Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Komise pro životní prostředí v roce 2012

Komise pro životní prostředí v roce 2012Komise pro ŽP se v roce 2012 sešla celkem na šesti jednáních. Členové komise jsou kromě pravidelných schůzek také v kontaktu přes diskuzní prostor na www.sousede.cz, kde se mohou ihned vyjádřit k aktuálnímu problému.

3. 6. 2013 Zobrazit více

Zpráva komise dopravní bezpečnosti

Zpráva komise dopravní bezpečnostiKomise dopravní bezpečnosti vznikla 21. 1. 2011 na společné ustavující schůzi s Komisí veřejného pořádku. A již na svém prvním zasedání vytýčila priority, kterými se chtěla dále zabývat.

27. 2. 2012 Zobrazit více

Komise pro životní prostředí v roce 2011

Komise pro životní prostředí v roce 2011Komise pro životní prostředí zahájila svoji činnost v lednu 2011 a v současné době má 12 členů. V roce 2011 se na svých deseti jednáních zaobírala městskou zelení a odpadovým hospodářstvím města.

24. 2. 2012 Zobrazit více

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011

Zpráva o činnosti komise pro turistiku a zahraniční styky za rok 2011Ustavující schůze Komise pro turistiku a zahraniční styky se konala 22. února 2011. Za předsedu byl zvolen Jakub Žák, místopředsedkyní se stala Věra Matějovičová. Komise pro turistiku a zahraniční styky se sešla v roce 2011 celkem šest

Účel zřízení Komise pro turistiku a zahraniční styky

Komise pro turistiku a zahraniční styky byla zřízena jako poradní orgán rady města. Svojí činností má za úkol přispívat především k rozvoji turistického ruchu ve městě Nové Strašecí a celém mikroregionu Novostrašecka. Jejím dalším úkolem je navázat na činnost předchozí komise a pokračovat v rozvoji spolupráce a prohlubování vztahů se zahraničními partnerskými městy.

Přehled jednotlivých schůzí za rok 2011

Komise pro turistiku a zahraniční styky se v roce 2011 sešla celkem šest krát. Ustavující schůze proběhla 22. února 2011. Jednotliví členové komise byli seznámeni s jednacím řádem komise, následně byl na této schůzi zvolen předseda a místopředsedkyně komise. Byl stanoven plán práce komise. Dle priorit došlo k rozdělení úkolů na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.
Na základě druhé schůze konané 28. března 2011 komise navrhla starostovi města kladně odpovědět na pozvánku partnerské obce Welden. Dále navrhla redakční radě Novostrašeckého měsíčníku zařadit od příštího vydání pravidelnou rubriku s názvem “Typy na výlet“. Komise se začala zabývat přípravou informačních cedulí a propagačních materiálů o Novostrašecku.

Od schůze ze 27. dubna 2011 členové komise pravidelně přispívají do rubriky “Typy na výlet“ v Novostrašeckém měsíčníku, která začala v měsíčníku periodicky vycházet. Komise ve spolupráci s novostrašeckým informačním centrem a radou města začala připravovat žádost o dotaci na informační a propagační materiály o mikroregionu Novostrašecko ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání. Komise předložila radě města města návrh možné budoucí spolupráce s partnerskou obcí Welden.

Čtvrtá schůze proběhla 6. června. Hlavním tématem bylo plánování, výběr a podrobný popis turistických tras, významných a zajímavých turistických bodů v daném mikroregionu, které by se při schválení dotace měly objevit v informačních a propagačních materiálech o mikroregionu. Komise začala připravovat možné podoby informačních materiálů. Radě města komise doporučila nejvhodnější umístění informačních tabulí.

Komise pro turistiku a zahraniční styky se na svém zasedání 7. listopadu zabývala obsahem sekce “Turistika“ na webových stránkách města. Připravovala jejich budoucí podobu na nově vznikajících stránkách města. Ve spolupráci s informačním centrem doporučila radě města vytisknout dva typy novoročních pohlednic. Nadále se zabývala podobou a obsahem informačních a propagačních materiálů o Novostrašecku. Do přípravy těchto materiálů komise doporučuje zahrnout všech patnáct obcí mikroregionu Novostrašecko.
Komise pro turistiku a zahraniční styky se na jednání z 5. prosince nadále zabývala podobou webových stránek - sekce turistika. Navrhnula redakční radě Novostrašeckého měsíčníku zařadit do svých vydání fotografickou soutěž s tematikou vztahující se právě k mikroregionu Novostrašecka. Dále komise navrhla slogan, který by v informačních a propagačních materiálech měl spojovat všech patnáct obcí mikroregionu a odkazovat na jejich společnou historii.


Vyhodnocení činnosti komise za rok 2011

Komise pro turistiku a zahraniční styky v roce 2011 předložila radě města několik doporučení a návrhů, které byly následně realizovány. Z iniciativy komise vznikla řada projektů, které jsou ku prospěchu všech občanů města. Komise pro turistiku a zahraniční styky za své největší úspěchy považuje především prohloubení a navázání užší spolupráce s německou obcí Welden. Zástupci Nového Strašecí tuto obec navštívili, během kulturní akce “Strašecký dvorek“ se v roce 2012 očekává reciproční návštěva z této partnerské obce. Do Nového Strašecí by mimo jiné mohli zavítat rozličné sportovní týmy poměřit síly s našimi družstvy nebo například dobrovolní hasiči. Dále je třeba zmínit novou rubriku pravidelně se objevující jak v Novostrašeckém měsíčníku, tak na webu města, poskytující nejen jeho občanům, ale i všem návštěvníkům, možnost prozkoumávat jeho okolí po méně známých, ale o to více zajímavých turistických trasách navržených právě členy komise. Z důvodů výše zmíněných lze proto hodnotit činnost Komise pro turistiku a zahraniční styky jako efektivní a úspěšnou. Její činnost by nadále měla pokračovat v současném rozsahu.

 

 

Plán na rok 2012

Prioritou Komise pro turistiku a zahraniční styky jsou v roce 2012 dvojjazyčné výhledově i vícejazyčné webové stránky města - sekce turistika (čeština, angličtina, němčina). Zároveň by měla být dokončena příprava, výroba a samotná instalace informačních tabulí v Novém Strašecí odkazující na nejdůležitější turistické body (informační centrum, zastávky veřejné dopravy, MěÚ, rozhledna na Mackově hoře atd.). Dále by měly být ve spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu připraveny finální podoby informačních a propagačních materiálů. Prioritou v roce 2012 je prohlubovat spolupráci s partnerskou obcí Welden, především pak ve vztahu k novostrašeckému gymnáziu a základní škole a s tím související možností pro studenty zúčastnit se výměnných- jazykových pobytů. I v nadcházejícím roce 2012 se bude komise zasazovat o rozšíření nabídky “alternativních“ turistických tras, které by se i nadále měly objevovat na webu města a na stránkách Novostrašeckého měsíčníku.

Závěr

Zprávu o činnosti a fungování Komise pro turistiku a zahraniční styky zpracoval předseda komise Jakub Žák.
 


16. 1. 2012 Zobrazit méně

Komise pro školství – ohlédnutí

Komise pro školství – ohlédnutíKomise pro školství je stejně jako další komise orgán jmenovaný Radou města, který jednak plní jí zadané úkoly, ale věnuje se i oblastem, které její členové považují za důležité.

7. 11. 2011 Zobrazit více

Stránka

  • 1