Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení ze 108. rady města ze dne 4.10.2010

.
Usnesení ze 108. zasedání rady města,
konaného dne 4. října 2010          
 
K bodu 1) Změna nájemních smluv – Gymnázium, ZŠ
 
U s n e s e n í č. 1282
 
I.   s c h v a l u j e
 
a) rozšíření předmětu nájmu ze smlouvy č. 0148/1999 uzavřené mezi Středočeským krajem – Gymnázium J.A.Komenského Nové Strašecí o místnost č. 43 o ploše 46 m2 v 1. patře budovy čp. 209 a tím navýšení nájemného o 12.396,- Kč ročně s účinností od 1.1.2011
 
b) zmenšení předmětu nájmu ze smlouvy č. 0134/1999 uzavřené mezi Středočeským krajem – Základní škola, Nové Strašecí o dvě místnosti tzv. družina o ploše celkem 63,7 m2
v 1. patře budovy čp. 213 a tím snížit nájemné o 20.982,- Kč ročně s účinností od 1.1.2011
Texty dodatků k oběma smlouvám jsou přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatky k nájemním smlouvám podepsat
 
K bodu 2) Převod pozemku do vlastnictví města darem
 
U s n e s e n í č.  1283
 
I.   d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í   č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru pozemku parc. č. 1341/15 o výměře 10 m2 v k. ú. Nové Strašecí od dárce - xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx s tím, že město jako strana obdarovaná zajistí vyhotovení smlouvy a uhradí veškeré platby spojené s převodem vlastnictví.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
K bodu 3) Pronájem nebytových prostor v poliklinice čp. 414 
 
U s n e s e n í   č. 1284
 
I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 212/2008 uzavřené s nájemcem PRIVAMED Healthia, s. r. o., se sídlem Kotíkovská 19, Plzeň, IČ 263 97 943, v aktuálním znění, jehož předmětem bude:
-          rozšíření předmětu nájmu o prostory pro RTG (vyšetřovna, ovládání, šatna – celkem 30 m2), a s tím související úprava výše nájemného a záloh na služby spojené s užíváním,
-          s platností od 5. 10. 2010 na dobu neurčitou,
-          za podmínek shodných se stávající nájemní smlouvou (nájemné 650 Kč/m2/rok).
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek k nájemní smlouvě, který bude vyhotoven firmou Josef Baldýnský – Baldex, v souladu s tímto usnesením podepsat
 
K bodu 4) Smlouva o dílo na realizaci projektu „Infocentrum“
 
U s n e s e n í č. 1285
 
I. s c h v a l u j e
 
- nabídku společnosti Lucon CZ, s. r. o. s IČO:47545941na realizaci projektu „Infocentrum“ za nabídkovou cenu 208 025,33 Kč bez DPH, DPH 20% = 41 605,07 Kč, cena díla celkem (včetně DPH) 249 630,40 Kč.
 
II. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Infocentrum“   s firmou Lucon CZ, s. r. o.
s IČO:47545941
Text smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení.
 
III. u k l á d á
 
- tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ vyzvat uchazeče k jednání o uzavření smlouvy    
     o dílo
- starostovi města podepsat smlouvu o dílo
 
K bodu 5) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2178/2 ve vlastnictví města –
ul. Pod Větrákem
 
U s n e s e n í č. 1286
 
I. s o u h l a s í
 
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 2178/2 v kat. území Nové Strašecí
o výměře cca 10 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem, dotčená část pozemku k prodeji přiléhá k pozemku parc. č. 1727/1 v kat. území Nové Strašecí),
za podmínek:
-          minimální cena 300 Kč/m2,
-          kupující ponese veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku podle § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 
 
 
K bodu 6) Záměr prodeje pozemků z vlastnictví města
 
U s n e s e n í č. 1287
 
I. s o u h l a s í
 
se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 1699/10 se st.p. 1467 v kat. území Nové Strašecí o celkové výměře 495 m2 za podmínek:
-          minimální cena 300 Kč/m2,
-          kupující ponese veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi města zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku podle § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 
K bodu 7) Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1850/29 v k.ú. Nové Strašecí
 
U s n e s e n í č. 1288
 
I. s o u h l a s í
 
Se  zřízením věcného břemene, kterým bude zatížen pozemek
parc.č. 1850/29 (oddělený z parc.č. 1850/23 GP č. 2447-93/2010) právem chůze a jízdy 
ve prospěch parcel, které jsou přes tento pozemek přístupné, za podmínek :
-          věcné břemeno přístupu a příjezdu bude zřízeno bezúplatně
-          veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy, jejím uzavřením a vkladem do KN ponesou oprávnění z věcného břemene
-          budoucí uložení inž. sítí na pozemku města p.č. 1850/29 bude řešeno zvláštní smlouvou, a to   v souvislosti s jejich případnou výstavbou
   
II. u k l á d á
 
starostovi města  smlouvu o zřízení věcného břemene, která bude odpovídat tomuto usnesení rady města, podepsat.
 
Různé
 
a) Sleva z nájemného
 
U s n e s e n í   č. 1289
 
s o u h l a s í
 
se slevou nájemného o 50% ze skutečné ceny nájemného, tedy na částku 5.000,-Kč společnosti TK Admira Kladno, se sídlem ČS. armády 3190, Kladno za pronájem tanečního sálu NKC pro taneční soutěž Jarní cena KC pořádanou ve dne 3. 4. 2011
 
 
 
 
 
 
 
b) Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebyt.prostor v čp. 1155 – Česká pojišťovna
 
U s n e s e n í   č. 1290
 
n e s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově čp. 1155 s Českou pojišťovnou, a.s., který by spočíval v doplnění smlouvy o článek VII. odstavec 4 s následujícím textem: „pronajímatel se zavazuje, že v objektu, kde se nachází předmět nájmu, nepronajme jiné prostory subjektu se stejným předmětem podnikání, tj. s předmětem podnikání pojišťovacích, zajišťovacích a souvisejících činností, dále se zavazuje, že nepronajme jiné prostory subjektu, který by mohl znevažovat dobré jméno nájemce, tj. osobně provozující hernu, casino, kabaret, sexshop či obdobný podnik, nigh club či podnik, kde jsou poskytovány erotické služby“
 
c) Pronájem nebytového prostoru – poliklinika
 
U s n e s e n í   č. 1291
 
I. s c h v a l u j e
 
záměr pronájmu nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí č.p. 414
o celkové ploše 18,5 m2 za účelem zřízení odběrného místa za minimální nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok a podmínkou provedení stavebních úprav představující přepažení chodby v přízemí budovy příčkou s prostupem světla.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit vyvěšení záměru na úřední desce úřadu
 
Závěr
 
 
Starosta města Ing. Pavel Vaic ukončil jednání rady města v 16:15 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.  v.r.                                             Ing. Pavel Vaic   v.r.
     místostarosta města                                                             starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 5. 10. 2010

8. 10. 2010 Zobrazit méně

Stránka