Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 3. rady města ze dne 8. 12. 2006

Typ: ostatní
.
Usnesení z 3. zasedání rady města, konaného dne 8.12. 2006
 
 
 
K bodu 2. Návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtový výhled do roku 2010
 
U s n e s e n í   č. 17
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
a) zprávu komise pro přípravu rozpočtu na rok 2007
b) návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtový výhled do roku 2010
 
II. d o p o r u č u j e
 
z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtový výhled do roku 2010 schválit.
 
K bodu 3. Pronájem nebytového prostoru
 
U s n e s e n í   č. 18
 
I. s o u h l a s í
 
a) s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. 294/2006/Bal dohodou k 31. 12. 2006 (nájemce
    xxxxxxxxxxxx, Nové Strašecí)
b) s pronájmem nebytového prostoru – kanceláře č. 207 o výměře 29 m2 ve 3. NP čp. 1155 
    v Havlíčkově ulici, od 1. 1. 2007 nájemci xxxxxxxxxxxx, IČ: 62443861, místo podnikání 
    Lány, Lesní 44, jako kancelář pro účely podnikání za cenu 800,- Kč/m2/rok + úhradu 
    nákladů za služby spojené s užíváním za podmínek běžných při pronájmu nebytových 
    prostor v čp. 1155 
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů 
       od ověření zápisu
    b) ve spolupráci s odborem investic zajistit vyhotovení nájemní smlouvy fi BALDEX 
        podle mandátní smlouvy a dohodu o ukončení nájmu
2) starostovi města tyto smlouvy podepsat
 
K bodu 4. Koupě pozemku do vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 19
 
I. d o p o r u č u j e
 
přeložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
 
 
 
 
 
U s n e s e n í č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
s koupí části pozemku parc.č. 61/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nové Strašecí (výměra a označení pozemku bude upřesněno geometrickým plánem) do vlastnictví města od manželů Krobových, bytem Nové Strašecí, za cenu 150,- Kč/m2
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví a zajistí na své náklady oplocení odkoupeného pozemku a uzavření přístupové cesty do doby využití pozemků v lokalitě v souladu s územním plánem města pro bytovou výstavbu.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu.
 
Rada města dále
II. d o p o r u č u j e
 
jednat s vlastníky o možnosti případného budoucího prodeje celého pozemku městu a jeho podmínek.
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět manž. xxxxxxxxxxxxx stanovisku rady města do
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 5. 1. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 20
 
s c h v a l u j e
 
program 1. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne
21. 12. 2006 ve Slavnostním sále MěÚ od 18.00 hod.
Program:
1)      Zahájení
2)      Výbory zastupitelstva města
3)      Rozpočtová opatření za období X.–XI. 2006
4)      Prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy s obcí Lány
5)      Návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtový výhled do roku 2010
6)      Schválení zadání změny III ÚP SÚ Nové Strašecí
7)      Koupě pozemku (část parc.č. 61/2 k.ú. Nové Strašecí)
8)      Koupě pozemku parc.č. 1279 k.ú. Nové Strašecí
9)      Prodej pozemku parc.č. 1327/6 k.ú. Nové Strašecí
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
 
 
K bodu 6. Informace k činnosti finančního výboru ZM
 
U s n e s e n í   č. 21
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
informaci tajemníka MěÚ o činnosti finančního výboru zastupitelstva města.
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města předložit informaci na zasedání zastupitelstva města.
 
K bodu 7. Změna nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 22
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou nájemného za pronájem domu čp. 414 na st.parc.č. 1170 v Novém Strašecí Technickým službám města Nové Strašecí ve výši 1.000,- Kč měsíčně počínaje 1. 1. 2007.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.
 
K bodu 9. Různé
 
a) Žádost o bezplatný pronájem golfového hřiště
 
U s n e s e n í   č. 23
 
I. s o u h l a s í
 
s bezplatným pronájmem minigolfového hřiště Na Kocourku Dětskému Domovu a Školní jídelně Nové Strašecí za účelem konání minigolfového turnaje pro děti z dětských domovů v regionu dne 19. 5. 2007 od 13.00 hod.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
b) Výbory a komise zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 24
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u města návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. v o l í
 
tyto členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města:
Finanční výbor
Předseda: ing. Miroslav Špička
Členové: ing. Jan Bureš
                ing. Jan Bechyně
                Josef Kocman
                ing.Vladimír Hubáček st.
                Jitka Možkovská
Kontrolní výbor
Předseda: Miloslav Kinkal
Členové: Zdeněk Faltýn
                Martin Hrbek
                Vladimír Hubáček ml.
                Vladimír Kozel
II. o d v o l á v á
 
a) ing. Miloslava Bradnu z kontrolního výboru zastupitelstva města
b) ing. Jana Bechyně z funkce předsedy finančního výboru zastupitelstva města
c) Ctirada Sáčka, ing. Vladimíra Sochora a ing. Václava Müllera z finančního výboru 
    zastupitelstva města.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.   
          místostarosta města                            starosta města

Vytvořeno: 15. 12. 2006
Poslední aktualizace: 15. 12. 2006 0:00
Autor: