Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 12. rady města dne 27.4.2007

.

Usnesení z 12. zasedání rady města, konaného dne 27.4.2007
K bodu 3) Pověření k přebírání výsledků geodetických prací – vytyčení hranic pozemků
U s n e s e n í č. 114
I. p o v ě ř u j e
Ing. Petra Dubravského, vedoucího odboru investic MěÚ, bytem Wolkerova 821, Libušín a
Jitku Hančákovou, referentku odboru investic MěÚ, bytem Nové Strašecí, Okružní 1027
k zastupování města Nové Strašecí při přebírání výsledků vytyčení hranice pozemků .
II. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušná pověření.
K bodu 4) Žádost o umístění stavby na pronajatém pozemku
U s n e s e n í č. 115
I. s o u h l a s í
s umístěním stavby zapuštěného bazénu na pronajatém pozemku – části parc.č. 1321/12 v k.ú. Nové Strašecí s tím, že bude smluvně ošetřeno dodatkem k nájemní smlouvě odstranění stavby a uvedení pozemku do původního stavu v případě ukončení nájmu pozemku.
II. b e r e n a v ě d o m í
žádost o odkoupení pronajatých pozemků tvořících funkční celek s domem čp. 781.
II. u k l á d á
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI připravit podklady a návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů v ul. Máchova (bývalé domy ŠZP) jako podklad pro  projednání RM.
 
Kbodu 5) Úplatný převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města
U s n e s e n í č. 116
I. d o p o r u č u j e
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení:
U s n e s e n í č. …
Zastupitelstvo města
I . s o u h l a s í
s úplatným převodem pozemku PK 1312/1 o výměře 5169 m2 v  k.ú. Nové Strašecí do majetku města (převodce  PF ČR ) za cenu 239.380,- Kč a podmínek podle  návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení
II. u k l á d á
starostovi města smlouvy o úplatném převodu pozemku podepsat.
 
K bodu 6. Různé
 
a) Plnění usnesení zastupitelstva města č. 28 ze dne 22. března 2007
U s n e s e n í č. 117
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města po projednání zprávy o rozboru hospodaření oddílu kopané TJ Sokol Nové Strašecí za rok 2006 přijmout
U s n e s e n í č. ..
Zastupitelstvo města
I. k o n s t a t u j e ,
že žádost oddílu kopané TJ S okol Nové Strašecí o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 15.3.2007 je opodstatněná.
II. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol – oddílu kopané a to ve výši poskytnuté přechodné výpomoci to je 100 tis. Kč.
b) Prodloužení nájmu bytu
U s n e s e n í č. 118
I. s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy uzavření s manželi Štefanem a Evou Podhorcovými na byt v domě č.p. 1081 v Nádražní ulici v Novém Strašecí do 30.6.2008.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě
 
c) Přidělení uvolněného bytu v DPS
U s n e s e n í č. 119
I. p ř i d ě l u j e
uvolněný byt č. 12 v DPS čp. 1166 v Novém Strašecí Václavu Trnkovi, bytem Jiřího Šotky 752, Nové Strašecí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2007 s tím, že v případě, že nájemce bude využívat pečovatelskou službu, bude mu nájemní vztah vždy automaticky prodloužen na ½ roku.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu.
III. b e r e n a v ě d o m í
ostatní žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, a to paní MUDr.Libuše Bauerové, bytem Kladno, Dr.Jiroutka 1716 a pana Antonína Krčila, bytem Nové Strašecí, Jungmannova 316. Tyto žádosti se ponechávají v evidenci.
d) Uzavření diagonály 19.5.2007
U s n e s e n í č. 120
I. s o u h l a s í
s uzavřením diagonály na Komenského náměstí v Novém Strašecí pro dopravu dne 19.5.2007 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.
II. u k l á d á
starostovi města, aby ve spolupráci s Městskou policií zajistil uzavření diagonály dle tohoto usnesení.
 
e) Žádost J.Hejhalové – nebytové prostory v domě č.p. 202
U s n e s e n í č. 121
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Jitky Hejhalové ze dne 25.4.2007 ohledně nájmu nebytových prostor v domě č.p. 202 v Novém Strašecí.
II. u k l á d á
starostovi města nejpozději do 10 pracovních dnů odpovědět žadatelce dopisem s vysvětlením připravovaného investičního záměru.
f) Prodej pozemků z vlastnictví města
U s n e s e n í č. 122
d o p o r u č u j e
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení:
U s n e s e n í č. 
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
prodej pozemků st. p. 661/7, 661/8, 661/9, 661/10 a 661/11 v k. ú. Nové Strašecí o výměře celkem 26 m2 tvořících funkční celek s domem čp. 533 v Jungmannově ulici, Nové Strašecí po jeho přestavbě na pět řadových rodinných domů tak, jak byly zaměřeny geom. plánem č. 1854-2132007, společnosti Edesa s.r.o., IČ 27866050, Kloboukova 2226/28, za kupní cenu 600,- Kč/m2 a pozemek parc. č. 661/6 taktéž v k. ú. Nové Strašecí o výměře 7 m2 za kupní cenu 300,- Kč/m2, tedy celkem za 17 700,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Text smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
II. u k l á d á
starostovi města podepsat kupní smlouvu, ne však dříve, než dojde k nabytí vlastnictví kupujícího též k domu čp. 533 v Jungmanově v Novém Strašecí.
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r                       Jakub Kleindienst v.r.
místostarosta města                                    starosta města
 
 
Datum vložení: 4. 5. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto