Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Zápis z 10.rady města ze dne 21.3.2011

.
 
Zápis
 
 
                        z 10. zasedání rady města, konaného dne 21. března  2011                      
 
 
 
 
P ř í t o m n i:
 
                                 Mgr. Karel Filip                      - starosta města
                         RNDr. Libuše Vosátková     -  místostarostka města
                    Ing. Jan Bechyně                    - člen rady města
                    Ing. Jan Bureš                         - člen rady města
                    Ing. Karel Kestner                  - člen rady města
                    Bc. Pavel Novák                     - člen rady města
                                
                   JUDr. Jiří Tláskal                    - tajemník MěÚ
 
 
 
O m l u v e n :
 
                    Mgr. Richard Spiegl                - člen rady města
 
 
 
 
H o s t é :
 
                    Ing. Petr Plichta                   - Provod, s.r.o.           
                    Jakub Kleindienst               -
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é   z á p i s u:
(jmenováni řídícím schůze)
 
 
 
 
 ………………………………………….                ………………………………………..                              
           Ing. Karel Kestner      v.r.                                          Ing. Jan Bureš v.r.
 
Program:
 
Zahájení   
 1. Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města parc.č. 1809/2
 2. Nájemní smlouva na pozemky parc.č. 30/5 a 2978 – žádost o dotaci z ROP na rekonstrukci ul. Ke Stadionu
 3. Podnájem nebytového prostoru v čp. 1155
 4. Pronájem části pozemku parc.č. 1306/93
 5. Dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy
 6. Autobusová zastávka v Karlovarské ulici (výjezd z města)
 7. Dopravní situace – U Školy, Čsl. armády, Křivoklátská
 8. Sledování vozidel
 9. Výroční zpráva Městských kulturních zařízení za rok 2010
Různé
Závěr
 
                                                                                                                                      
Zahájení
 
Zasedání zahájil v 17:30 hodin starosta města Mgr. Karel Filip. Přivítal přítomné
a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 6 členů rady města.
Omluven z jednání rady města je Mgr. Richard Spiegl.
Starosta města konstatoval, že zápis z minulé rady města byl ověřen
Mgr. Richardem Spieglem a RNDr. Libuší Vosátkovou.
Starosta města jmenoval za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Karla Kestnera
a Ing. Jana Bureše.
Starosta města seznámil přítomné s programem jednání rady města.
 
Tento program byl schválen 6 přítomnými členy rady města.
 
 
 
1) Převod pozemku do vlastnictví města
 
Na základě usnesení zastupitelstva města č. 9 dne 22. 12. 2010, byla podána 
dne 10. 1. 2011 žádost o   bezúplatný převod některých pozemků z majetku ČR –Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Nové Strašecí.
Na základě této žádosti připravuje převodce postupně smlouvy o převodu pozemků.
Město Nové Strašecí obdrželo v 02/2011 návrh smlouvy č. UZSVM/SRA/556/2011-SRAM o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1809/2 ( 64 m2) k odsouhlasení   obsahu této smlouvy zastupitelstvem města.
Jedná se zejména o povinnosti města uvedené v čl. III. smlouvy vyplývající z  bezúplatného převodu, charakteru pozemku a způsobu jeho dalšího užívání. Pozemek parc.č. 1809/2 je součástí lipové aleje v Nádražní ulici.   
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 120
 
I.   d o p o r u č u j e
 
předložit Zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení:
 
 
U s n e s e n í  č. ........
Zastupitelstvo města
 
I.   s c h v a l u j e
 
převod pozemku parc.č. 1809/2 (64 m2) v k.ú. Nové Strašecí z vlastnictví  ČR –Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Nové Strašecí a jeho podmínky tak, jak je předmětem návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSV/SRA/556/2011-SRAM.
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města  smlouvu podepsat.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
 
2) Nájemní smlouva na pozemky parc. č. 30/5 a 2978 v kat. území Nové Strašecí – žádost o dotaci z ROP Střední Čechy (výzva č. 58) na rekonstrukci ul. Ke Stadionu
 
