Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení z 34. zasedání rady města konaného dne 14. března 2008

.

 

Usnesení z 34. zasedání rady města,

konaného dne 14. března 2008

 

 

 

k bodu 3) Městské granty 2008

 

U s n e s e n í   č. 349

 

I.  s c h v a l u j e

1) GRANTY 2008  pro oblasti kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2008 

      jednotlivým občanským sdružením, humanitárním organizacím a fyzickým nebo

      právnickým osobám v celkové výši 347.500 Kč, dle předložených tabulek

      (spolky + fyzické osoby 1, 2, školy + DDM ) je součástí tohoto usnesení.

 

2) Čerpání grantového příspěvku na rok 2008 v plné výši od 1. 6. 2008. Do uvedeného 

     termínu je možné čerpat grantový příspěvek maximálně do úrovně 50%.

 

3) Změnu v „Zásadách pro poskytování grantových příspěvků města Nové Strašecí.... 

     část Závěrečná zpráva a vyúčtování, bod 1“ takto: O využití poskytnutého grantového

     příspěvku je příjemce povinen nejpozději do konce února následujícího roku předložit

     závěrečnou zprávu včetně vyúčtování.

 

II.  u k l á d á

Místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ:

1)      Předložit zastupitelstvu města ke schválení grantovou dotaci převyšující 50.000,- Kč

            jednomu žadateli - TJ Sokol Nové Strašecí (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 85,  

            odst. c) viz přiložená tabulka.

      2)   Písemně vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města.

      3)   Připravit smlouvy na čerpání dotací s příslušnými právními subjekty a ve spolupráci  

            s vedoucím finančního odboru MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků

             z GRANTU 2008 a kontrolu jejich správného čerpání.

 

k bodu 4) Pověření zástupce vrchního strážníka Městské policie

 

U s n e s e n í  č. 350

 

I.                    p o v ě ř u j e

strážníka Městské policie xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, aby v době nepřítomnosti starosty města a strážníka xxxxxxxxxx, řídil městskou polici a organizoval, rozepisoval služby strážníků, zadával jim operativní úkoly, kontroloval jejich plnění i plnění ostatních pracovních povinností

 

II.  u k l á d á

místostarostovi města podepsat a předat strážníkovi Čížkovi písemné vyhotovení tohoto pověření

 

 

 

 

k bodu 5) Výkon opatrovnictví

 

U s n e s e n í  č. 351

 

I.  p o v ě ř u j e

pracovnici sociálního odd. odboru sociálního a právního MěÚ paní xxxxxxxxx,

nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, výkonem prací spojených s činností opatrovníka jménem města  nesvéprávnému xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

II.  u k l á d á

místostarostovi města podepsat a předat příslušné pověření

 

k bodu 6) Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků

 

U s n e s e n í   č. 352

 

I.  s o u h l a s í

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Bdín o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město Nové Strašecí vykonávat místo této obce podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Text smlouvy je v příloze tohoto usnesení.

 

II.  u k l á d á

a)    místostarostovi města podepsat smlouvu

b)    tajemníkovi MěÚ po podpisu smlouvy zajistit schválení smlouvy krajským úřadem.

 

k bodu 7) Vyklizení bytu

 

U s n e s e n í  č. 353

 

I.  n e s o u h l a s í

s prodloužením nájemního vztahu uzavřeného na dobu určitou k bytu č. 1 v domě č.p. 202, ul. 28. října v Novém Strašecí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vzhledem k hrubému porušování povinností plynoucích z nájemní smlouvy

 

II.  u k l á d á

tajemníkovi MěÚ zajistit vyklizení předmětného bytu s nabídkou zajištění přístřeší dosavadním nájemcům v domě č.p. 402 

 

k bodu 8) Registr oznámení

 

U s n e s e n í  č. 354

 

I.  s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o založení a vedení registru oznámení pro účely zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů se společností Galileo Corporation s.r.o. se sídlem v Chomutově, Hornická 4387, IČ: 25448714. Text smlouvy je v příloze tohoto usnesení.

