Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 17. rady města dne 30.7.2007

.

Usnesení z 17. zasedání rady města, konaného dne 30.7.2007
 
 
K bodu 2) Příprava zasedání zastupitelstva města ( 31. 7. 2007 )
 
Usnesení č. 162
 
I. s c h v a l u j e
 
Upřesněný program 4. zasedání zastupitelstva města
 
1)      Zahájení
2)      Zpráva mandátové komise
3) Složení slibu nového zastupitele
4) Volba starosty města – doplnění rady města
5) Rozpočtová opatření V.-VI./2007
6) Koupě pozemku do vlastnictví města PK 815/2
7) Prodej pozemků z vlastnictví města parc. č. 1077/1, 1077/2, 1077/3
8) Směna pozemků mezi městem a společnostmi INTERMET, s.r.o.
                 a WIESE, s.r.o.
9) Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí
10) Žádost ředitele ZŠ J.A.Komenského o navýšení příspěvku o 340 tisíc Kč
11) Změna jednacího řádu města Nové Strašecí
12) Darování vodovodu a kanalizace společností INTERMET, s.r.o.
13) Oznámení o vážné ekonomické situaci oddílu kopané
14) Různé
15) Diskuse
16) Závěr
 
II. d o p o r u č u j e
 
pro 4. zasedání zastupitelstva města toto složení komisí:
a)   mandátová komise: Ing. Jan Bureš (předseda), Jiří Drvota, Václav Šilha (členové)
b)      volební komise : Ing. Miroslav Špička (předseda), Ing. Jan Bechyně, pí. Jitka Možkovská (členové)
c)      návrhová komise: Ing. Jiří Zelenka (předseda), Ing. Věra Matějovičová, Ing. Vladimír Sochor (členové)
 
K bodu 3) Výběr firmy na výstavbu volejbalového kurtu
 
U s n e s e n í    č. 163
 
I.   s c h v a l u j e
 
přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba volejbalového hřiště“ firmě Jaromír Sibera, IČ 13767313 se sídlem Obránců míru 1168, 250 02 Stará Boleslav zastoupené Jaromírem Siberou za cenu 213.295,60 Kč.
 
 
 
II. u k l á d á
 
- starostovi města podepsat se společností Jaromír Sibera smlouvu o dílo
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.
místostarosta města
 
 
Datum vložení: 30. 7. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 7. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto