Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Unikátní 360° VR video města Nové Strašecí

video města Nové Strašecí

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360°. Majitelé mobilních telefonů s gyroskopem, mohou využívat efektu otáčení videa dle náklonu svého telefonu, popř. jej mohou vložit do VR brýlí a vychutnat dokonalý zážitek z prohlídky prostřednictvím virtuální reality. Pro mobilní telefony a tablety doporučujeme k prohlížení použít aplikaci YOUTUBE.

K prohlížení na PC, MAC doporučujeme prohlížeč Google Chrome, popř. nejnovější verze webových prohlížečů (Opera, Firefox, IE)

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení z 8. rady města ze dne 2. 3. 2007

Typ: ostatní
.
Usnesení z 8. zasedání rady města, konaného dne 2.3.2007
 
 
 
K bodu 3. Ukončení nájmu pozemku
U s n e s en í   č. 62
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončením nájemního vztahu dle nájemní smlouvy č. 780/2000-201 ze dne 2. 5. 2000 dohodou k 1. 1. 2007 z důvodu nepřístupnosti pozemku.   
 
II. u k l á d á
1)      tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních  
    dnů od ověření zápisu
b) ve spolupráci s odborem investic předložit radě města návrh dalšího využití pozemku    
         po jeho zpřístupnění
2)      starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájmu
 
 
K bodu 4. Změna nájemní smlouvy
U s n e s e n í   č. 63
 
I. s o u h l a s í
 
se změnou spoluuživatele pozemků st.p. 1119 a části parc.č. 1306/11 dle nájemní smlouvy
č. 953/2000-201 ze dne 18. 8. 2000 na manželexxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxII. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ
    a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů 
        od ověření zápisu
    b) ve spolupráci s odborem investic připravit příslušný dodatek k nájemní smlouvě
2) starostovi města podepsat dodatek nájemní smlouvy
 
 
 
 
K bodu 5. Rozpočtová opatření za období XII/2006
 
U s n e s e n í   č. 64
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předložená rozpočtová opatření za období XII/2006.
 
II. d o p o r u č u j e
 
z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   schválit předložená rozpočtová opatření vyplývající
z hospodaření města v závěru roku 2006 a z přijatých dotací v tomto období.
 
 
K bodu 6. Prodej garáže pro osobní automobil včetně pozemku st.p. 2474 z vlastnictví města 
 
U s n e s e n í   č. 65
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke   s c h v á l e n í   z a s t u p i t e l s t v u   města návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í č. 
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej garáže pro osobní automobil na pozemku st.p. 2474 včetně pozemku st.p. 2474 
o výměře 29 m2 v k.ú. Nové Strašecí z majetku města do vlastnictví (SJM) manželů xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, za cenu celkem 85.000,- Kč. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu.
 
 
K bodu 7. Zastupování města před soudem
 
U s n e s e n í   č. 66
 
I. p o v ě ř u j e
 
tajemníka MěÚ xxxxxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxxx, aby město Nové Strašecí zastupoval a jednal jeho jménem před všemi soudy ve věci soudního sporu s ing. Marií Šímovou o určení neplatnosti kupní smlouvy.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat písemné vyhotovení pověření.
 
 
K bodu 8. Pronájem nebytového prostoru
 
U s n e s e n í   č. 67
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru v suterénu čp. 1146 (hala BIOS) o výměře 29 m2
a společné šatny s WC a sprchou (24 m2) xxxxxxxxxxxx, bytem Nové Strašecí, k provozování spinningu za cenu 200,- Kč/m2/rok + paušální úhradu nákladů za spotřebované energie ve výši 600,- Kč/měsíc na dobu neurčitou za podmínek běžných při pronájmu nebytových prostor v čp. 1146. 
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů 
        od ověření zápisu
    b) zajistit vyhotovení nájemní smlouvy
2) starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
K bodu 9. Cena za tabulku s čp. a č. e.
U s n e s e n í   č. 68
 
s t a n o v í
 
cenu za jeden kus smaltované tabulky s číslem popisným a evidenčním ve výši 250,- Kč.
 
 
K bodu 10. Různé
 
a) Žádost o slevu nájemného – Český svaz žen
 
U s n e s e n í   č. 69
 
I. s o u h l a s í
 
se slevou nájemného za pronájem bývalé restaurace v Novostrašeckém kulturním centru ve dnech 23. 4.–28. 4. 2007 Českému svazu žen za účelem pořádání bazaru za cenu 1.000,- Kč.?
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
b) Dopravní situace ve městě
U s n e s e n í   č. 70
 
u k l á d á
 
starostovi města jako předsedovi komise pro rozvoj města zahrnout do plánu práce komise problematiku komplexního řešení dopravní situace ve městě (parkování, přechody pro
chodce, atd.). Výsledky řešení přednést následně na některém jednání rady města.
 
 
c) Pronájem nebytových prostor v čp. 414
 
U s n e s e n í   č. 71
 
I. s o u h l a s í
 
a) se změnou nájemní smlouvy s Oblastní nemocnicí Příbram, a.s. – NsP Rakovník dodatkem
    o vyjmutí části pronajatých prostor – místností č. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 
    239 a 225 v 2. NP budovy polikliniky čp. 414 v Novém Strašecí z nájemní smlouvy
b) s pronájmem nebytových prostor – místností č. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 
239 a 225 v 2. NP budovy polikliniky čp. 414 v Novém Strašecí za účelem provozování kardiologické ambulance společnosti CARDIOMED, s.r.o.Kladno (MUDr. Petr Povolný) za podmínek běžných při pronájmu nebytových prostor v čp. 414, tj.: 
- nájemné 750,- Kč/m2/rok
- úhradu spotřebovaných energií
-         na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Text nájemní smlouvy je přílohou usnesení.
 
II. r u š í
 
usnesení rady města č. 971 ze dne 19. 10. 2006, kterým rada města souhlasila s pronájmem nebytových prostor č. 006, 007, 008 a 009 v suterénu čp. 414 MUDr. Petru Povolnému, spol. CARDIOMED, s.r.o.
III. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do
    2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat příslušné smluvní dokumenty
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města                             starosta města
 
 

Vytvořeno: 9. 3. 2007
Poslední aktualizace: 9. 3. 2007 0:00
Autor: