Nové Strašecí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - U (zastavení) - Oplocení pozemků, k.ú. Nové Strašecí - Cerva

Městský úřad Nové Strašecí

odbor výstavby a životního prostředí

Komenského nám. čp. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739

 

Čj.:

937/330/22/OV/He

 

Nové Strašecí, dne 1.12.2022

Vyřizuje:

Heroldová

 

 

Tel:

313 511 730, 313 511 739

 

 

 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

USNESENÍ

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY

 

Výroková část:

Městský úřad Nové Strašecí, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle      § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 stavebního zákona

 

z a s t a v u j e

řízení o nařízení odstranění stavby

oplocení pozemků parc.č. 1364/3, 1364/2                                                                                                     za účelem nového využití - rozšíření pastevní loučky

v k.ú. Nové Strašecí

na pozemku parc. č. 1364/2, 1364/3 v katastrálním území Nové Strašecí, jejímž vlastníkem je

 

Lubor Cerva, nar. 3.11.1962, Pod Kaštany 1107, 160 00  Praha 6 - Bubeneč,
kterého zastupuje Zorka Drajerová, nar. 29.8.1963, Štefánikova 1054, 530 02  Pardubice

(dále jen "vlastník").

 

Odůvodnění:

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavba je prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, a proto dne 14.10.2021 zahájil řízení o nařízení odstranění stavby a oznámil jeho zahájení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož se stavebnímu úřadu nepodařilo doručit korespondenci na výše uvedenou stavbu účastníkovi řízení Karlu Svobodovi, bytem 271 01 Nové Strašecí, s tím že na uvedené adrese je neznámý, stavební úřad neměl možnost zjistit jiným způsobem doručovací adresu, z tohoto důvodu využil ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, o doručování veřejnou vyhláškou osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat a osobám které nejsou známy.

Vlastník stavby požádal podle § 129 odst. 3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil podklady jako k žádosti o příslušné povolení. Stavební úřad proto podle § 129 odst. 3 stavebního zákona přerušil řízení o odstranění stavby. V řízení o dodatečném povolení vlastník stavby prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 2 stavebního zákona, stavební úřad proto stavbu dodatečně povolil.

Protože stavba byla dodatečně povolena, stavební úřad podle § 129 odst. 3 stavebního zákona řízení o odstranění stavby zastavil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Nové Strašecí, Karel Svoboda, Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Obec Mšecké Žehrovice,
CETIN a.s.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

 

 

 

 

 

 

 

Pavlína Heroldová

referent odboru výstavby a životního prostředí

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci řízení:
Lubor Cerva, Pod Kaštany č.p. 1107/19, 160 00  Praha 6 - Bubeneč
kterého zastupuje: Zorka Drajerová, Štefánikova č.p. 1054, 530 02  Pardubice 2
Město Nové Strašecí, IDDS: h2sbx9c
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz
Obec Mšecké Žehrovice, IDDS: 97dbhme
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

 
účastníci řízení podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, doručování veřejnou vyhláškou:
Karel Svoboda, Nové Strašecí č.p. 31, 271 01  Nové Strašecí – na uvedené adrese neznámý

 

dotčené orgány:
Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí, IDDS: 4s5a3wi
Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby, odd. - úřad územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: qb9bqrd
 

Datum sejmutí: 18. 12. 2022