V souvislosti se záměrem podání dotace z ROP Střední Čechy na rekonstrukci
ul. Ke Stadionu, výzva č. 58 (v termínu do 31. 3. 2011), je třeba smluvně ošetřit možnost provedení stavby na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky
parc. č. 30/5 a 2978 v kat. území Nové Strašecí (chodník podél budovy pošty), vlastníci xxxx
a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Dle pokynů pro žadatele a příjemce ROP se může jednat o nájemní smlouvu obsahující právo stavby, o smlouvu o zřízení věcného břemene nebo smlouvu o výpůjčce.
OI MěÚ z výše uvedeného důvodu připravil návrh nájemní smlouvy obsahující právo stavby, návrh nájemní smlouvy byl s vlastníky pozemků konzultován.
Stavba svým rozsahem bude dále zasahovat také na pozemek parc. č. 30/4 v kat. území Nové Strašecí, který je také vlastnictví xxxxxxxxxxxxx. Tento pozemek je však zatížen zástavním právem smluvním. Dle pokynů pro žadatele a příjemce ROP žadatel nesmí vkládat do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo. Část stavby
na výše uvedeném pozemku tedy nebude zahrnuta do rozsahu stavby, pro který bude žádáno o dotaci z ROP. Tato část stavby musí být hrazena buď z prostředků města, či vlastníka pozemku.
Nájemní vztah je třeba uzavřít na dobu určitou 7 let – na dobu udržitelnosti projektu. Nájemné za oba pozemky bylo stanoveno po dohodě s vlastníky pozemků ve výši 1 Kč/rok, celkem 7 Kč.
Poznámka : Ing. Jan Bureš nebude z důvodu možného střetu zájmů k tomuto bodu hlasovat (5)
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í    č. 121
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením nájemní smlouvy obsahující právo stavby Rekonstrukce ulice Ke Stadionu na pozemcích parc. č. 30/5 a 2978 v kat. území Nové Strašecí (chodník podél budovy pošty),
s vlastníky xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude
na dobu určitou, a to na 7 let (po dobu udržitelnosti projektu) za cenu nájmu 1 Kč/rok, celkem 7 Kč.
Nájemní smlouva je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města
 
 
 
3) Podnájem nebytového prostoru v čp. 1155
 
Společnost Dukát, s.r.o., IČ 451 55 028 ( jednatel Ing. Pavel Vaic) užívá na základě nájemní smlouvy č. 200/2005/TM ze dne 22. 7. 2005 ve znění jejích dodatků č. 1 až 4  nebytový prostor  S1 o výměře 26,8 m2 v suterénu čp. 1155 jako sklad textilního zboží
a zařízení pro obchodní činnost. 
Nájemce požádal dne 3. 3. 2011 o pronájem jedné poloviny tohoto skladu společnosti ALIS, s.r.o., IČ 250 85 964 ( jednatelka Alena Vaicová) – ke skladování zboží obdobného charakteru.
Podle ust. čl. VI. odst. 3) nájemní smlouvy je možno společné užívání nebytového prostoru řešit – po předchozím souhlasu pronajímatele – podnájemní smlouvou. 
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 122
 
s o u h l a s í
 
s podnájmem jedné poloviny skladu S1 v suterénu čp. 1155 užívaného na základě nájemní smlouvy společností Dukát, s.r.o., IČ 451 44 028 společnosti ALIS, s.r.o., IČ 250 85 964, se sídlem Praha 4-Pankrác, Družstevní ochoz 1306/28   s tím, že podnájemní smlouva bude uzavřena za podmínek odpovídajících NS č. 200/2005/TM ve znění jejích dodatků platném k 03/2011.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
      
 
 
4) Pronájem části pozemku parc.č. 1306/93
 
Rada města projednala na svém jednání dne 7. 2. 2011 žádost manželů xxxxxxxx
a xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx o úpravu uživatelských vztahů k části pozemku parc.č. 1306/93 v k.ú. Nové Strašecí.
Na základě projednání této žádosti a usnesení rady města č. 87 ze dne 7. 2. 2011, byl
od 16. 2. 2011 zveřejněn záměr   pronájmu pozemku – části parc.č. 1306/93
o výměře 122 m2 .
Po dobu zveřejnění záměru nebyla doručena na MěÚ jiná žádost.
Užívání pozemku je od r. 1997 ošetřeno nájemní smlouvou uzavřenou mezi městem jako vlastníkem pozemku (pronajímatelem) a dvěma spoluvlastníky domu čp. 919 ( manželé xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx – nájemci) . Před uzavřením nové nájemní smlouvy je proto nutno ukončit předchozí nájemní vztah.
Podle zápisu v KN nejsou   manželé xxxxxxxxxxxxxx od 12/2009 spoluvlastníky domu
čp. 919, nebydlí v něm a neplní podmínky nájemní smlouvy - nehradí nájemné. Nájemní vztah s nimi je proto možno ukončit podle § 679, odst. 3) obč. zákona - odstoupením pronajímatele
od smlouvy. Spoluuživatelka pozemku, paní xxxxxxxxxxx, má zájem o pokračování nájmu za podmínek shodných s dosavadní nájemní smlouvou.  
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 123
 
I. s o u h l a s í
 
a) s odstoupením od nájemní smlouvy č. 38/97-201 z 25. 2. 1997 (č. 0213) uzavřené s manž.   xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx na pronájem části pozemku parc.č. 1306/11 za čp. 919  z důvodu neplacení nájmu.
b) s uzavřením nové nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 1306/93 
o výměře 122 m2 ( za polovinou domu čp. 919) manželům xxxxxxxx
a xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx, všichni bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx (společné užívání) za podmínek :   - nájemné 3,-Kč/m2/rok
- možnost navýšení nájemného v průběhu užívání podle  usnesení RM   a cenového předpisu upravujícího výši nájemného za pozemky nesloužící k podnikání nájemce
                                                       -   na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  
Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
 
 
5) Dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy a Fondu Asekol
 
Na základě výzvy č. 58 Regionálního operačního programu Střední Čechy v oblasti podpory – 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí, v obcích nad 500 obyvatel), která byla vyhlášena 17. ledna 2011 je možné podávat žádosti o dotace v termínu do 31. března 2011. Na základě této výzvy se připravuje žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací ul. Ke Stadionu a Fortna“. Dle rozpočtu náklady stavby činí 7 850 400,- Kč. Dotace je poskytována na 72,5 % způsobilých nákladů, tzn. 5 691 540,- Kč a vlastní podíl žadatele je 27,5 %, tzn. 2 158 860,-. Náklady úpravy chodníku související s výstavbou prodejny budou hrazeny manželi Burešovými. Cena díla bude upřesněna dle výsledku výběrového řízení
na dodavatele.
Fond Asekol vypsal grantový program na rekonstrukci míst pro separovaný odpad na veřejně přístupných místech, které umožní přistavení stacionárních kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení. V rámci grantového programu lze obdržet 3 kontejnery na sběr drobných elektrozařízení, z čehož vyplývá počet rekonstruovaných stání – max. 3. Očekávaná velikost celkových nákladů projektu se pohybuje ve výši okolo 100.000 až 200.000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je ve výši 30 % z celkových nákladů projektu.
Kopie usnesení Rady města bude přílohou k žádosti o dotaci z ROP i Fondu Asekol.
 
Po projednání rada města přijala  
 
U s n e s e n í č. 124
 
s o u h l a s í
 
a)    s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací ul.
       Ke Stadionu a Fortna“ v rámci 58. výzvy Regionálního operačního programu Střední
       Čechy v oblasti podpory – 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Cena dle
       zpracovaného rozpočtu je 7 850 400,- Kč. Žádost bude podána v termínu do 31. 3. 2011.
b)    s podáním přihlášky do grantového řízení fondu Asekol, program „Rekonstrukce“, a to
       na projekt „Rekonstrukce 3 stání pro separaci odpadů, Nové Strašecí“. Rekonstruována
       budou 3 stání pro separaci odpadu – /ulice Husova, Al. Jiráska a Křivoklátská/, cena
       dle finanční kalkulace je 148.000,-Kč, přihláška bude podána do 31. 3. 2011.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
6) Autobusová zastávka v Karlovarské ulici (výjezd z města)
 
Dle výsledků posledního sčítání obyvatel vyjíždí více jak 1.100 osob za zaměstnáním mimo naše město. Toto je více jak pětina veškerého obyvatelstva našeho města, pokud budeme uvažovat jen osoby v produktivním věku, bude se procento blížit maximální hranici.
Na dopravu za zaměstnáním jsou využívány osobní automobily, z veřejné dopravy pak nejvíce autobusová doprava. Lidé přepravující se autobusem mohou zatím využívat pouze dvě nástupní lokality a to v centru obce a na jejím východním okraji. V západní části obce je zastávka pouze pro nástup směr Praha a Kladno.
Občané ze západní strany našeho města proto musí podnikat denně poměrně dlouhou cestu od zastávky v centru města až do svého bydliště a to při návratu ze zaměstnání v Praze nebo Kladně. To znamená často pozdě večer.
Tuto nepříjemnou situaci, která zohledňuje i bezpečnostní rizika, by vyřešilo zbudování zastávky v blízkosti benzínové stanice naproti Lidlu v návaznosti na již zřízený přechod.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 125
 
I. s o u h l a s í
 
s vypracováním dopravní studie pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici v blízkosti benzínové stanice ve směru výjezdu z města.
           
