Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí

Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000957

Cílem projektu je navýšení kapacity pro přijetí nových silnějších ročníků dětí, zlepšení provozních nedostatků a doplnění chybějících provozů.

Stručný popis projektu

Projekt řeší rekonstrukci stávajících dvou budov (A, B a C) základní školy a zároveň přístavbu nových učeben a tělocvičny ve dvoře základní školy a na budově C. Historická budova (A) je úpravami dotčena převážně z dvorní části. Další stavební úpravy jsou vyvolané novým požárně bezpečnostním řešení stavby. Uliční fasády do ulice U školy jsou upravovány minimálně. V úrovni 1. p. p. bude do ulice U školy vyměněna vstupní stěna, stávající bílý plast bude nahrazen dřevěnou výplní v barvě oken. Materiálové i barevné řešení stavby zůstane zachováno. Novodobá budova základní školy (B) bude vybavena vestavěným výtahem, který bude zajišťovat i přístup do horních podlaží historické budovy. Tyto provozní úpravy vyvolaly potřebu propojení stávajících schodišť i v úrovni 4. nadzemního podlaží. Do této úrovně je přistavěna stanice výtahu a mezi schodiště je doplněna chodba a napojení na podkroví historické budovy. Další stavební úpravy jsou prodloužení stávajícího schodiště z 1. n. p. do 1. p. p. s propojením na novou tělocvičnu, nástavba propojovacího krčku na objekt C v úrovni 3. n. p. a úpravy vyvolané novým požárně bezpečnostním řešením. Materiálové i barevné řešení stavby zůstane zachováno. Budova družin a tělocvičen (C) Tento objekt je upravován ve větším rozsahu. Do stávající proluky z ulice Čsl. armády je navrženo rozšíření provozů s novým únikovým schodištěm, výtahem, novým vstupem a zázemím pro tělocvičny. Do 2. a 3. n. p. jsou navrženy dvě nové učebny s kabinety. Střecha stávajícího objektu je ponechána pouze nad tělocvičnou, nad celou plochou zbývajícího půdorysu je navržena nástavba pro 4 kmenové a dvě střední učebny se zázemím kabinetů a sanitárních provozů. Upravené jsou provozy ve 2. n. p. Kromě pěti oddělení družin a velké herny jsou do tohoto podlaží doplněny další 2 kmenové učebny a zázemí kabinetů a sanitárních provozů. Do dvora je navržena nová tělocvična pro míčové hry s nástavbou dvou kmenových učeben. Materiálově i barevností budou tyto stavební úpravy navazovat na stávající budovu. Stavební úpravy ve dvoře se vzhledem k okolní zástavbě nijak výrazně neprojeví. Pohledově se výrazněji projeví uliční fasády v jihozápadním nároží areálu. Příjezd na Komenského náměstí třídou Čsl. armády je právě podél těchto upravovaných fasád. Pro nejvyšší podlaží je navrženo rozčlenění na dílčí „bloky“ zastřešené sedlovou nebo pultovou střechou. Velikost těchto „bloků“ je určena velikostí kmenových učeben, nad kterými jsou tyto střechy navrženy. Nad ostatními provozy jsou navrženy snížené ploché střechy. Tímto členěním je dosaženo drobnějšího měřítka použitých hmot stavby, které se více blíží menším objemům okolní historické zástavby. Materiálově i barevností je objekt přizpůsoben stávajícím budovám, změněný je pouze svislé pásy nad vstupy do objektu „C“ který je proveden ze skleněných obkladů a oken v pravidelném členění a tím ještě podpoří optické rozdělení hmoty budovy. Provedení pultových a sedlových střech včetně bočních štítů je navrženo z ocelových poplastovaných šablon, nebo z cementovláknité krytiny v barvě šedé nebo cihlově červené. Klempířské prvky budou provedeny ve stejném barevném odstínu jako krytina. Výplně otvorů plastové v barvě bílé, vstupní dveře budou provedeny z hliníkových systémových profilů v barvě bílé.

Spolufinancování: Ministerstvo financí ČR, Středočeský kraj

Datum vložení: 15. 10. 2023 11:46
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto