Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení ze 106. rady města ze dne 6.9.2010

.
Usnesení ze 106. zasedání rady města,
konaného dne 6. září 2010
 
K bodu 1) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání
 
U s n e s e n í č.  1254
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Infocentrum“ se Středočeským krajem, IČO: 70891095
Text smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Infocentrum“ 
 
K bodu 2) Kontrola usnesení
 
U s n e s e n í č.   1255
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
 
 
K bodu 3) Kapacita mateřských škol – pokračování ve smyslu usnesení RM č. 1250 
 
U s n e s e n í   č. 1256
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
informace o současné kapacitě mateřské školy ve městě a možnostech jejího zvýšení pro školní rok 2011-2012
 
II. s c h v a l u j e
 
obnovu mateřské školky v Tovární ulici
 
III. u k l á d á 
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF připravit změnu rozpočtových opatření v souvislosti s provozněním nové mateřské školky v ulici Tovární s cenovou kalkulací do 600.000,-Kč
 
IV. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájemního vztahu, který byl založen nájemní smlouvou č. 0283/2003 o užívání prostoru čp. 887 uživateli - Junák
 
 
K bodu 4) Úprava OZV o místních poplatcích
 
U s n e s e n í č. 1257
 
d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení:
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 3/2003 o místních poplatcích ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2006 a 1/2010 tohoto znění:
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 1/2006 a 1/2010
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 22.9.2010 usneslo vydat na základě ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek I.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích se mění takto:
 
 a) V čl. 1 odst. 1 se text písmene e) nahrazuje novým textem:
„poplatek za provozování výherních hracích přístrojů nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle zvláštního předpisu * (dále jen poplatek za provozování výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení),
 
b) Čl 1 se doplňuje poznámkou pod čarou:
 
*zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů
 
 
c) V čl. 5 se vypouští poslední věta.
 
d) V čl.8 odst. 1 se vypouští slovo „Vlastník“ a nahrazuje se slovem „Držitel“.
 
e) V č. 12 se vypouští slova „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru“ a nahrazují se tímto textem: „ Pro účely této vyhlášky se za veřejná prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1.“
 
f) V čl. 16 odst. 1 písm. f) se vypouští slova „paušálně za 1 atrakci“ a vypouští se 
      částka 300,- Kč a nahrazuje se částkou „10,- Kč/m2/den“
 
 g) V čl. 16 odst. 2 písm. f) se vypouští:slova „paušálně za 1 den“ a vypouští se           
      částka 300,- Kč a nahrazuje se částkou „10,- Kč/m2/den“
 
h) V čl. 18 se vypouští odst. 3
 
i) V čl. 24 se vypouští písmeno b)
 
j) V čl. 28 se vypouští odstavec 3
 
k) V čl. 29 se vypouští druhá věta.
 
l) V čl. 40 se v odst. 1 vypouští slova „Čl. 45 písm. b)“ a nahrazují slovy „Čl. 39“
 
m) V čl. 40 odst. 2 se vypouští slova „Čl. 45“ a nahrazují se slovy „Čl. 39“
 
 
Článek II.
Ustanovení Hlavy V Obecně závazné vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích se  nahrazuje novým textem, tohoto znění:
 
HLAVA V
 
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiná technická zařízení
 
Čl. 32
Předmět poplatku
 
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí.
 
Čl. 33
Poplatník
 
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí.
 
Čl. 34
Oznamovací povinnost
 
(1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu do 7-mi dnů uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem *.Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení.
 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
_____________________________________________________________
            * §5 vyhlášky č.223/1993 Sb, o hracích přístrojích, v platném znění
 
Čl. 35
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení ukončen.

Čl. 36
Sazba poplatku
 
(1) Sazba poplatku na tři měsíce činí 5.000,- Kč za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
(2) V případě, že bude výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení provozováno po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek stanoven v poměrné výši a to za každý i započatý měsíc.
 
Čl. 37
Splatnost poplatku
 
Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného čtvrtletí kalendářního roku.
 
Čl. 38
Přechodná ustanovení
 
(1) Povinnosti k zaplacení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj vzniklé přede dnem účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010 dále trvají.
(2) Právní účinky procesních úkonů (např. oznámení), které nastaly před účinností Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010, zůstávají zachovány.
(3) Poplatková povinnost k poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení, které bylo povoleno Ministerstvem financí a je provozováno ke dni nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010, vzniká dnem účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010.
(4) Oznamovací povinnost podle Čl. 34 této obecně závazné vyhlášky musí provozovatel jiného technického herního zařízení, které bylo povoleno Ministerstvem financí a je provozováno ke dni nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010, splnit
do 15. 10. 2010.
(5) Pro stanovení splatnosti poplatku podle Čl. 37 této obecně závazné vyhlášky v případě jiného technického herního zařízení, které bylo povoleno Ministerstvem financí a je provozováno ke dni nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí
č. 4/2010, se má za to, že bylo uvedeno do provozu dnem účinnosti Obecně závazné vyhlášky města Nového Strašecí č. 4/2010.
 
Čl. III
 
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 23. 9. 2010.
 
 
 
K bodu 5) xxxxxxxxx – žádost o úhradu nákladů rekonstrukce bytu v č.p. 180
 
U s n e s e n í č. 1258
 
I.   n e s o u h l a s í
 
s úhradou částky 100.000,- Kč paní xxxxxxxxxx, kterou požaduje jako kompenzaci
za náklady na rekonstrukci bytu v domě čp. 180, které uhradila původnímu nájemci xxxxxxxx ve výši 240.000,- Kč spolu s vlastními náklady na další stavební úpravy bytu
ve výši 40.000,- Kč
 
II. k o n s t a t u j e
 
že pokud xxxxxxxxxx zaplatila xxxxxxxxxx částku 240.000,- Kč, jednalo se
o jejich soukromou záležitost a vzhledem k tomu, že stavební úpravy bytu v roce 2002 provedla na vlastní náklady bez nároku na jejich náhradu v případě opuštění bytu stanovených radou města usnesením č. 694 ze 7. 2. 2002, není na požadovanou částku právní nárok.
 
K bodu 6) Nebytové prostory v domě č. p. 550, Dukelská ul. – výpověď z nájmu (paní xxxxxxxxxx), záměr nového pronájmu
 
U s n e s e n í č. 1259
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
výpověď paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, z nájmu nebytových prostor v domě čp. 550 v ulici Dukelská, nájemní vztah skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty 30. 11. 2010.
 
II. s c h v a l u j e
 
záměr pronájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží č. p. 550, Dukelská ul. – část nebytové jednotky č. 14/550 o výměře 83 m2, část sociálního zařízení (umývárna, sprchový kout) o ploše 7 m2. Nájemné je 600 Kč/m2/rok u nebytové jednotky, a 200 Kč/m2/rok
u sociálního zařízení.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru v souladu s ust. § 39 zákona o obcích
 
K bodu 7) Převod pozemku do vlastnictví města darem
 
U s n e s e n í č. 1260
 
I.   d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
U s n e s e n í   č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
přijetí daru pozemku parc.č. 411/7 o výměře 558 m2 v k.ú. Nové Strašecí od dárce – paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx s tím, , že město jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
 
K bodu 8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - plynárenské zařízení na parc.č. 2128/2 v k.ú. Nové Strašecí
 
U s n e s e n í č. 1261
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností   RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 spočívající 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemku parc.č. 2128/2 a právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o smlouvě budoucí a následně i konečnou smlouvu podepsat
 
 
K bodu 9) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: Nové Strašecí – nové kNN p.č. 1743/2 pí. Čechová - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
U s n e s e n í   č. 1262
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 1743/5, 1735/2, 2178/1, 1737/2, 1737/1, 2180/1, 1738/7 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ CZ27232425, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí – nové kNN p.č. 1743/2 pí. Čechová.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí
 
 
K bodu 10) Podnájem nebytového prostoru v čp. 414
 
U s n e s e n í č. 1263
 
s o u h l a s í
 
s částečným přenecháním pronajatého nebytového prostoru – místnosti č. 305 v čp. 414 (nájemce p. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ 698 29 454 )
do podnájmu společnosti Transmed, s.r.o., se sídlem Nymburk, Boleslavská 425, 
IČ 287 73 071 provozující dopravní zdravotní služby s tím, že podnájemní smlouva bude uzavřena za podmínek odpovídajících NS č. 114/2010/OI ze dne 30. 4. 2010.     
K bodu 11) Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 1264
 
s c h v a l u j e
 
návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat
dne 22. září 2010 od 17:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ
 
Navržený program:
 
1.   Zahájení
2.   Kontrola usnesení
3.   Rozpočtová opatření za období VII. – IX./2010
4.   Rozšíření kapacity mateřských škol
5.   Úprava OZV o místních poplatcích
6.   Přijetí daru – pozemku parc.č. 411/7
7.   Přijetí daru – pozemku parc.č. 411/11
8.   Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 107/2
9.   Žádost o odprodej pozemku parc.č. 263/1
      a části parc.č. 2119
10. Žádost o prodej nemovitosti čp. 1081 na st.parc.č.1934 s pozemky
       parc. č. 1762/2, 1762/4 a části pozemku č. 1762/3
11. Žádost o nové projednání usnesení ZM č. 225
      ze dne 19. 5. 2010
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
Různé
 
a) Žádost Policie ČR
 
U s n e s e n í č. 1265
 
I. n e s o u h l a s í
 
se změnou nájemní smlouvy č. 246/2005/TM (nájemce Krajské ředitelství policie Středočeského kraje) spočívající v dodatku č. 4, kterým by se dohodnuté nájemné změnilo na částku 1,-Kč ročně.
 
II. s c h v a l u j e
 
snížení nájmu nebytového prostoru v čp. 550 nájemci Krajskému ředitelství policie ČR
o 50% z plné výše nájemného, s účinností od 1. 1. 2010
 
III. p o v ě ř u j e
 
starostu města k dalšímu jednání, případně k podpisu dodatku smlouvy se snížením nájemného o 50%.
 
 
b) Záměr prodeje nemovitostí č.p. 1081 s pozemky
 
U s n e s e n í č.  1266
 
d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í
 
s prodejem nemovitostí představujících stavbu čp. 1081 na pozemku st.parc č. 1934 a pozemků parc. č. 1762/2, 1762/4 a části pozemku parc. č. 1762/3 v k.ú. Nové Strašecí xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx za nabídnutou kupní cenu 2.700.000,- Kč, která je výrazně nižší než požadovaná minimální cena.
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                               Ing. Pavel Vaic    v.r.
     místostarosta města                                                               starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 7. 9. 2010

14. 9. 2010 Zobrazit méně

Stránka