Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

1/2004 O městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních

.

MĚSTO   NOVÉ   STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004
„O městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních“
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém jednání dne 1.7.2004 usneslo vydat v souladu s ust. § 84odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
Základní ustanovení
 
Město Nové Strašecí je oprávněno používat městské symboly, které jsou jeho trvalým a výhradním majetkem. Tato vyhláška symboly města stanovuje a upravuje jejich užívání.
 
Město Nové Strašecí užívá následující symboly:
 
-         městský znak
-         městská vlajka
-         městské barvy
-         městská hudební znělka
 
Zhotovování originálů a předloh symbolů města zajišťuje pouze Městský úřad Nové Strašecí na základě usnesení Rady města. Zneužití symbolů města a jejich padělání je zakázáno.
 
Článek 2
Městský znak
 
Popis: Na červeném štítě je poprsí vousatého krále v královském plášti s korunou na hlavě. Králův šat je stříbrný, plášť červený, zlatě lemovaný, koruna zlatá, červeně podložená. V pravém horním rohu štítu je stříbrný korunovaný dvouocasý lev, v levém horním rohu štítu je zlaté písmeno W.
 
Vyobrazení městského znaku je obsaženo v příloze této vyhlášky.
 
Článek 3
Městská vlajka
 
Popis: List je červený, horní žerďové pole je červené s bílým českým lvem, dolní vlající pole je červené se žlutým písmenem W. Horní vlající a dolní žerďové pole jsou bílá. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Městská vlajka dle výtvarného návrhu pana Václava Horáčka byla městu udělena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15.7.1993 pod čj. 32/28/93.
 
Vyobrazení městské vlajky je obsaženo v příloze této vyhlášky.
 
Článek 4
Městské barvy
 
Barvy města Nové Strašecí jsou červená, žlutá a bílá v uvedeném pořadí.
 
 
 
 
 
Článek 5
Městská hudební znělka
 
Městská hudební znělka je hudební skladba „Fanfáry pro Nové Strašecí“ složená a darovaná městu k tomuto účelu panem Jiřím Havlíkem na základě darovací smlouvy ze dne 23.2.2001, jejíž součástí je pět notových listů. Městská hudební znělka je komponována ve dvou podobách, zkrácené a v plné.
 
Článek 6
Užívání městského znaku
 
Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může město Nové Strašecí a jím založené, řízené nebo spravované organizace užívat městského znaku.
 
Městského znaku se zpravidla užívá:
a)      k vnějšímu označení budov a objektů a k dekoraci vnitřních prostor,
b)      v záhlaví listin, dokumentů a tiskovin,
c)      na předmětech a jiném materiálu, na movitém a nemovitém majetku města Nové Strašecí nebo organizací jím založených, řízených nebo spravovaných,
d)      na orientačních a propagačních tabulích a poutačích,
e)      na upomínkových předmětech,
f)        na stejnokrojích pracovníků města Nové Strašecí (městská policie apod.).
 
Pokud se k příležitostné dekoraci objektu nebo stěny použije více různých znaků, nesmí být městský znak větší a umístěn výše než je umístěn znak státní. Znaky se umísťují vždy z hlediska pozorovatele objektu zleva doprava dle svého statutárního významu (např. ČR, Nové Strašecí, další města dle abecedy, další obce dle abecedy).
 
Městský znak musí být užíván v podobě dané slovním popisem a vyobrazením dle čl. 2 této vyhlášky.
 
Článek 7
Užívání městské vlajky
 
Městské vlajky se zpravidla užívá:
a)      při slavnostních příležitostech,
b)      při důležitých jednáních zástupců města, při setkáních se zahraničními návštěvami,
c)      při významných událostech regionálního a městského charakteru a při významných dnech města,
d)      při státních svátcích
 
Městská vlajka se vyvěšuje jak na příslušných městských budovách ( budova Městského úřadu, budova staré radnice), tak na objektech mimo město, kde jednání či setkání probíhají.
 
Při státních svátcích a jiných příležitostech, kdy je nařízeno vyvěšení státní vlajky, je městská vlajka umístěna z hlediska pozorovatele objektu vždy vpravo od vlajky státní a ne výše. Městská vlajka nesmí být větší než státní vlajka.
 
Při společném vyvěšování většího počtu praporů nebo vlajek se jejich pořadí (zleva doprava z hlediska pozorovatele objektu) řídí dle jejich statutárního významu, tedy nejprve státní vlajka ČR, po ní případně jiné státní vlajky řazené dle české abecedy, dále vlajka města Nové Strašecí a po nich prapory (vlajky) městské následované obecními, vždy v abecedním pořádku.
 
Městská vlajka se vyvěšuje na budovách po východu slunce a spouští před západem slunce. Pokud je vyvěšena přes noc, musí být osvětlena a zabezpečena před odcizením. Za špatného počasí (bouře, vichřice, silný déšť, sněhová vánice) se nevyvěšuje, případně se neprodleně sejme.
 
Při vyvěšování praporů a vlajek je třeba postupovat důstojně a klidně a dbát, aby list nepřišel do styku se zemí. Při vyvěšování většího počtu praporů a vlajek se státní vlajka ČR vztyčuje jako první a spouští jako poslední.
 
Městská vlajka musí být užívána v podobě dané slovním popisem a vyobrazením dle čl. 3 této vyhlášky.
 
Článek 8
Užívání městských barev
 
Městské barvy je možné použít k označení předmětů ve vlastnictví města, případně jako grafického doplňku upomínkových předmětů nebo jako součást slavnostní výzdoby sálů, tribun a objektů.
 
Článek 9
Užívání městské hudební znělky
 
Městská hudební znělka ve zkrácené podobě je určena k užívání v místním rozhlase, při významných společenských, kulturních, sportovních a dalších pro město významných událostech. Městská hudební znělka v nezkrácené podobě je určena výhradně ke koncertnímu provedení při příležitosti významných událostí města.
 
Článek 10
Používání městského znaku fyzickými a právnickými osobami
 
Městský znak mohou fyzické nebo právnické osoby používat jen se souhlasem
rady města.
 
Souhlas s použitím městského znaku a barev vydává rada města na základě odůvodnění žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění městského znaku či barev.
 
Souhlas s použitím obsahuje:
-         vymezení období, na které je udělen
-         podmínky, za kterých může být zrušen
-         podmínky, že budou dodržována ustanovení této vyhlášky
-         podmínku, že žadatel souhlasí s výší úhrady
 
Použití městského znaku k reprezentaci města, na výrobcích a zboží, které je předmětem prodeje a jiné jejich použití pro komerční účely lze pouze za úhradu. Výši úhrady schvaluje rada města na návrh finančního odboru MěÚ podle platného zákona o cenách. Úhrada je splatná   do 1 měsíce od vydání souhlasu k požívání městského znaku radou města.
 
Evidence žádostí o souhlas s používáním městského znaku a další související agenda je vedena v sekretariátu MěÚ.
 
Pokud uživatel neplní podmínky uděleného souhlasu, rada města udělený souhlas zruší.
 
Článek 11
Významné dny města
 
Mimo státem uznávané státní svátky, významné dny a výročí má město Nové Strašecí tyto významné dny:
24. srpen – den, kdy byla v roce 1503 uděleno Druhé privilegium králem Vladislavem II. Jagellonským a tento den je tradičně považován za povýšení Nového Strašecí na město .
Druhá neděle v září – den novostrašeckého posvícení.
 
Článek 12
Vyznamenání města
 
Za účelem možnosti vyhodnocení významných úspěchů občanů i organizací města, reprezentace města nebo státu, zásluh o město nebo pocty pro významné návštěvy zřizují se touto vyhláškou následující městská vyznamenání:
 
„Zlaté W krále Vladislava II.“ III., II. a I. třídy.
 
Vyznamenání v podobě malované, tištěné nebo plastické představuje zlaté dvojité W odpovídající iniciále na osobním heraldickém symbolu Vladislava II. Jagellonského. K textu vyznamenání se připojí označení třídy vyznamenání římskou číslicí.
 
Vyobrazení iniciály Vladislava II. Jagellonského je obsaženo v příloze této vyhlášky.
 
 
Udělování vyznamenání:
 
-         vyznamenání města III. třídy může udělit starosta města, rada města nebo zastupitelstvo 
města
-         vyznamenání města II. třídy může udělit rada města nebo zastupitelstvo města
-         vyznamenání I. třídy může udělit zastupitelstvo města
 
Vyznamenání se udělují za významnou dlouhodobou práci pro město, za významné úspěchy v různých oborech činnosti, za vynikající reprezentaci města nebo státu. Vyznamenání III. třídy může být uděleno také jako uznání významných vztahů k městu.
 
Navrhnout udělení vyznamenání může každý občan a organizace se zdůvodněním, případně dokladováním.
 
Udělení vyznamenání bude evidováno.
 
Součástí uděleného vyznamenání bude průvodní list, ve kterém bude uveden druh vyznamenání, důvod vyznamenání, jméno vyznamenaného, datum ke kterému je uděleno a jeho pořadové číslo.
 
Vyznamenání může být uděleno i posmrtně – in memoriam.
 
Čl.13
Pamětní plaketa
 
Při příležitosti významných událostí, výročí, při příležitosti významných návštěv a jiných slavnostních událostech, může starosta města předat občanům, nebo významným hostům pamětní plaketu města.
Plaketu města tvoří motiv historické pečetě města v podobě udělené městu 12.10.1480.
 
Vyobrazení historické pečetě města je obsaženo v příloze této vyhlášky.
 
 
Čl. 14
Čestné občanství města
 
Čestné občanství města je nejvyšší stupeň ocenění. Na udělení čestného občanství se přiměřeně použije ustanovení čl. 12 této vyhlášky. Čestné občanství uděluje zastupitelstvo města.
 
Čl.15
Závěrečné ustanovení
 
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 4/2003 o užívání městských symbolů ze dne 27.11.2003.
 
Čl.16
Účinnost vyhlášky
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2004.
 
 
Příloha: vyobrazení městského znaku a městské vlajky, iniciály Vladislava II. Jagellonského a historické pečetě města.
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína,CSc.                                                                    Jakub Kleindienst
 místostarosta města                                                                               starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 Vyvěšeno dne: 7.7. 2004 / Datum sejmutí: 22. 7. 2004
 
ZNAK MĚSTA  / VLAJKA MĚSTA / HISTORICKÁ PEČEŤ MĚSTA
znak města
vlajka města

historická pečeť města

 

 

Fanfáry pro Nové Strašecí

Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto