Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení z 35. zasedání rady města konaného dne 21. března 2008

.
Usnesení z 35. zasedání rady města,
konaného dne 21. března 2008
 v Novostrašeckém kulturním centru
 
 
k bodu 2) Pronájem garáže v čp. 414 Okresní pečovatelské službě Nové Strašecí, o.p.s.
 
U s n e s e n í   č. 366
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru v suterénu čp. 414 - 3 garážová stání Okresní pečovatelské službě Nové Strašecí, o.p.s. za podmínek :
- cena celkem 3.500,- Kč / měsíc (včetně služeb spojených s užíváním)
- možnost navýšení v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce  
   (inflace), 
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- s možností postupného předávání jednotlivých stání po jejich uvolnění
 
II. u k l á d á
 
a) místostarostovi města příslušnou smlouvu podepsat
b) tajemníkovi informovat žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
k bodu 3) Pronájem nebytového prostoru v čp. 550
 
U s n e s e n í   č. 367
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru – místnosti č. 25 o výměře 18 m2 v 2. nadzemním podlaží budovy   čp. 550 v Novém Strašecí   firmě ŠNOPA, s.r.o. , Nové Strašecí za cenu a podmínek shodných s pronájmem sousedních prostor užívaných fi. ŠNOPA dle NS            č. 322/2007/OI na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 
II. u k l á d á
 
a) místostarostovi města příslušnou smlouvu podepsat
b) tajemníkovi informovat žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
k bodu 4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 
 
U s n e s e n í   č. 368
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k ošetření uložení veřejné komunikační sítě v části chodníku parc.č. 2095/2 mezi čp. 263 a 264 s budoucím oprávněným – Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a následně s uzavřeném smlouvy o zřízení věcného břemene ve smyslu shora uvedené smlouvy.  
 
 
 
II. u k l á d á
 
místostarostovi města smlouvu podepsat
 
k bodu 5) Žádost
 
U s n e s e n í   č. 369
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
žádost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxna vydání pozemku parc.č.1327/6 z důvodu vydržení pozemku
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města nesouhlasit s uznáním práva vydržení pozemku parc.č.1327/6
 
III. k o n s t a t u j e
 
s politováním, že projednávání opakované žádosti manželů xxxxxxxxxxxx neumožňuje řádně zahájit a dokončit stavbu dětského hřiště v tomto sportovním areálu u haly BIOS
 
k bodu 6) Záměr pronájmu majetku města   - sportoviště
 
 
U s n e s e n í   č. 370
 
I. s o u h l a s í
 
se zveřejněním záměru pronájmu nemovitého majetku města (dle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení ) TJ Sokol Nové Strašecí ke sportovní činnosti jednotlivých oddílů TJ
 
II.                u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ realizovat zveřejnění záměru ve smyslu § 39 zák.č. 128/2000 Sb.
 
k bodu 7) Novostrašecké kulturní centrum
 
U s n e s e n í č. 371
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ připravit v rámci koncepce využití NKC návrh na využití „restaurace“ jako multifunkčního menšího sálu včetně využití části přilehlých prostor pro přípravnu jídel, prostory bývalé kuchyně na využití jako multifunkční prostory pro školní družinu a klubovou činnost s možností napojení na hlavní sál. O přípravě návrhu pravidelně informovat na jednáních rady města.
 
k bodu 8) Různé
 
a)     Smlouva o spolupráci – edice Preinheltrovy kroniky
 
U s n e s e n í č. 372
 
I.       s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem a ČR – Státním archivem v Praze a v Rakovníku na společném vydání Preinheltrovy kroniky pod názvem „Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801 – 1834“, text smlouvy je v příloze tohoto usnesení
 
II.    u k l á d á
 
místostarostovi města smlouvu podepsat
 
b)     Zastupování města
 
U s n e s e n í č. 373
 
I.        p o v ě ř u j e
 
vedoucího OI MěÚ, xxxxxxxxxxxx, aby město zastupoval a jednal jeho jménem ve správním řízením vedeném u MěÚ Rakovník pod. č.j.: OD/2657/2007 ve věci neoprávněného pozměnění vodorovné dopravní značky – přechod pro chodce v bílo červené barvě v rozporu se stanovením vydaným MěÚ Rakovník, odbor dopravy.
 
II.     u k l á d á
 
místostarostovi města pověření podepsat
 
c)      Návrh zastupitele xxxxxxxxxx
 
U s n e s e n í č. 374
 
k o n s t a t u j e
 
že s přehledem finančního plnění společnosti KL-servis s.r.o. s městem a organizacemi města v roce 2007 byl seznámen Finanční výbor zastupitelstva města na svém jednání dne 19.3.2007 též za účasti člena výboru a zastupitele Jana Bureše. Rada města byla seznámena s výsledky jednání Finančního výboru.
 
d)     Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na kytaru
 
 
U s n e s e n í č. 375
 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í
 
oznámení o pořádání Národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru, která se koná v Novém Strašecí ve dne 30. 5. – 1. 6. 2008
 
 
 
II. s o u h l a s í
 
s účastí oficiálních zástupců města na zahájení a ukončení soutěže, s udělením zvláštní ceny města „Keltská hlava“ , s poskytnutím propagačním materiálů města účastníkům soutěže a se stravováním účastníků soutěže ve školní jídelně.
 
III.u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ organizačně zajistit udělení zvláštní ceny města, propagační materiály a informovat v tomto směru ředitelku ZUŠ
 
e)      Žádost ředitele ZŠ a MŠ J.A. Komenského v Novém Strašecí
 
U s n e s e n í č. 376
 
d o p o r u č u j e
 
Fondu životního prostředí Středočeského kraje poskytnout dotaci ZŠ a MŠ
J. A. Komenského v Novém Strašecí ve výši 50.000,- Kč na materiální zajištění třídění odpadu ve škole v rámci enviromentální výchovy.
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., v. r.
 místostarosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, dne 26. 3. 2008

27. 3. 2008 Zobrazit méně

Stránka