Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Komise pro životní prostředí v roce 2012

Komise pro životní prostředí v roce 2012Komise pro ŽP se v roce 2012 sešla celkem na šesti jednáních. Členové komise jsou kromě pravidelných schůzek také v kontaktu přes diskuzní prostor na www.sousede.cz, kde se mohou ihned vyjádřit k aktuálnímu problému.

3. 6. 2013 Zobrazit více

Zpráva komise dopravní bezpečnosti

Zpráva komise dopravní bezpečnostiKomise dopravní bezpečnosti vznikla 21. 1. 2011 na společné ustavující schůzi s Komisí veřejného pořádku. A již na svém prvním zasedání vytýčila priority, kterými se chtěla dále zabývat.

Jsou to:

1. Přechody pro chodce na nejfrekventovanějších trasách občanů se zvláštním důrazem na cesty dětí z a do školy.

2. Zjednodušení dopravní situace před školou, snížení rizik dopravní nehody s chodci, snížení maximální povolené rychlosti v této citlivé oblasti.

3.Využití jednosměrného pohybu vozidel v některých dopravně a bezpečnostně problematických lokalitách města.

4. Systémová participace městské policie na pravidelném zajišťování bezpečnosti chodců s přihlédnutím na citlivé časy 7.30 až 8.00 hod na přechodech státní silnice neřízené semafory.

5. Návrh řešení problematiky parkujících automobilů cizích občanů dojíždějících
na dopravní spojení a to zřízením záchytných parkovišť.

6. Přezkoumání možnosti využívání mýtného systému při vjezdu na náměstí.

 

Komisi se podařilo poměrně záhy finalizovat své úsilí v prvním tématu, kdy zpracovala dvě zprávy o stavu novostrašeckých přechodů a o chybějících přechodech na frekventovaných lokalitách. Obě zprávy, které obsahovaly fotodokumentaci a popis současného stavu i navrhovaných opatřeních, předala kontaktní osoba komise členům rady. Na základě těchto materiálů přijala rada města usnesení č.148 (4.4.2011), ve kterém uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI zajistit opravu přechodů (rekonstrukce vodorovného značení, protiskluzová úprava červených pásů, oprava retardérů) do stavu vyhovujícímu bezpečnostním kritériím. Realizace byla dojednána s T.S.N.S. (splněno) a se SÚS realizace ADSUM (nesplněno). Protiskluzová úprava červených pásů není provedena, protože se nenachází na městských komunikacích - město zatím bezvýsledně urguje.

Také další téma – zjednodušení situace před školou – se podařilo komisi zdárně akcelerovat. V první fázi byly pořízeny video dokumenty, které rozporovaly do té doby obecně přijímané tvrzení, že dopravní situace je zde vyhovující a nepotřebuje akutně řešení. Na základě těchto dokumentů rada města přijala usnesení č.126 (21.3.2011), kde souhlasila s vypracováním studie dopravních opatření v rozsahu: dopravní řešení a bezpečnost chodců před základní školou, rekonstrukce bývalých přechodů pro chodce podél ul. Čsl. Armády. Toto řešení dodala K-projekt Rakovník, která se toto činností běžně zabývá. Studie se mj. ztotožnila se zřízením tří ze čtyř komisí navrhovaných přechodů.

Výše zmíněná odborná studie se stala východiskem pro řešení problémů, kdy přesunem šaten nejnižších ročníků základní školy a družiny do uvolněných prostor po zvláštní škole, nastala na rohu Smetanova náměstí zcela nová dopravní situace. Po společném jednání se školskou komisí na půdě školy bylo rozhodnuto uvést studii do života. Na základě zápisu z jednání rada města přijala další usnesení č. 312 (19.9.2011), kde souhlasila s nutností vybudování přechodu u nového vstupu do základní školy a komplexním řešením podle výše uvedené studie. Studie je již hotová a vše se bude realizovat na jaře tohoto roku.

Třetí téma – jednosměrný pohyb vozidel jako řešení dopravně problematických lokalit - bylo obsaženo ve dvou již zmiňovaných usneseních. Usnesení č.126 (21.3.2011) totiž řešilo nejen dopravní situaci před školou, ale i neméně problematickou situaci v Křivoklátském sídlišti. Tato studie byla poskytnuta Komisi pro sídliště (KpPS), která se jí dále zabývala a navrhla některé dílčí změny. Realizace je prozatím odsunuta do doby, než bude vyřešen způsob parkování v sídlišti. V současné době totiž probíhají práce na rozšíření parkoviště na východě sídliště a KpPS dala také podnět pro lepší využití centrálního parkoviště. Také výkopové práce, nešetrně vedené napříč celým sídlištěm, oddálily realizaci studie minimálně o rok. Nicméně právě v kontextu s těmito pracemi se ukázalo jako vhodné zbudovat přechod ke hřbitovu na zvýšeném pásu (retardér) u vjezdu do sídliště. Studie společnosti K-projekt ještě podpořila zbudování posledního ze čtyřech přechodů, které doporučila komise, a to při vjezdu do města od východu. Konečně k usnesení č. 312 (19.9.2011) zde nutno podotknout, že situace před školou je řešena právě jednosměrným pohybem vozidel.

Dále nutno zdůraznit důležitý podnět na zřízení autobusové zastávky pro spoje z Prahy a Kladna u benzinové čerpací stanice - občané ze západní strany města proto musí podnikat denně poměrně dlouhou cestu od zastávky v centru města až do svého bydliště a to při návratu ze zaměstnání pozdě večer. Což je rizikové. Proto rada města přijala usnesení č. 125 (21.3.2011), kde souhlasí s vypracováním dopravní studie pro možné zřízení autobusové zastávky v Karlovarské ulici v blízkosti benzínové stanice ve směru výjezdu z města. Na realizaci úkolu město pracuje.

Pro splnění úkolů, plynoucích mj. z podnětů práce komise, se pokusil radní K.Kestner zajistit řádně vyčleněné finance v rozpočtu na rok 2012 a to protinávrhem k původnímu návrhu, který na toto finance přímo vyčleněné neměl. Pozměňovací návrh to řešil pro akce většinou vycházející z platných usnesení města (zvláště 10.zasedání – autobusová zastávka u Lidlu, řešení dopravní situace okolo školního komplexu), nebo z podnětů komisí rady města (záchytné parkoviště „východ“ v Křivoklátském sídlišti, zřizování společných „hnízd“ kontejnerových stání pro tříděný a netříděný odpad). Některé náměty reagovaly na zatím neustanovená opatření, která se však dají k vývinu událostí očekávat (revitalizace parku u kaple sv.Isidora, sdružení finančních prostředků pro úpravy komunikace po položení vodovodního přivaděče). Další náměty vycházeli z principu pokračování nastavených změn z minulého roku (dokončení zámkové dlažby na náměstí a nezbytné sanační práce lipového stromořadí tamtéž). Pozměňovací návrh neprošel, byl přehlasován.

Participace MěP je zatím řešena na Komisi pro veřejný pořádek. Problematika aut cizích občanů odjíždějících přes den do zaměstnání mimo naše město a tak parkujících různě po městě, ani přezkoumání mýtného systému na náměstí, nebyla zatím řešena. Komise čeká na realizace jí doporučených řešení a výsledek práce Komise pro veřejný pořádek.

za komisi dopravní bezpečnosti
 Marcel Brettschneider


27. 2. 2012 Zobrazit méně

Komise pro životní prostředí v roce 2011

Komise pro životní prostředí v roce 2011Komise pro životní prostředí zahájila svoji činnost v lednu 2011 a v současné době má 12 členů. V roce 2011 se na svých deseti jednáních zaobírala městskou zelení a odpadovým hospodářstvím města.

24. 2. 2012 Zobrazit více

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011Ustavující schůze Komise pro turistiku a zahraniční styky se konala 22. února 2011. Za předsedu byl zvolen Jakub Žák, místopředsedkyní se stala Věra Matějovičová. Komise pro turistiku a zahraniční styky se sešla v roce 2011 celkem šest

16. 1. 2012 Zobrazit více

Komise pro školství – ohlédnutí

Komise pro školství – ohlédnutíKomise pro školství je stejně jako další komise orgán jmenovaný Radou města, který jednak plní jí zadané úkoly, ale věnuje se i oblastem, které její členové považují za důležité.

7. 11. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1