Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

mob. rozhlas registrace

Kudy z nudy

https://www.kudyznudy.cz/

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Ceník nájmu hrobových míst

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na hřbitově v Novém Strašecí.

14. 2. 2012 Zobrazit více

Obecné informace k nájmu hrobového místa

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.

23. 2. 2011 Zobrazit více

Řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 ve znění vyhlášky č. 1/2004
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 ve znění vyhlášky č. 1/2004
Ú P L N É    Z N Ě N Í
 
 
Zastupitelstvo města vydává podle § 84 odst. 2 písm. i) a v souladu s § 10 písm. b) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dne 19.12.2002 tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona tento řád veřejného pohřebiště.
Pro zjednodušení jsou dále v textu zavedeny legislativní zkratky pro zákon o pohřebnictví (”zákon”), veřejné pohřebiště (”pohřebiště”) a řád veřejného pohřebiště (”řád”), které jsou uplatněny v následujících ustanoveních.
 
Článek 1 
Úvodní ustanovení
 
1. Řád upravuje provoz pohřebiště v katastru města Nové Strašecí, parc.č. 303/2.
    2. Provozovatel pohřebiště je město Nové Strašecí, pokud k tomu ve smyslu
        ust. § 18 odst. 2 zákona nebude pověřena jiná právnická nebo fyzická osoba.
 
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
 
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
 
leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec ………………7-18 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září…………………7-20 hod
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle… …7-21 hod
 
 
Článek 3
Pořádek na pohřebišti
 
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se  souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se  souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
 
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
 
 Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků
e) pronájem hrobových míst
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, správou a údržbou se např.rozumí :
· zajišťování provozu městské márnice a obsluhy a propůjčování obřadní síně
· zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
· informační služby
· správa a údržba objektů na pohřebišti (obřadní síně,komunikace,oplocení apod.)
· zajišťování likvidace odpadu
 
Článek 5
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.Správce pohřebiště dbá na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
_ celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
_ kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice)
 
Článek 6
Tlecí doba
 
 Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.
 
Článek 7 
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
 
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí.min.600 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
_ dobu výstavby hrobky
_ zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
_ požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
_ podmínky používání komunikací pohřebiště
_ způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
_ povinnost dozoru při výstavbě
_ průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
_ druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
_ způsoby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
_ respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
_ neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
_ nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
_ zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
_ celková váha naložených vozidel pohybujících se po komunikacích v areálu pohřebiště se stanovuje max. na 1,5 tuny
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
 
Článek 8
Sankce
 
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
 
Článek 9
Zrušovací ustanovení
 
Tímto ustanovením se ruší dosud platný řád pohřebiště.
 
Článek 10
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.


 
 
Mgr. Petr Kotyk   v.r.                                                       Jakub Kleindienst v.r.
místostarosta města                                                        starosta města
10. 2. 2011 Zobrazit méně

Stránka

  • 1