Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 3.rady města ze dne 27.12.2010

.
 
Zápis
 
 
                       z 3. zasedání rady města, konaného dne 27. prosince  2010                      
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                         RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                    Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                 - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                                
 
 
O m l u v e n :
 
                     Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
                     JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
H o s t é :
 
             Štefan Podhorec                     - jednatel TS NS, s.r.o. 
                                                              ( k bodu 1,2)
              Jiří Toužimský                       - zastupitel města
                                                                ( k bodu 2)
 
                                
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
             Ing. Jan Bechyně                                                          Bc. Pavel Novák
 
 
Program:
       Zahájení   
  1. Pronájem areálu „HAMIRO“
  2. Výpověď smlouvy o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejner. stání
  3. Kontrola usnesení
  4. Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  5. Cena knihy
  6. Přijetí daru – hrobka
  7. Prodej služební zbraně
Různé
Závěr
 
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6  členů rady města.
Omluveni z dnešního jednání jsou Mgr. Richard Spiegl a JUDr. Jiří Tláskal.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen Ing. Karlem Kestnerem
a Ing. Janem Burešem.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Jana Bechyně
a Bc. Pavla Nováka.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6  přítomnými členy rady města.
 
 
 
1) Pronájem areálu „HAMIRO“
 
K 31. 12. 2010 skončí uplynutím výpovědní lhůty nájemní vztah založený nájemní smlouvou č. 175/2004/TM ze dne 16. 7. 2004 ve znění pozdějších změn a doplnění s nájemcem – společností HAFEN, s.r.o. , se sídlem Řevničov 305, zastoupené jednatelem společnosti p. Ing. Miroslavem Hájkem.
Předmětem této smlouvy je pronájem dvou výrobních hal (na st.p. 1181 o ploše 1356 m2
a na st.p. 1183 o ploše 520 m2 ) a části budovy čp. 381 na st.p. 461/1 ( bývalé šatny u staré kotelny, stavebně upravené na ubytovnu) o   ploše 89 m2.   Prostory jsou užívány jako výrobní haly a provozní prostory  za celkové nájemné   29.932,-Kč/měsíc.
V souladu s čl. II odst. 5) uvedené nájemní smlouvy je nutno v případě ukončení nájmu vyrovnat zůstatkovou cenu za zhodnocení staveb (změna vytápění na plynové) provedené nájemcem. Výše náhrady (zůstatková cena)  bude stanovena znaleckým posudkem, jehož zhotovení bylo objednáno.  
Nájemní smlouvou č. 277/2008 ze dne 11. 11. 2008 pronajalo město Nové Strašecí Technickým službám Nové Strašecí, s.r.o. ( dle usn. RM č. 585 /2008) areál bývalých dřevařských závodů („Hamiro“) mimo prostory užívané fi. Hafen s tím, že TS budou provádět správu a údržbu areálu a jsou oprávněny podnajímat prostory třetím osobám. Nájemce hradí náklady na el. energii, vodné , stočné . Nájemní smlouva byla uzavřena s platností od 1. 10. 2008 na 10 let s možností výpovědi vždy k 31. 12. kalendářního roku, výpověď musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději do 30. 9. kalendářního roku.
Výše nájemného za období 1.-12. 2010 činí 20.000,- Kč/měsíc (v souladu s usn. 
RM č. 1065/2010 a dodatku č. 3 k NS). Od 1. 1. 2011 by měla výše nájemného vycházet z původní nájemní smlouvy, t.j. 33.290,- Kč.
Po předběžném projednání v radě města dne 13.12. t.r. se k dalšímu postupu předkládá následující řešení:
Z důvodu sjednocení správy celého areálu rozšířit předmět nájmu v nájemní smlouvě 
č. 277/2008/TM uzavřené s TS Nové Strašecí, s.r.o. o prostory   a objekty   do 31.12.2010 pronajaté firmě Hafen, s.r.o.. Technické služby s.r.o. navrhují v tomto případě ponechat nájemné ve výši, jak bylo sjednáno do konce roku 2010, tj. 20.000,- měsíčně alespoň
do konce března 2011 s tím, že do té doby by měly být uzavřeny nové podnájemní smlouvy na prostory převzaté od společnosti Hafen s.r.o.. Nájemné by se pak stanovilo nově. 
Rada města si na příští zasedání vyžádala dokument (dohodu),  dle které fi. Hafen požádala město o souhlas se změnou vytápění na plynové.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č.  41
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11. 11. 2008 s Technickými službami Nové Strašecí s.r.o. se sídlem Lipová 1172, Nové Strašecí, IČ: 272 36 846 jehož předmětem jsou následující změny nájemní smlouvy: 
a) rozšíření předmětu nájmu o stavby a pozemky: výrobní hala na st.p. 1181 o ploše 
1356 m2 , výrobní hala na st.p. 1183 o ploše 520 m2 a části budovy čp. 381 na st.p. 461/1
( bývalé šatny u staré kotelny, stavebně upravené na ubytovnu) o   ploše 89 m2 vše v areálu bývalého „HAMIRA“ v Novém Strašecí;
b) stanovení nájemného ve výši 20.000,- Kč na období 1. 1. až 31. 3. 2011.
c) podnájemní smlouvy uzavírané na dobu delší než 1 rok a stavební úpravy s žádostí o slevu na nájemném podléhají schválení radou města.
 
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek ke smlouvě podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
2) Výpověď smlouvy o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejner. stání
 
Jedna z priorit na rok 2011 je vytvoření analýzy současného stavu v odpadovém hospodářství a nastavení nových pravidel tak, aby město zamezilo narůstajícímu deficitu v této oblasti. Z prvotní analýzy smluvních vztahů, finančních plnění a možných způsobů řešení u jiných obcí je žádoucí ukončit smlouvu č. 2006/6/047 se společností Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejnerových stání. Dle této smlouvy může kterákoli strana vypovědět smlouvu bez udání důvodu počínaje rokem 2010. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem následujícího roku po roce, v němž byla doručena výpověď. Výpovědní lhůta je roční.
 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č.  42
 
I. s o u h l a s í
 
s vypovězením smlouvy č. 2006/6/047 se společností Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. o svozu VOK, odpadkových košů a úklidu kontejnerových stání včetně příloh a dodatků
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit doručení výpovědi společnosti Městský podnik služeb Kladno, spol. s.r.o. ještě v roce 2010
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
3) Kontrola usnesení
 
Usnesení č. 145 – trvá
(15/22.6.2007) Darování vodovodu a kanalizace
Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 31. 7. 2007 uložilo starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu ( INTERMET, s.r.o.). 
Společnost Intermet byla požádána o návrh smlouvy. Smlouva byla městu předložena. Dárce zajišťuje ošetření uložení sítí v pozemcích třetích osob věcnými břemeny. Město do doby ošetření uložených sítí předložilo spol. G.A.M.Technische Taile, s.r.o. (právní nástupce Intermet) návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 8. 3. 2010 byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí darovací. Po právním ošetření uložení sítí v pozemcích dalších vlastníků (věcnými břemeny) bude uzavřena konečná smlouva o převodu vlastnictví. Podle sdělení G.A.M. Technische Taile, s.r.o. ze dne 1.9.2010 chybí uzavřít 2 smlouvy, jednání
o smlouvách trvají.
 
Usnesení č. 371 – trvá
(35/21.3.2008) Novostrašecké kulturní centrum
Členům rady byly předány dvě varianty návrhu nového uspořádání NKC. Konkrétní návrh bude projednán radou města po zpracování podkladových materiálů OI MěÚ. Další postup je závislý na eventuelní dotaci a rozhodnutí orgánů města.
 
Usnesení č. 1220 – trvá
(103/12.7.2010) Komise rady města pro kanalizaci
Bývalá rada města zřídila jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi rady města
pro kanalizaci a jmenovala tři členy komise a zároveň uložila komisi rady města předložit radě města nejpozději do 30. 9. 2010 návrh dalšího postupu při vyřizování dotace na dokanalizování města, dále návrh dalšího postupu při vyřizování dotace na výstavbu ČOV
o kapacitě 7000 obyvatel a návrh dalšího postupu ve věci dostavby vodovodní sítě ve městě. Jednání komise bylo přerušeno v souvislosti se změnou ve vedení SFŽP s tím, že pro další postup se ověřuje platnost změněných podmínek poskytnutí dotace.
 
Usnesení č. 1272 – splněno
(107/20.9.2010) Smlouva o výpůjčce pozemku
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc.č. 1809/2 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (půjčitel) a uložila starostovi města příslušnou smlouvu podepsat. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla zaslána žádost
o podklady k vyhotovení smlouvy. ÚZSVM připravuje smlouvu. Smlouva o výpůjčce uzavřena.
 
Usnesení č. 1275 – trvá
(107/20.9.2010) Žádost spol. Edesa, s.r.o. o změnu podmínek kupní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o přenechání části pozemků 183/2 
a 181/3 spol. Edesa, s.r.o., p. xxxxxxxx a p. xxxxxxxxx. Dále uložila starostovi města nájemní smlouvu podepsat. Smlouva podepsána s p. xxxxxxxx a p. xxxxxxxx, zástupci spol. Edesa po opakované urgenci reagovali dopisem z 15. 12. 2010, ve kterém navrhují ve věci dále jednat. OI odeslal písemné pozvání k jednání na 5. 1. 2011.
 
Usnesení č. 1280 – splněno
(107/20.9.2010) Krajská postupová přehlídka – Setkání ve Strašecí 2011 
Rada města schválila spolupráci při uskutečnění Setkání ve Strašecí a uložila vedoucí MKZ připravit smlouvu o spolupráci. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 1283 – splněno
(108/4.10.2010) Převod pozemku do vlastnictví města darem
Projednáno na 1. zastupitelstvu města.
 
Usnesení č. 1293 – splněno
(109/4.10.2010) Výroční zpráva ZŠ a MŠ J.A.Komenského
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ J.A.Komenského na školní rok 2009/2010 a konstatovala nutnost zahrnout do rozpočtu města 2011 finanční prostředky k nákupu kuchyňských přístrojů ve školní jídelně. Zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2011.
 
Usnesení č. 1294 – splněno
(109/25.10.2010) Rozpočtová opatření za období X./2010
Projednáno na 1. zastupitelstvu města.
 
Usnesení č. 1301 – trvá
(109/25.10.2010) Oprava chodníku v ulici Palackého
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s vedoucím OF zařadit opravu zbývající části chodníku v Palackého ulici do rozpočtu města 2011.
 
Usnesení č. 2 – splněno
(1/29.11.2010) Rozpočtová opatření za období XI./2010
Projednáno na 1. zastupitelstvu města.
 
Usnesení č. 3 – splněno
(1/29.11.2010) Přidělení sociálního bytu
Rada města souhlasila s přidělením sociálního bytu č. 3 v čp.100 panu xxxxxx a uložila starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu. Nájemní smlouva podepsána.
 
Usnesení č. 4 – splněno
(1/29.11.2010) Prodloužení nájemní smlouvy
Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na byt č. 10 v čp. 645 paní xxxxxxx a uložila starostovi města příslušný dodatek podepsat. Dodatek podepsán.
 
Usnesení č. 5 – trvá
(1/29.11.2010) Ukončení nájmu bytu čp. 202 dohodou
Rada města souhlasila s ukončením nájmu bytu v čp. 202 s paní xxxxx dohodou ke dni 30. 11. 2010 a uložila starostovi města dohodu podepsat. Paní xxxxxxxxvyzvána k podpisu dohody o předání bytu. Zatím nereagovala.
 
 
 
Usnesení č. 6 – trvá
(1/29.11.2010) Pronájem nebytových prostor v čp. 550 Junáku
Rada města souhlasila s pronájmem nebytových prostor v čp. 550 místosti č. 7/1 Junáku, uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit osazení tohoto nebyt. prostoru elektroměrem a uložila starostovi města podepsat nájemní smlouvu. Nájemní smlouva zpracovává J. Baldýnský, na osazení elektroměru opatřena cenová nabídka (Elektromont Matějka a.s.).
 
Usnesení č. 8 – splněno
(1/29.11.2010) Zajištění rozšíření kapacity mateřských škol v budově čp. 887
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF zahrnout do rozpočtu města 2011 navýšení příspěvku ZŠ a MŠ J. A. Komenského o 600.000,-Kč. Je zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2011.
 
Usnesení č. 9 – trvá
(1/29.11.2010) Úhrada dlužné částky – splátkový kalendář
Rada města souhlasila s úhradou dlužné částky 8.970,-Kč za nájemné od pí. xxxxxxxxve čtyřech splátkách a uložila starostovi města podepsat dohodu o splátkách. Paní xxxxxxxxxxvyzvána k podpisu dohody.
 
Usnesení č. 12 – splněno
(1/29.11.2010) Zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení v pozemku města
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 158/3 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN a uložila starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí.
 
Usnesení č. 14 – trvá
(1/29.11.2010) Prodej části pozemku parc.č. 2178/2
( ulice Pod Větrákem – xxxxxx a xxxxxxxx) Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení. Z důvodu chybějícího geometrického plánu není možné zahrnout do programu 1. zasedání zastupitelstva města.
 
Usnesení č. 18 – trvá
(2/13.12.2010) Výbory zastupitelstva města a komise rady města
Rada města jmenovala komise rady města a dále doporučila zastupitelstvu ke schválení tři výbory zastupitelstva města. Projednáno na 1. zasedání zastupitelstva města, členové výboru pro školství kulturu a sport nezvoleni.
 
Usnesení č. 20 – splněno
(2/13.12.2010) Návrh rozpočtu na rok 2011
Projednáno na 1. zastupitelstvu města.
 
Usnesení č. 21 – trvá
(2/13.12.2010) Nově obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích
Z programu 1. zasedání zastupitelstva města staženo.
 
Usnesení č. 22 – splněno
(2/13.12.2010) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Projednáno na 1. zastupitelstvu města.
 
Usnesení č. 25 – splněno
(2/13.12.2010) Bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví města
Projednáno na 1. zastupitelstvu města.
 
Usnesení č. 26 – splněno
(2/13.12.2010) Výpověď nájemní smlouvy s TJ Sokol Nové Strašecí
Rada města souhlasila s výpovědí nájemní smlouvy s TJ Sokol Nové Strašecí, jejímž předmětem je pronájem sportovních zařízení města. Starosta města podepsal výpověď. Výpověď byla doručena.
 
Usnesení č. 28 – splněno
(2/13.12.2010) Ukončení nájemního vztahu dohodou v čp. 972
Rada města souhlasila s ukončením nájemního vztahu k bytové jednotce v čp. 972
s pxxxxxxxxx dohodou a uložila starostovi města dohodou podepsat. Starosta dohodu podepsal.
 
Usnesení č. 29 – splněno
(2/13.12.2010) Změny osoby nájemce – přechod práv a povinností byt č. 17 v čp. 680
Rada města souhlasila s přechodem práv a povinností z nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 17 v čp. 680 z pí xxxxxxxxxx na manžele xxxxxxx a uložila starostovi města dohodu
o přechodu práv podepsat. Dohoda podepsána.
 
Usnesení č. 30 – splněno
(2/13.12.2010) Setkání ve Strašecí 2011 – smlouva o spolupráci
Rada města schválila smlouvu o spolupráci mezi městem Nové Strašecí a Spolkem
pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o.s. ke vzájemné spolupráci při uspořádání krajské postupové přehlídky Setkání ve Strašecí 2011 a uložila starostovi města smlouvu
o spolupráci podepsat. Smlouva byla podepsána.
 
Usnesení č. 31 – splněno
(2/13.12.2010) Úhrada dlužné částky za užívání nebyt.prostor v čp. 1155
Rada města souhlasila s úhradou dlužné částky za užívání nebyt. prostor v čp. 1155 panem xxxxxxx a s uzavřením dohody o uznání dluhu a splátkách a uložila starostovi města podepsat dohodu o uznání dluhu a o splátkách dlužného nájemného. Dohoda podepsána.
 
Usnesení č. 33 – splněno
(2/13.12.2010) Plná moc k zastupování města při jednání s ČEZ
Rada města souhlasila s udělením plné moci p.xxxxxxxx, aby město zastupoval a jednal jeho jménem a činil veškeré úkony ve věcech kupních smluv na dodávku elektřiny za odběrná místa města Nové Strašecí a uložila starostovi města podepsat plnou moc. Plná moc podepsána.
 
Usnesení č. 38 – trvá
(2/13.10.2010) Pronájem nebyt. prostor v čp. 414 – odběrové pracoviště nemocnice Kladno
Rada města souhlasila s pronájmem nebyt.prostoru v čp. 414 v souladu se záměrem usnesení č. 1291 Oblastní nemocnici Kladno a uložila tajemníkovi MěÚ připravit návrh příslušné nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterou bude možné uplatit ne dříve jak za pět let trvání nájemního vztahu. Návrh smlouvy byl zaslán náměstkovi ředitele nemocnice.
 
Usnesení č. 40 – trvá
(2/13.12.2010) Žádost ZUŠ – budova Tesly
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI urychleně zajistit statika, který provede komplexní průzkum porušeného podhledu pod půdou ZUŠ v objektu bývalé Tesly
a poté informovat radu města o zjištěných skutečnostech. Komplexní průzkum podhledu objednán u statika Ing. Vosátky. Prohlídka objektu byla uskutečněna dne  22. 12. 2010, další prohlídka se plánuje na měsíc leden.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 43
 
s c h v a l u j e
 
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
 
4) Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 
V návaznosti na  uzavřenou plánovací smlouvu, kterou byly ošetřeny podmínky výstavby technické a dopravní infrastruktury pro nové rodinné domy v lokalitě „Na Pískách“, byla mezi městem jako stranou budoucí povinnou a budoucími stavebníky uzavřena
(po předchozím projednání a v souladu s usn. RM č. 1242 ze dne 9. 8. 2010) smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene evidovaná pod č. 208/2010/OI. Touto smlouvou bylo ošetřeno napojení nových sítí na stávající rozvody elektřiny, vody, plynu
a VO v Nádražní ulici přes pozemky města parc.č. 2457/2 a 2180/3 v k.ú. Nové Strašecí.
Stavebníci dodatečně požádali o rozšíření této smlouvy o smlouvě budoucí o pozemek parc.č. 2198/3 (Rudská cesta), v jehož části bude podle zpracované projektové dokumentace položeno vedení STL plynovodu, vodovodu a kabel. vedení NN.
Návrh znění dodatku byl s žadateli předem projednán a jimi odsouhlasen.
Smluvní ošetření uložení sítí je podkladem pro stavební řízení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 44
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 208/2010/OI, jehož předmětem je rozšíření rozsahu pozemků, které budou dotčeny budoucím uložením inž. sítí,    o pozemek parc.č. 2198/3 v k.ú. Nové Strašecí ( Rudská cesta), s tím, že podmínky uložení sjednané v původní smlouvě zůstávají v platnosti.
 
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
ukládá starostovi města dodatek č. 1 ke smlouvě č. 208/2010/OI podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
5) Cena knihy
 
V souladu se smlouvou o spolupráci obdrželo města darem 50 výtisků knihy Dobrodružství Billa Madlafouska a další výtisky, které si město objedná, obdrží se slevou 40%, tzn. 149,- Kč za výtisk. Příspěvek města na vydání knihy činil 40.000,- Kč. Kniha je určena kromě jiného i k prodeji, který se realizuje v Městské knihovně. Radě města se předkládá návrh na stanovení prodejní ceny ve výši 100,- Kč (91,- + 9,- DPH) za výtisky, které město obdrželo zdarma, nejpozději však do konce roku a za další výtisky 155,- Kč (141,- + 14,- DPH).
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 45
 
 s c h v a l u j e
 
prodejní cenu knihy „David Laňka : Dobrodružství Bila Madlafouska“ ve výši 100,- Kč za prvních 50 výtisků, s platností do 31. 12. 2010 a 155,- Kč za další výtisky. Ceny jsou stanoveny včetně DPH.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
6) Přijetí daru – hrobka
 
Nájemce hrobového místa a majitel hrobky na hřbitově v Novém Strašecí pan xxxxxxxx ze Mšece požádal o ukončení nájmu, přičemž v té souvislosti je povinen hrobku odstranit a hrobové místo vyklidit. V současné době řeší město jako provozovatel hřbitova problém s ukládání ostatků ze zrušených hrobů a ukládání ostatků zemřelých občanů, kteří nemají žádné pozůstalé, a jimž město vypravilo pohřeb. Správcem hřbitova byla k těmto účelům jako vhodná vytipována citovaná hrobka. Její majitel se darováním zbaví povinnosti hrobku odstranit a město tím vyřeší svůj problém. Přijetí daru se proto doporučuje radě města k odsouhlasení.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 46
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy s xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx o darování hrobky umístěné na hrobovém místě C-H 14 na hřbitově v Novém Strašecí. Text darovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města darovací smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel (Ing. Karel Kestner)
 
 
7) Prodej služební zbraně
 
Na MěÚ byl dne 16. 12. 2010 předložen návrh vrchního strážníka MěP Martina Nováka
na prodej služební zbraně – pistole CZ G-2000. Návrh je odůvodněn dvěma skutečnostmi: a) zbraň se neosvědčila pro poruchovost; b) pokud by MěP disponovala jedenácti zbraněmi, bylo by nutné zakoupit trezor pro jejich uložení. Pro neupotřebitelnost předmětné zbraně se jeví její navržený prodej, jako výhodný. Zájemce o zbraň, xxxxxxx, je držitelkou zbrojního průkazu.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 47
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej zbraně, a to pistole CZ G-2000, ráže 9 mm Luger, v.č.: A 1539, in.č. 545/0300 xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx za kupní cenu 2.000,- Kč.
Text kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovali 4 členové rady města, 2 členové se zdrželi hlasování (Ing. Karel Kestner, RNDr. Libuše Vosátková)
 
 
 
Různé
 
a) Rozšíření komisí
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 48
 
j m e n u j e 
 
pí Naděždu Jurgovskou členkou kulturní komise
pí Danu Zelenkovou členkou komise pro informovanost a komunikaci
PhDr. Jaroslava Hlínu, CSc. členem komise pro sport
Ing. Davida Rysse členem komise pro sport
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
 
 
b) Žádost o slevu NKC pro Gymnázium Nové Strašecí
 
Dne 22. 12. 2010 byla na MěÚ doručena žádost p. Víta Hofmana za třídy 4. A a B Gymnázia Nové Strašecí o slevu nájemného NKC pro účely maturitního plesu konaného dne 28. ledna 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 49
 
I. b e r e n a   v ě d o m í
 
žádost p. xxxxxxx za třídy 4.A a B Gymnázia Nové Strašecí o slevu nájemného NKC pro účely maturitního plesu konaného dne 28. ledna 2011
 
 
II. k o n s t a t u j e
 
že dle platného ceníku pronájmu NKC je Gymnáziu a SOU Nové Strašecí na maturitní plesy poskytnuta trvalá sleva, a to tak, že hradí  85% ceny
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
c) Běh Járy Cimrmana
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 50
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
pořádání 1. ročníku kufroběžeckého závodu „Běh Járy Cimrmana“ v pátek 31. 12. 2010
od 10hod. na Komenského náměstí v Novém Strašecí
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
 
 
d) Ledová plocha  Na Kocourku
 
Na základě usnesení č. 10 zastupitelstva města konaného dne 22. 12. 2010 se rada města zabývala využívání areálu hřiště Na Kocourku v zimním období jako kluziště s ohledem na možnosti vzniku škod.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 51
 
u k l á d á
 
a) vedoucímu MSZ ukončit ledování plochy víceúčelového hřiště Na Kocourku v souladu s usnesením č. 10 zastupitelstva města
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI
- seznámit radu města s projektovou dokumentací, s průběhem reklamačního řízení
     a s průběhem provozu areálu a údržby za minulá léta
- předložit návrh zadání a cenovou kalkulaci odborného posouzení stavu
   a možného využívání areálu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
 
 
Závěr
 
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města v 20:50 hod.
 
 
4. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 10. 1. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková  v.r.                                              Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 29. 12. 2010

 


3. 1. 2011 Zobrazit méně

Stránka