Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení z 1. rady města ze dne 29.11.2010

.
Usnesení z 1. zasedání rady města,
konaného dne 29. listopadu  2010      
 
 
1) Kontrola usnesení
 
Poznámka : v 18:25 přišel radní Ing. Karel Kestner (7)
 
U s n e s e n í č. 1 
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
 
2) Zpráva o rozpočtových opatřeních za období XI./2010
   
U s n e s e n í    č. 2
 
d o p o r u č u j e  
 
 
a) zastupitelstvu města, aby rozpočtová opatření za období XI./2010 schválilo
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ   XI./2010
 
I. PŘÍJMY                                                                                                       v tis. Kč
 
    Přijaté dotace
 
              pol.: 4122 – dotace od kraje na neinvestiční výdaje hasičů                                     91,547
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
II. VÝDAJE  
 
 Výdaje spojené s přijetím dotací
           
         § 5512 Hasiči                                                                                                                 91,547
               pol.: 5156 pohonné hmoty                                                                             42,037
               pol.: 5167 školení                                                                                              2,390
               pol.: 5134,5139,5171(oděvy, materiál, opravy - věcné postředky)                        47,120
 
   Ostatní výdaje
 
        § 3632 Pohřebnictví
               pol.: 5192 neinvestiční příspěvek – náhrada za pohřeb zesnulých                                  10
 
        § 6112 Zastupitelstvo                                                                                                           582
               pol.: 5023 odměny zastupitelstva (odchod starosty a místostarosty z funkcí)                   434
               pol.: 5031 odvod na sociální zabezpečení                                                                   109
               pol.: 5032 odvod na veřejné zdravotní pojištění                                                         39
                    (Jedná se o nárokovou odměnu vyplývající ze změn po komunálních volbách dle § 75,
                odst. 2, zákona o obcích v platném znění.)
 
       Uvedené navýšení výdajů na §§ Pohřebnictví (10 tis.)a Zastupitelstvo (582 tis.) bude pokryto ze
       zůstatku na základním běžném účtu (∑ 592 tis. Kč).
                                    
 
IV. PŘEVODY MEZI §§  
 
         § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
             pol.: 5169 nákup ostatních služeb                                                                            
                                                                                                                    + 15                                           
         § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                                                
             pol.: 5169 nákup ostatních služeb                                             - 15 
 
         § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
             pol. 6121 zpracování projektové dokumentace                     + 129 
         § 6171 Činnost místní správy
             pol.: 6119 nákup dlouhodobého nehmotného majetku            - 129
              (Jedná se o úhradu firmě AV ATELIER s.r.o. za úpravu rozpracované dokumentace
               na revitalizaci Komenského náměstí a to dle upřesněných požadavků a respektování
               rozhodnutí ČIŽP.)
 
b) zastupitelstvu města zastavit práce na projektu revitalizace Komenského náměstí
 
3) Žádost o přidělení sociálního bytu – xxxxxxxxxx
 
U s n e s e n í   č. 3
 
I. s o u h l a s í
 
s přidělením sociálního bytu č. 3 v Havlíčkově ulici čp. 100 v Novém Strašecí panu xxxxxxxxxx na dobu určitou od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2011
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu po jejím vypracování firmou Josef Baldýnský – Baldex.
 
 
4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – xxxxxxxx
 
U s n e s e n í   č. 4
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 229/2008 na byt č. 10 v ulici Ke Stadionu
čp. 645 v Novém Strašecí s paní xxxxxxxxxx, dodatek č. 5 k nájemní smlouvě se bude týkat prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou do 30. 6. 2011.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek č. 5 podepsat po jeho vypracování firmou Josef Baldýnský – Baldex
 
5) Ukončení nájmu bytu č. 1 v ulici 28. října 202 dohodou – Vladimíra Kubcová
 
 
U s n e s e n í   č. 5
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončením nájmu bytu č. 1 v čp. 202, ul. 28. října, Nové Strašecí, s nájemcem paní xxxxxxxxx dohodou k 30. 11. 2010.
Dohoda o ukončení nájmu je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dohodu o ukončení nájmu podepsat
 
 
6) Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko „Mušketýři“, Nové Strašecí – pronájem nebytových prostor
 
Ing. Jan Bechyně požádal uvést do zápisu: „ z důvodu možného střetu zájmů nebudu o tomto bodu hlasovat“
 
 
U s n e s e n í č. 6
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru – místnosti č. 7/1 v přízemí čp. 550, Dukelská ul.,
o ploše 51 m2, nájemci Junáku, Svazu skautů a skautek ČR, Středisku Mušketýr, pro účely klubové činnosti, od 1. 12. 2010 za podmínek:
-          nájemné 1 Kč/rok,
-          úhrada dodávek služeb spojených s nájmem formou čtvrtletních záloh s ročním vyúčtováním, výše čtvrtletních záloh 7.500 Kč,
-          na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
-          možnost navýšení záloh na služby v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace).
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit osazení tohoto nebytového prostoru elektroměrem
b) starostovi města podepsat nájemní smlouvu po jejím vypracování firmou Josef Baldýnský – Baldex
 
 
7) MOPAL s. r. o. – žádost o zřízení sídla firmy v areálu „Hamiro“
 
 
U s n e s e n í    č. 7
 
I. n e s o u h l a s í
 
se zřízením sídla firmy MOPAL, s. r. o., dnes sídlem Do Hlinišť 1045, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 28408314, na nové adrese Tovární 381, 271 01 Nové Strašecí, v pronajaté hale ozn. a2, na pozemku parc. č. 1179 v kat. území Nové Strašecí.
 
II. k o n s t a t u j e
 
že žadatel má podnájemní smlouvu na dobu určitou, není vhodné si na adrese zřizovat sídlo firmy.
 
 
8) Zajištění rozšíření kapacity mateřských škol v budově č. p. 887 v Tovární ul.
 
U s n e s e n í     č. 8
 
I. u k l á d á
 
a) řediteli ZŠ J.A. Komenského zajistit realizaci prací spojených se znovuotevřením školky v Tovární ulici čp. 887 v max. výši 600.000,-Kč
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zahrnout do rozpočtu města na rok 2011 navýšení příspěvku Základní škole J.A.Komenského o 600.000,-Kč
 
 
9) Úhrada dlužné částky – splátkový kalendář s paní xxxxxxxxxxxx
 
U s n e s e n í     č. 9
 
I. s o u h l a s í
 
-          s úhradou dlužné částky 8.970 Kč za nájemné v období září a říjen 2010 za užívání bytu č. 3 v čp. 753 v Husově ulici v Novém Strašecí paní xxxxxxxx
ve čtyřech měsíčních splátkách po 2. 000 Kč a konečným doplatkem 970 Kč, splátky i doplatek budou splatné do pokladny MěÚ vždy do 20. dne v měsíci,
-          s uzavřením dohody o uznání dluhu a splátkách dlužného nájemného s paní xxxxxxxDohoda o uznání dluhu a splátkách dlužného nájemného je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o uznání dluhu a splátkách dlužného nájemného
 
 
10) Žádost o pronájem nebytových prostor v budově polikliniky č. p. 414, ul. Čsl. armády – zřízení odběrového pracoviště z části chodby v přízemí budovy polikliniky, žadatel Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
 
U s n e s e n í   č. 10
 
I. n e s o u h l a s í
 
s uzavřením nájemní smlouvy s Oblastní nemocnicí Kladno, a. s., sídlem Vančurova 1548, 272 59 Kladno, IČ: 27256537 na pronájem nebytového prostoru – části chodby v přízemí polikliniky č. p. 414, ul. Čsl. armády, o ploše 18,5 m2, pro účely zřízení odběrového pracoviště.
 
II. k o n s t a t u j e
 
že zmiňovaný prostor není vyhovující a rada města bude v budoucnu hledat další možnosti spolupráce
 
 
 
11) Žádost SBD Rakovník o finanční příspěvek na vybudování 3 částí oplocení kolem bytového domu č. p. 1137, Topinkova ul., Nové Strašecí
 
U s n e s e n í    č. 11
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
žádost pana xxxxxx o umístění plotů na pozemku města u domu čp. 1137 s finanční výpomocí města s tím, že tato žádost bude předložena opětovně radě města s vyjádřením Komise pro problematiku sídlišť
 
 
12) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - stavba: Nové Strašecí – kNN Rabasova, pí. xxxxxxxxx uložení kabelového vedení v pozemku města
 
U s n e s e n í   č.  12
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 158/3 pro investora stavby ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, DIČ CZ27232425, spočívající v právu umístění, provozování
a údržby kabelového vedení NN, stavba „Nové Strašecí – kNN Rabasova, pí. xxxxxxx.“
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a následně budoucí smlouvu
 
 
13) Prodej části pozemku parc. č. 2178/2 ve vlastnictví města – ul. Pod Větrákem
 
U s n e s e n í   č. 14
 
d o p o r u č u j e
 
předložit Zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í    č.
Zastupitelstvo města
 
s o u h l a s í  
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku města
parc. č. 2178/2 v kat. území Nové Strašecí o výměře cca 10 m2 (přesná výměra bude upřesněna geometrickým plánem), s xxxxx a xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxx, pro účely majetkoprávního vypořádání zaplocené části pozemku města parc. č. 2178/2 v kat. území Nové Strašecí – ul. Pod Větrákem.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude vypracována OI MěÚ a bude obsahující podmínky:
-          žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s prodejem předmětné části pozemku města parc. č. 2178/2 v kat. území Nové Strašecí, včetně nákladů na vyhotovení geometrického plánu,
-          prodejní cena bude činit 350 Kč/m2,
-          kupní smlouva bude vyhotovena a předložena k projednání orgánům města
do 1 měsíce po předložení příslušného geometrického plánu žadateli na MěÚ.
 
Různé
 
a) žádost o pronájem tělocvičen ZŠ pro činnost skautských oddílů
 
Ing. Jan Bechyně požádal uvést do zápisu: „ z důvodu možného střetu zájmů nebudu o tomto bodu hlasovat“
 
U s n e s e n í č. 15
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem tělocvičen ZŠ Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisko „Mušketýři“, Nové Strašecí za nájemné 1,-Kč/ rok ( cena stejná jako u oddílu stolního tenisu a družstva mladých hasičů)
 
b) Termín zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 16
 
b e r e n a v ě d o m í
 
termín zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 22. prosince 2010 od 18:00 hod. v Přednáškovém sále MěÚ.
 
c) Členství ve svazku měst a obcí Rakovnicka
 
U s n e s e n í č. 17
 
I. p o v ě ř u j e
 
starostu města, pana Mgr. Karla Filipa, aby zastupoval město v orgánech Svazku měst a obcí Rakovnicka ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. a) a f) stanov svazku
 
II. n a v r h u j e
 
starostu města, pana Mgr. Karla Filipa jako svého zástupce v Radě Svazku měst a obcí Rakovnicka ve smyslu ust. § 9 odst. 2 stanov svazku
 
d) Finanční odměna řediteli ZŠ a MŠ J.A.Komenského
 
U s n e s e n í  č. 17
 
 s c h v a l u j e
 
finanční odměnu za druhé pololetí roku 2010 Mgr. Stanislavu Hajnému dle návrhu, který přílohou tohoto usnesení
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková  v.r.                                             Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
Zapsala: Eva Malá, 1. 12. 2010

8. 12. 2010 Zobrazit méně

Stránka