Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení z 27. rady města ze dne 30. 11. 2007

.
Usnesení z 27. mimořádného zasedání rady města,
konaného dne 30. listopadu2007
 
k bodu 2 ) Žádosti o změnu ÚP
 
U s n e s e n í   č. 268
I. s o u h l a s í
 
A ) se změnou využití území, pozemku p.č.1320/2,1320/3 a 1111 ze zeleně na plochy pro
      bydlení a jejím projednáním v rámci změny č.III. ÚP města Nové Strašecí s tím, že tento
      souhlas je podmíněn zachováním minimálně 60% podílu urbanistické zeleně na pozemku
B ) se změnou využití území, pozemku p.č.1485/14 ze zeleně na všeobecné smíšené území –
      areály pro bydlení a komerční aktivity a jejím projednáním v rámci změny č.III ÚP města
      Nové Strašecí
C ) se změnou využití území, pozemku p.č.1475/20 ze zeleně na areál výroby, skladů a 
      služeb a jejím projednáním v rámci změny III. ÚP města Nové Strašecí
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
k bodu 3 ) Organizačně technická opatření v MSZ
 
U s n e s e n í č. 269
r u š í
 
své usnesení č. 111 ze dne 13.4.2007 týkající se přechodu technických a údržbářských činností prováděných pracovníky organizační složky města Městská sportovní zařízení na Technické služby města Nové Strašecí
 
k bodu 4 ) Zrušení výběrového řízení
 
U s n e s e n í č. 270 
 
ruší výběrové řízení ze dne 14. 9. 2007 týkající se zpracování strategického plánu rozvoje města.
 
k bodu 5 ) Doporučení k uzavření smlouvy o dílo
 
U s n e s e n í č. 271 
 
d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo s MAS Rakovnicko, která je přílohou tohoto usnesení.
 
 
 
k bodu 6 ) Příprava a realizace projektů ROP, OPŽP
 
U s n e s e n í č. 272
 
D o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
 
U s n e s e n í č.
 Zastupitelstvo města
 
S o u h l a s í
 
a) s přípravou a realizací projektů na rekonstrukci NKC, polikliniky a souboru autobusových
     zastávek v rámci programu ROP a s přípravou a realizací projektu energetických úspor
     škol v rámci programu OPŽP
b ) zastupitelstvo města se zavazuje krytím nákladů na tyto realizované projekty
 
k bodu 7 ) Zpráva o činnosti Finančního výboru a plán práce FV na rok 2008
 
U s n e s e n í č. 273
 
b e r e  n a   v ě d o m í
 
zprávu Finančního výboru a plán práce na rok 2008, který bude předložen na 6. zasedání zastupitelstva města.
 
k bodu 8 ) Doplnění programu 6. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 274
 
r o z š i ř u j e
 
své usnesení č. 252 ze dne 26. 11. 2007 tak, že program jednání 6. zasedání zastupitelstva města se rozšiřuje o dva body. A to o přípravu a realizaci projektů ROP, OPŽP a zprávu o činnosti a plán práce Finančního výboru.
Bod 8 výběrové řízení – zpracování strategického plánu se mění pouze na zpracování strategického plánu.
Navržený program 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 12. 12. 2007 tedy vypadá takto:
 
     1)   Zahájení
     2)   Volba komisí – mandátové, volební
     3)   Zpráva mandátové komise
     4)   Složení slibu nových zastupitelů města
     5)   Volba člena rady města
     6)   Rozpočtová opatření X. – XI./2007
     7)   Návrh rozpočtu na rok 2008
     8)   Zpracování strategického plánu
     9)   Příprava realizace projektů ROP, OPŽP
     10) Organizační změna – MSZ, MKZ
     11) Přemístění městské knihovny
     12) Převod pozemku do vlastnictví města
     13) Darování pozemku do vlastnictví města
     14) Prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města
     15) Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města
     16) Zpráva o činnosti a plán práce Finančního výboru
     17) Různé
     18) Diskuse
     19) Závěr
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.                PhDr. Miroslav Roček v. r.
      místostarosta města                                starosta města
 

7. 12. 2007 Zobrazit méně

Stránka