Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 2. rady města ze dne 13.12.2010

.
 
Zápis
 
 
                       z 2. zasedání rady města, konaného dne 13. prosince  2010                      
 
 
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                         RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                 - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                    Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                    JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
 
H o s t :
                                
                      Jiří Toužimský                       - (k bodu 1)
                      Jan Žák                                     - (k bodu 1)
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
             Ing. Karel Kestner v.r.                                                 Ing. Jan Bureš v.r.
 
 
 
 
 
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Výbory zastupitelstva města a komise rady města
 2. Úprava jednacího řádu Rady města Nové Strašecí
 3. Návrh rozpočtu na rok 2011
 4. Nové obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích
 5. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
 6. Dotační tituly Středočeského kraje- podání žádosti
 7. Pověření k provádění svatebních obřadů
 8. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města
 9. Výpověď nájemní smlouvy s TJ Sokol Nové Strašecí
 10. Jednostranné ukončení nájemního vztahu k pozemku parc.č. 1104/71
 11. Ukončení nájemního vztahu dohodou – Michal Kaválek
 12. Změna osoby nájemce – byt č. 17 v čp. 680
 13. Setkání ve Strašecí 2011 – smlouva o spolupráci
 14. Úhrada dlužné částky za užívání nebyt.prostoru v čp. 1155
 15. Peněžitý dar - vlajkonoš
 16. Plná moc k zastupování města při jednání s dodavatelem elektřiny ČEZ
 17. Návrh programu 1. zasedání zastupitelstva města
Různé
Závěr
 
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Omluven z dnešního jednání je Ing. Jan Bechyně.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Bc. Pavlem Novákem a Mgr. Richardem Spieglem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Karla Kestnera
a Ing. Jana Bureše.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města a zároveň navrhl vzhledem k přítomnosti p. Žáka a p. Toužimského, aby se rada města zabývala nejprve bodem - Výbory zastupitelstva města a komisemi rady města. Pro tento návrh hlasovalo 6 členů rady města. Návrh byl přijat.
Výbory zastupitelstva města a komise rady města se přesunuly na první místo programu, ostatní body byly posunuty.
 
 
 
1) Výbory zastupitelstva města a komise rady města 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že dne 24. 11. 2010 vyzval všechny politické strany, koalice stran a sdružení nezávislých kandidátů, aby jmenovali své zástupce do komisí rady města a výborů zastupitelstva města.
Součástí dopisu byl též seznam jednotlivých komisí rady města : komise pro rozvoj města, komise pro kanalizaci, komise pro rozvoj turistiky a zahraničního styku, komise veřejného pořádku, komise dopravní bezpečnosti, komise pro sport, komise pro školství, kulturní komise, komise pro životní prostředí, komise pro problematiku sídlišť a komise pro informovanost a komunikaci.
 
Do dnešního dne starosta obdržel návrhy 6 stran na obsazení členů komisí a výborů, a to ČSSD, ODS, MPR-RPM , koalice KDU-ČSL a Strany zelených, Závislí Nové Strašecí a Top 09.
 
ČSSD – Závislí Nové Strašecí
Komise pro životní prostředí – Linda Paterová
Komise pro školství – Jan Blecha
Kulturní komise – Jiří Verner (předseda)
Komise pro sport – Jan Špička
Komise veřejného pořádku – Štěpán Chytrý
Komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky – Jakub Žák (předseda)
Komise pro rozvoj města – Jan Neumann
 
ODS
Finanční výbor – Ing. Pavel Vaic (předseda), Jitka Možkovská (člen)
Kontrolní výbor – Miloslav Pelc (předseda), Jaroslav Beránek (člen)
 
MPR-RPM, TOP 09
Komise pro strategický rozvoj – Mgr. Karel Filip, RNDr. Libuše Vosátková, Jan Neumann
Komise pro školství – Pavel Kotyk, Petr Janouš, RNDr. Libuše Vosátková, Zita Kleindienstová, Mgr. Lenka Auerswaldová, Mgr. Jiřina Kinkalová, Jan Blecha
Komise pro kulturu – Mgr. Iva Dvořáková, RNDr. Libuše Vosátková
Komise pro sport a tělovýchovu – Jan Špička, Pavel Vacek
Komise pro životní prostředí – Petra Pilátová, Oto Kubík, Miloslav Kinkal, RNDr. Milan Dundr, MUDr. Lenka Doležalová, Linda Paterová, Václav Šilha
Komise veřejného pořádku – Radim Vožech, Karel Kestner, Štěpán Chytrý
Komise dopravní bezpečnosti – Karel Kestner, Marcel Brettschneider, Jan Kalina
Komise pro problematiku sídlišť – Marcel Brettschneider, Jan Kalina, Stanislava Lieberzeitová
Komise pro rozvoj turistiky a zahraničního partnerství – doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., Tomáš Palek, Jakub Žák
Komise pro informovanost a komunikaci – Ing. Luboš Dvořák, Miroslav Vachek, Tereza Slavíková
Komise pro kanalizaci – Vladimír Sochor
Redakční rada – Miroslav Vachek
Finanční výbor – Ing. Vladimír Hubáček, David Satranský
 
KDU-ČSL a Strana zelených
Finanční výbor – David Satranský
Výbor pro školství, kulturu a sport – Jiří Toužimský (předseda), Petr Janouš, Pavel Kotyk
Komise pro rozvoj města- Radim Vožech
Komise veřejného pořádku – Pavel Kotyk
Komise pro životní prostředí – Petra Pilátová, Oto Kubík
Komise pro informovanost a komunikaci – Miroslav Vachek
 
Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města zvolit nový výbor – a to Výbor pro školství, kulturu a sport.
 
 
 
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 18
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
 Zastupitelstvo města
 
I. z ř i z u j e
 
finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro školství, kulturu a sport zastupitelstva města   
 
II. v o l í
 
a)
Předsedu finančního výboru :  Ing. Vladimír Hubáček
Členy finančního výboru:  Josef Kocman
                                            Jitka Možkovská
                                            Jan Neumann
                                            Ing. Pavel Novák
                                            David Satranský
                                           Ing. Pavel Vaic
 
b)
Předsedu kontrolního výboru:  Miloslav Pelc
Členy kontrolního výboru:  Jaroslav Beránek
                                              ………………….
                                              …………………..
                                               …………………
 
 
c)
Předsedu výboru pro školství, kulturu a sport:  
Členy výboru pro školství, kulturu a sport:  Mgr. Karel Filip
RNDr. Libuše Vosátková
                                                                        předseda komise rady města pro sport a
                                                                              tělovýchovu
                                                                        předseda komise rady města pro kulturu
                                                                        předseda komise rady města pro školství
 
 
dále rada města
 
II. j m e n u j e
 
tyto komise rady města v následujícím složení:
Komise pro rozvoj města –
-          předsedové všech komisí rady města
-          Mgr. Karel Filip
-          RNDr. Libuše Vosátková
-          Pavel Friebert (za OI MěÚ)
-          Štefan Podhorec (za TS NS, s.r.o.)
 
Komise pro kanalizaci –
-          Ing. Jan Bureš
-          Pavel Novák
-          Petr Šanda
-          Ing. Vladimír Sochor
 
Komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky –
-          doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.,
-          Věra Matějovičová ml.
-          Tomáš Palek
-          Jakub Žák
 
Komise veřejného pořádku –
-          Jiří Dokulil st.
-          Štěpán Chytrý
-          Ing. Karel Kestner
-          Dr. Ing. Pavel Kotyk
-          Vladimír Kuzmuk
-          Martin Novák (za Měpolicii)
 
Komise dopravní bezpečnosti –
-          Marcel Brettschneider
-          Jan Kalina
-          Ing. Karel Kestner
-          Martin Novák (za Měpolicii)
 
Komise pro sport –
-          Pavel Čermák
-          Martin Hrbek
-          Libor Husák
-          Pavel Němeček
-          Pavel Oliva
-          Bc. Jan Špička
-          Pavel Vacek
-          Jiří Veselý
 
Komise pro školství –
-          Mgr. Lenka Auerswaldová
-          Jan Blecha
-          Petr Janouš
-          Mgr. Jiřina Kinkalová
-          Zita Kleindienstová
-          Eliška Kodyšová
-          Ing. Věra Matějovičová
-          Mgr. Richard Spiegl
-          Kamila Šandová
-          Jiří Toužimský
 
 
 
Kulturní komise –
-          Mgr. Iva Dvořáková
-          Petr Novák
-          Karla Nováková
-          Jan Verner
-          RNDr. Libuše Vosátková
 
Komise pro životní prostředí –
-          Lenka Doležalová
-          RNDr. Milan Dundr
-          Miloslav Kinkal
-          Oto Kubík
-          Linda Paterová
-          Petra Pilátová
-          Martin Procházka
-          Václav Šilha
 
Komise pro problematiku sídlišť –
-          Marcel Brettschneider
-          Martin Jirkovský
-          Jan Kalina
-          Stanislava Librcajtová
-          Jiří Pilát
 
Komise pro informovanost a komunikaci –
-          Jiří Dokulil ml.
-          doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.,
-          Ing. Luboš Dvořák
-          Tereza Slavíková
-          Miroslav Vachek
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
 
2) Úprava jednacího řádu rady města
 
Předkládám následující návrh změn a úprav:
 
Čl. 3 odst. 3 se doplní větou „ Požaduje-li člen rady města přítomnost vedoucího odboru MěÚ nebo jiných pracovníků MěÚ při jednání rady města, doručí tento požadavek tajemníkovi MěÚ nejpozději 1 pracovní den před konáním rady města.“
 
Čl. 3 odst. 6 se doplní o - „případně místostarostky“
 
Čl. 5 odst. 3 - hlasování „aklamací (zdvižením ruky)“ Hlasování se zaznamená jmenovitě
 
Čl. 7 
V odstavci 3 se slovo „usnesení“ nahradí slovem „zápis“
V odstavci 5 se slovo „usnesení“ nahradí slovem „zápis“
 
 
 
Po projednání přijala rada města
 
 
U s n e s e n í č. 19
 
 s c h v a l u j e
 
Jednací řád rady města Nové Strašecí
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád rady města (dále jen rady) upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, způsob usnášení a rozhodování, zabezpečení usnesení a způsob kontroly jeho plnění.
 
Čl. 2
Základní úkoly rady
Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 
Čl. 3
Příprava jednání rady
1.      Přípravu jednání rady řídí starosta města v úzké součinnosti s místostarostou, členy rady, tajemníkem MěÚ, vedoucími odborů MěÚ.
 
2.      Na jednání rady se zařazují materiály připravené v souladu s tímto jednacím řádem. Za věcnou správnost, soulad se zákony, usneseními vlády, zastupitelstva města a rady, za úplnou přípravu, přesné a kvalitní vyhotovení materiálů a jejich úpravu odpovídá plně předkladatel.
 
3.      Materiály k projednání mohou radě předkládat členové rady, členové zastupitelstva města, předsedové výborů zastupitelstva města, předsedové komisí rady, vedoucí odborů MěÚ, ředitelé příspěvkových organizací a vedoucí organizačních složek města založených a řízených zastupitelstvem města. Rada si může vyžádat také materiály podle potřeby a vzniklé situace. Požaduje-li člen rady města přítomnost vedoucího odboru MěÚ nebo jiných pracovníků MěÚ při jednání rady města, doručí tento požadavek tajemníkovi MěÚ nejpozději 1 pracovní den před konáním rady města.
 
4.      Písemné materiály pro jednání rady obsahují důvodovou zprávu a návrh na usnesení;
-          písemné materiály k jednání rady budou doručeny všem řádným účastníkům, případně i přizvaným stranám, kterých se konkrétní záležitost týká, nejpozději dva dny (pracovní) před jednáním rady; tyto materiály budou doloženy odbornými posudky a expertizami (pokud je to potřebné)
-          důvodová zpráva zpravidla obsahuje:
a)      zhodnocení dosavadního stavu
b)      rozbor příčin případných nedostatků
c)      odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.
 
5.      Návrh programu jednání rady sestavuje starosta obce s místostarostou a tajemníkem MěÚ v souladu s tímto jednacím řádem. Program jednání vychází z  koncepce práce rady a předložených materiálů.
 
Program jednání dle potřeby obsahuje:
a)      informaci o ověření zápisu z minulého jednání rady a určení ověřovatelů zápisu probíhajícího jednání, organizační věci
b)      kontrolu usnesení
c)      hlavní zprávy
d)    různé
e)    diskuse
f)    závěr
 
6.      Požádá-li člen zastupitelstva města o projednání svého návrhu nebo zprávy, uplatní tento požadavek prostřednictvím starosty města, případně místostarostky města, kterým předá materiál k zařazení na jednání rady. Obdobně se postupuje při uplatnění podnětů a zpráv výborů zastupitelstva města nebo komisí rady.
7.     Předkladatel má právo být pozván na projednání materiálu v radě.
 
