Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 15. rady města ze dne 24.5.2011

.
Zápis
 
 
                        z 15. zasedání rady města, konaného
                                 dne 24. května  2011                      
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     -  člen rady města
                    Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                   JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
O m l u v e n i  :
 
                     RNDr. Libuše Vosátková      -  místostarostka města
                    Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
            Mgr. Richard Spiegel v.r. (30.5.2011)                       Bc. Pavel Novák v.r. (24.5.2011)
 
 
 
Program:
 
Zahájení   
  1. Výpověď smluv mezi městem Nové Strašecí se společností ENES spol. s r.o.
Závěr
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 7:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města.
Z dnešního jednání rady města jsou omluveni RNDr. Libuše Vosátková a Ing. Jan Bechyně.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen
Ing. Karlem Kestnerem a Ing. Janem Burešem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Richarda Spiegla
a  Bc. Pavla Nováka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 5 přítomnými členy rady města
 
 
 
 
1) Výpověď smluv mezi městem Nové Strašecí se společností ENES spol. s r.o.
 
V souladu s programem hledání úspor je žádoucí vypovědět všechny smlouvy se společností ENES spol. s r.o.. Tato společnost má s městem smlouvy na pronájmy v těchto objektech města: Okružní 934 (NKC), Dukelská 550 (Okresní dům), Čsl. armády 414 (poliklinika), Komenského nám. 201 (MěÚ + čp. 202), Palackého 1140 (šk. jídelna), J.Šotky 645 – 646 (obytný dům a DPS), J.Šotky 723 (školka), Čsl. armády 1166 (DPS), Křivoklátská 882-883, Křivoklátská 832-833, Křivoklátská 928-929, Topinkova 1137, Mšecké sídliště, Žižkovo náměstí, Zahradní 1032-1034. Jedná se o kotelny, které tato společnost provozuje a zajišťuje dodávky tepla občanům města a dalším institucím.
Smlouvy na pronájem jsou uzavřeny na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, výpověď je přitom třeba podat nejpozději do 31.5. Rada města svým rozhodnutím očekává zvýšení vlivu na stanovování ceny tepla a zvýšení investic do teplárenské infrastruktury jako je např. snížení tepelných ztrát nebo zlepšení regulace. Neméně důležitým faktorem je skutečnost, že se město tímto krokem stane žadatelné v oblasti evropských dotací.
V průběhu běžící výpovědní lhůty bude dostatek času vypracovat detailní ekonomickou analýzu, která nám poslouží jako podklad při rozhodování, jaký model provozování zvolit.
Dopady do rozpočtu :
vzhledem k roční výpovědní lhůtě nebudou v tomto roce dopady žádné. V následujícím roce bude potřebné uhradit poměrnou neodepsanou část technického zhodnocení vybavení kotelen v celkové sumě cca 707tis Kč. Podrobnější rozbor a stanovení výše uvedené částky je v příloze tohoto usnesení.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 194
 
I. s o u h l a s í
 
S výpovědí nájemních smluv o nájmech nebytových prostor uzavřených mezi městem a společností ENES spol. s r.o. se sídlem Topinkova 1137, IČO 463 52 155, a to:
č. 072/2001, 073/2001, 074/2001, 075/2001, 076/2001, 077/2001, 078/2001, 079/2001, 080/2001, 081/2001, 082/2001, 083/2001, 226/2006/OI, 227/2006/OI, 228/2006/OI, 251/2006/OI
 
II. u k l á d á
 
1)     Tajemníkovi MěÚ 
       -    vypracovat výpovědi všech smluv s firmou ENES spol. s r.o. a zajistit jejich
 předání do 31. 5. 2011
-          ve spolupráci s odborem investic zajistit, aby v době běžící výpovědi nedošlo
k žádným investicím do předmětného majetku, z kterých by mohly vyplynout jakékoli dodatečné závazky města vůči společnosti ENES spol. s r.o.
-          ve spolupráci s odborem investic a finančním odborem vypracovat ekonomické posouzení výhodnosti různých forem provozování teplárenské infrastruktury v majetku města
                                                              
2)     Starostovi města výpovědi smluv podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 8:30 hod.
 
 
 
16. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 30. 5. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 24. 5. 2011

31. 5. 2011 Zobrazit méně

Stránka