Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 16. rady města dne 13.7.2007

.

Usnesení z 16. zasedání rady města, konaného dne 13.7.2007
 
 
 
K bodu 3. Zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 153
 
s c h v a l u j e
 
program 4. zasedání zastupitelstva města Nové Strašecí.
 
Program:
 
1.      Zahájení
2.      Rozpočtová opatření V.-VI./2007
3.      Koupě pozemku do vlastnictví města PK 815/2
4.      Prodej pozemků z vlastnictví města parc. č. 1077/1,1077/2, 1077/3
5.      Směna pozemků mezi městem a společnostmi INTERMET, s.r.o.
      a WIESE, s.r.o.
6.      Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí
7.      Žádost ředitele ZŠ J. A. Komenského o navýšení příspěvku o 340 tisíc Kč
8.      Změna jednacího řádu města Nové Strašecí
9.      Darování vodovodu a kanalizace společností INTERMET, s.r.o.
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
 
K bodu 4. Rozpočtová opatření V.-VI./2007
 
 
U s n e s e n í   č. 154
 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozpočtová opatření zpracovaná za období květen, červen 2007;
 
II.   d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby navržená rozpočtová opatření za období V.-VI./2007 na svém nejbližším zasedání schválilo.
 
 
K bodu 5. Pronájem nebytových prostor č.p. 414„ poliklinika ”  
 
U s n e s e n í   č. 155
 
I.   s o u h l a s í
 
se zahájením jednání se společností PRIVAMED Healthia s.r.o. směřujících ke zvýšení nájemného za nájem nebytových prostor v objektu „polikliniky“ Čsl.armády 414 na úroveň stávajícího průměrného nájemného v této budově, s tím, že takto získané finanční prostředky město použije na stavební úpravy této budovy
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zahájit tato jednání.
 
 
K bodu 6. Smlouva o spolupráci při vymáhání exekučních titulů
 
U s n e s e n í č. 156
 
I.   s o u h l a s í
 
a) s uzavřením rámcové smlouvy o spolupráci při uplatnění o vymáhání exekučních titulů společně se soudním exekutorem JUDr.Ivanem Erbenem, Exekutorský úřad 021 Praha 8, U Okrouhlíku 1820/3, IČ: 49639200 a advokátem JUDr.Ing.Josefem Škodou, advokátní kancelář, tamtéž, IČ: 10169563 ; text smlouvy je přílohou tohoto usnesení
 
b) zplnomocněním JUDr.Ing.Josefa Škody,advokáta, k zastupování města v exekučním řízení; text plné moci je přílohou tohoto usnesení
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu a plnou moc.
 
 
K bodu 7. Jednostranné zvýšení nájemného z bytu
 
U s n e s e n í č. 157
 
I.   s o u h l a s í
 
s jednostranným zvýšením nájemného v souladu s ust. zákona č. 107/2006 Sb. u bytů ve vlastnictví města u I. kategorie o 29%, II. kategorie o 38,6 %, III. kategorie o 47,6 % a u IV. kategorie o 60,8 % s účinností od 1.1.2008. Zvýšení nájemného se nevztahuje na byty vyjmenované v ust. §1 odst. 2 citovaného zákona a   na byty, kde již bylo sjednáno tzv. tržní nájemné.
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s firmou BALDEX zajistit v zákonné lhůtě rozeslání příslušných oznámení o zvýšení nájemného.
 
  
K bodu 8. Racionalizační opatření na MěÚ
 
U s n e s e n í č. 158
 
I.   s c h v a l u j e
 
a) ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový plánovaný počet systemizovaných míst zaměstnanců města zařazených v městském úřadě, a to 20 úředníků a 2 ostatních
b) ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích s organizační změnou spočívající v transformaci odboru sociálního a právního na „kancelář MěÚ“
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ postupně realizovat plánovaný počet systemizovaných míst zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle tohoto usnesení nejpozději do 31.12.2008 a připravit příslušnou změnu organizačního řádu MěÚ. 
 
 
K bodu 9. Různé
 
a) Vyznamenání a ocenění města 2007
 
U s n e s e n í č. 159
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
návrhy na udělení vyznamenání a ocenění předložené ředitelem Základní školy Miloslavu Veselému, Heleně Kalivodové a Miroslavu Bradáčovi (in memoriam), vrchním strážníkem Městské policie Romanu Zuzjakovi a Václavu Wimmerovi, kulturní komise rady města Anděle Pejšové a Tomáše Froňka Vladimíru Froňkovi (in memoriam)
 
 
II.   u d ě l u j e
 
vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí, Zlaté W krále Vladislava III. třídy Miloslavu Veselému a Heleně Kalivodové
 
III.   u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ organizačně zabezpečit předání vyznamenání a  
    ocenění dne 28.9.2007
b) starostovi města vyznamenání a ocenění předat.
 
 
b) Výpověď nájmu
 
U s n e s e n í č. 160
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
výpověď Františka Brady nájmu budovy č. 593 v Novém Strašecí podle které skončí nájemní vztah uplynutím dvanáctiměsíční výpovědní lhůty, tedy dnem 30.7.2008
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat nájemce o stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
c) Žádost oddílu kopané
 
U s n e s e n í č. 161
 
u k l á d á
 
a) starostovi města oznámení o vážné ekonomické situaci oddílu  
     kopané předložit na 4. zasedání zastupitelstva města
b) tajemníkovi MěÚ předložit zastupitelům města jako podkladový materiál pro jednání    zastupitelstva předmětnou žádost doplněnou o rozbor hospodaření oddílu kopané a o přehled příspěvků města.
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.                                            Jakub Kleindienst v. r.

      místostarosta města                                                          starosta města

Datum vložení: 18. 7. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto