Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení ze 109. rady města ze dne 25.10.2010

.
Usnesení ze 109. zasedání rady města,
konaného dne 25. října 2010       
 
K bodu 1) Kontrola usnesení
 
U s n e s e n í č.   1292
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
 
K bodu 2) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy J.A.Komenského za školní
 rok 2009/2010
 
U s n e s e n í  č. 1293
 
 I.   b e r e   n a   v ě d o m í
 
Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy J.A.Komenského za školní rok 2009/2010
 
II. u k l á d á
 
 místostarostovi města ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ J.A.Komenského předložit
 v roce 2011 zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011
 
III. k o n s t a t u j e
 
nutnost zahrnout do  rozpočtu města 2011 finanční prostředky k nákupu nových kuchyňských přístrojů ve školní jídelně.
 
K bodu 3) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období X./2010
 
U s n e s e n í    č. 1294
 
d o p o r u č u j e  
 
Zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období X./2010 schválilo
                         
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   X./2010
 
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
    Přijaté dotace
 
       Navýšení dotace ze státního rozpočtu
              pol.: 4111 – dotace na volby do Parlamentu ČR (vyúčtování)                                   24,908
                                  dotace na volby do zastupitelstva (záloha)                                             82
              pol.: 4116 – dotace na sociální dávky (navýšení)                                                     400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
II. VÝDAJE  
 
    Výdaje spojené s přijetím dotací
           
 
         § 4171 Příspěvek na živobytí
               pol.: 5410 – sociální dávky                                                                                        400
         § 6114 volby do Parlamentu ČR
               pol.: 5021 – ostatní osobní výdaje                                                                               24,908
         § 6115 Volby do zastupitelstva
               pol.: 5021, 5032, 5137, 5139, 5169, 5175 věcné a mzdové výdaje na volby              82
 
III. ÚPRAVA ROZPOČTU – navýšení příjmů a výdajů
 
§ 3412 Městská sportovní zařízení – navýšení příjmů                                                                       
           pol.: 3121 přijaté dary                                                                                                       85                                       
§ 3412 Městská sportovní zařízení – navýšení výdajů                                                                                                                                                                      
           pol.: 6121 sportovní zařízení (lezecká stěna u haly BIOS)                                               85 
 
                                        
IV. PŘEVODY MEZI §§  
 
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury – životní jubilea občanů
            pol.: 5137, 5139, 5194 – očekávané navýšení věcných výdajů                                    + 15                                           
§ 6320 Pojištění majetku města                                                                                                
            pol.: 5163 služby peněžních ústavů - úspora                                                                 - 15                                                                        
      
 
K bodu 4) Pojištění dětského hřiště u haly BIOS
 
U s n e s e n í č. 1295
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956 na pojištění dětského hřiště v areálu BIOS pro případ živelních a dalších nebezpečí za roční pojistné ve výši 6.585,- Kč na dobu 5 let
 
II. u k l á d á
 
starostovi města pojistnou smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
K bodu 5) Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko „Mušketýři“, Nové Strašecí:
- pronájem nebytových prostor
- příspěvek na činnost za rok 2010
 
U s n e s e n í č. 1296
 
I. s o u h l a s í
 
s poskytnutím příspěvku 10.000 Kč Junáku, Svazu skautů a skautek ČR, Středisku Mušketýr čj. 212.10, na činnost v roce 2010.
 
II. b e r e   n a   v ě do m í
 
informaci o uložení materiálu Junáka, Svazu skautů a skautek ČR, Střediska Mušketýr čj. 212.10, v dřevěné kolně na zahradě čp. 887 v Tovární ulici, i po výpovědní lhůtě, do doby úplné dohody o novém sídle junáckého oddílu.
 
 
 
K bodu 6) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: Nové Strašecí – úprava kNN Žižkovo nám. č.p. 165 - uložení kabelového vedení v pozemku města
 
U s n e s e n í   č. 1297
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2094 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ CZ27232425, spočívající v právu umístění, provozování
a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí – úprava kNN Žižkovo nám.
čp. 165.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí.
 
 
 
K bodu 7) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: Nové Strašecí – Žižkovo nám. VO - uložení kabelového vedení v pozemku Správy údržby silnic Kladno
 
U s n e s e n í   č. 1298
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 2164/7 a 2164/8 mezi městem Nové Strašecí, jako investorem a vlastníkem dotčených pozemků, tj. Správa a údržba silnic, přisp. org. Železárenská 1566, 272 01 Kladno, spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí – Žižkovo nám. VO.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí
 
K bodu 8) Operační plán zimní údržby místních komunikací na rok 2010 - 2011
 
U s n e s e n í č. 1299
 
s c h v a l u j e
 
operační plán zimní údržby místních komunikací v roce 2010/2011.
Text operačního plánu je přílohou tohoto usnesení.
 
 
 
Různé
 
a) Žádost o sponzorský dar
 
U s n e s e n í č. 1300
 
I. s c h v a l u j e
 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč florbalovému oddílu TJ Sokol Nové Strašecí
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ s vedoucím OF poskytnout finanční příspěvek
 
b) Poděkování
 
U s n e s e n í č. 1301
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
děkovný dopis pana xxxxxxxxxx směřující radě města za poskytnutí sociálního bytu
 
c) Oprava chodníku v Palackého ulici
 
U s n e s e n í č. 1302
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s vedoucím OF zařadit opravu zbývající části chodníku
v Palackého ulice do rozpočtu města 2011
 
 
d) Dohoda o průjezdu areálem BIOS
 
U s n e s e n í č. 1303
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dohody o možnosti a pravidlech průjezdu areálem u haly BIOS k zahradě
u domu čp. 242, a to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, všichni bytem Jiřího Šotky 242, Nové Strašecí. Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu podepsat
 
 
e) Žádost o využití pozemků po bývalé úpravně vod u Podhůrky
 
U s n e s e n í   č.   1304
 
u k l á d á
 
starostovi města opatřit od Honebního společenství Nové Strašecí zalesňovací plán, aby bylo možné posoudit využití pozemků po bývalé úpravně vod u Podhůrky honebním společenstvem.
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Ing. Pavel Vaic ukončil jednání rady města v 15:15 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                               Ing. Pavel Vaic    v.r.
     místostarosta města                                                             starosta města
 
 
 
 
 
 

4. 11. 2010 Zobrazit méně

Stránka