  
Čl. 4
Jednání rady
1.      Rada se schází zpravidla jednou za dva týdny, jinak podle potřeby k projednání důležitých a neodkladných úkolů. Je-li to účelné, může rada konat výjezdní zasedání v místě, jehož problematiku bude projednávat.
2.      Jednání rady svolává zpravidla starosta města. Řádnými účastníky jednání rady jsou její členové a tajemník MěÚ, který má hlas poradní.
3.    Rada může k projednání úkolů, na jejichž zabezpečení se podílejí jiné orgány, konat společné jednání s těmito orgány.
4.      Jednání rady řídí starosta města, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo pověřený člen rady. Po zahájení zjistí předsedající počet přítomných, určí dva ověřovatele zápisu a navrhne radě program jednání. Členové rady mohou navrhnout jeho doplnění. Program jednání musí být následně radou schválen.
5.      Jednání rady jsou neveřejná. Neúčast na jednání rady omlouvají její členové a pozvaní hosté předem starostovi města nebo místostarostovi města. Účast členů rady je nezastupitelná.
6.      V průběhu jednání rady uděluje předsedající slovo k projednávaným bodům programu nejprve předkladateli, poté se vyjádří členové rady. Členové rady mají právo vznášet dotazy a věcné připomínky, žádat doplnění a vysvětlení a předkládat doplňující návrhy.
7.      Po skončení rozpravy k projednávanému bodu programu udělí předsedající, vyžaduje-li to obsah rozpravy, slovo předkladateli. Na závěr formuluje předsedající výsledek jednání rady do návrhu usnesení.
 
Čl. 5
Usnesení rady
1        Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jestliže plnění daných úkolů je dostatečně zajištěno dřívějšími usneseními rady.
2.      Usnesení rady obsahuje:
a) schvalovací část s vyjádřením pořadí usnesení
       b) ukládací část, v níž se konkrétně a jmenovitě určují úkoly a odpovědnost, termíny    
           plnění a kontroly
c) výsledky hlasování
3.      O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se aklamací (zdvižením ruky). Hlasování se zaznamená jmenovitě. V případě použití jiného způsobu hlasování musí být předem schválen.
Pokud je radě předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje rada nejprve o variantě navržené předsedajícím. Schválením jedné varianty se považují ostatní za nepřijaté.
4.      Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh většina všech členů rady. Usnesení rady podepisují starosta obce a místostarosta tím, že podepisují ověřený zápis o jednání rady.
5. Jestliže předložený návrh usnesení nezíská při hlasování potřebnou většinu, prohlásí ho předsedající za nepřijatý.
6.      Starosta obce má podle zákona o obcích § 105 odst. 1 právo pozastavit výkon usnesení rady. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.
 
 
Čl. 6
Zabezpečení usnesení rady a kontrola jeho plnění
1.      Usnesení se vyhotovuje písemně. Obdrží je všichni, kdo je mají plnit nebo jsou v usnesení požádáni o spolupráci.
2.     Tajemník MěÚ informuje o přijatých usneseních rady písemně nejpozději do dvou pracovních dnů od ověření zápisu žadatele, osoby, kterých se usnesení bezprostředně týká a navrhovatele, pokud jimi nejsou osoby, kterým se usnesení z jednání rady zasílá vždy.
3.     Evidence usnesení rady a provádění kontroly jejich plnění sleduje starosta města.
 
 
Čl. 7
Organizační a technické zabezpečení jednání rady
1.      O jednání rady se pořizuje zápis, ve kterém musí být minimálně uvedeno:
-         kdo jednání řídil
-         jmenovitý seznam přítomných a omluvených členů rady
-         program jednání (schválený)
-       podané návrhy
-       přijatá usnesení a výsledek hlasování
-         účast hostů se zaznamenává do zápisu za seznam zúčastněných členů rady
        s poznámkou, ke kterému bodu programu byl host přizván.
2.      Zápis z předcházející rady, nejsou-li proti němu vzneseny námitky, se považuje za ověřený, je-li podepsán na první straně dvěma ověřovateli s uvedením data podpisu. O případných námitkách rozhodne hlasováním nejbližší zasedání rady po vyjádření ověřovatelů.
3.      Zápis z jednání rady je rozesílán všem členům zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města v písemné nebo elektronické podobě do  2 pracovních dnů po ověření zápisu.
4.      Originál zápisu z jednání rady podepisují starosta města, místostarosta a ověřovatelé, kteří podepisují zápis na každé straně zápisu. Zakládá se s prezenční listinou, předlohami k jednání a usnesením dle archivních předpisů.
5.      Zápis rady upravený o některé chráněné údaje jsou zveřejněna na úřední desce MěÚ a na webových stránkách města.
6.     Stručná informace o jednání rady je zveřejňována v Novostrašeckém měsíčníku.
 
 
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád rady platný od 17.2.2009  včetně jeho změn a doplňků.
Tento jednací řád rady nabývá platnosti dnem 13.12.2010 .
 
 
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Návrh rozpočtu na rok 2011
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 20
 
I.    b e r e    n a    v ě d o m í
 
návrh rozpočtu na rok 2011
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby návrh rozpočtu na rok 2011 schválilo
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
 
4) Nové obecně závazné vyhlášky (OZV) města o místních poplatcích
 
Zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., který zmocňuje v některých ustanoveních obec k vlastní úpravě místních poplatků doznal změny třemi novelami v roce 2010 s účinností
od 1.1.2011 a též od 1.1.2011 je účinný nový zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, který ruší dosavadní zákon a správě daní a poplatků. Tyto zákonné změny se odrazily do dosavadní úpravy místních poplatků obcemi, přičemž ministerstvo vnitra, ve snaze sjednotit stávající praxi, vypracovalo vzory a doporučilo obcím vydat nové OZV pro každý místní poplatek zvlášť. Tento metodický počin ministerstva je velice praktický, neboť je orgán dozoru
a každá OZV obce podléhá kontrole ministerstva. V minulosti se stávalo, že mnoho OZV obcí bylo dodatečně rušeno, nebo upravováno.
Návrhy jsou připraveny dle více méně závazných vzorů ministerstva vnitra, města mají možnost dle zákonného zmocnění (§14 zákona o místních poplatcích) rozhodnout se o výši poplatků, ohlašovací povinnosti, splatnosti a úlevách či osvobození, přičemž zákon stanoví přípustná maxima sazeb poplatků. V OZV jsou navrženy poplatky na stávající úrovni.
-          místní poplatek ze psů
zákonné maximum 1.500,- Kč/pes/rok  (v návrhu OZV je uvedena částka dělitelná 12ti)
-          místní poplatek za užívání veřejného prostranství
základní zákonná sazba je 10,- Kč/m2 , v případě prodeje, reklamy a lunaparků lze sazbu zvýšit desetinásobně
-          místní poplatek ze vstupného
zákonné maximum je 20%
-          místní poplatek za odstraňování komunálního odpadu
zákonné maximum je 500,- Kč/osoba
-          místní poplatek z hracích automatů
v návrhu OZV je navržena maximální zákonná sazba
-          místní poplatek z ubytovací kapacity
zákonné maximum je 6,- Kč/lůžko/den
 
