Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 16. rady města ze dne 30.5.2011

.
Zápis
 
 
                       ze 16. zasedání rady města,
                       konaného dne 30. května  2011                     
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                   Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                   Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                   Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                   Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                   Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
                   RNDr. Libuše Vosátková      -  místostarostka města
 
                   JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
                                
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
            Ing. Jan Bechyně v.r. (10.6.2011)                             Ing. Karel Kestner v.r. (7.6.2011)
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Kontrola usnesení
 2. Veřejná zakázka malého rozsahu – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova
 3. Návrh na sloučení organizačních složek města MKZ a MSZ
 4. Podání žádosti o dotaci a na projekt „Regenerace veřejné zeleně“
 5. Vyhlášení výzev k podání žádostí v rámci OPŽP a ROP
 6. Mandátní smlouva – Mgr. Bohdana Šocová
 7. Záměr prodeje pozemku z vlastnictví města
 8. Pozemky u čp. 424 – záměr vzájemného vypořádání užívání
 9. Převod pozemků do vlastnictví města
 10. Nabídka daru pozemků městu
 11. Zřízení věcného břemene – přípojka RD čp. 786
 12. Žádosti o přidělení bytu
 13. Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení
 14. Aplikace ust.čl. 10 OZV č. 6/2011 – smluvní zapojení podnikatelů do systému nakládání s komunálním odpadem
Různé
Závěr
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Bc. Pavlem Novákem
a Mgr. Richardem Spieglem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bechyně
a  Ing. Karla Kestnera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 7 přítomnými členy rady města
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 145 – splněno
(15/22.6.2007) Darování vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 31. 7. 2007 uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu ( INTERMET, s.r.o.). 
Společnost Intermet byla požádána o návrh smlouvy. Smlouva byla městu předložena. Dárce zajišťuje ošetření uložení sítí v pozemcích třetích osob věcnými břemeny. Město do doby ošetření uložených sítí předložilo spol. G.A.M.Technische Taile, s.r.o. (právní nástupce Intermet) návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 8. 3. 2010 byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí darovací. Po právním ošetření uložení sítí v pozemcích dalších vlastníků (věcnými břemeny) bude uzavřena konečná smlouva o převodu vlastnictví. Podle sdělení G.A.M. Technische Taile, s.r.o. ze dne 1. 9. 2010 chybí uzavřít 2 smlouvy, jednání
o smlouvách trvají. Ke dni 3. 2. 2011 transformace na spol. G.A.M. Heat s.r.o.. Dle přehledu (Air Atlas, s.r.o. z 31.12.2010) neprovedeny dvě smlouvy
-          xxxxxxxxxx – bude provedeno do 1.7.2011
-          xxxxxxxxxxxxxx – práva omezena exekucí.
Smlouva byla uzavřena
 
Usnesení č. 371 – trvá
(35/21.3.2008) Novostrašecké kulturní centrum
Členům rady byly předány dvě varianty návrhu nového uspořádání NKC. Konkrétní návrh bude projednán radou města po zpracování podkladových materiálů OI MěÚ. Další postup je závislý na eventuelní dotaci a rozhodnutí orgánů města. Rada města na svém 7. zasedání dne 7. února 2011 uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s xxxxxxx a xxxxxxxx, zástupci spol. Edesa
po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
K 2. 2. nebyla žádost na MěÚ doručena. Urguje OI. Edesa telefonicky informovala OI, že novou žádost doručí na MěÚ v 9. týdnu. Dle projednání na poradě MěÚ předán starostovi města chronologický vývoj celé záležitosti k projednání v radě města a stanovení dalšího postupu ve věci.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. Dodatek k nájemní smlouvě vypracován a předán xxxxxxxx k připomínkování. Dne 24. 3. 2011 doručen na MěÚ dopis JUDr. Běleckého (zmocněný zástupce) k věci. 29. 4. věc projednána v advokátní kanceláři JUDr. Běleckého a byl zaslán nový návrh dodatku. Čeká se na odpověď.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 80 – splněno
(5/24.1.2011) Poskytnutí neinvestičního příspěvku
Rada města schválila příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na dějepisnou soutěž a dále věcný dar – knihy. Knihy byly zaslány, očekáváme smlouvu na základě níž se zašle finanční příspěvek. Dle telefonní urgence smlouva do 14 dnů. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou.
 
Usnesení č. 120 – splněno
(10/21.3.2011) Převod pozemku do vlastnictví města
Projednáno na 3. zastupitelstvu města. Pozemek převeden do vlastnictví města. Vklad vlastnického práva do KN proveden k 17. 5. 2011.
 
Usnesení č. 125 – trvá
(10/21.3.2011) Autobusová zastávka v Karlovarské ulici (výjezd z města)
Rada města souhlasila s vypracováním dopravní studie pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici ve směru z výjezdu z města a uložila tajemníkovi MěÚ
ve spolupráci s OI zajistit vypracování dopravní studie. Po výběru zhotovitele, tajemník MěÚ ve spolupráci s OI odeslal objednávku studie, viz usnesení č. 173.
 
Usnesení č. 126 – trvá
(10/21.3.2011) Dopravní studie – U Školy, Čsl.armády, Křivoklátská
Rada města souhlasila s vypracováním studie dopravních opatření v N.S. – v rozsahu dopravní řešení a bezpečnost chodců před základní školou, rekonstrukce bývalých přechodů pro chodce podél Čsl.armády, dopravní opatření a chodníky v Křivoklátské ulici –
od sdružení K-Projekt. Tajemník MěÚ ve spolupráci s OI odeslal objednávku studie.
 
Usnesení č. 127 – trvá
(10/21.3.2011) Sledování vozidel
Rada města souhlasila se záměrem důslednější ekonomické kontroly nad využíváním dopravních prostředků ve vlastnictví města nebo organizací jím vlastněných a to formou nepřetržitého sledování pohybu vozidla pomocí GPS přístroje a uložila tajemníkovi MěÚ, starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie a jednatelům TS NS, s.r.o. zajistit instalaci GPS přístrojů do vybraných vozidel. U vozidel MěÚ a MěP nainstalováno a aktivováno. Technické služby čekají na nákup nového vozu, poté budou GPS nainstalovány na všechny plánované vozy.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 131 – trvá
(10/21.3.2011) Revize svážených nádob na tříděný odpad, navýšení svozu o 2 nádoby
Rada města schválila dodatek č. 3 smlouvy č. 2006/2/047 (Městský podnik služeb Kladno)
o sběru vytříděných složek komunálního odpadu, jehož předmětem je navýšení svozu
o 2x240l plast a 2x240l papír a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Čeká se na podpis s MPS.
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS.
 
Usnesení č. 156 – trvá
(12/18.4.2011) Zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení (spol. ČESTAV) a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Starostou města podepsaná smlouva byla předána straně budoucí oprávněné z věcného břemene k podpisu (prostřednictví spol. Čestav).
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy.
 
Usnesení č. 160 – splněno
(12/18.4.2011) Ukončení nájmu budovy čp. 1081
Rada města souhlasila s ukončením nájemního vztahu dle nájemní smlouvy č. 288/2008/TM mezi Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. a městem, dohodou ke dni 19. 4. 2011, z důvodu prodeje nemovitosti a uložila starostovi města podepsat příslušnou dohodu. Dohoda byla podepsána.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o.
 
Usnesení č. 163 – trvá
(12/18.4.2011) Plán odpadového hospodářství
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit podmínky poptávkového řízení na vypracování plánu odpadového hospodářství. Poptáno 7 firem, čeká se na zaslání cenové nabídky k rozhodnutí RM.
 
Usnesení č. 170 – trvá
(13/2.5.2011) Záměr prodeje pozemku z vlastnictví města
Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem domu údržbáře
na pozemku parc.č.st. 1170 v k.ú. Nové Strašecí.
 
Usnesení č. 172 – splněno
(13/2.5.2011) Žádost o ukončení nájmu
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení náj.vztahu s pí xxxxxxxxx na nebytový prostor v čp. 1155 –místnost č. 207 a dále souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu tohoto nebytového prostoru. Dohoda podepsána, záměr pronájmu vyvěšen.
 
Usnesení č. 173 – trvá
(13/2.5.2011) Autobusová zastávka v Karlovarské ulici
Rada města schválila cenovou nabídku Ing. Kamila Hrbka na vypracování dopravní studie
pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici za cenu díla 10.000,-Kč v termínu do 30 dnů od objednání a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat vypracování předmětné dopravní studie.
 
Usnesení č. 174 – splněno
(13/2.5.2011) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejíž předmětem je budoucí uložení optického kabelu komunitní sítě k napojení na internet
do pozemků ve vlastnictví města (lokalita Na Spravedlnosti) a uložila starostovi města smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene podepsat.
 
Usnesení č. 181 – splněno
(13/2.5.2011) Žádost o povolení akce Majáles
Rada města vzala na vědomí pořádání akce Gymnázia J.A.Komenského Nové Strašecí- Majáles. Starosta města zajistil dohled městské policie u této akce.
 
Usnesení č. 183 – splněno
(14/16.5.2011) Smlouva o výpůjčce Eko-Kom, a.s.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce 10 ks nádob o objemu 1100l. Starosta města podepsal smlouvu o výpůjčce.
 
Usnesení č. 185 – trvá
(14/16.5.2011) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 229/2008 na byt č. 8/čp. 645 s xxxxxxx na dobu určitou, a to do 31. 12. 2011 a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Čeká se na podpis nájemce.
 
Usnesení č. 186 – trvá
(14/16.5.2011) Smlouva o dílo s firmou ista Česká republika, s.r.o.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ista Česká republika, s.r.o.
na dodávku, instalaci a zprovoznění elektronických indikátorů rozdělovačů topných nákladů Doprimo III v bytových objektech - ul. Čsl. armády čp. 1166 – 75 ks, ul. Ke Stadionu čp. 645 – 36 ks, ul. Čelechovická čp. 646 – 41 ks, a v ul. 28. října čp. 202 – 24 ks, za cenu díla 58.784 bez DPH, s termínem realizace díla – červen 2011 a uložila starostovi města podepsat smlouvu o dílo. Čeká se na podpis zhotovitele.
 
Usnesení č. 188 – splněno
(14/16.5.2011) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Nádražní ul.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1824/3 – stavba nový kNN – Nádražní ulice – a uložila starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následnou smlouvu. Smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11 přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene Janem Pröcklem a městem jako povinným z věcného břemene
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 195
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
2) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“
 
Na základě usnesení RM č. 139/2011 byla vypsána veřejná soutěž na zakázku malého rozsahu na služby – vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace
pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“.
K předložení nabídky byli vyzváni tito uchazeči:
1.   A1 spol. s r. o., Lannova 16/13, P. O. BOX 5, 370 21 České Budějovice, IČ 14501945
2.   ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
3.   DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10 – Malešice, IČ: 276 42 411
4.   Ing. Karel Endyš, Pražská 140, 269 01 Rakovník II, IČ: 64734056
5.   Ing. Jaroslav Klepiš, Kladenský projektový ateliér, Fügnerova 146, 272 01 Kladno –   
      Kročehlavy, IČ 14470039
6.   Milota s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ 47550961
7.   SLADKÝ & PARTNERS, Projektový ateliér, s. r. o., Nad Šárkou 60, Praha 6 –
      Hanspaulka, IČ: 274 39 500
8.   4D PROJEKT s. r. o., U Zeměpisného ústavu 6/399, 160 00 Praha 6, IČ: 25499246
Ve lhůtě dle zadávacích podmínek bylo doručeno 6 nabídek uchazečů:
-          Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759
-          PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25023829
-          SLADKÝ’&PARTNERS projektový atelier, s. r. o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6 – Hanspaulka, IČ: 27439500
-          MILOTA Kladno s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961
-          AMMBRA PROJEKT s. r. o., Ravenská 320, 100 00 Praha 10, IČ: 28980131
-          VPÚ DECO Praha, a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280
Společná komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání dne 18. 5. 2011 vyřadila z posouzení a hodnocení:
-          Nabídku č. 3. – SLADKÝ’&PARTNERS projektový atelier, s. r. o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6 – Hanspaulka, IČ: 27439500 – společná komise shledala, že nebyla podepsána smlouva o dílo oprávněnou osobou uchazeče, nabídka nebyla potvrzena oprávněnou osobou uchazeče, v rozporu s bodem 2) odst. d) a bodem 3) části „Způsob zpracování nabídky“ zadávacích podmínek.
Uchazeče SLADKÝ’&PARTNERS projektový atelier, s. r. o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6 – Hanspaulka, IČ: 27439500, který podal nabídku č. 3., společná komise navrhuje radě města vyloučit z účasti ve veřejné zakázce, z výše uvedených důvodů.
Společná komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na jednání dne 18. 5. 2011 označila jako vyhovující:
-          nabídku č. 1 – Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759,
-          nabídku č. 2 – PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25023829,
-          nabídku č. 4 – MILOTA Kladno s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961,
-          nabídku č. 5 – AMMBRA PROJEKT s. r. o., Ravenská 320, 100 00 Praha 10, IČ: 28980131,
-          nabídku č. 6 – VPÚ DECO Praha, a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280.
Vyhovující nabídky uchazečů byly hodnoceny podle: ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1)         Nabídková cena, váha kritéria           70 %
            Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší
            cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2)         Dodací lhůta, váha kritéria     30 %
            U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem
            bodů, až do počtu 60 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
-          Uchazeč Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759, předložil nabídku za 46.000 Kč bez DPH, dodací lhůta 120 dnů.
-          Uchazeč PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 25023829, předložil nabídku za 98.500 Kč bez DPH, dodací lhůta 60 dnů.
-          Uchazeč MILOTA Kladno s. r. o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961, předložil nabídku za 180.000 Kč bez DPH, dodací lhůta 77 dnů.
-          Uchazeč AMMBRA PROJEKT s. r. o., Ravenská 320, 100 00 Praha 10,
IČ: 28980131, předložil nabídku za 170.000 Kč bez DPH, dodací lhůta 65 dnů.
-          Uchazeč VPÚ DECO Praha, a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280, předložil nabídku za 110.000 Kč bez DPH, dodací lhůta 60 dnů.
Společná komise jako ekonomicky nejvýhodnější označila nabídku uchazeče Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759, za cenu 46.000 Kč bez DPH, dodací lhůta 120 dnů.
Dodací lhůta byla u nabídky uchazeče Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759, řešena tak, že pokud by byla smlouva o dílo podepsána do 30. 4. 2011, tak by termín dodání předmětné projektové dokumentace byl nejpozději
do 31. 8. 2011. Pokud by byla smlouva o dílo podepsána později po datu 30. 4. 2011, tak by dílo bylo vyhotoveno do 120 dnů od podpisu smlouvy. Město v zadávacích podmínkách předpokládalo zahájení prací v 05/2011, bez bližšího upřesnění. Termín dokončení prací byl v zadávacích podmínkách stanoven nejpozději do 31. 8. 2011. Jelikož u nabídky uchazeče Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759, vznikla
při jednání společné komise pochybnost o dodržení nejpozdějšího data dokončení díla
dle zadávacích podmínek, byla tato skutečnost ověřena telefonicky OI MěÚ dne 20. 5. 2011. Ing. Petr Kubů, jednatel spol. Alfaville Plan, s. r. o., písemně (e-mailem) potvrdil
dne 20. 5. 2011 garanci termínu zpracování projektové dokumentace do 31. 8. 2011.
Na základě jednání společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek společná komise navrhuje RM schválit jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče Alfaville Plan, s. r. o.,
Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759, za cenu 46.000 Kč bez DPH, dodací lhůta nejpozději do 31. 8. 2011.
Úhrada zakázky by byla provedena z rozpočtu města na rok 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 196
 
I. b e r e   n a    v ě d o m í
 
zprávu společné komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na služby: vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“, která se skládá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami a z protokolu o posouzení a hodnocení nabídek.
 
II. s c h v a l u j e
 
a)    jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759, za cenu 46.000 Kč bez DPH, dodací lhůta nejpozději do 31. 8. 2011,
b) vyloučení uchazeče z účasti ve veřejné soutěži:
SLADKÝ’&PARTNERS projektový atelier, s. r. o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6 – Hanspaulka, IČ: 27439500 (nabídka č. 3) z důvodů – nebyla podepsána smlouva o dílo oprávněnou osobou uchazeče, nabídka nebyla potvrzena oprávněnou osobou uchazeče, což je v rozporu s bodem 2) odst. d) a bodem 3) části „Způsob zpracování nabídky“ zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 
III. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759, na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“, za nabídkovou cenu 46.000 Kč bez DPH, dodací lhůta nejpozději do 31. 8. 2011.
Text smlouvy o dílo je přílohou tohoto usnesení.
 
IV. u k l á d á
 
a)   tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ informovat uchazeče ve veřejné soutěži
      o rozhodnutí RM o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
b)   tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ informovat uchazeče
      SLADKÝ’&PARTNERS projektový atelier, s. r. o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6 –
      Hanspaulka, IČ: 27439500, o vyloučení z účasti ve veřejné soutěži,
c)   starostovi města podepsat smlouvu o dílo s firmou Alfaville Plan, s. r. o., Jungmannovo
      nám. 3/763, 110 00 Praha 1, IČ: 27612759, na vypracování projektové dokumentace
      ve stupni DUR (dokumentace pro územní řízení) a DSP (dokumentace pro stavební
      povolení) na stavbu „Nové Strašecí – hřbitovní zeď na východní straně hřbitova, včetně
      řešení odvodnění prostoru mezi hřbitovní zdí a řadovými garážemi“, za nabídkovou cenu
     46.000 Kč bez DPH, dodací lhůta nejpozději do 31. 8. 2011.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
3) Návrh na sloučení organizačních složek města MKZ a MSZ
 
V současné době má město zřízeny organizační složky (bez právní subjektivity) Městská kulturní zařízení (MKZ) a Městská sportovní zařízení (MSZ). Zaměstnanci zařazení
do těchto org. složek (5 pracovní smlouva, 4 dohoda o pracovní činnosti, od února 2011 neobsazena funkce vedoucího MSZ) jsou zaměstnanci města, složky nemají vlastní majetek, pouze svěřený majetek města. Hospodaří s prostředky v souladu se schváleným rozpočtem města.
V rámci finančních úspor a racionalizace práce se jeví jako účelné tyto dvě organizační složky sloučit v jednu pod vedením jednoho vedoucího. Lze předpokládat minimálně úsporu jedné pracovní síly tzn. cca 450 tisíc korun ročně. Lze též předpokládat lepší koordinaci kulturních a sportovních akcí a větší operativnost řízení. Organizačně i ekonomicky se navrhuje jako nejvhodnější termín organizační změny 1. 10. 2011.
Sloučení stávajících MKZ a MSZ je v kompetenci zastupitelstva města a v tomto případě by znamenalo zrušení těchto složek a založení nové, nejspíše s názvem Městská kulturní
a sportovní zařízení (MKSZ). Tato organizační změna, pokud by se měla uskutečnit ještě v průběhu tohoto roku, vyvolá tyto hlavní kroky:
 
- příprava návrhu usnesení zastupitelstva města
- příprava zakladatelské listiny nové org. složky
- odvolání současné vedoucí MKZ a vypsání konkurzu na nového vedoucího
- rozpočtová změna spočívající ve sloučení dvou kapitol rozpočtu
- stanovisko komisí rady města pro kulturu a sport :
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 197
 
 u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ
a) připravit návrh na usnesení zastupitelstva města na zrušení organizačních složek města Městská kulturní zařízení a Městská sportovní zařízení,  založení nové organizační složky města Městská kulturní a sportovní zařízení (MKSZ)
b) připravit návrh zakladatelské listiny MKSZ
c) připravit návrh konkurzu na funkci vedoucího MKSZ
d) ve spolupráci s finančním odborem MěÚ připravit návrh rozpočtové změny v souvislosti s touto organizační změnou
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
5) Podání žádosti o dotaci a na projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“
 
Na základě avíza firmy Safe Trees (Ing. Nehybová) ze dne 13. 5. 2011, byla SFŽP
dne 16. 5. 2011 vyhlášena následující výzva:
-                 27. výzva OPŽP, podpora oblasti – 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Pro výzvu platí: podpora max. do výše 75% způsobilých nákladů, tedy spoluúčast města by činila 25%. Žádosti budou přijímány od 16. května do 15. července 2011. Na tuto oblast podpory byla alokována celková suma 550 mil. Kč.
Městem je dlouhodobě připravován projekt Revitalizace zeleně, jehož výsledkem mělo být podání žádosti o dotaci ve výše uvedené výzvě. V posledních cca 2 – 3 měsících se čekalo
na vyhlášení předmětné výzvy ze strany SFŽP, na projektu byly do té doby práce pozastaveny. V současné době se nabízejí 3 možnosti:
 
-                 Město se rozhodne nepodávat žádost o dotaci ve výše uvedeném dotačním programu – v rámci 27. Výzvy OPŽP. Se zpracovatelem projektu a žádosti firmou Safe Trees budou vypořádány smluvní vztahy. Práce na projektu budou ukončeny.
-                 Město se rozhodne podat žádost v rámci výše uvedené 27. Výzvy OPŽP na rozsah projektu, který je zpracován a byl prezentován 4. 5. 2011.
-                 Město se rozhodne podat žádost v rámci výše uvedené 27. Výzvy OPŽP, ale rozsah projektu Revitalizace zeleně bude změněn/upraven.
 
Protože je nutné v případě postupu dle varianty 2 nebo 3 (zejména 3) projekt a vlastní žádost urychleně dokončit, a dokončovací práce (či změna/úprava projektu) vyžadují nezbytně nutnou dobu na realizaci, je nutné znát včas rozhodnutí rady města.
Celou věcí se zabývala komise rady města pro životní prostředí, která na svém jednání dne 26. května 2011 dospěla k závěru : „Projekt Regenerace zeleně, zpracovaný firmou Safe Trees, s.r.o., v současné pracovní verzi nemá podporu komise a jeho realizace jako celku je nežádoucí. Komise radě města doporučuje žádat o dotaci OPŽP pouze po úpravě projektu, nebo projekt celý zamítnout a žádost nepodávat.“ Zápis komise pro životní prostředí ze dne 26. května 2011 je přílohou.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 198
 
p o v ě ř u j e
 
starostu města k jednání s fi Safe Trees, s.r.o. o možných úpravách projektu „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ (zejména o vyjmutí dřevin určených k sadovnickému kácení, ponechání dřevin určených ke kácení z havarijních důvodů).
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen byl proti ( Ing. Karel Kestner)
 
 
 
5) Vyhlášení výzev k podávání žádostí v rámci OPŽP a ROP
 
Od 16. 5. 2011 je možné žádat o dotaci v rámci nově vyhlášených výzev Operačního programu životní prostředí a Regionálního operačního programu. Konkrétně se jedná
o výzvy č. 26, 27 a 28 (OPŽP) a č. 65 (ROP), které jsou podrobněji popsány v přiloženém rozboru, který zpracoval odbor investic. Tento rozbor nastiňuje jejich možné využití
pro potřeby města.
Kromě zpracování samotné žádosti o dotaci je však třeba doložit některé povinné přílohy,
jež nelze zajistit v čase trvání výzvy. U investičních akcí jsou to především projektové dokumentace a navazující pravomocné stavební povolení či územní rozhodnutí. Odbor investic považuje za nezbytné pro úspěšné zpracování žádostí do budoucích výzev ROP
a OPŽP zajistit zpracování potřebných dokumentací např. pro polikliniku, kulturní centrum, halu BIOS, bytové domy, budovu MěÚ, mateřské školy, okresní dům dle priorit vedení města.
Dle informací ze Státního fondu životního prostředí ČR je připravováno vyhlášení další výzvy na realizaci úspor energie (zateplení veřejných budov), která byla plánována na září tohoto roku. Vzhledem k této informaci odbor investic doporučuje stanovit prioritní pořadí objektů vhodných pro žádost o dotaci a zpracovat potřebné dokumenty, jako např. energetický audit a projektovou dokumentaci.
K vyhlášeným výzvám:
Výzva č. 65 z Regionálního operačního programu je zaměřena na volnočasové aktivity, jako např. budování dětských hřišť, sportovišť, knihoven, muzeí, víceúčelových kulturních sálů
a místností pro spolkovou činnost. Ukončení příjmu žádostí je do 15. července 2011. Do této doby bohužel není možné zajistit projektovou dokumentaci a pravomocné stavební povolení, což jsou povinné přílohy k podání žádosti. Využití na menší projekty (např. doplnění dětského hřiště o hrací prvky, rekonstrukce WC v kulturním domě) zase naráží
na požadované minimální způsobilé náklady projektu, které jsou touto výzvou stanoveny
na 2.000.000,- Kč. Z tohoto důvodu považuje odbor investic tuto výzvu jako nevyužitelnou. Do budoucna doporučujeme připravit projektovou dokumentaci objektů, na jejichž rekonstrukci je možné z ROP žádat, jelikož pravomocné stavební povolení je pravidelnou povinnou přílohou žádosti o dotaci z ROP. Jedná se např. o objekty mateřských škol, polikliniky, kulturního centra, haly BIOS, veřejná prostranství, místní komunikace navazující na komerční areály.
Výzva č. 26 z Operačního programu životní prostředí je zaměřena na zlepšení kvality ovzduší formou výsadby izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových
či komerčních areálů, nebo pořízením strojů na úklid zpevněných cest nebo silnic za účelem snížení prašnosti (kropící a samosběrné vozy). Dle informací z porady vedení pořízení stroje v rámci tohoto programu řeší technické služby. Výsadbu izolační zeleně dle podmínek programu by bylo možné provést na hranici obytné zóny a komerční zóny severovýchod.
Pro tuto výsadbu by však bylo nutné zajistit pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. Rovněž by bylo nutné zpracovat odbornou studii prašnosti v lokalitě. Ukončení příjmu žádostí je 30. listopadu 2011, je tedy relativně dost času pro podání žádosti.
Výzva č. 27 z Operačního programu životní prostředí je zaměřena především na zkvalitnění nakládání s odpady a zlepšování stavu přírody a krajiny. V rámci tématu zkvalitnění nakládání s odpady by se mohlo jednat o projekty za účelem rozšíření a obnovy systémů
pro separaci (např. pořízení kontejnerů na tříděný odpad, výstavba nových, rekonstrukce stávajících kontejnerových stání), rekultivaci starých skládek a výstavbu kompostáren v návaznosti na systém třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Uzávěrka žádostí je 15. července 2011. Do této doby není možné připravit žádost
o rekultivaci skládky „Okrouhlice“ z důvodu problému s novými nájemními smlouvami
na pozemky, které nejsou v našem vlastnictví. Odbor investic navrhuje zpracovat žádost
o dotaci na rozšíření a obnovu systému pro separaci komunálního odpadu. Povinnou přílohou k podání žádosti je zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů v místě realizace.
V rámci tématu zlepšování stavu přírody a krajiny je v přípravě žádost o kompletní rekonstrukci zeleně ve městě. Tento projekt je řešen v jiném bodu jednání rady města.
Výzva č. 28 z Operačního programu životní prostředí je zaměřena na realizaci úspor energie v kombinaci se změnou způsobu vytápění (zateplení objektu + výstavba zdroje tepla využívajícího obnovitelných zdrojů energie – např. tepelné čerpadlo). Uzávěrka příjmu žádostí je 19. srpna 2011. Do této doby není možné zajistit potřebnou projektovou dokumentaci a následné stavební povolení. Realizace projektu zateplení v kombinaci
se změnou zdroje tepla bude také velmi finančně nákladná. Jak uvádíme výše, v rámci oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je plánováno vyhlášení další výzvy. V rámci ní budou podporovány projekty pouze zateplení objektů
(bez nutnosti změny systému vytápění). Pro podání žádosti do této výzvy bude nutná výše zmíněná příprava.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 199
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
informace o vyhlášených výzvách k podání žádostí z Operačního programu životní prostředí
a Regionálního operačního programu
 
II. s o u h l a s í
 
s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na projekt rozšíření a obnovy systému
pro separaci komunálního odpadu v rámci 27. výzvy OPŽP s maximální výší dotace 85% způsobilých nákladů
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
6) Mandátní smlouva – Mgr. Bohdana Šocová
 
Dle Zákona o obcích musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je dále povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku (§38).
Po právní rovině je potřebné vyřešit především provozování cca 3/4 kanalizační soustavy
a čističky odpadních vod bez smluvního ošetření provozovatelem Středočeské vodárny a.s. Současný provozovatel od zavedení provozního modelu mezi VKM-SV v roce 2004 inkasuje veškerou část stočného z majetku města a městu nehradí žádné nájemné. Stočné však obsahuje kromě nákladů na zajištění čištění odpadních vod a přiměřený zisk provozovatele také nemalou část nákladů na obnovu infrastruktury. Tyto prostředky ale nebyly do města
v kanalizační infrastruktuře ze strany SV nikdy investovány. Je jistě pochopitelné, že finanční prostředky v této oblasti tudíž významně chybí. Město musí pak hradit náklady
na obnovu této infrastruktury z prostředků, které by mělo využít v jiných oblastech (školství, kultura, sport, opravy komunikací atd.).  V současné době se např. jedná o havarijní stav přečerpávací stanice v areálu bývalé „Traktorky“, kde nám dokonce provozovatel účtuje nájemné za zapůjčené čerpadlo. Odhadované náklady na rekonstrukci přečerpávací stanice jsou mezi 400-500tis Kč. Tento stav je zcela nevyhovující a je v rozporu s řádnou péčí
o majetek města.
Mgr. Bohdana Šocová (advokát, ev. č. ČAK 10586) zastupuje v obdobné situaci město Otrokovice, Fryšták a má již dlouholeté zkušenosti, které bude moci v naší situaci využít.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 200
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření mandátní smlouvy mezi Mgr. Bohdanou Šocovou, advokát, ev. č. ČAK 10586, se sídlem Brno, Gajdošova 7, 615 00 Brno - Židenice, pobočka a korespondenční adresa: Palackého 641/11, 779 00  Olomouc, IČ: 73117170, DIČ: CZ7759105695 a městem
Nové Strašecí, spočívající v právním zastoupení města Nového Strašecí ve věcech týkajících se  vodohospodářské infrastruktury v Novém Strašecí.
Mandátní smlouva je přílohou k tomuto usnesení
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
7) Záměr prodeje pozemku z vlastnictví města
 
Spoluvlastníci bytového domu čp. 675 v Novém Strašecí, Husova ul. a vlastníci všech
8 bytových jednotek v tomto domě, se na město Nové Strašecí obrátili se žádostí o dořešení nesrovnalosti týkající se pozemku zastavěného částí domu čp. 675, a to st.p. 1143
o výměře 223 m2. Tato nesrovnalost vznikla chybou při prodeji této nemovitosti z majetku města v r. 1996.
Bytový dům čp. 675 ( 8 b.j., 2 vchody ) je postaven na dvou parcelách - st.p. 981 a 1143. V letech 1995-6 si město objednalo u odborné firmy (Ing. Kaplet, Rakovník) přípravu prodeje bytů v čp. 675 podle tehdy nového zákona č. 72/1994 Sb. „o vlastnictví bytů“.   Pozemek st.p. 1143 však nebyl omylem uveden v „Prohlášení vlastníka“, kterým byl objekt v roce 1996 rozdělen na jednotlivé bytové jednotky a společné části domu. Předmětem  prohlášení vlastníka  s vkladem do KN  č. 132V 9-988/96 ze dne 31.5.1996  bylo  vymezení 8 b.j. , společných prostor, spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a pozemku st.p 981. Na základě tohoto prohlášení byly jednotlivé byty v témže roce prodány jejich nájemcům. Od doby prodeje bytů z vlastnictví města došlo u všech bytů k dalším převodům ( dědictví, kupní smlouvy).
Na LV č. 2266 pro obec a k.ú. Nové Strašecí jsou na základě shora uvedených listin zapsány spoluvlastnické podíly ke společným částem domu čp. 675 a ve stejných spoluvlastnických podílech i k pozemku st.p. 981.
Pozemek st.p. 1143 ( 223 m2) je v KN   zapsán jako majetek města na LV č. 10001 jako zastavěná plocha.
Možnost a způsob řešení této nesrovnalosti (prodej, darování, vydržení, zřízení věcného břemene stavby na pozemku)  byla projednána s právním oddělením KÚ, notářkou i zástupci Společenství vlastníků jednotek (SVJ) čp. 675. K odstranění nesrovnalosti a uvedení skutečného stavu do souladu se zápisy v katastru nemovitostí bylo jednoznačně doporučeno řešit věc prodejem pozemku st.p. 1143 do podílového spoluvlastnictví majitelů čp. 675
a následnou změnou „Prohlášení vlastníka“. 
Při prodeji bytů z vlastnictví města podle zák.č. 72/1994 Sb. ( „zákon o vlastnictví bytů“) se při stanovení výše kupní ceny za jednotlivé byty vycházelo z plochy těchto bytů, pozemek nebyl samostatně oceňován, spoluvlastnický podíl k němu přecházel na nového vlastníka spolu s bytem.
Je zřejmé, že záměrem města bylo odprodat bytový objekt tak, jak vždy existoval, včetně obou pozemků. Pozemek st.p. 1143 je v celé své výměře zastavěn domem čp. 675
(resp. jeho částí), a proto je pro město jinak nevyužitelný. Z  důvodů shora uvedených doporučuje OI odprodej pozemku st.p. 1143 do spoluvlastnictví vlastníků čp. 675
(v podílech tak, jak je zapsáno na KLV č. 2266) pouze za „symbolickou cenu“ .
Odprodejem pozemku a provedením opravy v zápisech týkajících se čp. 675 v katastru nemovitostí bude odstraněna nesrovnalost a uveden skutečný stav do souladu se zápisem v katastru nemovitostí.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 201
 
I.   s o u h l a s í
 
se záměrem prodeje pozemku st.p. 1143 v k.ú. Nové Strašecí o výměře 223 m2 zastavěného ( spolu se st.p. 981) stavbou bytového domu čp. 675 z vlastnictví města   do podílového vlastnictví majitelů domu čp. 675 tak, jak je zapsáno na LV č. 2266 pro k.ú. Nové Strašecí   za podmínek :
-          cena pozemku celkem 1,-Kč
-          město připraví kupní smlouvu a další listiny potřebné pro zápis do KN, kupující uhradí společně a nerozdílně náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru prodeje podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. „o obcích“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
8) Pozemky  u čp. 424 – záměr vzájemného vypořádání užívání
 
Město obdrželo dne 20. 4.2011 žádost majitelů domu čp. 424, s pozemkem st.p. 785,   Žižkovo nám. Nové Strašecí (v KN zapsáno na LV č. 3395) pana xxxxxx a paní xxxxxxxxxx, kteří v domě trvale bydlí,   o výměnu částí pozemku st.p. 785
(před domem čp. 424 směrem k Žižkovu nám. a směrem ke kostelu) ležících mimo oplocení domu za část parc.č. 107/2, který je ve vlastnictví města.
Této žádosti předcházelo v roce 2010 projednání jiné žádosti majitelů čp. 424 o odprodej části pozemku parc. č. 107/2 k rozšíření zázemí (zřízení zahrádky) u domu čp. 424. Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku rady i zastupitelstva města ( usn. ZM 241
z 22. 9. 2010) k prodeji pozemku a zjištěné nesrovnalosti v průběhu  oplocení pozemku, si nechali majitelé nemovitosti hranice pozemku st.p. 785    geodeticky zaměřit.
Tímto zaměřením bylo zjištěno, že stávající oplocení pozemku u čp. 424, které tvoří z části kamenná zeď a na ni navazující oplocení z drátěného pletiva zakryté rákosovou rohoží, neodpovídá průběhu vlastnických hranic pozemku st.p. 785, neboť jeho části leží mimo oplocení a jsou součástí plochy veřejné zeleně. Vlastnická hranice st.p. 785 končí cca
2,6 m za zděným oplocením. Naopak je k pozemku st.p. 785 připlocena část   parc.č. 107/2
(vlastnictví města) o výměře cca 25 m2. V rohu připlocené plochy je postavena dřevěná kolna ( cca 2,5x2 m), na hranici st.p 785 a p.č. 107/2 se nachází kopaná studna
s el. čerpacím zařízením, která je pro čp. 424 jediným zdrojem vody. V archivu MěÚ nebyly dohledány doklady o povolení stavby drátěného oplocení, kolny a studny. V současné době jsou tyto stavby řešeny OVaŹP Nové Strašecí podle stavebního zákona. 
Žadatelé jsou vlastníky čp. 424 s pozemkem st.p. 785 od r. 2007, kdy jej koupili v současném stavu.
Předchozí majitelé koupili nemovitost v r. 2004 od města. V době prodeje byla oplocena pouze část   pozemku st.p. 785 zděným oplocením. Celková výměra pozemku st.p. 785 je 149 m2.
Při přípravě podkladů pro projednání směny výměru pozemků dle žádosti z 20.4.2011 bylo zjištěno, že nemovitosti žadatelů zapsané na LV č. 3395 ( t.j. čp. 424 i pozemek st.p. 785 ) jsou zatíženy zástavním právem smluvním (hypoteční úvěr GE Money Bank),   které brání převodu vlastnictví.
S ohledem na tuto skutečnost žadatelé, pan xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx svou žádost
dne 16.5. doplnili a upřesnili takto :
Žádají o výměnu částí pozemků st.p. 785 a 107/2 zatím pouze v úrovni uživatelské . Žadatelé přenechají městu do užívání části st.p. 785 ležící mimo současné oplocení pozemků ( v situačním plánu označeny dvě části jako č.1 ) a náhradou za tuto výměru budou užívat část st.p. 107/2 (v situačním plánu označeno č. 2).    Jednalo by se o vzájemné přenechání výměry cca 27 m2 , které by bylo ošetřeno nájemní smlouvou. Oplocení pozemku by tak zůstalo ve stávajících hranicích a celkový vzhled okolí domu čp. 424 by zůstal zachován.
Zároveň žádají o souhlas města s vybudováním nového oplocení pronajaté části z důvodu jeho nevyhovujícího stavu.
Jedná se o nemovitost, kterou prodalo město Nové Strašecí pro účely bydlení . Užívání pozemku u domu čp. 424   v celé výměře tak, jak byla předmětem koupě ( celkem 149 m2)   zmožní majitelům a uživatelům nemovitosti vyřešení technického zázemí domu a zlepšení standardu bydlení. 
Novým oplocením pozemku , které bude neprůhledné a v dostatečné výšce (cca do výše navazující ohradní zdi) dojde ke zlepšení současného stavu a přispěje k lepšímu vzhledu této lokality v bezprostřední blízkosti kostela.
Z výše uvedených důvodů doporučuje OI žádosti o úpravu uživatelských pozemků navazujících na objekt čp. 424 vyhovět.  
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 202
 
I. n e s o u h l a s í
 
se záměrem vzájemného přenechání pozemků k užívání   mezi městem Nové Strašecí
(vlastník parc.č. 107/2) a panem xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxx (spolumajitelé čp. 424 se st.p. 785) takto :
-          část st.p. 785 ležící mimo stávající oplocení domu čp. 424 ( výměra cca 27 m2) bude užívat město jako součást veřejného prostranství (zeleň)
-          náhradou za tuto výměru přenechá město Nové Strašecí do užívání spolumajitelů čp. 424   část pozemku parc.č. 107/2 o výměře cca 27 m2 navazující na západní stranu st.p. 785
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit oprávněnost stavby studny a existenci odkanalizování nemovitosti čp. 424 a přijmout příslušná opatření
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
9) Převod pozemků do vlastnictví města
 
Na základě usnesení zastupitelstva města č. 9 dne 22. 12. 2010, byla podána 
dne 10. 1. 2011 žádost o   bezúplatný převod některých pozemků z majetku ČR –Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Nové Strašecí.
Na základě této žádosti připravuje převodce postupně smlouvy o převodu pozemků.
Město Nové Strašecí obdrželo návrh smlouvy č. UZSVM/SRA/2079/2011-SRAM
o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2002/25, 2082/7, 2079/2, 2079/3 a 1850/20 k odsouhlasení  obsahu této smlouvy zastupitelstvem města.
Jedná se zejména o povinnosti města uvedené v čl. III. smlouvy vyplývající z  bezúplatného převodu, charakteru pozemků a způsobu jeho dalšího užívání. Pozemky, které jsou předmětem smlouvy jsou součástí vodní plochy rybníka Nový II, přístupové cesty k němu
a ploch zeleně kolem rybníka. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 203
 
I.   d o p o r u č u j e
 
předložit Zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. ........
Zastupitelstvo města
 
I.   s c h v a l u j e
 
převod pozemků parc.č. 2002/25 (6 m2), parc.č. 2082/7 ( 178 m2), 2079/2 (35 m2), 2079/3(48 m2) a parc.č. 1850/20 (7 m2) v k.ú. Nové Strašecí z vlastnictví ČR-Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Nové Strašecí a jeho podmínky tak, jak je předmětem návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č.j. UZSVM/SRA/2079/2011-SRAM.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
10) Nabídka daru pozemků městu
 
Město obdrželo dne 19. 5. 2011 písemnou nabídku   pana xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx , vlastníka pozemků zapsaných na LV č. 1305 pro k.ú. Nové Strašecí, na darování pozemků parc.č. 817/36 ( 828 m2-orná půda), parc.č. 544/29 (530 m2-orná půda) a parc.č. 817/74 ( 70 m2-vodní tok umělý) městu Nové Strašecí. Jedná se o pozemky ležící v lokalitě za ČOV, směrem při cestě ke Konopasu. Parc.č. 817/36 a 544/29 jsou součástmi bloků orné půdy na kterých hospodaří ŠZP Lány, parc.č. 817/74 je součástí vodního toku – Strašeckého potoka. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 204
 
d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
 
 
U s n e s e n í  č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru pozemků parc. č. 544/2 ( 530 m2-orná půda), 817/36 ( 828 m2-orná půda) 
a 817/74 (70 m2- vodní tok umělý) v kat. území Nové Strašecí zapsaných na LV č. 1305
pro obec a k.ú. Nové Strašecí, od dárce pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx s tím, že město Nové Strašecí jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu darovací podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
11) Zřízení věcného břemene
 
V souladu s § 51 obč. zákona a usnesením RM č. 779 ze dne 30. 3. 2009 byla
dne 4. 11. 2009 uzavřena mezi městem Nové Strašecí ( vlastníkem dotčených pozemků)
a panem xxxxxxxxxxx (investor stavby a spoluvlastník čp. 786, Máchova ul.)   smlouva č. 313/2009/OI, kterou bylo smluvně ošetřeno uložení přípojky plynu pro čp. 786
do pozemků města za náhradu 1000,- Kč. Stavba byla provedena v r. 2010.
Investor stavby následně předal plynárenské zařízení – přípojku STL pro RD čp. 786, společnosti RWE, existenci zařízení je proto nutno ošetřit v souladu s § 58 odst. 2) zák.
č. 458/2000 Sb. smlouvou o zřízení věcného břemene s vkladem do KN. 
Město obdrželo dne 17. 5. 2011 návrh smlouvy č. 37/11/14990 o zřízení věcného břemene 
na části pozemků parc.č. 1306/83, 1306/84 a 1306/85 v k.ú. Nové Strašecí v rozsahu dle GP č. 2467-163/2010, kterým byl vymezen rozsah věcného břemene.
Jedná se o standardní postup při ošetření stavby na pozemku města , který vyžadují současné právní předpisy, obsah předloženého návrhu smlouvy a její podmínky ( náhrada 100,-Kč za m vedení) jsou v souladu s běžnou praxí.   OI proto doporučuje smlouvu tak, jak byl návrh předložen, uzavřít. 
Po vkladu práva věcného břemene do KN bude p. xxxxxxvrácena náhrada vyplývající
ze smlouvy č. 313/2009/OI.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 205
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Strašecí, jako povinným a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
IČ 272 95 567, jako oprávněným z věcného břemene k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení - přípojky pro RD čp. 786, Nové Strašecí, Máchova ul.
na pozemcích   parc.č.  1306/83, 1306/84 a 1306/85 v k.ú. Nové Strašecí v rozsahu dle GP č. 2467-163/2010 ( zhotovitel J.Topinka, Plzeň, Barrandova 30).
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.  u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o zřízení věcného břemene podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
12) Žádosti o přidělení bytu
 
1. Dne 11. 5. 2011 obdržel odbor investic MěÚ žádost o sociální byt č. 18 o velikosti 1+0
v Husově ulici čp. 752 v Novém Strašecí od pana xxxxxxxxxx, úřední adresou
Komenského náměstí 201, Nové Strašecí. Pan xxxxxxxv současné době bydlí u kamaráda, protože má finanční potíže, které mu neumožňují využití pronájmu soukromých bytů
ve městě. Od roku 2006 je zaměstnán u Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o.. OI zjistil, 
že pan xxxxxxx je schopen za sociální byt hradit veškeré služby spojené s nájmem a jeho užíváním. Měsíční nájemné v sociálním bytě v současné době činí 1.473 Kč.
Pan xxxxxxxxsi byt prohlédl, byl seznámen s jeho stavem a o byt projevil zájem.
   
2. Dne 20. 5. 2011 obdržel odbor investic MěÚ žádost o přidělení sociálního bytu č. 18
o velikosti 1+0 v Husově ulici čp. 752 v Novém Strašecí od paní xxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxx. Paní xxxxxxx v současné době bydlí u své matky
ve xxxxxxxxxxx se třemi dětmi a žádá o přidělení tohoto bytu z důvodu odchodu od manžela,  který jí i děti týral. Děti navštěvují základní a mateřskou školu v Novém Strašecí. Paní xxxxxxxxxx je zaměstnána jako prodavačka a je proto schopna
za sociální byt hradit veškeré služby spojené s nájmem a jeho užíváním. OI poskytl prohlídku sociálního bytu a paní xxxxxxxxx ve své tísnivé situaci projevila o tento byt zájem, alespoň na dobu určitou.
Přibližně v průběhu měsíce června se uvolní byt č. 7 o velikosti 1+1 v ulici Ke Stadionu
čp. 645 v Novém Strašecí.
Tajemník MěÚ podal informaci, že dnes tj. 30. 5. 2011 telefonicky xxxxxxxxx vzala svou žádost zpět s tím, že si sehnala jiné bydlení a o sociální byt již nemá zájem.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 206
 
 I.   s c h v a l u j e
 
přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+0 v Husově ulici čp. 752 v Novém Strašecí xxxxxxxxx, bytem Komenského nám. 201 (úřední adresa), Nové Strašecí na dobu určitou a to od 1. 6. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné 1 473,-Kč
 
 II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat novou nájemní smlouvu vytvořenou firmou Baldex
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 13) Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení
 
Firma ASEKOL, s. r. o. požádala město o umožnění výměny zapůjčeného přístřešku
na zpětný odběr elektrozařízení, tzv. e-domku. Tento se nachází ve sběrném dvoře v areálu technických služeb a slouží ke skladování odebraných elektrozařízení. Oba přístřešky jsou stejných parametrů. Nový přístřešek je pořízen z dotace z Operačního programu životní prostředí a vztahuje se tak na něj i nová smlouva o výpůjčce. Z tohoto důvodu bude nutné ukončit smlouvu o výpůjčce č. 252/2009/OI na současný přístřešek dohodou a uzavřít smlouvu novou, dle předloženého návrhu. Texty smluv jsou přílohou usnesení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.  207
 
I. s o u h l a s í
 
a) s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení č. 252/2009/OI s firmou ASEKOL, s. r. o. ke dni 31. 5. 2011
 
b) s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení s firmou ASEKOL, s. r. o. od 1. 6. 2011
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu a smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
14) Aplikace ust. čl. 10 OZV č. 6/2011 – smluvní zapojení podnikatelů do systému nakládání s komunálním odpadem města
 
V souladu s ustanovením čl. 10 OZV č. 6/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území město Nového Strašecí (OZV) je možné, aby se právnické a fyzické osoby podnikající na území města a produkující odpad podobný komunálnímu zapojili do systému s nakládáním komunálního odpadu města na základě smlouvy. Uzavírání a schvalování těchto smluv je v kompetenci rady města.
Pro operativnější jednání s podnikateli se předkládá návrh takovéto smlouvy ke schválení jako typový text smlouvy.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 208
 
s c h v a l u j e
 
vzorový text smlouvy o odvozu a zneškodňování odpadu, kterou lze dojednat s právnickými a fyzickými osobami podnikajícími na území města a produkujícími odpad podobný komunálnímu o zapojení se do systému s nakládáním komunálního odpadu města v souladu s ustanovením čl 10 obecně závazné vyhlášky města č. 6/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Nového Strašecí.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
Různé
 
a) Termín jednání zastupitelstva města
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 209
 
b e r e n a v ě d o m í
 
termín zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 23. června 2011 od 18:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
b) Cyklistický závod Karlovy Vary – Unhošť
 
25. 5. 2011 přišla na Městský úřad informace od organizačního výboru závodu, že se v letošním roce závod koná 5. 6. 2011. Start v Karlových Varech se uskuteční v 10:00 hod.
a  průjezd prvního závodníka Novým Strašecím se předpokládá ve 12:00 hod. Organizační výbor žádá Město Nové Strašecí  o schválení „Novostrašecké Premie“ o cenu Keltská hlava pro vítěze této prémie. Ředitel závodu p.Mittelbach projednal základní podmínky zajištění závodu ve městě, organizaci Novostrašecké prémie a předání této ceny v cíli závodu.
 
Po projednání rada města přijala
 
 U s n e s e n í   č. 210
 
I. s o u h l a s í
 
s vyhlášením „Novostrašecké prémie“ v rámci amatérského cyklistického závodu Karlovy Vary – Unhošť dne 5. 6. 2011 a s udělením ceny „Keltská hlava“ vítězi této prémie
 
II. u k l á d á 
 
starostovi města
-          ve spolupráci s Městskou policií zajistit bezpečnost při průjezdu závodu městem
-          organizačně zajistit předání „Keltské hlavy“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
c) Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol – oddíl fotbalu
 
Dne 6. 5. 2011 byla doručena na MěÚ žádost TJ Sokol Nové Strašecí, oddílu kopané,
o finanční příspěvek pro žáky fotbalového oddílu, kteří začátkem června odjíždějí reprezentovat město na mezinárodní turnaj do města Veertau. Žádají radu města o částku 10.000,-Kč.
 
 
 
Po projednání rada města přijala
U s n e s e n í  č. 211
 
I. s c h v a l u j e
 
finanční příspěvek ve výši 8.000,-Kč pro TJ Sokol Nové Strašecí, oddílu kopané,
na mezinárodní turnaj ve města Veertau (Francie)
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zajistit proplacení této částky
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
d) Žádost o finanční příspěvek – Baráčníci
 
Dne 24. 5. 2011 byla doručena na MěÚ žádost Vlastenecké dobročinné sdružené obce Baráčníků Černá Ves v Novém Strašecí o finanční příspěvek 5.000,-Kč na oslavu 80. výročí sdružení.
 
Po projednání rada města
 
U s n e s e n í č.  212
 
I. s c h v a l u j e
 
finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro Vlastenecko dobročinnou sdruženou obec Baráčníků Černá Ves Nové Strašecí na oslavy 80. výročí jejich sdružení
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zajistit proplacení této částky
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
e) Doplnění ceníku MSZ – permanentka na tenis
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 213
 
s c h v a l u j e
 
změnu ceníku MSZ spočívající v rozšíření o novou položku – permanentka za 10 hodin
na tenis – cena 700,-Kč
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel (Ing. Karel Kestner)
 
 
 
 
 
f) Vyjádření hokejbalistů k zalednění hokejbalového hřiště Na Kocourku
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 214
 
b e r e n a   v ě d o m í 
 
vyjádření HBC Nové Strašecí k ledové ploše na hokejbalovém hřišti - všechny předložené návrhy (zakrytí plachtou, zalednění po opravách spár na hřišti, nový povrch) jsou pro HBC nevyhovující
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
g) Rozšíření kulturní komise
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 215
 
j m e n u j e
 
Ivetu Duškovou (za MKZ) za členku kulturní komise
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
h) Venkovní posezení před Českou čajovnou v ulici U Školy
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 216
 
b e r e   n a v ě d o m í
 
využití části chodníku před Českou čajovnou v ulici U Školy čp. 121 pro účely venkovního posezení dle žádosti pana xxxxxxxxxxxx v rozsahu:
-          prostor chodníku využívaný pro předzahrádku – cca 4m2, v úseku před budovou čp. 121
-          poskytování služeb na předzahrádce v červnu a září 2011 v souladu s Tržním řádem města, s úpravou počátku provozní doby v pracovní dny od 14:00hod. (s ohledem
na sousedící základní školu)
-          poskytování služeb na předzahrádce v měsících červenec a srpen 2011 po celý týden, v souladu s Tržním řádem města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 21:40 hod.
 
 
 
 
17. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 13. 6. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 2. 6. 2011

10. 6. 2011 Zobrazit méně

Stránka