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit vypracování dopravní studie
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
7) Dopravní studie – U Školy, Čsl. armády, Křivoklátská
 
S odvoláním na závěry Komise dopravní bezpečnosti, která projednávala záměry dopravních opatření za účelem zvýšení bezpečnosti chodců nebo zlepšení dopravní situace v problémových částech města se Ing. Karel Kestner spojil s Ing.Lubomírem Křižákem
(K-PROJEKT se sídlem 269 01 Rakovník, ul. Tyršova 158).
Spolu navštívili všechna místa, na která se soustředila Komise dopravní bezpečnosti
a Ing. Křižák byl požádán o odborné posouzení navrhovaného dopravního řešení před základní školou, rekonstrukci bývalých přechodů podél ulice Čsl. armády a o návrh řešení dopravní obslužnosti Křivoklátského sídliště v návaznosti na rozšíření parkovacích kapacit.
Bylo dohodnuto, že by bylo vhodné zpracovat odbornou studii, která by se soustředila
na výše popsané problematiky. Ing. K. Kestner navrhuje udělat nejprve základní studii, která by se předložila na nejdůležitější dotčené orgány (Policie, Odbor dopravy a pod.). Po jejím projednání by se mohla udělat dokumentace jednotlivých lokalit, které se vedení města rozhodne realizovat. V těchto dokumetacích by byly detailně řešeny jednotlivé stavební úpravy včetně výkazů výměr a pod.
Nabídka vypracování této základní studie je ve výši 18.000 vč. DPH a je v příloze.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 126
 
I. s o u h l a s í
 
s vypracováním studie dopravních opatření v Novém Strašecí v rozsahu: dopravní řešení
a bezpečnost chodců před základní školou, rekonstrukce bývalých přechodů pro chodce podél ul. Čsl. armády, dopravní opatření a chodník v Křivoklátské ulici  ve výši do 18.000 vč. DPH od Ing. Lubomír Křižák, Kalivody 48, 270 54 Řevničov IČ: 11262702
a Ing. Zdeňka Křižáková, Kalivody 48, 270 54 Řevničov IČ: 11262036 sdruženi za účelem společného podnikání ve sdružení K-PROJEKT se sídlem 269 01 Rakovník, ul. Tyršova 158.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic objednat a zajistit součinnost
při vypracování této studie
 
Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města, 1 člen se zdržel hlasování
(RNDr. Libuše Vosátková).
 
 
 
8) Sledování vozidel
 
Všechna vozidla používaná ve veřejném sektoru by měla být provozována v nejvhodnějším ekonomickém režimu. V podnikatelském sektoru se za tímto účelem využívá GPS modul instalovaný pevně ve vozidlu, který má mj. za účel sledování využívání vozidla, odhalování nepovolených jízd, možné kalkulace nákladů na dvojí použití, vedení deníku jízd a tp. stejně by mělo postupovat i naše město.
Pořizovací náklady jsou u takovýchto zařízení dnes velmi mírné, v příloze jsou uvedeny např.  materiály GPS modulů Vodafone, které stojí necelých 5.000,- Kč. Je prokázáno
(a to i u některých obcí, které na stejný systém již přešly), že úspory rychle vrátí investované náklady.
Těchto přístrojů můžeme po zapracování využívat i pro kalkulaci skutečných nákladů MP při službě našemu městu vs. službě jiným subjektům, nebo při zjišťování skutečných nákladů zimní údržby (jde zpětně vystopovat pohyb vozidla).
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 127
 
I. s o u h l a s í
 
se záměrem důslednější ekonomické kontroly nad využíváním  dopravních prostředků
ve vlastnictví města nebo organizací jím vlastněných a to formou nepřetržitého sledování pohybu vozidla pomocí GPS přístroje v pořizovací hodnotě do 6.000,- Kč na jedno vozidlo
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ
b) starostovi města ve spolupráci s vrchním strážníkem Městské policie
c) jednatelům Technických služeb Nové Strašecí s.r.o.
-  zajistit instalaci GPS přístrojů (zařízení „auto manažer“, „car control“) do vybraných vozidel vlastněných nebo používaných městem v MěÚ a Městskou policií a do vozidel vlastněných nebo používaných   Technickými službami Nové Strašecí s.r.o.. Zařízení  nainstalovat tak, aby bylo maximálně zabráněno  jejich záměrnému poškozování, nebo odpojování. Výsledky sledovaných vozidel pak předkládat pravidelně radě 1x měsíčně (počet najetých kilometrů ve sledovaných režimech, čerpaná spotřeba PH).
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6  členů rady města
 
 
                                                                                                                                                
 
9) Výroční zpráva Městských kulturních zařízení za rok 2010
 
Na základě usnesení rady města č. 377 ze dne 4. dubna 2008 se předkládá radě města výroční zprávu za rok 2010.
Zpráva obsahuje informace o hlavní (79 akcí) a doplňkové (64 akcí) činnosti MKZ. Dále jsou uvedeny údaje o hospodaření (výdaje 3 350 000,- Kč, příjmy 1 165 000,- Kč). Zajímavá je informace o stavební údržbě a investicích realizovaných v roce 2010. Závěr a výhled
do roku 2011 naznačuje trendy a úkoly do roku 2011.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 128
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
výroční zprávu Městského kulturního zařízení (MKZ) za rok 2010, která je přílohou k tomuto usnesení
 
II. u k l á d á
 
a) vedoucí MKZ :
-          realizovat v práci MKZ navržený výhled do roku 2011
-          zajistit ve spolupráci s odborem investic MěÚ údržbu a investice v NKC v souladu s rozpočtem na rok 2011
b) místostarostce města pracovat na snížení nákladů MKZ (Novostrašecký měsíčník, rozhledna)
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
Různé
 
 
a) Žádost o povolení velikonočních trhů na Komenského náměstí
 
Na místostarostku města se obrátil ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Stanislav Hajný o povolení realizace velikonočních trhů v rámci projektového dne v dolní části Komenského nám.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í   č. 129
 
 s c h v a l u j e 
 
velikonoční jarmark na Komenského náměstí pořádaný ZŠ J.A. Komenského Nové Strašecí dne 9. 4. 2011 od 8.00 hod do 12.00 hod. s tím, že bude zajištěn pedagogický dozor učiteli ZŠ.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města.
 
 
b) Zpráva o zavedení třídění odpadu v mateřských školkách
 
V období únor-březen 2011 proběhla analýza v oblasti nakládání s tříděným odpadem v mateřských školách. Z této analýzy vyplynulo, že mateřské školy nemají dosud možnost efektivně třídit odpady. Nemají vlastní nádoby na tříděný odpad a tak každá mateřská škola řeší tuto problematiku různě. Někde se netřídí vůbec, někde se zčásti využívají kontejnery
na tříděný odpad určené pro občany města.
Zkušenosti z mateřských škol, které se touto problematikou vážně zabývají, vypovídají
o tom, že výchova dětí již v předškolním věku je pro získání těchto návyků zásadní.
V rámci této analýzy se neřešilo pouze navýšení nádob na svoz tříděného odpadu, ale taktéž redukce směsných nádob a případně jejich optimalizace. Ukázkovým případem je
např. situace MŠ U Jatek, kde je v tuto chvíli 5x 120l nádob na směsný odpad. Roční cena
za svoz je 8440,- Kč. Navrhovaný stav je: směsné – 1x 240l, papír – 1x240l, plast – 1x 240l. Roční cena za svoz je po změně cca 8400,- Kč (pronajaté nádoby) nebo cca 7850,- Kč (vlastní nádoby). Uvedené ceny jsou bez DPH.
Určité dodatečné ponížení pro Základní školu lze očekávat při změně smlouvy v souvislosti s doplněním nádob pro školku „Tovární“. Ponížení spočívá v tom, že nebudou účtovány svozy v době, kdy jsou školky o prázdnichách uzavřeny. (po dohodě zařídí ředitel ZŠ S.Hajný).
Vybavení tříd je zatím řešeno 20ks barevnými 10l „kbelíky“, které byly zajištěny sponzorským darem.
Náklady na tříděný odpad u školek MŠ Tovární, MŠ U Lesíka, MŠ Zahradní, které budou
po optimalizaci nádob v přibližné stejné výši, budou hrazeny z rozpočtu základní školy.
U MŠ U Jatek je vzhledem k umístění nádob na veřejném prostranství vhodnější zapojení
do smlouvy mezi městem a svozovou společností.
Při srovnání nákladů na pronájem nádob oproti jejich zakoupení vychází doba návratnosti investice cca 3,4 roku. Z tohoto důvodu je vhodné tyto nádoby pořídit. Nádoby na tříděný a směsný odpad (celkem 12 nádob) budou zakoupeny a darovány Základní škole občanským sdružením Bubákov.net
 
Rekapitulace nádob je následující:
                                               Směsné                      Papír                           Plast
U Jatek                                   1x 240l                       1x240l                        1x240l
U Lesíka                                 1x 240l                       1x240l                        1x240l
Zahradní                                 1x 120l                       1x120l                        1x120l (1x14 dní)
Tovární                                   1x 120l                       1x120l                        1x120l (1x14 dní)
 
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 130
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o zavedení třídění odpadu v mateřských školkách
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
c)  Revize svážení nádob na tříděný odpad, navýšení svozu o 2 nádoby
 
Dle smlouvy č. 2006/2/47 o sběru vytříděných složek komunálního odpadu společnost společností Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. zajišťuje svoz nádob na tříděný odpad (papír, sklo, plasty).
Při revizi svozu nádob tříděného odpadu bylo zjištěno, že v ulici Družstevní jsou sváženy 2 nádoby (1x 240l plast, 1x240l papír), které nejsou ošetřeny smlouvou se svozovou společností.
Další 2 nádoby (1 x 240l papír a 1 x 240l plast) budou umístěny na veřejném prostoru
vedle mateřské školky „U Jatek“
Celkově se jedná o navýšení svozu o 2 x 240l plast a 2x 240l papír v celkové ceně 12050,40 včetně DPH. Přibližně 70% nákladů budou uhrazeny zpět od společnosti Eko-kom, a.s.
2 nádoby v ulici Družstevní jsou v majetku společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.
2 nádoby budou zakoupeny po dohodě v rámci rozpočtu základní školy
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 131
 
I. s c h v a l u j e
 
dodatek č. 3 k příloze č. 2. smlouvy č. 2006/2/047 uzavřené s Městských podnikem služeb Kladno, spol. s r. o. o sběru vytříděných složek komunálního odpadu jehož předmětem je navýšení svozu o 2 x 240l plast a 2x 240l papír v celkové ceně 12050,40 včetně DPH.
Text dodatku je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek podepsat
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
d)  Zpracování odborného posudku technického řešení ČOV – intenzifikace x výstavba nové
 
Na základě předchozích jednání ve věci koncepce ČOV a na základě doporučení stávajícího provozovatele – Středočeské vodárny a.s.  a  pracovníků MZE – RNDr. Punčocháře
a Ing. Chaloupky město poptalo pana Prof. Ing. Petra Graua, DrSc.ve věci posouzení výhodnosti intenzifikace stávající ČOV  či výstavby nové ČOV. Předmětem posouzení bude technicko-ekonomické posouzení obou variant řešení. Cena studie je 26.760,- Kč vč. DPH.
Koncepce ekonomického posouzení obou variant byla taktéž požadována zastupiteli
na zasedání konané dne 24. 2. 2011.
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 132
 
s o u h l a s í
 
s nabídkou Prof. Ing. Petra Graua, DrSc. za společnost AquaNova International s.r.o., Vodnická 48, 149 00 Praha 4 za účelem vypracování odborného posudku technického
a ekonomického řešení intenzifikace stávající resp. výstavby nové mechanicko-biologické linky ČOV ve výši 2 6760,- Kč vč. DPH a s vypracováním tohoto posudku.
Nabídka společnosti AquaNova International s.r.o. je přílohou tohoto usnesení.
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
e)  Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 339/2010/OI
 
Dne 12. 10. 2010 byla uzavřena plánovací smlouva mezi městem Nové Strašecí a stavebníky v části lokality „Rudská“ (smlouva č. 339/2010/OI). Smlouva stanovuje práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury na pozemcích uvedených
v této smlouvě.
V plánovací smlouvě je v článku VIII – Zvláštní ujednání v odstavci 2 c) uvedeno:
Distribuční rozvody veřejného vodovodu stavebníci majetkově a provozně vypořádají se Středočeskými vodárnami a.s., svým jménem, na svůj náklad a na svou odpovědnost
Vzhledem ke komplikovaným majetkovým poměrům v oblasti vodovodů a kanalizací je žádoucí, aby distribuční rozvody veřejného vodovodu byly převedeny taktéž na město
Nové Strašecí, tak jak je tomu např. u kanalizace splaškové nebo dešťové.
Pro stavebníky z tohoto dodatku neplynou žádná omezení ani vícenáklady.
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 133
 