Po projednání přijala rada města
 
U s n e s e n í č. 21
 
I. d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo tato usnesení:
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2010 tohoto znění:
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)          Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).[0]
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Nového Strašecí. [1]
(2)          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[2]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)        Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 
(2)          V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[3]
(3)          Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)          Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)          Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)          V ohlášení držitel psa uvede[4]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)        za psa ………………………………………..............780,-Kč,
 
b)         za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu        ...................................................................................... 150,-Kč,
c)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, zvýšena o 50% z horní hranice sazby stanovené zákonem o místních poplatcích tj. o 750,- Kč, v případě sazby uvedené pod bodem b) bude zvýšena rovněž o 50% z horní hranice sazby stanovené zákonem o místních poplatcích tj. o 100,- Kč..
Čl. 6 
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek je splatný nejpozději do:
a)         Nečiní-li poplatek více než 150,- Kč ročně, nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
b)         Činí-li poplatek více než 150,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen i jednorázově. V tomto případě je poplatek splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)          Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[6].
(2)          Od poplatku se dále osvobozují osoby, které si osvojí opuštěného psa a to ve výši 50% ze sazby poplatku uvedené v Čl. 5. Tato úleva bude poskytnuta na dobu jednoho roku od osvojení psa a poplatník ji musí doložit potvrzením vydaným osobou provozující útulek pro opuštěné psy.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.[7]
(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích vydané dne 11.12.2003, ve znění vyhlášek č. 1/2006 o místních poplatcích vydané dne 16.2.2006, 1/2010 o místních poplatcích vydané dne 21.4.2010 a 4/2010 o místních poplatcích vydané dne 22.9.2010.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 1. 2011.
 
 
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2010 tohoto znění:
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[9]
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[10]
(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[11]
Čl. 3  
Veřejná prostranství
            Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č.1 a tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dnů, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)          V ohlášení poplatník uvede[12]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[13]
(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[14]
(5)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství na Komenského náměstí, ulice Vítězslava Hálka, 28. října, U Školy a Čsl. armády k náměstí Bedřicha Smetany za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)          za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
služeb ........................................................................................................ .. 10,-Kč
b)         za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje..............................100,- Kč
c)          prodejní zařízení potravinářského charakteru – prodej z automobilů …..    100,- Kč
d)         za provádění výkopových prací ........................................................................5,-Kč
e)          za umístění stavebních zařízení .....................................................................   5,-Kč
f)          za umístění reklamních zařízení ....................................................................   5,-Kč
g)         za umístění skládek ........................................................................................ 5,-Kč
h)         za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  ……….........    10,-Kč
 
(2)          Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství mimo Komenského náměstí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)          za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
služeb ............................................................................................................ 5,-Kč
b)         za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.............................   50,- Kč
c)          prodejní zařízení potravinářského charakteru – prodej z automobilů …         50,- Kč
d)         za provádění výkopových prací ........................................................................5,-Kč
e)          za umístění stavebních zařízení .....................................................................   5,-   Kč
f)          za umístění reklamních zařízení ....................................................................  5,-   Kč
g)         za umístění skládek ........................................................................................  5,- Kč
h)         za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí …..….................10,-Kč
 
(3)          Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a)          prodejní zařízení – stabilní stánky
   stánky potravinářského charakteru …………………………………3.000,-Kč/rok
                  stánky s ostatním sortimentem ……………………………………4.000,- Kč/rok     
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
(2)          Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
(1)          Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[15],
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[16].
Čl. 9
Navýšení poplatku
(3)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[17]
(4)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[18]
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 1. 2011.
 
 
 
 
 
Město Nové Strašecí
 
Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášky 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatku za užívání veřejného prostranství podléhají:
1. Ulice včetně chodníků a uliční zeleně :
1. máje, 28. října, Al. Jiráska, Atriová, B. Němcové, Buková, Čelechovická, Čsl. armády (místní komunikace – úsek mezi Komenského nám. a nám. B.Smetany ) Do Hlinišť, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Fortna, Husova, Jabloňová, Janáčkova, Jungmannova, K Dálnici, Ke Stadionu, Křivoklátská, Lesní, Lidická, Lipová, Lomená, Máchova, Molkova, Mšecká, Myslivečkova, Nádražní, Na Hrázi, Na Ladě, Na Spravedlnosti, Nad Nádražím, Nad Obíralkou, Nad Přejezdem, Nad Tratí, Nad Větrákem, Nerudova, Obětí Okupace, Okružní, Pecínovská, Pod Větrákem, Poděbradova, Polní, Průmyslová, Příčná, Příkrá, Rabasova, Rakovnická,   Rudská, Spojovací, Sportovní, Statková, Sukova, Topinkova, Topolová, Tovární, U Hamira, U Hřbitova, U Libeně, U Mlýna, U Rybníka, U Stadionu, U Školy, U Vodojemu, Úzká, Vackova, Vilová, Vítězslava Hálka, Vojty Kuchynky, Vrchlického, Zahradní
 
2. Chodníky u ulic, uliční zeleň:
Havlíčkova, Jiřího Šotky, Karlovarská, Palackého, Čsl. armády ( průtah II/606 městem)
 
3. Náměstí
Komenského nám., nám. 5. května, nám. B. Smetany, Tyršovo nám., Žižkovo nám.
 
4. Pozemky:
st.p. :    
32/1, 71/1, 71/2, 127, 128, 291, 551/2, 738, 745
parc.č.
a) 29/5, 29/11, 32/1, 32/3, 68/1, 106, 107/1, 107/2, 113/1, 119, 122/1, 122/2, 128/1, 128/2, 128/3, 133/2 153/6, 154, 155/1, 193, 194/10, 207/4, 207/14, 207/15,    207/180, 207/181, 207/182, 207/207, 215/4, 217/29, 217/30, 217/31, 217/32, 233, 256/1, 257, 262/10, 265/1, 267/1, 269/7, 268/3, 274, 277, 284/33, 300/1, 301/4, 301/5, 303/4, 306/1, 306/5, 306/6, 306/166, 310/7, 314/2, 314/4, 314/5, 314/8, 314/9, 314/12, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 419/1, 424/2, 426/4, 426/5, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1104/39, 1104/115, 1298/5, 1304/8, 1304/9, 1304/10, 1306/81, 1306/83, 1306/84, 1309/1, 1309/3, 1309/8, 1309/73, 1309/74, 1320/1, 1320/4, 1321/1, 1340/24, 1490/1, 1490/5, 1570/6, 1602/6, 1603/26, 1603/27, 1667/4, 1667/10, 1667/11, 1667/12, 1667/20, 1667/21, 1684/8, 1684/16, 1684/17, 1684/23, 1684/24, 1684/25, 1684/26, 1684/27, 1684/28, 1684/29, 1684/30, 1684/31, 1699/2, 1699/23, 1699/40, 1699/41, 1706/35,   1708/3, 1708/4, 1708/8, 1708/16, 1708/39, 1722/10, 1722/12, 1737/3, 1756/1, 1778, 1824/3, 1852/1, 2107/1, 2107/3, 2107/4, 2107/7, 2107/8, 2107/9, 2107/12, 2113, 2121, 2119, 2126, 2133/2, 2151/7,   2156/4, 2165/2, 2175, 2176, 2177/1, 2178/3, 2178/35, 2178/37, 2194/4, 2453/1, 2454, 2468, 2816/1, 2816/2, 2934/18, 2959.
b) části parc.č. 153/2, 161/4, 169/3, 216, 217/39 a 217/36 (cesta)
vše v k.ú. Nové Strašecí
 
 
 
 
 
 
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2010 tohoto znění:
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Město Nové Strašecí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[19]
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[20]:
(1)          fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2)          fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2)          Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3)          Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[21]
(5)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[22]
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 480,- Kč a je tvořena:
a)         z částky 230,- Kč za kalendářní rok a
b)         z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2)     Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(2)          V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[23]
Čl. 5
Splatnost poplatku
(3)          Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen i jednorázově. V tomto případě je poplatek splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
 
(4)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)          Od poplatku se osvobozují poplatníci:
a)         Po dobu trvání vazby s výkonem trestu odnětí svobody.
b)         Po dobu hospitalizace ve zdravotním zařízení, trvál-li tato hospitalizace nepřetržitě déle než 120 dní.
c)         Po dobu pobytu mimo území České republiky, trvá-li tento pobyt nepřetržitě déle než 120 dní.
d)        Jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny evidence obyvatel městského úřadu („úřední adresa“), pokud nejsou vlastníky nebo nájemci nemovitostí určených k bydlení.
e)         třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci, a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15. let.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(5)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[24]
(6)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[25]
 
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 1. 2011.
                       
 
Příloha č. 1 
 
 
Rozúčtování skutečných nákladů města za rok 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu (viz Čl. 4, odst. 2).
 
Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 3,710.352,- Kč (zdroj: výkaz Fin 2-12M k 31.12.2009).
 
Počet osob s trvalým pobytem na území města k 31.12.2009 = 5.311.
(zdroj: evidence obyvatel MÚ)
 
Počet staveb určených k individuální rekreaci k 31.12.2009 = 238.
(zdroj: evidence obyvatel MÚ)
 
 
Propočet: 3,710.352,- Kč : 5.549 (5.311 + 238) = 668,65 Kč
 
 
 
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
 v y d á v á
 
obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2011 tohoto znění:
 
 
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 8/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 
       Zastupitelstvo města Nového Strašecí se na svém zasedání dne ….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)        Město Nové Strašecí touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu[26] (dále jen „poplatek“).
(2)        Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[27]
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
(1)        Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a)       povolený hrací přístroj nebo
b)       jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.[28] .
(2)        Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).[29]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)        Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
(2)        Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)        Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.[30]
(2)        Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení,a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
(3)        Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
(4)      Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[31]
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)        Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
(2)        V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
(3)        Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.
Čl. 7
Úlevana poplatku
            Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží[32].
Čl. 8
Navýšení poplatku
                Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[33]
Čl. 9
Přechodná ustanovení
(1)        Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
(2)        Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytíúčinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. 1. 2011.
                                                                                                                    
dále rada města
 
II. k o n s t a t u j e
 
že nenavrhuje zastupitelstvu města vydat OZV o místním poplatku ze vstupného a OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity, z důvodu podpory pořádání obzvláště kulturních podniků a z důvodu podpory podnikání v oblasti ubytování. V minulých letech byl výběr těchto poplatku minimální.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
                                                                                                                    
 
 
5) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
 
V souladu s ust. nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů se předkládá návrh na schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Pro stanovení výše odměny je v současné době platná příloha k cit. nařízení vlády, kde jsou stanoveny částky maximální. Na odměnu není právní nárok. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 22
 
d o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby přijalo toto usnesení
 
U s n e s e n í č.  
Zastupitelstvo města
 
s c h v a l u j e
 
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 15. 11. 2010 takto:
 
člen zastupitelstva města……………………………………….400,- Kč
člen rady města……………………………………………….1.000,- Kč 
předseda výboru zastupitelstva města………………………….750,- Kč
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 6) Dotační tituly Středočeského kraje – podání žádosti
 
Na základě výzvy hejtmana Středočeského kraje pro podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje ze dne 8. listopadu 2010 je možné podávat žádosti o dotace v termínu od 30. listopadu 2010 do 15. ledna 2010 (12.00 hod.).
V současné době jsou pro podání žádosti o dotaci připraveny akce:
a) Parkové úpravy veřejných prostranství – II. etapa (výsadba stromů, keřů a travin v zeleném klínu mezi LIDLem a ulicí Atriová, stromů v ulici Atriová, a stromů, keřů a travin v části Žižkova náměstí na volných prostranstvích a instalace mobiliáře /4 lavičky
a 2 odpadkové koše/) – předběžný odhad nákladů 122 000 Kč.
b) Kaple sv. Izidora – udržovací práce (V rámci této akce má být přeložena koruna štítové zdi, provedena přeložka stávající taškové krytiny, posouzena a opravena tesařská konstrukce krovu. Dále posouzen stav sanktusní věžičky a obnoven nátěr její plechové krytiny. Repasovány dveře a okna, vyspravena fasáda vnitřní i vnější, vyspravena podlaha
z cihelných dlaždic, ošetřeny dřevěné prvky v interiéru. Kolem stavby má být proveden odkop stávající zeminy, osazena větrací nopová fólie, odvodňovací a větrací plastové potrubí obalené geotextilií a obsypáno kačírkem. Rozsah prací je stanoven na základě závazného stanoviska orgánu památkové péče) – předběžný odhad nákladů 604 320 Kč.
Rozpočty akcí jsou z roku 2009. Pro podání těchto žádostí je nezbytné aktualizovat rozpočty dle současné cenové hladiny.
Dále pak probíhají přípravy pro možnost podání žádosti na akci:
c) Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra (Vybudování pánského a dámského WC v přízemních prostorách budovy čp. 1155, kde sídlí městská knihovna a nově vybudované infocentrum. Záměr vybudování WC pro veřejnost v čp. 1155 vzešel z opakovaných požadavků pracovnic městské knihovny).
K podání této žádosti je třeba zajistit zpracování stavební dokumentace, rozpočtu a zajistit povolení u stavebního úřadu.
 
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í č. 23
 
s o u h l a s í
 
s podáním žádosti o dotaci na akci:
-          „Kaple sv. Izidora – udržovací práce“
-          „Parkové úpravy veřejných prostranství – II. etapa“
-          „Veřejné sociální zařízení pro návštěvníky městské knihovny a infocentra“
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
7) Pověření k provádění svatebních obřadů
 
Starosta města Mgr. Karel Filip konstatoval, že ve smyslu ustanovení § 4, odst. 1 zákona o rodině ve znění pozdějších předpisů činí prohlášení o uzavření manželství snoubenci před:
-          starostou obce
-          pověřeným členem zastupitelstva města
Proto se navrhuje pověřit další členy zastupitelstva města.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 24
 
 p o v ě ř u j e
 
-          RNDr. Libuši Vosátkovou
-          Mgr. Richarda Spiegla
-          Ing. Pavla Vaice
 
zastupitele města, prováděním svatebních obřadů uzavíraných před Městským úřadem v Novém Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
8) Bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví města
 
Město obdrželo dne 6.12.2010 nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Střední Čechy na převod některých pozemků evidovaných jako majetek ČR ve správě ÚZSVM, zapsaných   na LV č. 60000 pro k.ú. Nové Strašecí. Pozemky byly zapsány do KN v rámci digitalizace dat v r. 2010.
 
Po vyhodnocení nabídky by bylo možno získat   bezúplatně do vlastnictví města podle § 22 odst. 2 zák.č. 219/2000 Sb. pozemky
a) tvořící místní komunikace, příp. jejich součástí :
-   parc.č. 411/10 -    37 m2 ( část místní komunikace , ul. Zahradní)
-   parc.č. 1341/7 - 280 m2 ( chodník v ul. Karlovarská )
-   parc.č. 2465/1   - 432 m2 (chodník v ul. Karlovarská)
-   parc.č. 1684/19 -    71 m2 (části Nádražní ul.)
-   parc.č. 1684/21 -    35 m2         - „ -
             - parc.č. 1809/2   -    64 m2         - „ -
            -    parc.č. 1677/3   -    16 m2  (součást místní komunikace, ul. U Rybníka)
            -    parc.č. 2183/4   -    33 m2                        - „ -
             -   parc.č. 1853/5   -    91 m2                        - „ -
              - parc.č. 1853/7 - 111 m2                        - „ -
              - parc.č. 2079/2 -    35 m2 ( část cesty - přístup k rybníku Nový II )
 b) součást   vodní plochy rybníka Nový II a na rybník navazující pozemky (litorální
       pásmo) :
            - parc.č. 2002/25    -    6 m2 ( vodní plocha)
            - parc.č. 2082/7      - 78 m2 ( vodní plocha – koryto vod. toku umělé)
            - parc.č. 1850/20    -     7 m2  
            - parc.č. 2079/3      -   48 m2
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 25
 
   d o p o r u č u j e
 
předložit zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í   č. ........
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
bezúplatný převod pozemků parc.č. 411/10, 1341/7, 1677/3, 1684/19, 1684/21, 1809/2, 1850/20, 1835/5, 1835/7, 2002/25, 2079/2, 2079/3, 2082/7, 2183/4, 2465/1 v k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města Nové Strašecí podle zák.č. 219/2000 Sb.   ( převodce : ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ).
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu, kterou připraví převodce, podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
9) Výpověď nájemní smlouvy s TJ Sokol Nové Strašecí
 
Dne 28.5.2008 byla mezi městem a TJ Sokol Nové Strašecí uzavřena nájemní smlouva upravující užívání sportovních zařízení města touto jednotou ve znění pozdějších dvou dodatků. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2018 s možností dalšího prodlužování vždy o 10 let. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu s jednoroční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem roku následujícího. Vzhledem k těmto skutečnostem a vzhledem k tomu, aby mohl být vytvořen vyjednávací prostor pro změnu tohoto nájemního vztahu, obzvláště z pohledu ekonomiky, je vhodné smlouvu vypovědět ještě tento rok.
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 26
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájemní smlouvy uzavřené dne 28.5.2008 s TJ Sokol Nové Strašecí ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2009 a dodatku č. 2 ze dne 13.5.2010, jejímž předmětem je pronájem sportovních zařízení města v souladu s článkem IV. odst.2
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájemní smlouvy
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování (Ing. Karel Kestner)
 
 
 
 
 
10) Jednostranné ukončení nájemního vztahu k pozemku parc. č. 1104/71 v kat. území Nové Strašecí – Auri, energy & property, s. r. o.
 
Se společností Auri, energy & property, s. r. o., sídlem Průmyslová 1208, Nové Strašecí,
IČ: 28925459, byla dne 23. 3. 2010 na základě usnesení rady města č. 1121
ze dne 22. 3. 2010 uzavřena smlouva o nájmu nemovitosti – pozemku parc. č. 1104/71
v kat. území Nové Strašecí č. 89/2010/TM, pro účely umístění, instalace solárního parku
na výrobu elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů (fotovoltaická elektrárna)
a jejího provozování. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2035.
Dne 3. 12. 2010 bylo na MěÚ doručeno „Odstoupení od Smlouvy o nájmu nemovitosti“ v souladu s článkem 12.1. předmětné smlouvy. Odstoupení je odůvodněno:
-          Postupy orgánů státní moci ČR vedoucí ke změně právních předpisů byl zmařen účel nájmu.
-          Neúspěšná byla veškerá jednání vedoucí k získání stavebního povolení.
Dle článku „Výjimečné ukončení nájmu“ Smlouvy o nájmu nemovitosti, odst. 12.1., má nájemce výjimečné právo ukončit jednostranně tuto smlouvu s okamžitou platností a bez sankce ze strany pronajímatele, jestliže nebude vydáno nebo bude zrušeno stavební povolení nebo kolaudační souhlas, nezbytné pro využití pozemku k účelu dle smlouvy.
Řízení o vydání stavebního povolení bylo MěÚ, odborem výstavby a životního prostředí, zastaveno dne 3. 12. 2010.
Ve smyslu výše uvedeného článku „Výjimečné ukončení nájmu“ Smlouvy o nájmu nemovitosti, odst. 12.1., je jednostranné ukončení smlouvy s okamžitou platností, tedy s právním účinkem ode dne doručení. Jelikož nebylo zahájeno užívání předmětného pozemku k předmětu nájmu, nevznikla nájemci povinnost uhradit nájemné za poměrnou část roku 2010.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í      č. 27
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
jednostranné ukončení nájemního vztahu k pozemku parc. č. 1104/71 v kat. území Nové Strašecí, ke dni 3. 12. 2010, ze strany spol. Auri, energy & property, s. r. o., sídlem Průmyslová 1208, Nové Strašecí, IČ: 28925459, dle článku „Výjimečné ukončení nájmu“ Smlouvy o nájmu nemovitosti, odst. 12.1., Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 23. 3. 2010, č. 89/2010/TM.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
11) Ukončená nájemní vztahu dohodou – xxxxxxxxxxxx, Žižkovo nám. 972, Nové Strašecí
 
xxxxxxxxx je na základě nájemní smlouvy č. 250/2009/BAL ze dne 9. 9. 2009 nájemcem bytu ve vlastnictví města, a to bytové jednotky ve 3. NP č. p. 972, Žižkovo nám., Nové Strašecí, o celkové ploše 93,60 m2. Jde o byt služební podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona
č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.
Pan xxxxxxxxxx požádal dne 1. 12. 2010 o ukončení nájemního vztahu k předmětnému služebnímu bytu dohodou ke dni 31. 12. 2010. Podle kontroly OI MěÚ nemá xxxxxxxxxx nedoplatky na nájemném či zálohách za dodávku služeb.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 28
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončení nájemního vztahu k bytové jednotce ve 3. NP č. p. 972, Žižkovo nám.,
Nové Strašecí, o celkové ploše 93,60 m2 s panem xxxxxxxxxxxxx, dohodou
k 31. 12. 2010.
Text dohody o skončení nájmu bytu je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájmu.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
12) Změna osoby nájemce, přechod práv a povinností z nájemní smlouvy – byt č. 17 v č. p. 680, Rakovnická ulice
 
 
Nájemní smlouvou ze dne 1. 11. 1997 byl městem pronajat byt č. 17 v čp. 680, Rakovnická ulice, Nové Strašecí, paní xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxx, bytem Okružní 397, Slaný. Jedná se o byt v půdní vestavbě s předplatbou nájemného.
Paní xxxxxxxxxxx (pan xxxxxxxxxx zemřel) podala dne 25. 11. 2010 „Žádost
o převedení nájemní smlouvy“ k výše uvedenému bytu na syna paní xxxxxxxx pana xxxxxxxxxxxxa jeho manželku paní xxxxxxxxxxxxx.
Převodem práv a povinností z nájemní smlouvy nebude současnými ani budoucími nájemci dotčeno probíhající čerpání předplatby nájemného k uvedené bytové jednotce.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 29
 
I. s o u h l a s í
 
s přechodem práv a povinností z nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 17 v Rakovnické ulici č. p. 680, z paní xxxxxxxx (předávající), bytem xxxxxxxxxxxxx, na manžele xxxxxxxxxxx (přebírající), bytem xxxxxxxxxxxx.
Dohoda o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
13) Setkání ve Strašecí 2011 – smlouva o spolupráci
 
Setkání ve Strašecí 2011 se bude konat ve dnech 25. – 27.března 2011 v Novostrašeckém kulturním centru a v ZUŠ Nové Strašecí. Jedná se o vzájemnou spolupráci města s NoStraDivadlem, o.s. na uspořádání krajského kola postupové přehlídky studentského
a mladého divadla. 
 
Po projednání rada města přijala
 
 
U s n e s e n í   č. 30
 
I. s c h v a l u j e 
 
smlouvu o spolupráci mezi Městem Nové Strašecí a Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s.ke vzájemné spolupráci při uspořádání krajské postupové přehlídky Setkání ve Strašecí 2011, která se bude konat 25. – 27.března 2011.
Text smlouvy o spolupráci je přílohou k tomuto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města smlouvu o spolupráci podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
14) Úhrada dlužné částky za užívání nebytového prostoru v č. p. 1155 – splátkový kalendář s panem xxxxxxxxxx
 
Město je vlastníkem objektu č. p. 1155 ul. Havlíčkova, Nové Strašecí. Nájemcem nebytového prostoru v přízemí objektu (o ploše 97 m2) byl na základě nájemní smlouvy č. 025/2001 pan xxxxxxxxxx, bytem xxxxxx. Dne 28. 4. 2010 byla na MěÚ doručena výpověď pana xxxxxxxxz nájmu nebytových prostor. Rada města vzala na vědomí podanou výpověď usnesením č. 1177 na jednání dne 17. 5. 2010. Nájemní vztah byl ukončen posledním dnem měsíce července.
Odbor investic MěÚ zjistil, že pan xxxxxxxx dluží na nájemném za rok 2010 a za dodávku služeb v roce 2009 ke dni 31. 10. 2010 celkovou částku 144.523 Kč.
Dne 29. 11. 2010 pan xxxxxxxxxx požádal o možnost uzavření splátkového kalendáře s první splátkou 40.000 Kč do konce roku 2010, a dále navrhuje umoření zbytku dluhu ve dvanácti splátkách do konce roku 2011. Dle kalkulace by měsíční splátky činily 8.710 Kč, poslední dvanáctá splátka pak 8.713 Kč. Splátky dluhu v roce 2011 by byly splatné do pokladny MěÚ vždy do 20. dne v měsíci.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í     č. 31
 
I. s o u h l a s í
 
- s úhradou dlužné částky 144.523 Kč za nájemné za rok 2010 a za dodávku služeb v roce 2009, ke dni 31. 10. 2010, za užívání nebytového prostoru o ploše 97 m2 v č. p. 1155 v Havlíčkově ulici v Novém Strašecí panem xxxxxxxxxx, bytem xxxxxx tak, že:
a) první splátka ve výši 40.000 Kč bude uhrazena do konce roku 2010,
b) zůstatek dluhu bude uhrazen ve dvanácti splátkách do konce roku 2011, měsíční splátky budou činit 8.710 Kč, poslední dvanáctá splátka pak 8.713 Kč, splátky dluhu v roce 2011 budou splatné do pokladny MěÚ vždy do 20. dne v měsíci,
-     s uzavřením dohody o uznání dluhu a splátkách dlužného nájemného za rok 2010 a za dodávku služeb v roce 2009, ke dni 31. 10. 2010, s panem xxxxxxxx, bytem Mšec 185.
Text dohody o uznání dluhu a o splátkách dlužného nájemného je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dohodu o uznání dluhu a o splátkách dlužného nájemného
a za dodávku služeb.
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města
2 členové se zdrželi hlasování ( Ing. Karel Kestner, Bc. Pavel Novák)
 
 
 
15) Vlajkonoš města – peněžitý dar
 
Již od roku 2004 vykonává čestnou funkci „vlajkonoše města„ pan xxxxxxxx, což představuje nesení vlajky a insignie města (ceremoniální hůl) v historickém kostýmu v barvách města při slavnostních příležitostech a průvodech (Křivoklátské panování, Průvod o pěknou, předávání maturitních vysvědčení 2 x, výučních listů 3x ). Tuto funkci vykonává perfektním způsobem v době svého osobního volna a přispívá tak k důstojnosti jednotlivých akcí a k posílení hrdosti obyvatel na své města. Vzhledem k tomu, že jmenovaný je ve služebním poměru, není možné ho odměnit jinak než peněžitým darem dle ust. § 85 písm. b) zákona o obcích. Na základě výše uvedeného navrhuji radě města poskytnout panu Dvořákovi dar ve výši 3.800,- Kč (19 hod x 200,-).
 
Po projednání rada města přijala 
 
U s n e s e n í č. 32
 
s o u h l a s í
 
s poskytnutím peněžitého daru ve výši 3.800,- Kč panu xxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxx za vzorný výkon funkce vlajkonoše města v roce 2010.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
 
16) Plná moc k zastupování města při jednání s dodavatelem elektřiny ČEZ
 
Na základě usnesení Rady města č. 780 ze dne 12. 1. 2006 byl zplnomocněn pan xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, aby jménem města sjednával a podepisoval kupní smlouvy na dodávku elektřiny za odběrná místa města Nové Strašecí s dodavatelem elektřiny – skupinou ČEZ, příp. zastupoval město při ukončení odběru elektřiny v souvislosti se zrušením odběrného místa či odběru elektřiny.
Zmocnění pro pana xxxxxx mělo časově omezenou platnost na jeden rok, a bylo každoročně obnovováno.
Protože je firma Elektromont Matějka, a. s., smluvním partnerem ČEZ, je zmocnění pana xxxxxxx k výše uvedenému zastupování města operativní.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 33
 
I. s o u h l a s í
 
s udělením plné moci panu xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, aby město zastupoval a jednal jeho jménem a činil veškeré úkony ve věcech kupních smluv na dodávku elektřiny za odběrná místa města Nové Strašecí s platností od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města plnou moc podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo  6 členů rady města
 
 
 
17) Návrh programu 1. zasedání zastupitelstva města
 
Starosta města předložil návrh programu 1. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 22. 12. 2010 v Přednáškovém sále MěÚ.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 34
 
s c h v a l u j e
 
návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat
dne 22. prosince 2010 v Přednáškovém sále MěÚ.
 
Navržený program:
 
1.    Zahájení
2.    Složení slibu člena zastupitelstva města
3.    Kontrola usnesení
4.    Rozpočtová opatření za období X./2010
5.    Rozpočtová opatření za období XI./2010
6.    Návrh rozpočtu na rok 2011 
7.    Volba výborů zastupitelstva města
8.    Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
9.     Nové obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích
10.   Přijetí daru – pozemku parc.č. 1341/15
11.   Bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví města
12.   Různé
13.   Diskuse
14.   Závěr
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
Různé
 
 
 
a) Žádost ředitele ZŠ a MŠ J.A.Komenského
 
Dopisem ze dne 26. 11. 2010 požádal ředitel ZŠ a MŠ J.A.K. o povolení převést z provozních prostředků školy do mezd 70 000,- Kč (včetně odvodů). Svůj požadavek odůvodňuje tím, že tělocvičny ZŠ v současné době navštěvují, kromě normálně platících nájemců, oddíly neplatící ( oddíl stolního tenisu, družstvo mladých hasičů a oddíl Junáků). Tyto vícenáklady na úklid pro rok 2011 navrhuje ředitel ZŠ a MŠ již zmíněným způsobem.
 
Po projednání rada města přijala
                          
U s n e s e n í   č. 35
 
s o u h l a s í
 
s převodem 70 000,- Kč z provozních prostředků ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nové Strašecí do mezd ( včetně odvodů )
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
b) redakční rada Novostrašeckého měsíčníku
 
Po projednání rada města přijala
 
 
 
U s n e s e n í č. 36
 
b e r e n a v ě d o m í
 
a) zprávu místostarostky města RNDr. Libuše Vosátkové o novém složení redakční rady Novostrašeckého měsíčníku : RNDr. Libuše Vosátková, Marcela Černá, PhDr. Jan Černý, Mgr. Iva Dvořáková, Tereza Slavíková, Miroslav Vachek
b) konstatování o změně formy Novostrašeckého měsíčníku
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
c) Cena za vstup na ledovou plochu na hokejbalovém hřišti
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 37 
 
s o u h l a s í
 
s výběrem vstupného na ledovou plochu hokejbalového hřiště ve výši:
: pracovní den – do 16 hod. - děti do 15 let                                                 - zdarma
                     - občané nad 15 let                              - 10,- Kč
            - po 16 hod. – občané a děti bez rozdílu věku         - 10,-Kč
 
: víkend          - občané a děti            bez rozdílu věku                                - 10,-Kč
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
d) Pronájem nebytových prostor v budově polikliniky čp. 414 – odběrové pracoviště Oblastní nemocnice Kladno a.s.
 
Po projednání přijala rada města
 
U s n e s e n í č. 38
 
I. r u š í
 
své usnesení č. 10 ze dne 29. 11. 2010
 
II. s o u h l a s í
 
a)   s pronájmem nebytových prostor v budově polikliniky v č.p. 414 v souladu se záměrem (usensení č. 1291 ze dne 4.10.2010) a to část chodby v přízemí o ploše 18.5 m2 pro účely zřízení odběrného pracoviště Oblastní nemocnice kladno, a.s., Vančurova 1548, Kladno, IČ: 27256537 za nájemné ve výši 650,- Kč/m2 /rok.
 
b)   s provedením stavebních úprav představující přepažení  chodby v přízemí polikliniky příčkou s prostupem světla na náklady nájemce v souladu se stavebními předpisy  
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ připravit návrh příslušné nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou bude možné uplatnit ne dříve jak za pět let trvání nájemního vztahu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
e) Odstoupení z funkce předsedy a člena dozorčí rady Okresní pečovatelské služby Nové Strašecí, o.p.s.
 
Dne 1. 11. 2010 byl na MěÚ doručen dopis s odstoupením předsedy a člena dozorčí rady Okresní pečovatelské služby, o.p.s. Ing. Viléma Žáka.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 39
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
odstoupení předsedy dozorčí rady Okresní pečovatelské služby, o.p.s. Ing. Viléma Žáka.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
f) Žádost ZUŠ – budova Tesly
 
Dne 10.12.2010 byl na MěÚ doručen dopis ředitelky ZUŠ Mgr. Jiřiny Kinkalové, ve kterém apeluje na vyjádření statiky Ing. Martina Trčky, který doporučuje provést komplexní průzkumy stavu konstrukcí (zejména dřevěných) v celém objektu, pravidelně odborně sledovat stav podhledu pod půdou a začít se zabývat přípravou zásadní opravy celého objektu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 40
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ
        ve spolupráci s OI urychleně zajistit statika, který provede komplexní průzkum porušeného podhledu pod půdou ZUŠ v objektu bývalé Tesly.
        Neprodleně informovat radu města o zjištěných skutečnostech
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 21:15 hod.
 
 
3. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 27. 12. 2010 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                                   Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 15. 12. 2010


 

 

 

 


[0] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[1] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[2] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
 
 
 
[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[9] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[10] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[12] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[13] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[14] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[15]§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích
[16]§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[17] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[18] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 
 
 
 
 
 
[19] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[20] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[21] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[22] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[23] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
[24] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[25] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 
 
 
 
 
[26] Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)
[27] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[28] § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[29] § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[30] § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
[31] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[32] § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (do 31. 12. 2010 dle § 31 odst. 4 a 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
[33] (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. (2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. (3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.

16. 12. 2010 Zobrazit méně

Stránka