Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

2/2004 O veřejném pořádku, čistotě města a užívání veřejného prostranství

.

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004
 
O veřejném pořádku, čistotě města a užívání veřejného prostranství
 
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém zasedání dne 1.7.2004     usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a), c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
Tato obecně závazná vyhláška upravuje práva a povinnosti fyzických osob a právnických osob žijících nebo se zdržujících na území města při zajišťování veřejného pořádku, čistoty města a užívání veřejného prostranství a veřejně prospěšných zařízení.
 
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické i právnické osoby žijící nebo se zdržující na území města.
 
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
 
(1)   Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň a parky přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,, .
(2)   Veřejnou zelení /dále jen zeleň/ se rozumí veškeré plochy nacházející se v katastrálním území města, jsou veřejným prostranstvím porostlé vegetací /travinami, dřevinami, keři, stromy, květinami, včetně květinové výzdoby/ a plochy zjevně určené k ozelenění a jsou přístupné každému bez omezení. Jedná se zejména o parky, zeleň na náměstích a veřejných prostranstvích, uliční zeleň a jiné plochy funkční a rekreační zeleně.
(3)   Veřejně prospěšným zařízením se rozumí veškerá technická vybavenost města nalézající se na veřejném prostranství, které slouží všem bez omezení a to bez ohledu zda se jedná o zařízení nemovité či movité. Jedná se zejména o lavičky, zábradlí, čekárny autobusových zastávek, hydranty, odpadkové koše, květináče, dětské hříště včetně jeho zařízení, sportoviště, telefonní budky, poštovní schránky, sloupy a další části veřejného osvětlení,
      informační nástěnky a jiná zařízení, která jsou ve vlastnictví města a slouží 
      k uspokojování potřeb všem obyvatelům města i dalším osobám, které se na území města
      zdržují.
 
Čl. 3
Ochrana veřejně prospěšných zařízení
 
V zájmu ochrany veřejně prospěšných zařízení je zakázáno ničit a poškozovat zejména:
a)      stožáry veřejného osvětlení, osvětlovací tělesa a jiná osvětlovací zařízení,
b)      informační tabule, dopravní a jiné značení, plakátovací a vývěsní plochy,
c)      zastávky, čekárny a jiná zařízení veřejné dopravy,
d)      veřejné telefonní automaty,
e)      lavičky, zařízení dětských hřišť,nádoby určené k odběru odpadků a jiných zařízení sloužících k tomuto účelu,
f)        pietní místa, zařízení hřbitovů, hřbitovní zařízení,
g)      ostatní veřejně prospěšná zařízení, která jsou ve vlastnictví města.
 
Čl. 4
Čistota a údržba zeleně a jejich ochrana
 
V zájmu ochrany zeleně je na veřejném prostranství zakázáno znečisťovat, ničit či poškozovat zeleň, zejména:
a) vyšlapávat stezky ve veřejné zelení,
b) trhat květiny a plody okrasných dřevin a stromů , jakýmkoli způsobem poškozovat dřeviny a stromy (např. ořezáváním, lámáním apod.)
c) znečišťovat a poškozovat travnaté plochy,
d) vypalovat trávu
e) vjíždět s motorovými a nemotorovými vozidly na plochy zeleně, na zeleni vozidly parkovat nebo je odstavovat s výjimkou vozidel zajišťujících údržbu,
f) veškeré zásahy do zeleně musí být ohlášeny Městskému úřadu, zásahy, které podléhají povolení .
Čl. 5
Čistota veřejného prostranství
 
(1)   Každý je povinen udržovat pořádek a čistotu na veřejném prostranství.
(2)   Chovatelé jsou ve vztahu k chovaným zvířatům povinni zamezit jejich volnému pobíhání na veřejném prostranství,
Čl. 6
Kontrola
 
Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce kontrolují pověření pracovnici Městského úřadu. Oprávnění orgánů Policie ČR, jakož i dalších kontrolních orgánů, nejsou tímto dotčena.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
 
Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 5/2003 o pořádku a čistotě, ochraně životního prostředí a veřejné zeleně města Nové Strašecí ze dne 27.11.2003.
 
 
Čl. 8
Účinnost vyhlášky
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2004.
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína.CSc.                                                            Jakub Kleindienst
 místostarosta města                                                                      starosta města
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vyvěšeno dne: 7.7. 2004
Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto