Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

4/2004 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

.

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004

PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH,
 KTERÝCH SE ZÚČASTŇUJE VĚTŠÍ POČET OSOB
Zastupitelstvo města Nové Strašecí se na svém jednání dne 1.7.2004 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. c) a b) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen PO) v platném znění a nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I.
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška na základě zmocnění v zákoně stanovuje podmínky zabezpečení požární ochrany a povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na území města Nové Strašecí, včetně jeho místních částí, při akcích, kterých se účastní větší počet osob v rámci činností a míst se zvýšeným nebezpečím a vysokým nebezpečím požáru. 

Článek II.
Pro účely této vyhlášky se za akce, kterých se účastní větší počet osob, považují organizovaná shromáždění, při kterých se předpokládá účast více jak:
- 200 osob uvnitř stavebního objektu nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu a orientace, (tj. osoby se sníženou pohyblivostí, sníženou sluchovou schopností vnímání, děti od 3 do 6 let, osoby starší 60 let)
- 300 osob na ploše shromažďovacího prostoru 
- 900 osob na volném prostranství v omezeném prostoru 

Za organizovaná shromáždění se považují kulturní, společenské, církevní, sportovní akce, filmová a televizní natáčení, filmová a cirkusová představení, mítinky, oslavy s ohňostroji, vernisáže, aukce, výstavy, prodejní trhy, burzy apod. 
 
 
Článek III.
Základní povinnosti pořadatele akce
Pořadatel akce je povinen zejména:

- projednat, oznámit zabezpečení požární ochrany pořádané akce s městským úřadem a to vždy před začátkem akce, v termínu umožňujícím provedení nezbytných technických opatření. V případě pravidelně se opakujících akcí je povinnost takové akce oznámit a projednat jedenkrát za rok. 

- splnit další nezbytná opatření ke zvýšení požární bezpečnosti nařízená městským úřadem,

- při pořádání akcí většího rozsahu / regionálního, celostátního významu / a při pořádání ohňostrojů projednat zabezpečení požární ochrany této akce s operačním střediskem územního odboru hasičského záchranného sboru a to v termínu umožňujícím provedení nezbytných technických opatření, 

- splnit další nezbytná opatření ke zvýšení požární bezpečnosti pořádané akce nařízená operačním střediskem územního odboru hasičského záchranného sboru, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech zakázat,

- zřídit požární hlídky v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. a) zákona o PO, včetně provedení odborné přípravy všech jejich členů, které budou plnit úkoly vyplývající z předpisů o požární ochraně v průběhu pořádané akce. Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce a podmínkám místa konání, především s ohledem na zajištění bezpečné evakuace osob a zahájení hasebních prací,

- uskutečňovat tyto akce jen v místech a objektech, které splňují požadavky na bezpečnou a včasnou evakuaci osob, umožní příjezd vozidel jednotek požární ochrany a provedení hasebního zásahu,

- pokud pořadatel koná akce v objektu nebo v prostoru, který není v jeho vlastnictví, je povinen se seznámit před konáním akce se stavem objektu z hlediska požární bezpečnosti a v případě, že objekt nebo prostor nesplňuje podmínky předpisů o požární ochraně, nesmí tuto akci zde uskutečnit,

- zajistit, aby počet účastníků akce v objektu, v němž je konána, nepřevyšoval jeho kapacitu, stanovenou podle projektové dokumentace nebo jiného předpisu, 

- zajistit, aby v době konání akce byly volné únikové cesty, příjezdové cesty k objektu a byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu,

- zabezpečit dostatečné množství hasebních prostředků a jejich rozmístění s ohledem na možné požární nebezpečí,

- zajistit technické prostředky pro včasné ohlášení případného požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru v Kladně,

- zabezpečit přístup k uzávěrům plynu, vody, elektrické energie apod. (§ 17 zákona o PO).
Článek IV.
Povinnosti požární hlídky.
- dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru,

- všichni členové požární hlídky musí absolvovat odbornou přípravu ve smyslu platných právních předpisů z oblasti požární ochrany. Odbornou přípravu může provést pouze odborně způsobilá osoba (§ 16 zákona o PO), mající odbornou způsobilost ve smyslu § 11 zákona o PO,

- odborná příprava členů požární hlídky musí být provedena před započetím vlastní akce v rozsahu stanoveném právními předpisy, musí mít k disposici zpracovanou směrnici pro činnost požárních hlídek. V případě, že se jedná o periodicky se opakující akce na stejném místě a velitel spolu se členy požární hlídky se nemění, může se odborná příprava provádět jednou ročně. O provedení odborné přípravy musí být prokazatelné doklady v souladu s platnými právními předpisy.
Článek V.
Povinnosti účastníků akce
Všichni účastníci konané akce jsou povinni dbát příkazů a pokynů pořadatele, velitele a členů požární hlídky, vyplývající z tohoto nařízení a obecně platných právních předpisů na úseku požární ochrany.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Na dodržování této obecně závazné vyhlášky dohlíží osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany(preventista PO), určená Městem Nové Strašecí.
2. Porušení povinností , stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, pokud nejde o trestný čin současně stíhatelný, bude posuzováno jako přestupek podle zákona zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění .
3. Právnickou osobou a podnikající fyzickou osobou zaviněné porušení povinností stanovených v této vyhlášce může Rada města, podle § 58 zákona č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění, postihnout uložením pokuty až do výše stanovené zákonem.
Článek VII.
Účinnost vyhlášky 
                    Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.8.2004.
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc.                                                           Jakub Kleindienst
   místostarosta města                                                                      starosta města
 
 
 
 
 


Vyvěšeno dne: 7.7. 2004
Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto