Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení z 32. zasedání rady města konaného dne 8. února 2008

.

Usnesení z 32. zasedání rady města,

konaného dne 8. února 2008

                      

k bodu  3) Rozpočtová opatření  za období  I.-II./2008

 

U s n e s e n í   č. 328

 

I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

rozpočtová opatření zpracovaná za období I.-II./2008

 

II.   d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města, aby navržená rozpočtová opatření za uvedené období na svém nejbližším zasedání schválilo.

 

                              ROZPOČTOVÁ  OPATŘENÍ   I. - II./2008

 

I. VÝDAJE                                                                                              tis. Kč

   1. Běžné výdaje

      

      a)Silnice                                                                                                                    83

            (§ 2212, pol. 5171 -  přechody a dopravní značení, nebylo v r. 2007 dokončeno)

        b) Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                           50

             (§ 2219, pol.5169 -  instalace čísel popisných na domy v Křivoklátském sídlišti,

                                              nebyla v r. 2007 dokončena)

        c)  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                  261

             (§ 3745, pol. 5171 -  Nádražní ul. výsadba lip - 161 tis.,

                                               Mšecká ul., Rakovnické sídl. - úpravy veřejné zeleně - 100 tis.)

        d)  Finanční vypořádání minulých let                                                                     287,29

              (§ 6402, pol. 5364 - sociální dávky -  r. 2007)

   

Běžné výdaje  celkem:                                                                                        681,29    

   2. Kapitálové výdaje        

       a)  Podpora  rozvoje průmyslových zón                                                              3.484,88

             (§ 2123, pol. 6121 -  podnikatelský inkubátor - čerpání dotace)

         b) Sportovní zařízení v majetku obce                                                                     260

              (§ 3412, pol. 6121 -  vybudování dětského hřiště v hodnotě  60 tis.,

                                                usnesení ZM č. 61/2007)

                                             - oplocení hřiště na odbíjenou u haly BIOS - 200 tis.)

         c) Veřejné osvětlení                                                                                                 200

               (§ 3631, pol. 6121 -  realizace osvětlení v  ul. Do Hlinišť mezi ul. Zahradní a                      

                                                ul. B.Němcové  - usnesení ZM č. 61/2007)

         d) Územní rozvoj                                                                                                     150

                (§ 3636, pol.6119 – zhotovení „Strategického plánu rozvoje města N. Strašecí

                                                 na období  2008-15 -  usnesení ZM č. 62/2007)

             

             Kapitálové výdaje celkem :                                                                           4.094,88

          VÝDAJE CELKEM :                                                                  4.776,17

 

 

      Výše uvedené výdaje budou kryty ze zůstatku na základním běžném účtu. Stav ZBÚ                                                        

       k 31. 12. 2007 činil 7,984.976,55 Kč.

 

K bodu 4) Příprava realizace projektů ROP a OPŽP

 

U s n e s e n í    č. 329

I.  u k l á d á

starostovi města

a) ukončit stávající smlouvy se společnostmi EUFC CZ s.r.o. o poskytování poradenských služeb (rekonstrukce autobusových zastávek), Green Energy Investments, s.r.o. na  zhotovení energetického auditu haly BIOS a polikliniky v Novém Strašecí

b) pokračovat v přípravě projektové dokumentace na rekonstrukce autobusových zastávek s tím, že o dalším postupu se rozhodne na základě stávající situace. Za prioritu brát v potaz zastávku u sv.Isidora. 

 

II.  s o u h l a s í

- s pokračováním přípravy projektu „Kanalizace a voda Křivoklátsko“ v rámci svazku obcí

  Vodovod a kanalizace Křivoklátsko

- s pozastavením přípravy projektu „Rekonstrukce NKC“  a  „Zateplení haly BIOS“,  až do

   doby rozhodnutí o úspěšnosti již podaných žádostí, s tím, že v přípravě je možné podnikat

    ty kroky, které nevyžadují finanční prostředky

 

III.  d o p o r u č u j e , 

zastupitelstvu města schválit na svém nejbližším zasedání rozpočtové opatření spočívající s posílení § 6171 činnost místní správy na pol. projektové dokumentace v objemu 600.000,-  Kč. Tato částka bude určena ke krytí výdajů na zpracování projektových dokumentací, a bude postoupně uvolňována vždy po projednání v radě města a na zastupitelstvu města.

 

k bodu 5) Úprava nájemného s ohledem na iflaci

 

U s n e s e n í  č. 330

I.  s o u h l a s í 

s úpravou nájemného u nájemních vztahů uzavřených mezi městem a nájemci nebytových prostor v roce 2008 navýšením o míru inflace za rok 2007 ve výši 2,8 %.

 

II.  u k l á d á 

a) tajemníkovi MěÚ informovat nájemce o změněn nájemného a připravit příslušné dodatky k nájemním smlouvám do konce měsíce března

b) starostovi města podepsat dodatky k nájemním smlouvám

 

k bodu 6) Studie k umístění škol

 

U s n e s e n í   č. 331 

n e d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města vyhovět návrhu v předloženém podnětu občanů, tzn. uložit radě města  vypracovat studie možného rozvoje základní školy a gymnázia v centru města a v Severozápadní zóně, jelikož by došlo k vynaložení finančních prostředků na realizaci a implementaci  duplicitní studie.

 

k bodu 8) Podpora sportu dospělých

 

U s n e s e n í  č. 332 

b e r e  n a   v ě d o m í 

materiál a žádost zastupitele xxxxxxxxxxxxx, které jsou přílohou k tomuto usnesení.

 

k bodu 9) Program 7. zasedání zastupitelstva města

 

U s n e s e n í  č. 333

s c h v a l u j e

navržený program 7. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 27. února 2008  od 17:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ.

Program:

            1)   Zahájení

            2)   Kontrola usnesení

            3)   Rozpočtová opatření XII./2007

            4)   Rozpočtová opatření za období I. – II./2008

            5)   Příprava realizace projektů ROP a OPŽP

            6)   Zpracování ročních zpráv  od organizačních složek města

            7)   Studie k umístění škol

            8)   Zajištění závazků ze smlouvy o kontokorentním účtu

            9)   Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Nové

                  Strašecí, s.r.o.

            10)  Darování pozemku parc.č. 207/199 k.ú. Nové Strašecí do vlastnictví města

            11)  Prodej pozemku parc. č. 1327/6 z vlastnictví města

            12)  Prodej části pozemku parc.č. 1756 z majetku města

            13)  Formální úpravy písemných materiálů předkládaných na jednání zastupitelstva

                   města

            14)  Různé

            15)  Diskuse

            16)  Závěr

 

10) Ukončení nájmu nebytového prostoru v čp. 550

 

U s n e s e n í  č. 334

I.  b e r e    n a   v ě d o m í

ukončení nájmu k nebytovému  prostoru  - kanceláře  č. 25  v 2. NP čp. 550   dle NS 0159/2000 výpovědí nájemce k 31.3.2008.

 

II.  u k l á d á

tajemníkovi MěÚ 

písemně vyrozumět  navrhovatele výpovědi  o projednání v  RM  do 2 

pracovních    dnů od ověření zápisu

    -    zajistit  zveřejnění záměru  pronájmu  uvolněného nebytového prostoru v souladu

         s ust. § 39  odst. 1 zák. o obcích za cenu a podmínek shodných s končící NS

 

k bodu 11) Žádost o ubytování

 

U s n e s e n í  č. 335

I. n e s o u h l a s í

s ubytováním paní xxxxxxxxxxxxv objektu Tovární č.p. 402

 

k bodu 12) Různé

 

a) Pronájem uvolněného nebytového prostoru v čp.  1155

 

U s n e s e n í   č. 336

I.                    s o u h l a s í

se zveřejněním záměru dalšího pronájmu  nebytových    prostor v 1. NP a suterénu  čp. 1155  o celkové výměře 358 m2 .

 

II.  u k l á d á

tajemníkovi MěÚ 

    -    zajistit  zveřejnění záměru pronájmu  uvolněného nebytového prostoru v souladu

         s ust. § 39  odst. 1 zák. o obcích za cenu a podmínek shodných s končící NS

 

b) Kurzovné

 

U s n e s e n í  č. 337

s o u h l a s í 

s ceníkem kurzů tance a společenské výchovy takto:

 

kurzovné  1.500,- Kč

obyčejné vstupné 50,- Kč

vstupné na prodloužené 60,- Kč

vstupné na věneček 100,- Kč

 

c) Zahraniční partnerství

U s n e s e n í  č. 338

I.  b e r e   n a   v ě d o m í

 

zprávu předsedy komise pro zahraniční partnerství

 

II.  s o u h l a s í 

s přípravou pozvání k návštěvě města delegací měst San Vicente de la Barquera a Arnay-le-Duc v termínu kolem 28. září  a s vytipováním  nových srovnatelných měst na Slovensku, v Německu a Rakousku  k novému pokusu o oslovení nabídky partnerství.

 

d) Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby s.r.o.

 

U s n e s e n í   č.   339

I.   b e r e   n a   v ě d o m í

návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.,

II.   d o p o r u č u j e

 

zastupitelstvu města, aby navýšení základního kapitálu společnosti Technických služeb s.r.o.

na 2 mil. Kč schválilo na svém nejbližším zasedání.

 

e) Příspěvek na rozvoj hokejbalu

 

U s n e s e n í  č. 340

I.  s o u h l a s í

s poskytnutím dotace ve výši 25.000,- Kč jako příspěvku na rozvoj oddílu hokejbalu TJ Sokol Nové Strašecí

II.  u k l á d á 

tajemníkovi MěÚ písemně informovat oddíl hokejbalu o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu a zajistit ve spolupráci s OF MěÚ poskytnutí dotace

 

  

                                                    PhDr. Miroslav Roček, v. r.                                                                 

starosta města

 


5. 3. 2008 Zobrazit méně

Stránka