Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 10. rady města ze dne 30. 3. 2007

.

Usnesení z 10. zasedání rady města, konaného dne 30.3.2007
 
 
 
K bodu 2. Kontrola usnesení ze 8.–9. zasedání rady města
 
 
Lokalita kina a sokolovny
 
U s n e s e n í č. 88
 
r u š í
 
své usnesení č. 313 ze dne 27.11.2003, kterým pověřila starostu města k vypsání poptávkového řízení na parkovou úpravu lokality budovy kina a sokolovny, neboť došlo ke změně záměru využití těchto lokalit
 
 
K bodu 3. Pronájem pozemku
 
U s n e s e n í č. 89
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem pozemku parc.č. 1722/50 v k.ú. Nové Strašecí panu xxxxxxxxxx   za podmínek běžných při pronájmu pozemků obdobného charakteru a NS č. 319/2005/OI 
( 0,50 Kč/m2/rok). 
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ
-         písemně vyrozumět žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM
-         zajistit vyhotovení dodatku k nájemní smlouvě č. 319/2005/OI
b) starostovi dodatek k NS podepsat
 
 
k bodu 4. Veřejnoprávní smlouva s obcí Rynholec o rozšíření působnosti Městské policie    Nové Strašecí v územním obvodu obce Rynholec
 
U s n e s e n í č.  90
 
I.   s c h v a l u j e
 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Rynholec, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývajícím ze zákona o obecní policii i na území obce Rynholec a že bude zabezpečovat v územním obvodu obce Rynholec místní záležitosti veřejného pořádku, za což obec Rynholec poskytne městu Nové Strašecí roční příspěvek ve výši 300.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II.    u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu, zajistit její schválení Krajským úřadem Středočeského kraje
 
K bodu 5. Ukončení nájmu pozemku
 
U s n e s e n í č. 91
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončení nájemního vztahu dle NS č. 605/99-201 ze dne 5.3. 1999 dohodou k 1.3.2007. 
 
II. u k l á d á
 
a)     tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM
b)      starostovi města podepsat příslušnou dohodu
 
 
K bodu 6. Umístění maringotky na pronajatém pozemku
 
U s n e s e n í č. 92 
 
I. s o u h l a s í
 
s umístěním maringotky na   pronajatém pozemku – části PK 269/1.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM
 
K bodu 7. Různé
 
 
a)      Žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 a přídělení HV do rezervního fondu
U s n e s e n í č. 93
 
s o u h l a s í
s přidělením HV za rok 2006 do rezervního fondu za účelem posílení fondu reprodukce majetku.
 
b) Převod pozemku z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 94
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení :
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
n e s o u h l a s í   
 
s převodem části pozemku PK 194/1 ( o výměře cca 400 m2 ) v k.ú. Nové Strašecí z majetku města   - směnou za část pozemku PK 210 ( pro zřízení komunikace ).
 
 
c) Autobusová zastávka „Poliklinika“
 
U s n e s e n í   č. 95
 
u k l á d á
 
starostovi města předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města ke schválení investici 
rekonstrukce autobusové zastávky v ul. Čsl. armády „Poliklinika“ jako součást záměrů investic v roce 2007.
 
d) Měření rychlosti na území města
 
U s n e s e n í č. 96
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením leasingové smlouvy na 36 měsíců se společností Lavet, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na bitevní pláni 1214/21, IČ: 262 35 609 na pořízení laserového měřiče ProLaser III k měření rychlosti motorových vozidel pro potřeby Městské policie Nové Strašecí. Splátkový kalendář vyplývající z leasingové smlouva počítá s měsíčními splátkami ve výši cca 10.730,- Kč
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou leasingovou smlouvu
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta                                                         starosta města

 

Datum vložení: 5. 4. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto