Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení 9. rady města z 16.3.2007

.

Usnesení z 9. zasedání rady města, konaného dne 16.3.2007
 
 
K bodu 2. Zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 72
 
s c h v a l u j e
 
program 2. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne
22. 3. 2007 ve Slavnostním sále MěÚ od 18.00 hod.
 
Program:
1.      Zahájení
2.      Námitka proti zápisu z 1. zasedání ZM a návrh na jeho doplnění
3.      Prodej pozemku parc. č. 1068/8 z vlastnictví města
4.      Prodej pozemků z vlastnictví města st.p. 661/6, 661/7, 661/8, 661/8, 661/10 a 661/11
5.      Rozpočtová opatření za období XII./2006
6.      Rozpočtová opatření za období I.-III./2007
7.      Prodej garáže a pozemku st.p. 2474 z vlastnictví města
8.      Výkup pozemku PK 811 v k. ú. Nové Strašecí do vlastnictví městě
9.      Prodej částí pozemků z vlastnictví města parc. č. 1077/1, 1077/2, 1077/3
10. Prodej bytu č. 969/6 v čp. 970 Křivoklátská ul.
11. Městské granty 2007
12. Plán práce finačního výboru ZM na rok 2007
13. Plán práce kontrolního výboru ZM na 1. pololetí 2007
14. Prodloužení lhůty závazku – prodej domu čp. 533
15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr
 
K bodu 3. Rozpočtová opatření za období I.-III./ 2007
 
U s n e s e n í   č. 73
 
I. b e r e    n a    v ě d o m í
 
předložená rozpočtová opatření za období I.-III./ 2007.
 
II.   d o p o r u č u j e 
 
zastupitelstvu města, aby předložená rozpočtová opatření za výše uvedené období, na svém zasedání dne 22.3.2007 schválilo.
 
 
K bodu 4. Městské granty 2007 
U s n e s e n í   č. 74
 
I. s c h v a l u j e
 
1)      GRANTY 2007 pro oblasti kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví na rok 2007 
      jednotlivým občanským sdružením, humanitárním organizacím a fyzickým nebo
      právnickým osobám v celkové výši 300.000 Kč, dle předložené tabulky – str. 1, 2, 3
      (spolky, školy+DDM - je součástí tohoto usnesení).
 
2)      Čerpání grantového příspěvku na rok 2007 v plné výši od 1. 6. 2007. Do uvedeného termínu je možné čerpat grantový příspěvek maximálně do úrovně 50%.
 
II. u k l á d á
 
Starostovi a místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ:
1)      Písemně vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady města.
2)      Připravit smlouvy na čerpání dotací s příslušnými právními subjekty a ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků z GRANTU 2007 a kontrolu jejich správného čerpání.
 
III. d o p o r u č u j e
 
Předložit ke schválení z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
 
I.   s c h v a l u j e
 
1)      Grantový příspěvek na rok 2007 TJ Sokol Nové Strašecí ve výši 300.000,- Kč. Příspěvek je účelově přidělený sportovním oddílům: kopaná – 150.000,- Kč, hokejbal – 85.000,- Kč, lyžování – 3.000,- Kč, volejbal – 30.000,- Kč, stolní tenis – 17.000,- Kč, tenis – 3.000,- Kč, nohejbal – 12.000,- Kč (viz. tabulka – TJ Sokol Nové Strašecí).
2)      Čerpání grantového příspěvku na rok 2007 v plné výši od 1.6.2007. Do uvedeného termínu je možné čerpat grantový příspěvek maximálně do úrovně 50%.
 
I. b e r e    n a   v ě d o m í
 
rozdělení grantového příspěvku radou města na rok 2007 ve výši 300.000,- Kč pro jednotlivé žadatele dle přiložené tabulky str. 1, 2, 3 (Spolky, Školy + DDM)
 
II.   u k l á d á
 
Starostovi a místostarostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ:
3)      Písemně vyrozumět žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města.
4)      Připravit smlouvu na čerpání dotace a ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ zajistit proplacení finančních prostředků z GRANTU 2007 a kontrolu jejich správného čerpání.
                                               
  
K bodu 5. Žádost o odkoupení pozemků z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 75
 
I. d o p o r u č u j e
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í    č.  
        Zastupitelstvo města
 
                                                      I. n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemků 1747/7, 1746/3 a 1746/1 v k.ú. Nové Strašecí z majetku města z důvodu, že jejich prodejem by došlo k omezení možnosti využití lokality podle územního plánu města ( bytová výstavba ).   
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat do 5ti pracovních dnů žadatele o stanovisku RM .
 
K bodu 6. Výpověď nájmu
 
U s n e s e n í č. 76
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu MUDr.S. Kozlíkové, jehož předmětem jsou nebytové prostory v domě č.p. 414 (podkroví) dle smlouvy č. 303/2004/TM ze dne 25.11.2004 ve smyslu ujednání čl. VIII smlouvy.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat písemné vyhotovení výpovědi
 
K bodu 7. Různé
 
a) Změna systemizace v organizační složce
 
U s n e s e n í č. 77
 
s c h v a l u j e
 
Ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích změnu v počtu systemizovaných pracovních míst tzv. ostatních zaměstnanců zařazených do městského úřadu a organizačních složek města z počtu 15 na počet 14, které představuje konkrétně pracovní místo technika MKZ.
 
b) Opatrovnictví a zastupování města
 
U s n e s e n í   č. 78
 
I. p o v ě ř u j e
 
tajemníka MěÚ JUDr.Jiřího Tláskala, bytem Nové Strašecí, Vrchlického 871, aby město zastupoval a jednal jeho jménem před všemi soudy ve věcech týkajících opatrovnictví města nezletilým dětem v řízeních ve věcech úpravy styku a občanům v řízeních o určení nezpůsobilosti k právním úkonům.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné pověření
 
c) Změna v osobě nájemce
 
U s n e s e n í č. 79
 
I. s o u h l a s í
 
s dohodou o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy č. 372/2005/TM uzavřené dne 30.11.2005 s manželi Hladíkovými na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 189 na Miroslava Nováka, bytem Praha 8 . Text dohody je přílohou tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou dohodu
d) Plán práce FV na rok 2007
 
U s n e s e n í č. 80
 
d o p o r u č u j e
 
ke schválení zastupitelstvu města přijmout návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
plán práce finančního výboru zastupitelstva města na rok 2007. Text plánu práce je přílohou tohoto usnesení.
 
e) Plán činnosti KV zastupitelstva města Nové Strašecí na 1. pololetí 2007
 
U s n e s e n í č. 81
 
d o p o r u č u j e
ke schválení zastupitelstvu města přijmout návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. n e s o u h l a s í
 
s body č. 2., 3. a 5. návrhu plánu činnosti kontrolního výboru (KV) zastupitelstva města na 
1. pololetí 2007, neboť bod 2. je předmětem kontroly státních orgánů a úřadů, bod 3. je nekonkrétní a bod 5. by mohl obsahovat pouze kontrolu vyřízení evidovaných stížností v kontrolovaném období.
 
II. s o u h l a s í
 
s body č. 1 a 4 plánu činnosti KV na 1. pololetí 2007 .
 
                                                         III. u k l á d á
 
KV plán práce přepracovat a doplnit v intencích tohoto usnesení a předložil ho ke schválení
 
 
f) Základní a mateřská škola – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 a příděl do fondů
 
U s n e s e n í č. 82
 
I. s o u h l a s í
 
s přidělením zisku do rezervního fondu Základní a mateřské školy J. A. Komenského v Novém Strašecí na posílení fondu reprodukce majetku dle předloženého návrhu.
 
 
g) Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu
 
 
U s n e s e n í č. 83
 
I. p o t v r z u j e
 
platnost svého usnesení č. 58 ze dne 16.2.2007, tzn. že rada města trvá na výpovědi nájmu bytu č. 12 v domě č.p. 974 Žižkovo nám. Nové Strašecí dané M. Vaňkové a souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 4. do 30.6.2007 s manželi Vaňkovými na tento byt.
I. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatelku o rozhodnutí RM nejpozději do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
h) Stanovení ceny kurzovného
 
U s n e s e n í č. 84
 
s t a n o v í
 
tyto ceny kurzovného - kurz tance a společenské výchovy pořádané MKZ v období září – prosinec 2007:
kurzovné ....................1.400,- Kč
vstupné.............................40,- Kč
vstupné prodloužená.........50,- Kč
vstupné věneček..............100,- Kč
 
ch) Právní zastoupení města v soudním sporu
 
U s n e s e n í č. 85
 
I. o d v o l á v á
 
plnou moc udělenou dne 18.8.2005 advokátovi JUDr.Václavu Stieberovi pro zastupování města v soudním sporu se společností CRONSVALE PORTFOLIO a.s. neboť je neetické, aby jmenovaný advokát současně zastupoval v jiném sporu jiného žalobce proti městu.
 
I. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné dokumenty k odvolání plné moci
 
 
i) Žádost o slevu nájemného – NKC
 
U s n e s e n í   č. 86
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou nájemného za pronájem prostor NKC v plesové sezóně 2007 nájemci Radku Volfovi ve výši 2.500,- Kč/ples.
 
I. u k l á d á
 
a) starostovi města vypsat výběrové řízení na pronájem NKC za účelem poskytování občerstvení při akcích pořádaných v NKC
 
b) tajemníkovy MěÚ vyrozumět žadatele o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
j)Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 87
 
I. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
u s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
n e s c h v a l u j e
 
návrh změny jednacího řádu zastupitelstva města (ZM) předložený zastupitelem Dr.Ing.Pavlem Kotykem, představující změnu zápisu o výsledku hlasování u usnesení a návrhů, které nebyly přijaty ve struktuře pro, proti a zdržel se s uvedením počtu a jmen.
Rada města dále
 
II.                 k o n s t a t u j e,
 
že  zápis z jednání ZM obsahuje pouze ta usnesení, která byla přijata a pokud případný návrh na usnesení nezíská potřebnou většinu i po dohadovacím řízení, je tento bod jednání odložen (čl. 9 odst 5 jednacího řádu). Pokud měl však navrhovatel na mysli všechna veřejná hlasování, kde nebude hlasování jednotné, jak jinak uvádí v důvodové zprávě, doplnit jmenným seznamem zastupitelů s informací o jejich hlasování, nelze tento návrh přijmout z věcných a organizačně technických důvodů.
Zákon o obcích ukládá pouze zaznamenat výsledek hlasování, což obecně znamená uvést počet hlasů pro návrh, proti návrhu a zda byl návrh přijat. Stávající jednací řád ZM zná tři způsoby hlasování: veřejné, tajné a podle jmen. Toto rozdělení má logiku v tom, že zastupitelstvo již dopředu přistupuje ke své rozhodovací pravomoci s tím, že rozlišuje důležitost jednotlivých projednávaných věcí. Věci běžné, nesporné a pod. si nejspíš nezasluhují takové historické zdokumentování, aby se i po letech vědělo, jak který zastupitel hlasoval. U těch rozhodnutí, kde to většina zastupitelů považuje za vhodné, se tento údaj zaznamená. Kromě historického významu zaznamenání, jak který zastupitel hlasoval, to nemá než snad význam politický, neboť platnost mají všechny způsoby hlasování naprosto stejnou. Předkladatel návrhu nezdůvodnil, v čem spatřuje význam další dokumentace hlasování a jaký, a na co, bude mít vliv. Uvedl jako příklad zastupitelstvo města Rakovníka, ale bez zdůvodnění, k čemu tento způsob v Rakovníku prospěl.
V současné době není k dispozici elektronické hlasovací zařízení, takže zaznamenávání, jak který zastupitel hlasoval, by se muselo provádět manuálně včetně pozorného sčítání během hlasování (minimálně dvě osoby) a následné zaznamenání do připravených tabulek, což jednání značně časově zdrží, obzvláště když u některých bodů programu by byly předkládány protinávrhy. Dále by to znamenat i větší rozsah zápisu, když téměř u každého usnesení bude seznam 21 zastupitelů s údajem o hlasování.
  
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.,r.                          Jakub Kleindienst   v.r.     
          místostarosta města                                             starosta města
Datum vložení: 20. 3. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto