Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení z 33. zasedání rady města konaného dne 22. února 2008

.

 

Usnesení z 33. zasedání rady města,

konaného dne 22. února 2008

 

 

k bodu 2) Bezpečné přechody – bezpečné silnice

 

U s n e s e n í  č. 341

 

I.  n e d o p o r u č u j e

 

zastupitelstvu města, aby uložilo radě města zpracovat návrh řešení bezpečnosti přechodů pro chodce na území města  a zlepšení bezpečnosti dopravy, a to zejména prostřednictvím světelných tabulí a ukazatelů rychlosti.

            

II.    k o n s t a t u j e

 

že tato problematika je již delší dobu řešena a v mnohém vyřešena na úrovni k tomu kompetentních orgánů města. Na základě poznatků odboru investic MěÚ a Městské policie i názorů příslušných orgánů státní správy (dopravní inspektorát a odbor dopravy MěÚ Rakovník) je ve městě ukončena akce s rozmístěním přechodů pro chodce. Poslední přechod mezi školou a poštou po hotových  terénních úpravách bude dokončen v závislosti na počasí.

S dalšími změnami v rozmístnění a četnosti přechodů se  zatím nepočítá.

V současné době se připravuje komplexní žádost o poskytnutí finančních prostředků (grantu) z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje (podání do konce března), kde město žádá o příspěvek na dopravní značení. Jedním z podkladů je i projekt změny dopravního značení ve městě, tedy též s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy. Žádost o grant dále obsahuje požadavek o příspěvek na nasvícení tří přechodů (ul. Palackého, u polikliniky a ul. Havlíčkova u č.p. 1155) ,  na semafor u přechodu v Paleckého ulici a o světelné ukazatele rychlosti na vjezdech do města v Karlovarské ulici a Čsl. armády. Pokud město nezíská prostředky ze zmiňovaného grantu, navrhne MěÚ postupnou realizaci z vlastních prostředků města.

Problematika bezpečnosti v dopravě je trvale řešena a vyhodnocována jak Městskou policií, kterou řídí ze zákona starosta města, tak odbory městského úřadu. 

 

k bodu 3) Usnesení zastupitelstva města č. 71/2007

 

U s n e s e n í  č. 342

 

I.  b e r e  n a   v ě d o m í

 

předloženou zprávu o právním ošetření smluvní pokuty

 

II.  u k l á d á

 

starostovi města zprávu předložit na nejbližším jednání zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

k bodu 4) Žádost o odkoupení části pozemku z vlastnictví města

 

U s n e s e n í   č.  343

 

I.  s o u h l a s í

 

se zveřejněním záměru prodeje:

části pozemku parc.č. 1753/1  o výměře cca 200 m2  označených  v situačním plánu písmenem A (navazující na parc.č. 1755/2 a 1755/9 ) za cenu min. 1000,- Kč/m2   jako funkční celek s pozemky u domu čp. 1165 

 

II.  u k l á d á

tajemníkovi MěÚ

- informovat žadatele  o stanovisku RM do dvou pracovních dnů od ověření zápisu

- zajistit zveřejnění záměru prodeje části  pozemku parc.č. 1753/1 (části )  podle § 39  zákona

  č. 128/2000 Sb. 

 

k bodu 5) Různé

 

a) Umístění stožáru veřejného osvětlení

 

U s n e s e n í  č. 344

 

b e r e   n a  v ě d o m í

 

dopis pana xxxxxxxxxxxxxze dne 30. 1. 2008, který je přílohou k tomuto usnesení, 

a očekává jeho další návrhy.

 

b) Připojení k internetu – základní škola

 

U s n e s e n í  č. 345

 

I.  s o u h l a s í

 

s ukončením smluvního vztahu se společností ha-vel internet s.r.o. se sídlem Beskydská 2062, Frýdek-Místek, IČ: 25354973 o připojení Základní a mateřské školy J.A.Komenského Nové Strašecí k síti internet, neboť tato služba je zajišťována jinak

 

II.  u k l á d á

 

starostovi města podepsat písemné oznámení o ukončení smlouvy v souladu s čl. 6.3. předmětné smlouvy

 

c) Přidělení uvolněného bytu v DPS

 

U s n e s e n í  č. 346

 

I.  p ř i d ě l u j e

 

uvolněný byt č. 3 v DPS čp. 1166 v Novém Strašecí xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2008 s tím, že v případě, že nájemkyně  bude využívat pečovatelskou službu, bude jí nájemní vztah vždy automaticky prodloužen o ½ roku.

 

II.  u k l á d á

 

a) tajemníkovi MěÚ podat žádost o udělení souhlasu  odboru sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Rakovník

b) starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu

 

d) Nájem bytu

 

U s n e s e n í  č. 347

 

I.  s c h v a l u j e

 

pronájem bytu č. 1 (2 + 1, 42,2 m2) v domě č.p. 645 v ulici Ke Stadionu v Novém Strašecí jako bytu služebního za nájemné ve výši dvojnásobku tzv. regulovaného nájemného  (usnesení rady města č. 159 ze dne 13.7.2007) zaměstnankyni města xxxxxxxxxxxbytem xxxxxxxxxxxx

 

II.  m ě n í

 

své usnesení č. 240 ze dne 8.11.2007 v bodě c) tak, že pro potřeby ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí se rezervuje byt č. 8 v domě č.p. 961 v Křivoklátské ulici

 

III.   u k l á d á

 

starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu

 

e) Soudní vymáhání pohledávek

 

U s n e s e n í  č. 348

 

s o u h l a s í

 

s podáním žaloby  o zaplacení pohledávek proti xxxxxxxx, nar. xxxxxxx, trvale evidován na adrese xxxxxxxxxxxxx.

 

 

 

 

 

 

                                                       PhDr. Miroslav Roček, v .r.                                                              

 starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsala : Eva Malá, 25. 2. 2008


18. 3. 2008 Zobrazit méně

Stránka