 

II.  u k l á d á

místostarostovi města podepsat příslušnou smlouvu

 

 

 

 

k bodu 9) Ukončení členství v RRA StČ

 

U s n e s e n í  č. 355

 

I.  s o u h l a s í

s ukončením členství města Nového Strašecí v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy se sídlem v Kladně, nám.Sítná 3106 k 31.12.2008

 

 

II.  u k l á d á

místostarostovi města podepsat výpověď a zajistit její doručení správnímu výboru RRA StČ

 

k bodu 10)  Nájemné v čp. 1166

 

U s n e s e n í   č. 356

 

I.  t r v á

na znění usnesení č.157 ze dne 13.7.2007

 

II.  u k l á d á

tajemníkovi  MěÚ  informovat žadatele  do 2 pracovních dnů od ověření zápisu  o stanovisku RM

 

k bodu 11)  Přidělení bytu v DPS  

 

U s n e s e n í   č. 357

 

I.  r u š í

své usnesení č.346 ze dne 22.2.2008

 

II.                 s o u h l a s í

s ukončením  nájmu  bytu č.1 na Komenského náměstí čp.191 s p. xxxxxxxxxxxxx

dnem 31.3.2008

 

III.  u k l á d á

tajemníkovi  MěÚ  informovat žadatelku  do 2 pracovních dnů od ověření zápisu 

o stanovisku RM

 

k bodu 12) Žádost  o prodloužení ubytování v ulici Tovární 402

 

U s n e s e n í   č. 358

 

I. s o u h l a s í

s prodloužením ubytování v objektu v ulici Tovární 402, jednotka č.8 do 30.9.2008 panu xxxxxxxxxx

 

II.  u k l á d á

tajemníkovi  MěÚ  informovat žadatele  do 2 pracovních dnů od ověření zápisu  o stanovisku RM

 

 

 

 

k bodu 13) Občanské záležitosti – vítání občánků

 

U s n e s e n í  č. 359

 

s o u h l a s í

s poskytnutím poukázky  v hodnotě 1.000,- Kč rodičům prvního narozeného občánka roku 2008 na nákup kojeneckého zboží .

 

k bodu 14) Pojištění majetku města

 

U s n e s e n í  č. 360

 

I.  s o u h l a s í

s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění majetku města proti živelným nebezpečím s českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956 na pojistný rok s účinností od 1.3.2008 za celkové pojistné 209.500,- Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.

 

II.  u k l á d á

místostarostovi města podepsat pojistnou smlouvu

 

k bodu 15) Různé

 

a) Přidělení uvolněného bytu v DPS

 

U s n e s e n í  č. 361

 

I.  p ř i d ě l u j e

uvolněný byt č. 3 v DPS čp. 1166 v Novém Strašecí xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2008 s tím, že v případě, že nájemkyně  bude využívat pečovatelskou službu, bude jí nájemní vztah vždy automaticky prodloužen o ½ roku.

 

II.  u k l á d á

a) tajemníkovi MěÚ podat žádost o udělení souhlasu  odboru sociálních věci a zdravotnictví  

     MěÚ Rakovník

b) místostarostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu

 

b) Finanční příspěvek

 

U s n e s e n í  č. 362

 

I.  s o u h l a s í

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na zakoupení věcných cen pro děti

na soutěž „O nekrásnější novostrašeckou kraslici“  Muzeu T.G.M. Rakovník.

 

II.  u k l á d á

tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s finančním odborem MěÚ zajistit poskytnutí příspěvku

 

 

 

 

 

c) Sleva z nájemného

 

U s n e s e n í  č. 363

 

I.  s o u h l a s í

se slevou nájemného z 10.000,- na 1.000,- Kč Českému svazu žen Nové Strašecí za pronájem prostor v NKC pro jarní bazar pořádaný ve dnech 14. až 18. dubna 2008

 

II.  u k l á d á

tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu

 

d) Kontrolní výbor ZM

 

U s n e s e n í  č. 364

 

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci xxxxxxxxxxxxna členství v kontrolním výboru zastupitelstva města.

 

e) Prodloužení nájemní smlouvy

 

U s n e s e n í  č. 365

 

I.  v y h o v u j e

žádosti Mileny Vaňkové o prominutí nesprávného způsobu úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v 2. pololetí roku 2007 a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě č.p. 974 Žižkovo nám., Nové Strašecí o 6 měsíců v souladu s 

čl. IV. odst. 8 nájemní smlouvy ze dne 2.5.2007 manželům xxxxxxxxxxx 

II.  u k l á d á

místostarostovi města podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., v. r.                                                                

 místostarosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala : Eva  Malá, dne 17. 3. 2008


18. 3. 2008 Zobrazit méně

Stránka