I. d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout toto
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě mezi Městem Nové Strašecí na straně jedné, a
Tomášem Brhelem, r.č. 840527/1193, trvale bytem Křivoklátská 829, 271 01 Nové Strašecí,
Rudolfe Krobem, r.č. 790725/1187, trvale bytem Vítězslava Hálka 195,
271 01 Nové Strašecí,
Michalem Studničkou, r.č. 790105/1191, trvale bytem Přerubenice 44, 270 54 Řevničov,
Martinou Malcovou, r.č. 825510/0667, trvale bytem Topolová 1066, 271 01 Nové Strašecí,
Rostislave Sáčkem, r.č. 810710/1178, trvale bytem Lidická 745, 271 01 Nové Strašecí,
Ilonou Sáčkovou, r.č. 765430/0720, trvale bytem Lidická 745, 271 01 Nové Strašecí,
Josefem Roubem, r.č. 680629/0227, trvale bytem Atriová 1077, 271 01 Nové Strašecí,
Ilonou Roubovou, r.č. 625806/1601, trvale bytem Atriová 1077, 271 01 Nové Strašecí,
Daliborem Kvasnicou, r.č. 760812/3809, trvale bytem Netlucká 632, 107 00 Praha-Dubeč,
Pavlem Vincíkem, r.č. 810823/1659, trvale bytem Mírová 408, 285 01 Vimperk,
Alenou Vincíkovou, r. č. 555107/6058, trvale bytem Mírová 408, 285 01 Vimperk,
Michalem Sedlákem, r.č. 780505/1188, trvale bytem Křivoklátská 835,
271 01 Nové Strašecí,
Veronikou Kalouskovou, r.č. 845428/1209, trvale bytem Jungmannova 245,
271 01 Nové Strašecí,
Ing. Ctiberem Luskem, r.č. 550123/1956, trvale bytem Na Lužci 290/9, 160 00 Praha 6,
PhDr. Marií Luskovou, r. č. 625117/0101, trvale bytem Na Lužci 290/9, 160 00 Praha 6,
Jiřím Petrem, r.č. 820726/1205, trvale bytem Mšecké Žehrovice 31, 270 64 Mšec,
Lucií Petrovou, r.č. 856116/1323, trvale bytem Jungmanova 439, 271 01 Nové Strašecí,
Vítězslavem Klvaňou, r.č. 820529/1446, trvale bytem Terezínská 701/4, 190 00 Praha 9,
Dagmar Pavlíkovou, r.č. 675825/0136, trvale bytem Okružní 1194, 271 01 Nové Strašecí,
Ing. Davidem Ryssem, r.č. 810509/1181, trvale bytem Na Spravedlnosti 990,
271 01 Nové Strašecí,
Lucií Syrovátkovou, r.č. 835513/0773, trvale bytem Fügnerova339, 281 04 Plaňany,
Michalem Kováříčkem, r.č. 810519/0676, trvale bytem Rudé Armády 47,
273 51 Braškov, pošta Unhošť,
Ivanou Houdkovou, r.č. 615306/0364, trvale bytem K Lesu 234, Všestary, 251 63, Strančice,
Richardem Pinkou, r.č. 731223/1179, trvale bytem Milí 28, 270 54 Řevničov,
jako stavebníky na straně druhé.
Předmětem dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu místo na Středočeské vodárny a.s. nyní na město Nové Strašecí
Text dodatku č. 1 k plánovací smlouvě je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek č. 1 podepsat
 
dále rada města
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi ve spolupráci s odborem investic kontaktovat stavebníky za účelem uzavření dodatku č. 1
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
 
 
 
 
 
f)  Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 43/2010/OI
 
Dne 2. 2. 2010 byla uzavřena plánovací smlouva č. 43/2010/OI mezi městem Nové Strašecí a stavebníky (Růžena Kottová, Šárka Čechová, Ing. Radim Vožech). Smlouva stanovuje práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury na pozemcích uvedených v této smlouvě.
V plánovací smlouvě je v článku VIII – Zvláštní ujednání v odstavci 2 c) uvedeno:
Distribuční rozvody veřejného vodovodu stavebníci majetkově a provozně vypořádají se Středočeskými vodárnami a.s., svým jménem, na svůj náklad a na svou odpovědnost
Vzhledem ke komplikovaným majetkovým poměrům v oblasti vodovodů a kanalizací je žádoucí, aby distribuční rozvody veřejného vodovodu byly převedeny taktéž na město Nové Strašecí, tak jak je tomu např. u kanalizace splaškové nebo dešťové.
Pro stavebníky z tohoto dodatku neplynou žádná omezení ani vícenáklady.
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č. 134
 
I. d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout toto
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě mezi městem Nové Strašecí na straně jedné, a
Růženou Kottovou, nar. 2.4.1929, r.č. 295402/046, trvale bytem Nad Větrákem 1018,
271 01 Nové Strašecí,
Šárkou Čechovou, nar. 5.8.1964, r.č. 645805/1974, trvale bytem Zahradní 312,
439 83 Lubenec,
Ing. Radimem Vožechem, nar. 25.12.1960, r.č. 601225/0739, trvale bytem Nad Větrákem 1025, 271 01 Nové Strašecí,
jako stavebníky na straně druhé.
Předmětem dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu místo na Středočeské vodárny a.s. nyní na město Nové Strašecí.
Text dodatku č. 1 k plánovací smlouvě je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek č. 1 podepsat
 
dále rada města
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi ve spolupráci s odborem investic kontaktovat stavebníky za účelem uzavření dodatku č. 1
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
g)  Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 24/2010/OI
 
Dne 14. 1. 2010 byla uzavřena plánovací smlouva č. 24/2010/OI mezi Městem Nové Strašecí a stavebníky (Jiří Lípa, Hana Lípová, Karel Pátek, Karel Kousek, Romana Kousková). Smlouva stanovuje práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury na pozemcích uvedených v této smlouvě.
V plánovací smlouvě je v článku VIII – Zvláštní ujednání v odstavci 2 c) uvedeno:
Distribuční rozvody veřejného vodovodu stavebníci majetkově a provozně vypořádají se Středočeskými vodárnami a.s., svým jménem, na svůj náklad a na svou odpovědnost
Vzhledem ke komplikovaným majetkovým poměrům v oblasti vodovodů a kanalizací je žádoucí, aby distribuční rozvody veřejného vodovodu byly převedeny taktéž na město Nové Strašecí, tak jak je tomu např. u kanalizace splaškové nebo dešťové.
Pro stavebníky z tohoto dodatku neplynou žádná omezení ani vícenáklady.
 
 
Po projednání rada přijala
 
U s n e s e n í č.   135
 
I. d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout toto
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě mezi městem Nové Strašecí na straně jedné, a
Jiřím Lípou, nar. 3. 4. 1978, trvale bytem Rabasova č. p. 697, 271 01 Nové Strašecí,
Hanou Lípovou, nar. 26. 3. 1982, trvale bytem Rabasova č. p. 697, 271 01 Nové Strašecí,
Karlem Pátkem, nar. 23. 1. 1954, trvale bytem Rabasova č. p. 916, 271 01 Nové Strašecí,
Karlem Kouskem, nar. 29. 9. 1967, trvale bytem Rakovnická č. p. 260, 271 01 Ruda,
Romanou Kouskovou, nar. 26. 9. 1969, trvale bytem Rakovnická č. p. 260, 271 01 Ruda,
jako stavebníky na straně druhé.
Předmětem dodatku je změna závazku stavebníků o převedení rozvodů veřejného vodovodu místo na Středočeské vodárny a.s. nyní na město Nové Strašecí
Text dodatku č. 1 k plánovací smlouvě je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města dodatek č. 1 podepsat
 
dále rada města
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi ve spolupráci s odborem investic kontaktovat stavebníky za účelem uzavření dodatku č. 1
 
Pro toto usnesení hlasovalo 6 členů rady města
 
 
 
Závěr
 
Starosta města Mgr. Karel Filip ukončil jednání rady města ve 21:25 hod.
 
 
 
 
 
11. zasedání rady města se uskuteční
v pondělí dne 4. 4. 2011 od 17:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Libuše Vosátková v.r.                                               Mgr. Karel Filip v.r.
     místostarostka města                                                           starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Malá, 23. 3. 2011

28. 3. 2011 Zobrazit méně

Stránka