Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

NM 6/2006 O stavební uzávěře

.

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Nařízení města č. 6/2006
 
O stavební uzávěře
 
Rada Města Nové Strašecí se usnesla dne 13. července 2006 vydat v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
 
 
Článek I.
Předmět nařízení
 
Nařízení vymezuje území ve kterém se trvale zakazuje stavební činnost. Důvodem stavební uzávěry je zamezit v nově vybudované místní komunikaci nekoncepčním zásahům, které by do budoucna trvale poškodily stavební a technický stav komunikace.
 
 
Článek II.
Přílohy nařízení
 
Toto nařízení má grafické přílohy, mapové listy v měřítku 1 : 1000 (ulice Družstevní) s vyznačením lokalit, kterých se uzávěra týká.
 
 
Článek III.
Vymezení území
 
Stavební uzávěra se vyhlašuje v katastrální území Nové Strašecí, lokalita ulice Družstevní, na pozemcích parc.č. 178/2 a 174/9. 
 
 
Článek IV.
Rozsah zákazu stavební činnosti
 V území vymezeném v čl. 3, graficky znázorněném v mapovém podkladu se zakazuje provádění veškerých staveb včetně inženýrských sítí a přípojek na inženýrské sítě bez ohledu na způsob provedení, účel a dobu trvání. Dále se zakazuje změna funkčního využití pozemků.
 
 
Článek V.
Udělování výjimek ze stavební uzávěry
 
Udělování výjimek ze stavební uzávěry se nepřipouští.
 
 
 
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
 
V souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nabývá toto nařízení účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 14.7.2006.
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                              Jakub Kleindienst v.r.
místostarosta města                                                               starosta města
 
 
 
 
Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto