Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 18. rady města ze dne 27.6.2011

.
Zápis
 
 
                        z 18. zasedání rady města,
                          konaného dne 27. června 2011                       
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                        Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                        Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                        Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                        Ing. Karel Kestner                 - člen rady města
                        Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                        Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
                        RNDr. Libuše Vosátková      -  místostarostka města
 
                        JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
H o s t é:
 
     Oto Krejčíř                           - ENES, spol. s r.o. (k bodu různé a)
     Stanislav Hrabal                  - k bodu různé a)
     Ing. Josef Fárka                   - k bodu různé a)
      Ing. Miroslav Čermák         - jednatel Technických služeb
                                                 N.S., s.r.o. (k bodu 3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
            Ing. Jan Bechyně v.r. (4.7.2011)                               Ing. Karel Kestner v.r. (4.7.2011)
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Kontrola usnesení
 2. Smlouva o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
 3. Smlouva na provozování veřejného osvětlení (VO)
 4. Veřejná zakázka – stavební práce – Udržovací práce Kaple sv. Isidora
 5. Veřejná zakázka – „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“
 6. Veřejná zakázka – „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“
Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov pro objekty MŠ a haly BIOS
 1. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM s PharmDr. Chytrou
 2. Smlouva o dílo – Plán odpadového hospodářství
 3. Darovací smlouva – Rekonstrukce kontejnerových stání
 4. Smlouva o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
Úprava parkovacího systému
 1. Problematika ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku
Podmínky provádění výkopů na pozemcích města
Smlouva o smlouvě budoucí – p.č. 661/7-11-přeložka kNN
 1. Smlouva se společností RENGL – nájem plakátovacích ploch a shromažďování plakátů
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 7 členů rady města.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Bc. Pavlem Novákem
a Mgr. Richardem Spieglem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bechyně
a  Ing. Karla Kestnera.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
Ing. Jan Bureš navrhl stáhnout z programu jednání bod - Podmínky provádění výkopových prací a dále bod  – Smlouva o smlouvě budoucí – p.č.661/7-11-přeložka kNN, Ing. Jan Bechyně navrhl stáhnout bod –Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov pro projekty MŠ a haly BIOS, Ing. Karel Kestner navrhl stáhnout bod – Úprava parkovacího systému.
 
Tento program byl schválen 5 členy rady města, 2 členové hlasovali proti (Ing. Jan Bureš, Bc. Pavel Novák)
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 371 – splněno viz. usnesení č. 85
(35/21.3.2008) Novostrašecké kulturní centrum
Členům bývalé rady města byly předány dvě varianty návrhu nového uspořádání NKC. Konkrétní návrh bude projednán radou města po zpracování podkladových materiálů OI MěÚ. Další postup je závislý na eventuelní dotaci a rozhodnutí orgánů města. Rada města na svém 7. zasedání dne 7. února 2011 uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxxxxxxxxa p. xxxxxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxxxxxa p. xxxxxx, zástupci spol. Edesa po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011. Jednání se uskutečnilo
12. 1. 2011. Zástupci spol.Edesa podají novou žádost o dořešení majetkoprávních vztahů.
K 2. 2. nebyla žádost na MěÚ doručena. Urguje OI. Edesa telefonicky informovala OI, že novou žádost doručí na MěÚ v 9. týdnu. Dle projednání na poradě MěÚ předán starostovi města chronologický vývoj celé záležitosti k projednání v radě města a stanovení dalšího postupu ve věci.
 
Usnesení č. 73 – trvá
(5/24.1.2011) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – čp. 414
Rada města souhlasila s návrhem xxxxxxxx na uzavření dodatku k nájemní smlouvě (úprava fasády Šroubkovy vily – polovina nákladů úhrazena xxxxxxxx a druhá polovina ve výši max. 600.000,-Kč započteno proti nájemnému). Rada města uložila tajemníkovi MěÚ předložit radě města návrh dodatku k nájemní smlouvě. S xxxxxxxx bylo projednáno znění dodatku k nájemní smlouvě, text byl odsouhlasen i jejím právním zástupcem. Do RM bylo připraveno projednání dodavatelské firmy tak, aby RM byl následně předložen k projednání společně návrh dodatku ke smlouvě o dílo, smlouva o dílo s dodavatelem a dohoda o zápočtu ½ nákladů proti nájemnému.
 
Usnesení č. 76 – trvá
(5/24.1.2011) Zpracování koncepce úspor a navýšení příjmů v organizacích zřízených městem
Rada města uložila jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.zpracovat koncepci vedoucí ke snížení příspěvku z rozpočtu města nebo zvýšení příjmů ze služeb poskytovaným jiným subjektům, dále uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zpracovat zprávu o možnosti zrušení p.o.Technické služby města Nové Strašecí (splněno) a dále uložila starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie, s ředitelem Městských sportovních zařízení, vedoucí Městských kulturních zařízení a vedoucí městské knihovny zpracovat koncepci možných úspor nebo navýšení příjmů těchto organizačních složek.
 
Usnesení č. 85 – trvá
(7/7.2.2011) Nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra
Rada města uložila kulturní komisi zabývat se návrhy na nové uspořádání Novostrašeckého kulturního centra.
 
Usnesení č. 107 – trvá
(8/21.2.2011) Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb – havel internet s.r.o.
Rada města schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Ha-vel internet s.r.o. a uložila starostovi města uvedenou smlouvu podepsat a tajemníkovi MěÚ zajistit přechod telefonních čísel u městské policie a městské knihovny. Smlouva podepsána a potvrzena druhou stranou.
 
Usnesení č. 125 – splněno
(10/21.3.2011) Autobusová zastávka v Karlovarské ulici (výjezd z města)
Rada města souhlasila s vypracováním dopravní studie pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici ve směru z výjezdu z města a uložila tajemníkovi MěÚ
ve spolupráci s OI zajistil vypracování dopravní studie, viz usnesení č. 173.
 
Usnesení č. 126 – splněno
(10/21.3.2011) Dopravní studie – U Školy, Čsl.armády, Křivoklátská
Rada města souhlasila s vypracováním studie dopravních opatření v N.S. – v rozsahu dopravní řešení a bezpečnost chodců před základní školou, rekonstrukce bývalých přechodů pro chodce podél Čsl.armády, dopravní opatření a chodníky v Křivoklátské ulici –
od sdružení K-Projekt. Tajemník MěÚ ve spolupráci s OI odeslal objednávku studie.
 
Usnesení č. 127 – splněno
(10/21.3.2011) Sledování vozidel
Rada města souhlasila se záměrem důslednější ekonomické kontroly nad využíváním dopravních prostředků ve vlastnictví města nebo organizací jím vlastněných a to formou nepřetržitého sledování pohybu vozidla pomocí GPS přístroje a uložila tajemníkovi MěÚ, starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem městské policie a jednatelům TS NS, s.r.o. zajistit instalaci GPS přístrojů do vybraných vozidel. U vozidel MěÚ a MěP nainstalováno a aktivováno. Technické služby čekaly na nákup nového vozu, poté budou GPS nainstalovány na všechny plánované vozy. Instalace GPS provedena v pátek 24. 6. 2011.
 
Usnesení č. 128 – trvá
(10/21.3.2011) Výroční zpráva MKZ za rok 2010
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu a uložila vedoucí MKZ zajistit ve spolupráci s OI údržbu a investice NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011 a dále uložila místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ
 
Usnesení č. 131 – splněno
(10/21.3.2011) Revize svážených nádob na tříděný odpad, navýšení svozu o 2 nádoby
Rada města schválila dodatek č. 3 smlouvy č. 2006/2/047 (Městský podnik služeb Kladno)
o sběru vytříděných složek komunálního odpadu, jehož předmětem je navýšení svozu
o 2x240l plast a 2x240l papír a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek byl podepsán.
 
Usnesení č. 133 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 134 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 135 – trvá
(10/21.3.2011) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Předmět dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu na město N.S. Návrh dodatku předložen stavebníkům.
 
Usnesení č. 148 – trvá
(11/4.4.2011) Přechody pro chodce
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava černých pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace objednána u Technických služeb a dojednána se SUS.
 
Usnesení č. 156 – trvá
(12/18.4.2011) Zřízení věcného břemene
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k ošetření existence a provozování plynárenského zařízení (spol. ČESTAV) a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Starostou města podepsaná smlouva byla předána straně budoucí oprávněné z věcného břemene k podpisu (prostřednictví spol. Čestav).
 
Usnesení č. 157 – trvá
(12/18.4.2011) Převod kanalizace
Rada města schválila záměr nákupu kanalizační stoky uložené v ulicích Jiráskova, Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, Fibichova a Vojty Kuchynky od spol. ČESTAV a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh rozpočtové změny a návrh kupní smlouvy.
 
Usnesení č. 162 – trvá
(12/18.4.2011) Úprava parkovací plochy – Křivoklátské sídliště
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ provést úpravy parkovacího stání v lokalitě Křivoklátské sídliště (odstranit kovové oblouky mezi jednotlivými parkovacími stáními, odstranit kovová lanka, upravit vjezd na parkoviště zabezpečující bezproblémový nájezd/výjezd). Objednáno u Technických služeb města Nové Strašecí, s.r.o. Oblouky
a lanka jsou odstraněny, úprava vjezdu bude řešena až po realizaci stavby vodovodního přivaděče (VKM).
 
Usnesení č. 163 – splněno, viz. usnesení č. 220
(12/18.4.2011) Plán odpadového hospodářství
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit podmínky poptávkového řízení na vypracování plánu odpadového hospodářství. Poptáno 7 firem, čeká se na zaslání cenové nabídky k rozhodnutí RM.
 
Usnesení č. 170 – splněno
(13/2.5.2011) Záměr prodeje pozemku z vlastnictví města
Rada města doporučila zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem domu údržbáře
na pozemku parc.č.st. 1170 v k.ú. Nové Strašecí. Projednáno na 4. ZM.
 
Usnesení č. 173 – splněno
(13/2.5.2011) Autobusová zastávka v Karlovarské ulici
Rada města schválila cenovou nabídku Ing. Kamila Hrbka na vypracování dopravní studie
pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici za cenu díla 10.000,-Kč v termínu do 30 dnů od objednání a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI objednat vypracování předmětné dopravní studie. Studie byla objednána a vypracována. Dne 16.6. byla předána starostovi města.
 
Usnesení č. 185 – splněno
(14/16.5.2011) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 229/2008 na byt
č. 8/čp. 645 s pí xxxxxx na dobu určitou, a to do 31. 12. 2011 a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek k nájemní smlouvě byl uzavřen.
 
Usnesení č. 186 – splněno
(14/16.5.2011) Smlouva o dílo s firmou ista Česká republika, s.r.o.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ista Česká republika, s.r.o.
na dodávku, instalaci a zprovoznění elektronických indikátorů rozdělovačů topných nákladů Doprimo III v bytových objektech - ul. Čsl. armády čp. 1166 – 75 ks, ul. Ke Stadionu čp. 645 – 36 ks, ul. Čelechovická čp. 646 – 41 ks, a v ul. 28. října čp. 202 – 24 ks, za cenu díla 58.784 bez DPH, s termínem realizace díla – červen 2011 a uložila starostovi města podepsat smlouvu o dílo. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 189 – trvá
(14/16.5.2011) Zřízení věcného břemene práva cesty
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit smlouvu a veškeré další náležitosti pro zřízení věcného břemene práva cesty k pozemku parc. č. 1762/11
přes pozemky města parc. č. 1762/12 a 1756/1 v k.ú. Nové Strašecí mezi oprávněným z věcného břemene xxxxxxxxxxx a městem jako povinným z věcného břemene
 
Usnesení č. 194 – trvá
(15/24.5.2011) Výpověď smluv mezi městem se společností ENES spol. s r.o.
Rada města souhlasila s výpovědí nájemních smluv se spol. ENES spol. s r.o.. Výpovědi byly doručeny dne 25. 5. 2011. Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
a OF vypracovat ekonomické posouzení výhodnosti různých forem provozování teplárenské infrastruktury v majetku města a dále zajistit, aby v době běžící výpovědi nedošlo k žádným investicím do předmětného majetku, z kterých by mohly vyplynout jakékoli dodatečné závazky města vůči společnosti ENES spol. s r.o..
 
Usnesení č. 196 – trvá
(16/30.5.2011) Veřejná zakázka- vypracování projektové dokumentace – hřbitovní zeď
Rada města schválila nejvýhodnější nabídku uchazeče Alfaville Plan, s.r.o. a souhlasila s uzavřením smlouvy s tímto uchazečem a uložila starostovi města podepsat smlouvu o dílo. Smlouva připravena k podpisu.
 
Usnesení č. 197 – trvá
(16/30.5.2011) Návrh na sloučení organizačních složek MKZ a MSZ – od 1.10.2011
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh na usnesení ZM na zrušení organizačních složek města – MSZ a MKZ a návrh na založení nové organizační složky Městská kulturní a sportovní zařízení (MKSZ) a dále připravit návrh zakladatelské listiny, návrh konkurzu na funkci vedoucího MKSZ a dále ve spolupráci s OF připravit návrh rozpočtové změny v souvislosti s touto organizační změnou.
 
Usnesení č. 199 – trvá
(16/30.5.2011) Vyhlášení výzev k podání žádostí v rámci OPŽP a ROP
Rada města vzala na vědomí informace o vyhlášených výzvách k podání žádostí z Operačního programu životního prostředí a Regionálního operačního programu
a souhlasila s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na projekt rozšíření a obnovy systému pro separaci komunálního odpadu v rámci 27. výzvy OPŽP s max. výší dotace 85% způsobilých nákladů.
 
Usnesení č. 200 – splněno
(16/30.5.2011) Mandátní smlouva – Mgr. Bohdana Šocová
Rada města schválila uzavření mandátní smlouvy mezi Mgr. Bohdanou Šocovou, advokátkou, spočívající v právním zastoupení města ve věcech týkajících se vodohospodářské infrastruktury v Novém Strašecí. Mandátní smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 201 – splněno
(16/30.5.2011) Záměr prodeje pozemku z vlastnictví města
Rada města souhlasila se záměrem prodejem pozemku st.p. 1143 zastavěného stavbou bytového domu čp. 675 z vlastnictví města do podílového vlastnictví majitelů čp. 675. Projednáno na 4. zasedání zastupitelstva města
 
Usnesení č. 202- trvá
(16/30.5.2011) Pozemky u čp. 424 – záměr vzájemného vypořádání užívání
Rada města nesouhlasila se záměrem vzájemného přenechání pozemků k užívání mezi městem a p. xxxxxxxxxa pí xxxxxxxxxxxxxxx (část st.p. 785 bude užívat město, část pozemku parc.č. 107/2 do užívání p. xxxxxxxxx a pí xxxxxxxxxx) a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit oprávněnost stavby studny a existenci odkanalizování nemovitosti čp. 424. Podán podnět u odboru výstavby k prošetření.
 
Usnesení č. 203 – splněno
(16/30.5.2011) Převod pozemků do vlastnictví města
Rada města doporučila ZM schválit převod pozemků parc.č. 2002/25, 2082/7, 2079/2, 2079/3 a 1850/20 z vlastnictví ČR. Projednáno na 4. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 204 – splněno
(16/30.5.2011) Nabídka daru pozemků města
Rada města doporučila ZM schválit přijetí daru pozemků parc.č. 544/2, 817/36 a 817/74
od dárce p. xxxxxxxx. Projednáno na 4. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 205 – splněno
(16/30.5.2011) Žádost o přidělení bytu
Rada města schválila přidělení bytu č. 18/752 v Husově ulici p. xxxxxx a uložila starostovi města podepsat novou nájemní smlouvu. Nájemní smlouva byla uzavřena.
 
Usnesení č. 206 – splněno
(16/30.5.2011) Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení
Rada města souhlasila s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce přístřešku
na zpětný odběr elektrozařízení a s uzavřením nové smlouvy o výpůjčce s fi ASEKOL, s.r.o. Dohoda a smlouva podepsány.
 
Usnesení č. 210 – splněno
(16/30.5.2011) Cyklistický závod Karlovy Vary – Unhošť
Rada města souhlasila s vyhlášením Novostrašecké prémie v rámci amatérského cyklistického závodu Karlovy Vary – Unhošť dne 5.6.2011, starosta města předal „Keltskou hlavu“ vítězi prémie.
 
Usnesení č. 211 – splněno
(16/30.5.2011) Finanční příspěvek – TJ Sokol oddíl fotbalu
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 8.000,-Kč pro TJ Sokol oddíl fotbalu – OF zajistil proplacení této částky.
 
Usnesení č. 212 – splněno
(16/30.5.2011) Finanční příspěvek Baráčníci
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro Baráčníky – OF zajistil proplacení této částky.
 
Usnesení č. 217 – splněno
(17/13.6.2011) Zpráva o rozpočtových opatření za období V.-VI./2011
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtová opatření za období V.-VI./2011. Projednáno na 4. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 219 – splněno
(17/13.6.2011) Soudní spor město versus xxxxxxx o zaplacení smluvní pokuty
Rada města doporučila ZM schválit uzavření soudního smíru s žalovaným xxxxxx o ukončení soudního sporu o zaplacení smluvní pokuty. Projednáno na 4. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 220 – splněno
(17/13.6.2011) Zpracování nového Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí
Rada města schválila jako nejvýhodnější cenovou nabídku firmy ISES, s.r.o. na zpracování plánu odpadového hospodářství a uložila tajemníkovi MěÚ informovat ostatní uchazeče o rozhodnutí RM a dále předložit na příštím jednání RM smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. Připraveno k projednání v dnešní RM.
 
Usnesení č. 221 – trvá
(17/13.6.2011) Svoz velkoobjemových kontejnerů, odpad.košů, úklid kontejn.stání a dohled nad shromažďováním odpadů od občanů
Rada města souhlasila s uzavřením dohody se společností Městský podnik služeb, s.r.o. o ukončení smlouvy o svozu VOK, odpadkových košů…..tak, že smlouva končí dnem 30.6.2011 a dále souhlasila s uzavřením smlouvy s Technickými službami Nové Strašecí, s.r.o. o svozu VOK, odpadkových košů……s účinností od 1.7.2011. Rada města uložila starostovi města podepsat obě dohody.
 
Usnesení č. 222 – splněno
(17/13.6.2011) Nájem areálu bývalého Hamira
Rada města schválila uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě mezi městem a TS NS, s.r.o., jejímž předmětem je pronájem areálu býv. Hamira. Předmětem dodatku je sjednání nájemného ve výši 20.000,-Kč měsíčně a uložila jednatelům TS NS, s.r.o. informovat radu města do 31. 7. 2011 o krocích vedoucích ke zvýšení počtu nájemců.
 
Usnesení č. 223 – splněno
(17/13.6.2011) Záměr směny a prodeje pozemku v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním cesty kolem „Šibeňáku“
Rada města souhlasila se záměrem - a) směny části pozemku parc.č. 153/2 za část pozemků parc.č. 154 a 155/1 (vlastnictví města) - b) odprodeje části parc.č. 154 a 155/1 . Tajemník MěÚ zajistil zveřejnění záměru směny a prodeje pozemků.
 
Usnesení č. 224 – trvá
(17/13.6.2011) Prodloužení nájmu nebytových prostro v čp. 189
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku na prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor – provozovna Asijské bistro v ulici Úzká čp. 189 do 30. 6. 2012 a uložila starostovi města podepsat dodatek na prodloužení nájemní smlouvy. Čeká se na vyhotovení dodatku
fi Baldex.
 
Usnesení č. 225 – splněno
(17/13.6.2011) Pronájem nebytového prostoru
Rada města souhlasila s pronájmem nebytového prostoru, kanceláře č. 207 v čp. 1155 společnosti H-Real, s.r.o. a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. Nájemní smlouva byla starostou města podepsána.
 
Usnesení č. 226 – splněno
(17/13.6.2011) Záměr pronájmu pozemku
Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu pozemku části parc.č. 61/1 a uložila tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru. Záměr byl zveřejněn.
 
Usnesení č. 227 – splněno
(17/13.6.2011) Ukončení nájmu pozemku, záměr dalšího pronájmu
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku –části parc.č. 1753/1 s manželi xxxxxx dohodou ke dni 30. 6. 2011 a souhlasila s dalším pronájmem tohoto pozemku. Rada města uložila starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájmu pozemku a tajemníkovi MěÚ zveřejnit záměr dalšího pronájmu. Dohoda byla starostou města podepsána, záměr dalšího pronájmu byl zveřejněn.
 
Usnesení č. 230 – trvá
(17/13.6.2011) Záměr výstavby hřiště v ulici Fortna na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3
Rada města schválila záměr výstavby dětského hřiště na pozemcích parc.č. 32/1 a 32/3 v ulici Fortna a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI prověřit realizovatelnost stavby v souladu s územními a stavebně technickými podmínkami.
 
Usnesení č. 232 – trvá
(17/13.6.2011) Posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství
Rada města souhlasila s nabídkou Ing. Josefa Fárky, energetického experta, na posouzení smluvního a technického stavu tepelného hospodářství za cenu 39.400,-Kč a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit potřebnou součinnost spočívající především v předložení požadovaných informací pro zpracování auditu a zajištění přístupu do nebytových prostor a k technologickému zařízení.
 
Usnesení č. 233 – trvá
(17/13.6.2011) Žádost o dotaci na projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“
Rada města nesouhlasila s podáním žádosti v rámci 27. výzvy OPŽP – projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“ vypracované firmou Safe Trees a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI a OF zajistit zastavení prací na projektu a vypořádání smluvních vztahů s firmou Safe Trees. Firma Safe Trees byla o rozhodnutí RM informována, v projektu nepokračuje. Safe Trees zašle návrh na vypořádání smluvního vztahu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.   233
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
2) Smlouva o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích
 
Město Nové Strašecí je na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného ČR- Okresním úřadem v Rakovníku, referátu životního prostředí č.j. vod.231.2-212/02-25 z 25.3.2002
z 25. 3. 2002 vlastníkem vodního díla "Rozšíření a rekonstrukce čističky odpadních vod
Nové Strašecí" (ČOV). Pozemky a stavby tvořící areál ČOV jsou evidovány na příslušném LV č. 10001 pro k.ú. a obec Nové Strašecí. ČOV Nové Strašecí je evidováno
pod č. majetkové evidence 2121-706744-022444155-4/1.  
V příslušné majetkové evidenci města se nachází i stoková síť Nové Strašecí město
č. 2121-706744-02244155-3/1. Jedná se o přibližně ¾ celkové délky stok na území města.
Při pátrání po užívacím titulu pro provozování ČOV Nové Strašecí a stokové sítě
Nové Strašecí město, nebyla dohledána žádná smlouva o provozování kanalizace předvídaná
§ 8 odst. 2 z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen "ZVaK").
ČOV Nové Strašecí a stoková síť města je tak provozována bez platného povolení k provozování společností Středočeské vodárny a.s.
Město Nové Strašecí jako vlastník uvedených celků kanalizační infrastruktury musí zajistit provozování dle ZVaK.
Společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. bylo Středočeským krajem
dne 23. 6. 2011 vydáno pravomocné povolení k provozování uvedené části kanalizační infrastruktury (č.j. 103514/2011/KUSK)
Uzavřením smlouvy o nájmu kanalizace a souvisejících vztahů budou na tuto část kanalizační infrastruktury splněny podmínky přijatelnosti OPŽP.
Právní předpisy připouštějí, aby za splnění určitých podmínek, byla smlouva mezi vlastníkem a provozovatelem uzavřena napřímo. Důležité přitom je, že tato varianta je umožněna rovněž v rámci projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
V případě »klasických« provozních smluv na provozování vodovodu a kanalizace, u nichž provozovatel vybírá vodné a stočné a které tudíž mají povahu koncese, je možné uplatnění jen tzv. in-house výjimky. Ta sice není v koncesním zákoně upravena, avšak vyplývá přímo z práva Evropské unie a koncesní zákon jejímu uplatnění nebrání.
Uzavření smlouvy na základě in-house výjimky předpokládá současné splnění dvou podmínek. Zadavatel musí vykonávat nad provozovatelem kontrolu obdobnou kontrole
nad svými interními útvary, přičemž provozovatel zároveň musí vykonávat podstatnou část své činnosti ve prospěch kontrolujícího zadavatele.
Druhá podmínka vyžaduje, aby provozovatel vykonával provozování vodovodů a kanalizací - i jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost - téměř výhradně ve prospěch kontrolujícího
či kontrolujících vlastníků.
V případě obchodních společností je nezbytné, aby vlastníkem obchodního podílu byl
ze 100 % veřejný zadavatel (vlastník vodovodu a kanalizace).
Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. splňují obě podmínky a při uzavření zmiňované smlouvy jsou tak splněny podmínky přijatelnosti OPŽP.
Ekonomické důvody budou pro pronajímatele – město – zcela zásadní. Město bude získávat ze stočného finanční prostředky, které bude moci investovat opět do kanalizační infrastruktury. Ta je mnohdy v havarijním stavu. Příkladem je přečerpávací stanice v areálu „bývalé Traktorky“, kde je nutné neprodleně provést rekonstrukci v řádu 400-500tis Kč. V současné době není odpovídající část stočného na obnovu infrastruktury současným provozovatelem investována, byť je od občanů a společností inkasována.
Přílohou k uzavírané smlouvě je kalkulace nákladů pro výpočet stočného a kalkulovaná cena stočného. Na základě této kalkulace je kalkulovaná cena pro rok 2011
ve výši 29,15 Kč bez DPH (10%). Stávající cena v tarifové oblasti Vodárny Kladno-Mělník a.s. (VKM) je ve výši 29,7 bez DPH. Jedná se tedy o snížení ceny stočného. I přes nízké snížení stočného je nutné konstatovat, že město bude inkasovat nájemné převyšující 2 mil Kč ročně. Je zřejmé, že město realizuje investice a opravy do svého vodohospodářského majetku. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby tyto náklady byly hrazeny právě ze stočného
a nikoli z jiných kapitol rozpočtu města.
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 234
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích mezi městem
Nové Strašecí, Komenského nám. 201, IČ: 00244155 a společností Technické služby Nové Strašecí s.r.o., Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 27236846
Text smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
(Poznámka: Ing. Jan Bureš z možného střetu zájmů k tomuto usnesení nehlasoval)
 
3) Smlouva o provozování veřejného osvětlení (VO) , systému dopravní signalizace
(SDS) a slavnostního vánočního osvětlení (SVO) v Novém Strašecí, včetně komentáře a ekonomického zdůvodnění převzetí zprávy VO společností Technické služby Nové Strašecí , s.r.o. (dále TSNS)
 
Rada města Nové Strašecí dne 13. 6. 2011 byla seznámena zástupcem společnosti
i PHILIPS Ing.Bartíkem s výsledky světelného auditu ze dne 24. 5. 2011 VO v Novém Strašecí. Mimo to končí k 1. 9. 2011 smlouva na údržbu VO se společností ELEKTROMONT Matějka a.s.. S panem Matějkou je domluvena dohoda o dřívějším ukončení smlouvy k 30. 6. 2011.  Rada města rozhodla, aby TSNS předložily radě města na zasedání dne 27. 6. 2011 návrh smlouvy na údržbu VO v souladu se záměrem společnosti, včetně ekonomického zdůvodnění převzetí správy VO pod TSNS.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 235
 
I. s c h v a l u j e
 
1) dohodu o ukončení smlouvy o provozování veřejného osvětlení a systému dopravní signalizace v Novém Strašecí se společností ELEKTROMONT Matějka, a.s. se sídlem J.Šotky 445, Nové Strašecí ke dni 30. 6. 2011
2) smlouvu mezi městem Nové Strašecí a Technickými službami Nové Strašecí,
s.r.o. o provozování veřejného osvětlení (VO), systému dopravní signalizace (SDS )
a slavnostního vánočního osvětlení (SVO) v Novém Strašecí za částku 779.991,-Kč/rok, přičemž částka 285.060,-Kč/rok bude investována do postupné výměny energeticky méně náročných svítidel.
Text dohody a smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu o ukončení smlouvy a novou smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 1 člen hlasoval proti (Ing. Karel Kestner), 1 člen se zdržel hlasování (RNDr. Libuše Vosátková)
(Poznámka: Ing. Jan Bureš z možného střetu zájmů k tomuto usnesení nehlasoval)
 
 
 
4) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – stavební práce je realizace stavby Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí
 
Na základě usnesení rady města č. 23 ze dne 13. 12. 2010 město podalo žádost o dotaci
na provedení udržovacích prací na kapli sv. Isidora. O dataci bylo žádáno u Středočeského kraje – Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Výše požadované dotace byla 95 %, tj. 588.668,- Kč, vlastní podíl žadatele 5 %, tj. 30.983,- Kč. Cena díla dle žádosti o dotaci je 619.651,- Kč.
Dne 10. 6. 2011 bylo město e-mailovou zprávou informováno, že Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 6. 6. 2011 žádost schválilo. Bližší informace zatím nebyly ze strany Středočeského kraje městu oznámeny.
Jelikož dodavatel stavby musí být vybrán ve veřejné soutěži, a vzhledem k nutnosti realizovat předmětné stavební práce v přijatelných klimatických podmínkách, navrhuje OI MěÚ radě města neprodleně vypsat veřejnou soutěž na stavbu „Udržovací práce Kaple
sv. Isidora – Nové Strašecí“.
Cena díla vyplyne z výběrového řízení, dle rozpočtu akce zpracovaného k žádosti o dotaci je rozpočtovaná cena díla 619.651,- Kč, jak je výše uvedeno. Vlastní podíl žadatele
(5 %, tj. 30.983,- Kč) by byl řešen rozpočtovou změnou v rámci rozpočtu města.
Dle § 6 výše uvedeného zákona je třeba zakázku malého rozsahu na služby zadat dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby je do 2. mil. Kč.
Radě města se navrhuje vyzvat k předložení nabídky tyto uchazeče:
1)   ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
2)   Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894
3)   LUCON CZ, s. r. o., Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 475 45 941
4)   MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307
5)   Real Invest Franc, s. r. o., Huťská 1294, 272 01 Kladno, IČ: 271 19 351
6)  SALK spol. s r. o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník, IČ: 16980956
7)   Stavby Polívka, s. r. o., Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734
Radě města se navrhuje veřejnou zakázku hodnotit podle: ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1) Nabídková cena, váha kritéria      75 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2) Dodací lhůta, váha kritéria           25 %
U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem bodů, až do počtu 45 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
Otevřením, posouzením, vyhodnocením nabídek a jejich následným předložením RM k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky navrhuje OI pověřit společnou komisi
pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek. Komise bude pracovat ve složení:
Členové společné komise:
1.      RNDr. Libuše Vosátková
2.      Jiří Toužimský
3.      Ing. Pavel Vaic
 
Náhradníci společné komise:
1.      Ing. Marie Králová
2.      Mgr. Karel Filip
3.      Bc. Pavel Novák
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 236
 
I. s o u h l a s í
 
a)     s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu na služby – stavební práce Udržovací
        práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí, ve smyslu § 18 zákona č. 137/2006 Sb.,
        o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazečům:
1) ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
2) Lanostav, s. r. o., Jugoslávská 10/479, 120 00 Praha 2, IČ: 256 72 894
3) LUCON CZ, s. r. o., Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 475 45 941
4) MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307
5) Real Invest Franc, s. r. o., Huťská 1294, 272 01 Kladno, IČ: 271 19 351
6) SALK spol. s r. o., Lubenská 703/II, 269 01 Rakovník, IČ: 16980956
7) Stavby Polívka, s. r. o., Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734
 
b)    se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
        stavební práce „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“.
 
II. s t a n o v u j e
 
a) lhůtu pro podání nabídek do 15. 7. 2011
 
b) hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – stavební práce „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“ dle kriteria – ekonomická výhodnost nabídky.
 
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1.      Nabídková cena, váha kritéria 75 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2.      Dodací lhůta, váha kritéria       25 %
U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem bodů, až do počtu 45 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
 
III. j m e n u j e
 
-          společnou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné soutěže malého rozsahu na služby – stavební práce „Udržovací práce Kaple sv. Isidora – Nové Strašecí“ ve složení:
Členové společné komise:
1)        RNDr. Libuše Vosátková
2)        Jiří Toužimský
3)        Ing. Pavel Vaic
 
Náhradníci společné komise:
1)        Ing. Marie Králová
2)        Mgr. Karel Filip
3)        Bc. Pavel Novák
 
IV. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zveřejnit znění veřejné zakázky na webových stránkách města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
5) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – realizace projektu „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“
 
Na základě usnesení rady města č. 23 ze dne 13. 12. 2010 město podalo žádost o dotaci
na projekt „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“. O dotaci bylo žádáno
u Středočeského kraje – Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. Výše požadované dotace byla 95 %, tj. 227.829,- Kč, vlastní podíl žadatele 5 %, tj. 11.991,- Kč.
Cena díla dle žádosti o dotaci je 239.820,- Kč.
Dne 10. 6. 2011 bylo město e-mailovou zprávou informováno, že Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 6. 6. 2011 žádost schválilo. Bližší informace zatím nebyly ze strany Středočeského kraje městu oznámeny.
Jelikož dodavatel musí být vybrán ve veřejné soutěži, a vzhledem k nutnosti realizovat projekt do konce roku 2011, navrhuje OI MěÚ radě města neprodleně vypsat veřejnou soutěž na realizaci projektu „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“.
Cena díla vyplyne z výběrového řízení, dle rozpočtu akce zpracovaného k žádosti o dotaci je rozpočtovaná cena díla 239.820,- Kč, jak je výše uvedeno. Vlastní podíl žadatele
(5 %, tj. 11.991,- Kč) by byl řešen rozpočtovou změnou v rámci rozpočtu města.
Dle § 6 výše uvedeného zákona je třeba zakázku malého rozsahu na služby zadat dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby je do 2. mil. Kč.
Radě města se navrhuje vyzvat k předložení nabídky tyto uchazeče:
1.   Ing. Václav Rosenreiter, Mšec 306, 270 64 Mšec, IČ: 419 80 191
2.   Arborea Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník, IČ: 475 40 842
3.   Ing. Roman Švígler, Žižkovo náměstí 976, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 738 04 746
4.   Ing. Aleš Novák, Hlavní 39, 273 51 Malé Kyšice, IČ: 486 94 118
5.   Radek Lopour, Čsl. armády 237, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 717 43 979
6.   Technické služby Nové Strašecí, s r. o., Lipová 1122, 271 01 Rakovník, IČ: 16980956
 
Radě města se navrhuje veřejnou zakázku hodnotit podle: ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1) Nabídková cena, váha kritéria      100 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
Otevřením, posouzením, vyhodnocením nabídek a jejich následným předložením RM k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky navrhuje OI pověřit společnou komisi
pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek.
Komise bude pracovat ve složení:
Členové společné komise:
1)         RNDr. Libuše Vosátková
2)         Jiří Toužimský
3)         Ing. Pavel Vaic
 
Náhradníci společné komise:
1)         Ing. Marie Králová
2)         Mgr. Karel Filip
3)         Bc. Pavel Novák
 
 
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 237
 
I. s o u h l a s í
 
a) s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu na služby – „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“, ve smyslu § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazečům:
1)   Ing. Václav Rosenreiter, Mšec 306, 270 64 Mšec, IČ: 419 80 191
2)   Arborea Rakovník, s. r. o., Dukelských hrdinů 2663, 269 01 Rakovník,
      IČ: 475 40 842
3) Ing. Roman Švígler, Žižkovo náměstí 976, 271 01 Nové Strašecí,
      IČ: 738 04 746
4) Ing. Aleš Novák, Hlavní 39, 273 51 Malé Kyšice, IČ: 486 94 118
5) Radek Lopour, Čsl. armády 237, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 717 43 979
6) Technické služby Nové Strašecí, s r. o., Lipová 1122, 271 01 Rakovník,
          IČ: 169 80 956
b) se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
stavební práce „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“.
 
II. s t a n o v u j e
 
a) lhůtu pro podání nabídek do 15. 7. 2011
 
b) hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“ dle kriteria – ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1) Nabídková cena, váha kritéria      100 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
 
III. j m e n u j e
 
-          společnou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné soutěže malého rozsahu na služby – „Regenerace veřejných prostranství – II. etapa“
Členové společné komise:
1)         RNDR. Libuše Vosátková
2)         Jiří Toužimský
3)         Ing. Pavel Vaic
 
Náhradníci společné komise:
1)         Ing. Marie Králová
2)         Mgr. Karel Filip
3)         Bc. Pavel Novák
 
IV. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zveřejnit znění veřejné zakázky na webových stránkách města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
(Poznámka: Ing. Jan Bureš z možného střetu zájmů k tomuto usnesení nehlasoval)
 
 
 
 
6) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – stavební práce na realizaci stavby Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra
 
Na základě usnesení rady města č. 23 ze dne 13. 12. 2010 město podalo žádost o dotaci
na služby- stavební práce na realizaci stavby Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra. O dotaci bylo žádáno u Středočeského kraje – Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Výše požadované dotace byla 95 %, tj. 134.848,- Kč, vlastní podíl žadatele 5 %, tj. 7.098,- Kč. Cena díla dle žádosti o dotaci je 141.946,- Kč.
Dne 10. 6. 2011 bylo město e-mailovou zprávou informováno, že Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 6. 6. 2011 žádost schválilo. Bližší informace zatím nebyly ze strany Středočeského kraje městu oznámeny.
Jelikož dodavatel stavby musí být vybrán ve veřejné soutěži, a vzhledem k nutnosti realizovat předmětné stavební práce do konce roku 2011, navrhuje OI MěÚ radě města neprodleně vypsat veřejnou soutěž na stavbu „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“.
Cena díla vyplyne z výběrového řízení, dle rozpočtu akce zpracovaného k žádosti o dotaci je rozpočtovaná cena díla 141.946,- Kč, jak je výše uvedeno. Vlastní podíl žadatele
(5 %, tj. 7.098,- Kč) by byl řešen rozpočtovou změnou v rámci rozpočtu města.
Dle § 6 výše uvedeného zákona je třeba zakázku malého rozsahu na služby zadat dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na služby je do 2. mil. Kč.
Navrhujeme vyzvat k předložení nabídky tyto uchazeče:
1)   ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
2)   Pavel Krejčí, 270 08 Hředle 34, IČ: 610 77 291
3)   LUCON CZ, s. r. o., Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 475 45 941
4)   MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307
5)   Real Invest Franc, s. r. o., Huťská 1294, 272 01 Kladno, IČ: 271 19 351
6)   Stavby Polívka, s. r. o., Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734
7)   Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí,
Navrhujeme veřejnou zakázku hodnotit podle: ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1)      Nabídková cena, váha kritéria 75 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2)       Dodací lhůta, váha kritéria      25 %
U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem bodů, až do počtu 45 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
Otevřením, posouzením, vyhodnocením nabídek a jejich následným předložením RM k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky navrhuje OI pověřit společnou komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek. Komise bude pracovat ve složení:
Členové společné komise:
1)         RNDr. Libuše Vosátková
2)         Jiří Toužimský
3)         Ing. Pavel Vaic
Náhradníci společné komise:
1)         Ing. Marie Králová
2)         Mgr. Karel Filip
3)         Bc. Pavel Novák
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 238
 
I. s o u h l a s í
 
a)     s oznámením veřejné soutěže malého rozsahu na služby – stavební práce Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra, ve smyslu § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazečům:
1)      ČESTAV s. r. o., Jiřího Šotky 1180, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 475 49 467
2)      Pavel Krejčí, 270 08 Hředle 34, IČ: 610 77 291
3)      LUCON CZ, s. r. o., Opletalova 983/45, 110 00 Praha 1, Nové Město,
 IČ: 475 45 941
4)      MAO, a. s. Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 169 78 307
5)      Real Invest Franc, s. r. o., Huťská 1294, 272 01 Kladno, IČ: 271 19 351
6)      Stavby Polívka, s. r. o., Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 27131734
7)      Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí,
 
b)    se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
stavební práce „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“.
 
II. s t a n o v u j e
 
a) lhůtu pro podání nabídek do 15. 7. 2011
 
b) hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby – stavební práce „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“ dle kriteria – ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha vyjádřená v procentech:
1.      Nabídková cena, váha kritéria 75 %
Nabídková cena bude hodnocena ve vyjádření bez DPH v českých korunách, nejnižší cena bude hodnocena nejvyšším počtem bodů.
2.     Dodací lhůta, váha kritéria        25 %
U dodací lhůty bude kratší doba vyhotovení ve dnech hodnocena vyšším počtem bodů, až do počtu 45 dnů (kratší již bude hodnocena stejným počtem bodů).
 
III. j m e n u j e
 
-          společnou komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné soutěže malého rozsahu na služby – stavební práce „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky knihovny a infocentra“ ve složení:
Členové společné komise:
1)         RNDr. Libuše Vosátková
2)         Jiří Toužimský
3)         Ing. Pavel Vaic
 
Náhradníci společné komise:
1)         Ing. Marie Králová
2)         Mgr. Karel Filip
3)         Bc. Pavel Novák
 
 
IV. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zveřejnit znění veřejné zakázky na webových stránkách města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
(Poznámka: Ing. Jan Bureš z možného střetu zájmů k tomuto usnesení nehlasoval)
 
 
 
 
7) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 221/2006/TM – pronájem nebytových prostor v budově čp. 414 (poliklinika) Nové Strašecí – informace o přípravě podkladů pro jednání rady města
 
S nájemcem xxxxxx, xxxxxxxx, je uzavřena nájemní smlouva č. 221/2006/TM ze dne 4. 7. 2006 na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 414 (poliklinika) Nové Strašecí, a to místností č. 100 až 109. Dle ustanovení článku V. odst. 5 nájemní smlouvy: „V závislosti na opravě střechy na Šroubkově vile zajišťované pronajímatelem se nájemce zavazuje provést a zajistit na své náklady opravu fasády na Šroubkově vile v termínu, který bude dojednán mezi smluvními stranami formou dodatku k této smlouvě. K uzavření tohoto dodatku bude nájemce písemně vyzván pronajímatelem poté, co dojde k opravě střechy, nejdříve však v roce 2007.“
Odbor investic v rámci přípravy opravy fasády kladně projednal s xxxxxxxxx a jejím právním zástupcem Mgr. Petrem Škopkem text návrhu dodatku nájemní smlouvy týkající se opravy fasády Šroubkovy vily.
Předmětem návrhu dodatku k nájemní smlouvě je, že xxxxxxx uhradí jednu polovinu nákladů opravy fasády Šroubkovy vily, druhou polovinu zafinancuje též, ale tato částka jí bude započtena oproti nájemnému.
OI zajistil již v roce 2010 dvě srovnávací cenové nabídky. Po dohodě s xxxxxxxx byla opatřena ještě nabídka třetí.
Nabídky vypracovaly firmy:
-           LUCON CZ, s. r. o., sídlem Opletalova 988/45, Praha 1, za cenu 1.332.959,- Kč včetně DPH (od ceny 1.457.704,-Kč je odečtena cena výměny klempířských prvků, kterou dle nájemní smlouvy bude hradit město),
-          ISP, s. r. o., sídlem Kuštova 2655, Rakovník, za cenu 1.285.800,- Kč včetně DPH, (klempířské prvky nebyly kalkulovány),
-          MAO, a. s., sídlem Huťská 1557, Kladno, za cenu 1.079.647,- Kč včetně DPH, cena klempířských prvků je kalkulována samostatně – za cenu 163.522,- Kč včetně DPH.
Všechny tři srovnávací rozpočty byly poskytnuty xxxxxxx k vyjádření, které bylo přislíbeno cca do 10. 7. 2011.
Aby mohl OI MěÚ vypracovat k projednání v radě města dohodu o zápočtu vynaložených nákladů oproti nájemnému s xxxxxxxx, a poté tuto dohodu spolu s návrhem dodatku nájemní smlouvy předložit radě města k projednání, je třeba stanovit, s jakou stavební firmou má OI připravit. návrh smlouvy o dílo.
Na základě opatřených srovnávacích nabídek a nabídnuté ceny díla navrhuje OI MěÚ radě města vzít na vědomí předložené cenové nabídky a uložit tajemníkovi MěÚ spolu s OI připravit k projednání v radě města dodatek nájemní smlouvy s xxxxxxx na opravu fasády Šroubkovy vily, dohodu o zápočtu poloviny vynaložených nákladů
na opravu fasády Šroubkovy vily oproti nájemnému s xxxxxxxx, a návrh smlouvy o dílo se stavební společností MAO, a. s., sídlem Huťská 1557, Kladno, za cenu 1.079.647,- Kč včetně DPH, cena klempířských prvků (k úhradě městem 163.522,- Kč
včetně DPH). Tato stavební firma nabídla nejnižší cenu díla.
Úhrada nákladů za výměnu klempířských prvků by dle návrhu vedoucího OF pana Václava Horáčka byla provedena z vedlejšího hospodářství – opravy a údržba.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 239
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
nabídky firem na opravu fasády Šroubkovy vily:
-           LUCON CZ, s. r. o., sídlem Opletalova 988/45, Praha 1, za cenu 1.332.959,- Kč včetně DPH (od ceny 1.457.704,- je odečtena cena výměny klempířských prvků, kterou dle nájemní smlouvy bude hradit město),
-          ISP, s. r. o., sídlem Kuštova 2655, Rakovník, za cenu 1.285.800,- Kč včetně DPH, (klempířské prvky nebyly kalkulovány),
-          MAO, a. s., sídlem Huťská 1557, Kladno, za cenu 1.079.647,- Kč včetně DPH, cena klempířských prvků je kalkulována samostatně – za cenu 163.522,- Kč včetně DPH.
 
II. d o p o r u č u j e
 
uzavřít smlouvu o dílo na opravu fasády Šroubkovy vily se stavební společností MAO, a. s., sídlem Huťská 1557, Kladno, za cenu 1.079.647 Kč včetně DPH + cena klempířských prvků (k úhradě městem) za 163.522 Kč včetně DPH, celkem 1.243.169,- Kč (cena s DPH).
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit k projednání v radě města konkrétní dodatek nájemní smlouvy s xxxxxx na opravu fasády Šroubkovy vily, dohodu
o zápočtu poloviny vynaložených nákladů oproti nájemnému v závislosti na oboustranně odsouhlaseném výběru stavební firmy, a návrh smlouvy o dílo s vybranou stavební firmou.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
8) Smlouva o dílo – Plán odpadového hospodářství
 
Usnesením č. 220 ze dne 13. 6. 2011 rada města vybrala na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí nabídku od firmy ISES, s. r. o. Současně bylo TM
ve spolupráci s OI uloženo předložit na příštím jednání rady města k projednání smlouvu
o dílo. Ve smyslu citovaného usnesení je tato smlouva předkládána radě města k projednání
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 240
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Nové Strašecí za nabídkovou cenu 34.800,- Kč včetně DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o dílo
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
9) Darovací smlouva – Rekonstrukce kontejnerových stání
 
Rada Fondu ASEKOL se na svém jednání dne 6. 5. 2011 v rámci projednávání přidělení finančních prostředků v Grantovém řízení 2011 rozhodla podpořit projekt města Nové Strašecí „Rekonstrukce kontejnerových stání“. V rámci tohoto projektu budou rekonstruována stání pro separaci odpadů na veřejně přístupných místech za účelem zvýšení jejich kapacity pro přistavení stacionárních kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení. Projekt byl podpořen částkou 60.000,- Kč, kterou Fond ASEKOL poskytne městu na základě darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 241
 
I. s c h v a l u j e
 
navrhované znění darovací smlouvy s firmou ASEKOL, s. r. o., Československého exilu 2062/8, PSČ: 143 00 na částku 60.000,- Kč.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat darovací smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
10) Smlouva o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
 
Firma Koutecký s. r. o. zaslala žádost o uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu. Jedná se o smluvní ošetření umístění kontejneru na sběr použitého odpadního textilu v Křivoklátské ulici u trafostanice, na pozemku parc. č. 306/166. Umístnění tohoto kontejneru minimalizuje množství odpadního textilu, který je občany odkládán spolu s komunálním odpadem. Kontejner už se nachází u prodejny Penny, kde ale není na pozemku města a tudíž není smluvně ošetřen s městem. 2. kontejner je umístěn právě v Křivoklátské ulici, kde k umístění dal odbor investic souhlas na základě žádosti spol. Koutecký s. r. o. Toto místo se nám zdálo nejvhodnější vzhledem ke koncentraci lidí v Křivoklátském sídlišti. V současné době sběr použitého textilu probíhá, proto je nutné smluvně ošetřit umístění kontejneru smlouvou o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu. Umístění tohoto kontejneru na pozemku města je bezplatné a městu ze smlouvy nevyplývají žádné povinnosti.
 
