Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Komise pro životní prostředí v roce 2012

Komise pro životní prostředí v roce 2012Komise pro ŽP se v roce 2012 sešla celkem na šesti jednáních. Členové komise jsou kromě pravidelných schůzek také v kontaktu přes diskuzní prostor na www.sousede.cz, kde se mohou ihned vyjádřit k aktuálnímu problému.

3. 6. 2013 Zobrazit více

Zpráva komise dopravní bezpečnosti

Zpráva komise dopravní bezpečnostiKomise dopravní bezpečnosti vznikla 21. 1. 2011 na společné ustavující schůzi s Komisí veřejného pořádku. A již na svém prvním zasedání vytýčila priority, kterými se chtěla dále zabývat.

27. 2. 2012 Zobrazit více

Komise pro životní prostředí v roce 2011

Komise pro životní prostředí v roce 2011Komise pro životní prostředí zahájila svoji činnost v lednu 2011 a v současné době má 12 členů. V roce 2011 se na svých deseti jednáních zaobírala městskou zelení a odpadovým hospodářstvím města.

SAFE TREES
Největším tématem pro komisi byl projekt „Regenerace zeleně“ zpracovaný firmou Safe Trees, kterým se komise zabývala půl roku. Již na své druhé schůzce komise uvedla výhrady k projektu. Hlavními nedostatky bylo rozsáhlé kácení stromů ve městě a následně předimenzované výsadby, dále nutnost dalších nákladů na pravidelnou údržbu mladých výsadeb a také četné nedostatky v hodnocení jednotlivých stromů. Po dlouhých diskusích a hledání možných variant řešení přepracování projektu komise koncem května doporučila radě města projekt regenerace celý zamítnout a od firmy Safe Trees aktivně používat pouze digitální pasport zeleně.

MĚSTSKÝ ZAHRADNÍK
Jako možné řešení v dlouhodobé péči o městskou zeleň komise opakované doporučila radě města zřízení pozice městského zahradníka. Členka komise A. Burešová připravila koncept činnosti městského zahradníka a kritéria jeho výběru. Vzhledem k tomu, že všechny práce ve veřejné zeleni jsou v současné době zajišťovány Technickými službami (ve 100% vlastnictví města), rada se k tomuto tématu zatím nevyjádřila a téma tedy zůstává nadále otevřené.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Člen komise J. Bureš po celý rok intenzivně pracoval na novém systému nakládání s odpady a připravil pro radu spoustu podkladů. Princip spočívá zejména v třídění odpadu a pokus o neustálé zmenšování objemu směsného odpadu, to vše za předpokladu provozu funkčního sběrného dvora. Během roku se navýšila frekvence svozu tříděného odpadu, ve městě se navýšila kapacita pro plasty a papír a na zkoušku se začal svážet bioodpad, což se setkalo s úspěchem. V rámci komise byl realizován projekt „Třiďme s dětmi“ v mateřských školách a na dalších vybraných místech byl nastartován projekt „Každá PETka pomáhá“. Komise má i nadále cíl informovat občany o problematice potřeby třídit odpad, a to prostřednictvím článků v měsíčku.

VÝSADBA LIP NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
Komise navrhla začít s péčí o zanedbané dřeviny ve městě právě na Komenského náměstí, vzhledem k jeho poloze a naléhavosti zachování původních starých lip. Členové informovali veřejnost o všech chystaných krocích prostřednictvím článků a plakátů a dva z jejich členů se nabídli pokácet vybrané stromy zdarma. Nakonec na náměstí bylo pokáceno celkem pět lip a sedm nových vysazeno.
 

REGENERACE PARKU SV. ISIDORA
Vzhledem k probíhající rekonstrukci kaple sv. Isidora komise na svých jednáních hledala možné řešení úprav okolí kaple a přilehlého parku. Členka komise A. Burešová vypracovala studii regenerace parku u kaple sv. Isidora a komise doporučila radě města zařadit projekt do grantové výzvy Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství. Vzhledem k tomu, že z fondu lze žádat dotaci pouze na jednu akci, byl radou města upřednostněn projekt „Dostavba vodovodu“.


DALŠÍ TÉMATA
Během roku komise vydala několik vyjádření ke kácení stromů v majetku města. Dále upozornila na nepovolené výkopové práce v areálu Domova seniorů, které přímo ohrozily životnost památné lípy. Teprve na podnět komise byla zřízena alespoň částečná náprava. Komise reagovala na návrh nového parkoviště v zeleni areálu polikliniky a doporučila radě podat trestní oznámení na neznámého pachatele, který poškodil modříny v Husově ulici u Biosky.

za komisi pro ŽP
Alena Burešová

 


24. 2. 2012 Zobrazit méně

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011Ustavující schůze Komise pro turistiku a zahraniční styky se konala 22. února 2011. Za předsedu byl zvolen Jakub Žák, místopředsedkyní se stala Věra Matějovičová. Komise pro turistiku a zahraniční styky se sešla v roce 2011 celkem šest

16. 1. 2012 Zobrazit více

Komise pro školství – ohlédnutí

Komise pro školství – ohlédnutíKomise pro školství je stejně jako další komise orgán jmenovaný Radou města, který jednak plní jí zadané úkoly, ale věnuje se i oblastem, které její členové považují za důležité.

7. 11. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1