VKM a.s. nabídlo našemu městu řešení v zafinancování dokanalizování města, pro vedení města není tato nabídka v tuto chvíli prioritou. Vedení města se bude touto nabídkou zabývat, přestože všechny kroky za více jak 3 roky byly směřovány k získání dotace z EU. V současné době máme již předběžně schválenou dotaci. Zbývá dořešit vlastnickou a provozní situaci spočívající právě ve směně majetku a podání nové žádosti do dalšího dotačního titulu s již vyjasněnou provozní situací.
V rámci stávající výzvy by město mohlo dotaci čerpat v případě, že Úřad pro hospodářskou soutěž Ministerstva pro místní rozvoj (ÚOHS/MMR) dá SFŽP kladné stanovisko k uzavřené provozní smlouvě mezi VKM a SV. Tyto dokumenty městu nebyly dodány a to ani přes odsouhlasený termín 6. 5. Na jednání 9. 5. 2011 p. ředitel Stanislav Bulva konstatoval, že nám budou požadované dokumenty dodány do pondělí 16. 5. 2011. Ani v tento den dokumenty nebyly městu doručeny.
Je tedy zřejmé, že město nebude možné zřejmě doložit stanovisko ÚOHS/MMR a nebude moci v rámci podané výzvy dotaci čerpat. Podstatné však je, že má být vypsána ještě další dotační výzva. Všechny kroky v případné konsolidaci majetku jsou ze strany města směřovány do této výzvy. V tomto případě by město již tento zásadní problém s vyjímáním ifrastruktury neposuzoval, protože by město mělo tuto situaci vyřešenu.
Vzhledem k tomu, že již město obdrželo registrační list v rámci této výzvy, existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že by bylo úspěšné i v rámci následující výzvy.
Město se sice přihlásilo k principům fungování akciové společnosti VKM souhlasem s vkládáním majetku, nicméně je nutné konstatovat, že to bylo v době, kdy VKM plně splňovalo podmínky pro získávání dotací z EU. Po zavedení současného provozního modelu je nutné konstatovat, že VKM ani obce, které mají vodohospodářskou infrastrukturu vloženu do majetku VKM a provozovánu stávajícím provozovatelem Středočeské vodárny a.s. nesplňují podmínky přijatelnosti pro získání dotace z EU. To je v příkrém rozporu s tím, kvůli čemu byl současný provozní model zaveden. Viz dokument Zpráva představenstva společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. o prodeji části podniku společnosti Středočeská vodárenská, a.s., strana 4 – Ekonomické důsledky prodeje části podniku dle návrhu smlouvy o prodeji.
Přestože ze zprávy valné hromady je patrné, že město se „hlasování zúčastnilo“, je nutné konstatovat, že hlasovalo tzv. v zastoupení. P. Ivo Lašmanský však nebyl nikdy městem pověřen na jednání žádné valné hromady.
Taktéž je nutné vzít v úvahu, že probíhá soudní spor o neplatnost valné hromady konané dne 15. 9. 2004. V případě, že VKM tento spor prohraje, bude to mít zásadní dopady pro obce a akcionáře. VKM se tak stane oprávněným žadatelem pro dotace ze strukturálních fondů EU, což vyřeší i současný problém města spočívající v nemožnosti tyto dotace čerpat z důvodů stávajícího provozního modelu VKM – SV.
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 193
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o vodohospodářské situaci
 
II. k o n s t a t u j e
 
že nabídka ze strany Vodáren Kladno-Mělník a.s. není pro město v tuto chvílí prioritou. Město se jí bude dále zabývat, i když nadále bude usilovat o získání dotačního titulu
na dostavbu kanalizace, případně ČOV z dotačních titulů Evropské Unie.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 21:20 hod.
 
 
 
 
 
15. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 30. 5. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 18. 5. 2011


[0] Svozové období je stanoveno od 1.4. do 30.9, v případě potřeby lze dohodnout jiné odpovídající 26 svozům za rok. Ke shromažďování odpadu, který nelze umístit do sběrné nádoby, je určen sběrný dvůr.

 


25. 5. 2011 Zobrazit méně

Stránka