 
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 242
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu se společností Koutecký, s. r. o., se sídlem Družby 1413, 419 01 Duchcov, IČ: 63147084, DIČ: CZ63147084, spočívající v právu umístění stacionárního kontejneru na sběr odpadního textilu v Křivoklátské ulici, pozemek parc. č. 306/166v Novém Strašecí.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
11) Problematika ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku
 
K problematice ledování hokejbalového hřiště Na Kocourku byly na základě usnesení rady města č. 51 z. 27. 12. 2010 opatřeny tyto materiály:
-          materiál „K usnesení č. 51 z 27. 12. 2010 – hokejbalové hřiště Na Kocourku“, předložený k jednání rady města dne 10. 1. 2011,
-          materiál „K usnesení č. 51 z 27. 12. 2010 – hokejbalové hřiště Na Kocourku – opatření k zajištění ledování“, datum zpracování 16. 3. 2011, aktualizace o „akční slevu“ dne 16. 5. 2011, materiál byl předán starostovi města na jedné z porad vedení MěÚ (poznámka: využití varianty 4 – umělý povrch SPORT COURT-POWER GAME použitý na Mistrovství světa v hokejbalu mužů a žen v Bratislavě 2011 – by muselo být opětovně prověřeno ve smyslu trvající možnosti využití akční slevy),
-          vyjádření HBC Nové Strašecí k ledové ploše na hokejbalovém hřišti, datum vypracování 19. 5. 2011,
-          vyjádření STRABAG a. s. k možnosti poškození asfaltového povrchu působením zimních klimatických podmínek, datum vypracování 4. 1. 2011,
-          vyjádření školy k využívání městského sportoviště – hokejbalový areál Kocourek, datum zpracování 12. 6. 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 243
 
u k l á d á
 
1) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI provést studii proveditelnosti víceúčelové sportovní plochy na místě dnešní školní družiny (čp. 1150)
2) školské a kulturní komisi zabývat se dalšími možnými náhradními plochami pro ledování
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
12) Smlouva se společností RENGL – nájem plakátovacích ploch a shromažďování plakátů
 
Na základě usnesení RM č. 90 ze dne 7. 2. 2011 byla vypovězena smlouva se společností RENGL s.r.o. se sídlem v Liberce o nájmu plakátovacích ploch. Vzhledem k šestiměsíční výpovědní lhůtě, právní vztah by skončil 31. 8. 2011.
V mezidobí byla společností učiněna nová nabídka, a to navýšení nájmu plakátovacích ploch ze 100,- Kč/plocha/rok na 500,- Kč. Městem pak byly vzneseny další požadavky na přesun tzv. sběrného místa plakátů z podatelny MěÚ do infocentra, přesunutí plakátovací plochy z Křivoklátské ulice k autobusové zastávce u polikliniky a rozšíření bezplatného výlepu
pro plakáty města z plochy A2 na plochu A1. Tyto požadavky byly společností akceptovány včetně požadavku města na vypuštění tzv. konkurenční doložky ze smlouvy
shromažďování plakátů. Tato smlouva je ještě doplněna o nový závazek města o distribuci plakátů za odměnu 25,- Kč/zásilka. Též návrh dodatků ke smlouvám, které se na základě výše dohodnutého předkládají ke schválení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č.   244
 
I. s c h v a l u j e
 
a)   uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 17. 2. 2005 se společností RENGL s.r.o., se sídlem v Liberci, Zákopnická 354/11, IČ: 25420160 ve znění dodatku č. 1
ze dne 22. 1. 2009, jejímž předmětem je pronájem plakátovacích ploch v Novém Strašecí. Předmětem dodatku je změna nájemného ze 100,- Kč/plocha/rok na 500,- Kč/plocha/rok, přesunutí plakátovací plochy z Křivoklátské ulice k autobusové zastávce u polikliniky
a rozšíření bezplatného výlepu pro plakáty města z plochy A2 na plochu A1.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
b)   uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 27. 5. 2005 se společností RENGL s.r.o., se sídlem v Liberci, Zákopnická 354/11, IČ: 25420160, jejímž předmětem je shromažďování plakátů objednatelem ve sběrném místě v Novém Strašecí. Předmětem dodatku je změna sběrného místa z podatelny MěÚ do infocentra na adrese Havlíčkova 1155 a pomoc
při distribuci plakátů za odměnu 25,- Kč /zásilka.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatky ke smlouvám podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
 
 
Různé
 
a) Jednání se společností ENES, spol. s r.o., p. xxxxxxxx, Ing. Josefem Fárkou
 
Na základě jednání, které vedla rada města s p. xxxxxxxxxx (společenství vlastníků domu čp. 970) na minulém zasedání dne 13. 6. 2011, byli na dnešní zasedání pozváni : xxxxxxxxx, Oto Krejčíř – ENES, spol. s r.o. a Ing. Josef Fárka
k  problematice měření spotřeby tepla v domech čp. 968, 969, 970 Křivoklátské ulici, o které požádalo společenství vlastníků domu čp. 970.
Vzhledem k tomu, že dům čp. 970 byl v měsíci květnu kompletně zateplen, byla sjednána dohoda s firmou ENES na vypracování projektu na rozdělení výše uvedených domů tak, aby každé čp. mělo svůj vlastní přívod tepla a svůj vlastní měřák na patě domu. Zbývající dva domy (čp. 968, 969) dosud zatepleny nejsou. Počátkem měsíce června majitel fi ENES
p. Krejčíř společenství vlastníku domu čp. 970 oznámil, že vypracování projektu pozastavuje. Důvodem jeho rozhodnutí je výpověď do města Nové Strašecí z prostor kotelny, které mu město pronajímá.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 245
 
p o v ě ř u j e 
 
tajemníka MěÚ ve spolupráci s OI vést jednání ve věci vypracování projektu na oddělení měření dodávky tepla pro čp. 970 v Křivoklátské ulici.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
b) MiloTAXI – žádost o vyhrazení parkovacího stání u objektu Patro – rozšíření usnesení č. 187
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 246
 
r o z š i ř u j e
 
své usnesení č. 187 ze dne 16. května 2011 tak, že vyhrazené stání pro vozidlo taxislužby MiloTAXI, bytem xxxxxxxxxxxxx, bude po celý týden
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města
 
 
 
c) Finanční odměna za 1. pololetí roku 2010 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 247
 
s o u h l a s í
 
s udělením odměny v souvislosti s vyhodnocením pracovních výsledků za 1. pololetí roku
2011 řediteli ZŠ a MŠ J. A. Komenského Mgr. Stanislavu Hajnému dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení
 
Pro toto usnesení hlasovalo 7 členů rady města.
 
 
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 22:00 hod.
 
 
 
 
19. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 11. 7. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
Mgr. Karel Filip v.r.
starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 30. 6. 2011

4. 7. 2011 Zobrazit méně

Stránka