Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Usnesení z 36. zasedání rady města konaného dne 4. dubna 2008

.
Usnesení z 36. zasedání rady města,
 konaného dne 4. dubna 2008
 
 
k bodu 3) Výroční zprávy organizačních složek města
 
U s n e s e n í č. 377
 
I.                   s c h v a l u j e
 
osnovu výroční zprávy organizačních složek města Nové Strašecí
 
1)      Struktura organizační složky:
-          název organizační složky
-          adresa
-          kontakty (telefon, e-mailová adresa, www.stránky)
-          seznam pracovníků
2)      Charakteristika organizační složky
-          hlavní a doplňková činnost včetně přehledu akcí
-          materiálně technické podmínky
-          provoz organizační složky
3)      Údaje o hospodaření
4)      Údaje o stavební údržbě a investicích
5)      Návrh na opatření
 
II.                u k l á d á
 
a)      vedoucím organizačních složek města (MKZ, MSZ, MP) předložit radě města výroční zprávy za rok 2007 nejpozději do 30. 6. 2008.
b)      vedoucím organizačních složek města předkládat v následujících letech výroční zprávy
      za příslušný rok do konce března následujícího roku.
 
k bodu 4) Veřejnoprávní smlouva s obcí Rynholec o působnosti Městské policie Nové Strašecí- pokračování
 
U s n e s e n í č. 378
 
I.                   s c h v a l u j e
 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Rynholec, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývajícím ze zákona o obecní policii i na území obce Rynholec a že bude zabezpečovat v územním obvodu obce Rynholec místní záležitosti veřejného pořádku, za což obec Rynholec poskytne městu Nové Strašecí roční příspěvek ve výši 300.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II.                u k l á d á
 
místostarostovi města podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu a zajistit její schválení Krajským úřadem Středočeského kraje
 
k bodu 5) Úhrada dlužné částky – splátkový kalendář
 
U s n e s e n í   č. 379
 
I. s o u h l a s í
 
se stanovením splátkového kalendáře pro p.xxxxxxxxxxxza účelem úhrady dluhu na nájemném za nebytové prostory v č.p.414 v ulici Čsl.armády, s tím, že počínaje měsícem dubnem 2008 uhradí každý měsíc do 20. dne každého měsíce p.Josef Suška částku 2.000,-Kč až do doby splacení dlužné částky, která k 31.3.2008 činní 12.529,-Kč
 
 
II. u k l á d á
 
místostarostovi města podepsat příslušný dodatek nájemní smlouvy
 
k bodu 6) Žádost o odprodej pozemku parc.č. 29/1 Nové Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 380
 
I.                     s o u h l a s í
 
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 29/1 o výměře cca 10 m2 paní xxxxxxxxxx, majitelce čp. 370 v Novém Strašecí, k vypořádání vlastnických vztahů k pozemku zastavěného stavbou ohradní zdi.
 
II.                u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ
-          informovat žadatelku o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
-          zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 29/1 podle § 39 zák.č. 128/2000 Sb.
 
k bodu 7) Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1091/12 Nové Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 381
 
I.                   d o p o r u č u j e
 
z důvodu možnosti řešit umístění zařízení na vlastním pozemku žadatelů, aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
u s n e s e n í    č. …
zastupitelstvo města
I . nesouhlasí
 
s prodejem části pozemku parc.č. 1091/12 o výměře cca 2 m2 manželům xxxxxxxxxxx k umístění vodící kolejnice vjezdové brány.
 
 
II.                u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
k bodu 8) Nájem bytu
 
U s n e s e n í   č. 382
 
I. s c h v a l u j e
 
pronájem bytu č.4 (2+1, 60,6m/2) v domě č.p.885 v ulici Křivoklátská v Novém Strašecí za nájemné ve výši dvojnásobku tzv. regulovaného nájemného paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 31.12.2009           
 
II. u k l á d á
 
místostarostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
k bodu 9) Výše náhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích města
 
U s n e s e n í   č. 383
 
 s t a n o v u j e
 
ke sjednocení  ošetření uložení veřejných sítí, t.j. 
      -    pro liniové stavby podzemního telekomunikačního vedení ( ochranné pásmo 1,5 m  
           po stranách krajního vedení)
-          pro veřejná energetická zařízení ( přenosové a distribuční el. soustavy, přepravní a 
            distribuční plynárenské soustavy )
-          pro vodovodní a kanalizační vedení
 do pozemků ve vlastnictví města Nové Strašecí tyto náhrady za zřízení věcných břemen
 
1. v silnicích, komunikacích, chodnících, veřejných prostranstvích, veřejné zeleni
      v zastavěné a zastavitelné části města :
100,- Kč /bm  vedení
 
2. v jiném druhu pozemku ( orná,zahrada, trvalý travní porost ) – mimo zastavěnou a 
    zastavitelnou část :
             50,- Kč/bm vedení
 
3. minimální výše náhrady za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč za jednotlivý
      případ, na který se uzavírá smluvní vztah
 
k bodu 10) Zřízení věcného břemene – kanalizace Mšecké Žehrovice
 
U s n e s e n í   č. 384
 
I. s o u h l a s í
 
se zřízením věcného břemene uložení kanalizačního potrubí a jejich následné správy na pozemcích KN 1304/17, KN 1304/18, KN 1304/20, KN 1313, KN 1440/105, KN 2159/4, PK 2157/2, PK 2161, PK 2159/2, PK 2159/3, PK 1365/4 ve prospěch obce Mšecké Žehrovice se sídlem Mšecké Žehrovice 77, 270 64 Mšec za cenu 50,-Kč/bm uloženého potrubí
II. u k l á d á
místostarostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného břemene
k bodu 11) Zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s.
 
U s n e s e n í   č. 385
 
I.                   s o u h l a s í
 
se zřízením věcného břemene uložení silových kabelů kNN a NN a jejich následné správy na pozemcích KN 467/2, KN 2133/1, KN 406/9, KN 416/2 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8 Děčín za cenu 100,-Kč/bm uloženého kabelu
 
II. u k l á d á
 
místostarostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení věcného břemene
 
k bodu 12) Různé
 
a)      Výstavba marketu LIDL
 
U s n e s e n í   č. 386
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odbory investic a výstavby MěÚ zajistit pravidelný dozor s případnými okamžitými opatřeními na dodržování čistoty ve města a na komunikacích, na dodržování pravidel záborů veřejného prostranství a dodržování podmínek stavebního povolení v souvislosti se stavbou marketu LIDL
 
b)     Příspěvek na dopravu na utkání play off pro oddíl hokejbalu
 
U s n e s e n í č. 387
 
s o u h l a s í
 
s poskytnutím účelové dotace ve výši 10.000,- Kč jako příspěvku na dopravu na utkání play off – 1. ČNHL  pro oddíl hokejbalu TJ Sokol Nové Strašecí, který reprezentuje město nejen svými sportovními výkony, ale též městským znakem na svých dresech.
 
 
 
 
                                                  PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., v. r.                                                           
 místostarosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Malá, dne 8. 4. 2008

9. 4. 2008 Zobrazit méně

Stránka