Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení ze 107. rady města ze dne 20.9.2010

.
Usnesení ze 107. zasedání rady města,
 konaného dne 20. září 2010      
 
 
K bodu 1) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období VII. - IX./2010
 
U s n e s e n í    č. 1267
 
d o p o r u č u j e  
 
 
Zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období VII.- IX./2010 schválilo
 
                              ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   VII. - IX./2010
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
    Přijaté dotace
 
       Navýšení dotace ze státního rozpočtu
              pol.: 4116 – na sociální dávky 100 tis., veř. prospěšné práce 48 tis.                               148
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
II. VÝDAJE  
 
    Výdaje spojené s přijetím dotací
           
         § 3412 Městská sportovní zařízení                                                                               
               pol.: 5011, 5031 – mzdové výdaje (platy, odvody)                                                           48
 
         § 4171 Příspěvek na živobytí
               pol.: 5410 – sociální dávky                                                                                              100
 
      Ostatní výdaje
 
         § 5311 Městská policie  
            Obnovení měření rychlosti                     
               pol.: 5139 – pořízení přenosných dopravních značek                                                          8
               pol.: 5169 – zákonná revize měřiče rychlosti                                                                     28 
            Pořízení jízdních kol a příslušenství
               pol.: 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                             30
            Vyúčtování služeb za rok 2009 (nárůst oproti schválenému rozpočtu)
               pol.: 5152, 5154 – dodávka tepla a el. energie                                                                   71
            Zkvalitnění stávajícího kamerového systému v Křivoklátském sídlišti
               pol.: 5171 – opravy a udržování                                                                                         25
 
           § 3330 Činnost registrovaných církví – půjčka Římskokatolické farnosti v N. Strašecí
            pol.: 5623 – půjčka na opravu čelních dveří kostela Narození Pany                                      25                                 
 
         poz.: Uvedené výdaje spojené s činností Městské policie a půjčkou poskytnutou Římskoka-
                   tolické farnosti budou kryty ze zůstatku na ZBÚ (∑ 187 tis. Kč).
 
 III. PŘEVODY MEZI §§  
 
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
            pol.: 5169 - příspěvek na činnost „Klubu důchodců“ v rámci grantového systému          + 30
§ 6409 Ostatní činnosti (grantový systém)
            pol.: 5229 - ostatní neinvestiční transfery (granty)                                                             - 30
 
 
 
IV. ÚPRAVA ROZPOČTU – navýšení příjmů a výdajů
 
§ 3639 Komunální hospodářství – navýšení příjmů                                                                      42 
           pol.: 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti (nerozpočtované příjmy z věcných břemen)         
                              
§ 3639 Komunální hospodářství – navýšení výdajů                                                                      42                                                                                               
           pol.: 5362 – platby daně z převodu nemovitostí  
          
                             
K bodu 2) Inventarizace hospodářských prostředků města Nové Strašecí
      
U s n e s e n í   č. 1268
  
I. s c h v a l u j e
 
a)        plán časového postupu prací při provádění řádné inventarizace
hospodářských prostředků města  Nové Strašecí a jím zřízených organizací
a organizačních složek.
 
b)          hlavní inventarizační komisi ve složení:
Předseda komise : JUDr. Jiří Tláskal – tajemník MěÚ
Tajemník komise: Václav Horáček – vedoucí finančního odboru
Členové komise:   Jitka Hančáková
                                Daniela Kučerová
                                Olga Šlégrová
 
II. u k l á d á
           
a)   tajemníkovi MěÚ, ředitelům organizací zřízených městem a vedoucím
      organizačních složek:
-          ustanovit dílčí inv. komise (nejméně 2 členné) k provedení inventury.  
                                                                                              Termín: ihned
 
-          při provádění vlastní inventarizace postupovat v souladu se zákonem
č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.   
Termín: do doby ukončení
                                                                                                             invent. prací
 
-          hlavní pozornost věnovat přebytečnému a neupotřebitelnému materiálu, obecnímu majetku a zabezpečit s ním pak další dispozice.
 
                                                                                             
b) předsedovi hlavní invent. komise
 
-          zajistit zřízeným organizacím a organizačním složkám metodickou pomoc
při provádění inventarizace hospodářských prostředků.
 
 
K bodu 3) Interaktivní turistická mapa – ceník
 
U s n e s e n í č. 1269
 
s t a n o v u j e
 
cenu ve výši 1.200,- Kč /rok (cena včetně DPH) za uveřejnění upoutávky a informací podnikatelským subjektům na interaktivní turistické mapě města a okolí provozované
na webových stránkách města.
 
K bodu 4) Příspěvek na vydání knihy – „Farářova zpověď“
 
U s n e s e n í č. 1270
 
I.   s c h v a l u j e
 
poskytnutí příspěvku města ve výši 6.000,- Kč na vydání knihy „farářova zpověď“ vydavateli Jiřímu Červenkovi, Vydavatelství GELTON, Havlíčkova 1155, Nové Strašecí
a uzavření dohody o spolupráci. Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu podepsat
 
K bodu 5) Dohoda o splátkách – xxxxxxxxxxxx
 
U s n e s e n í č. 1271
 
I.  s c h v a l u j e
 
uzavření dohody o uznání dluhu a splátkách s xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx na splacení pohledávky ve výši 72.303,- Kč z nájemních smluv
o pronájmu bytu a nebytových prostor. Měsíční splátky počínaje říjnem 2010 ve výši 10.000,- Kč.   Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu podepsat
 
K bodu 6) Smlouva o výpůjčce pozemku
               
U s n e s e n í č. 1272
 
I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc.č. 1809/2 (64 m2) v k.ú. Nové Strašecí mezi městem Nové Strašecí jako vypůjčitelem a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako půjčitelem, na dobu neurčitou, resp. do doby převodu pozemku
do vlastnictví města. 
 
II. p o v ě ř u j e
 
starostu města smlouvu o výpůjčce podepsat
 
 
K bodu 7) Podnájem nebytového prostoru v čp. 414
 
U s n e s e n í č. 1273
 
s o u h l a s í
 
s částečným přenecháním pronajatého nebytového prostoru v  čp. 414
(nájemce xxxxxxxxxxxx ) do podnájmu   xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxx ke zřízení odborné ambulance oboru anesteziologie
a resuscitace s tím, že podnájemní smlouva bude uzavřena za podmínek odpovídajících
NS č. 180/2006/Bal ze dne 16. 6. 2006 ve znění dodatků č. 1 a 2. 
 
K bodu 8) Smlouva o dílo – „Stavební úpravy části 2. N. P. polikliniky Nové Strašecí č. p. 414 na RTG“
 
U s n e s e n í   č. 1274
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření smlouvy o dílo - „Stavební úpravy části 2. N. P. polikliniky č. p. 414 na RTG“ s Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., Lipová 1072, 271 01 Nové Strašecí, 
IČ: 27236846,  za cenu díla 333.320 Kč bez DPH, tj. 400.000 Kč včetně DPH 20%
(DPH 20% = 66.680 Kč).
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o dílo
 
K bodu 9) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy 
 
U s n e s e n í č. 1275
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 (budoucí společné parkoviště)   a 181/3 ( přístupy k jednotlivým domům) o celkové výměře cca 300 m2
v k.ú. Nové Strašecí, které navazují na rozestavěný objekt 5ti řadových rodinných domů
v ul. Jungmannova   do společného pronájmu společnosti Edesa, s.r.o. , se sídlem Praha 6-Břevnov, Bělohorská 144/245, IČ 278 66 050, p. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx a p. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx za nájemné ve výši 12.000,-Kč/rok.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
II. u k l á d á
 
starostu města nájemní smlouvu podepsat
 
 
 
K bodu 10) Žádost o přidělení sociálního bytu
 
U s n e s e n í č. 1276
 
 I. s o u h l a s í
 
s přidělením sociálního bytu č. 18 v Husově ulici čp. 752 v Novém Strašecí panu xxxxxxxxx na dobu určitou od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 s tím, že bude možné smlouvu prodlužovat. 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu po vyhotovení firmou Baldex
 
 
Různé
 
a) Informace o Novostrašeckém měsíčníku.
 
U s n e s e n í   č. 1277
 
b e r e  n a  v ě d o m í
 
závěry Redakční rady Novostrašeckého měsíčníku ze dne 16. září 2010 :
1) redakční rada nesouhlasí s vytištěním článku od autora Ing. Jana Bechyně za volební sdružení Město pro rodinu – rodina pro město
2) redakční rada nesouhlasí s vytištěním placeného inzerátu jako předvolební agitace Koalice KDU-ČSL a Strany zelených
 
b) Žádost o finanční příspěvek – oddíl fotbalu
 
U s n e s e n í č. 1278
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost fotbalového oddílu TJ Sokol Nové Strašecí na poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 20.000,- Kč jako odhad navýšení ceny na dopravu mládeže na podzim 2010 v důsledku rozhodnutí Krajského fotbalového svazu, který zrušil tzv. dvojzápasy a rozdělil soutěže na dvě samostatné, čímž dopravu nelze zajistit jedním autobusem   
 
II.   k o n s t a t u j e
 
že žádost není podána tělovýchovnou jednotou, která by se však měla obrátit se žádostí
na Krajský fotbalový svaz, jehož rozhodnutí bude znamenat navýšení výdajů na dopravu
 
c) Žádost o poskytnutí finanční podpory – herní prvek pro dětské hříště v Pecínově
 
U s n e s e n í č. 1279
 
I. b e r e   n a    v ě d o m í
 
žádost občanského sdružení Přátelé Pecínova o poskytnutí finanční podpory ve výši
79.800,- Kč na zakoupení herního prvku pro dětské hřiště v Pecínově budované sdružením od společnosti Tomovy parky
 
II. k o n s t a t u j e
 
že město vybudovalo dvě dětská hřiště vždy s přispěním dotací a že v současné době zkoumá veškeré možnosti, jak získat další prostředky z krajských nebo jiných fondů.
 
d) Krajská postupová přehlídka studentského a experimentujícího divadla
pro Středočeský kraj – Setkání ve Strašecí 2011
 
U s n e s e n í č. 1280
 
I.  s c h v a l u j e
 
spolupráci při uskutečnění Krajské postupové přehlídky studentského a experimentujícího divadla pro Středočeský kraj – Setkání ve Strašecí 2011 ve dnech 18. – 20. 3. 2011 spolu se Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. takto: město poskytne slevu na nájemném za prostory v NKC ve výši 50%, 3.000,- Kč na knižní poukázky a 7.000,- Kč na jedno inspirativní představení
 
II. u k l á d á
 
vedoucí Městských kulturních zařízení připravit smlouvu o spolupráci
 
e) Informační tabule na budově ZUŠ a gymnázia
 
U s n e s e n í   č. 1281
 
 n e s o u h l a s í
 
s umístěním plechových emailovaných informačních tabulí označujících umístění školy jako příspěvkové organizace Středočeského kraje na předních fasádách budov ZUŠ (stará radnice na Komenského náměstí 189) a gymnázia (Komenského náměstí 209)
 
Závěr
 
 
 
Starosta města Ing. Pavel Vaic ukončil jednání rady města v 16:20 hod.
 
 
 
108. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 4. 10. 2010 od 14:00 hod.
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                               Ing. Pavel Vaic  v.r.
     místostarosta města                                                             starosta města
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 22. 9. 2010

29. 9. 2010 Zobrazit méně

Stránka