Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 21. rady města ze dne 14.9.2007

.

Usnesení z 21. zasedání rady města, konaného dne 14.9.2007
 
 
K bodu 3 ) Veřejná zakázka „I. etapa rekonstrukce lipové aleje v Nádražní ulici“
 
 
U s n e s e n í    č. 190
 
 
I.   r o z h o d u j e
 
- o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „I.etapa rekonstrukce lipové aleje v Nádražní ulici“ fyzické osobě Ing.Václav Rosenreiter - ROZA, IČ 41980191 se sídlem Mšec 306, 270 64 Mšec zastoupené Ing.Václavem Rosenreiterem za cenu 160 936,-Kč
 
II. u k l á d á
 
- starostovi města podepsat s fyzickou osobou Ing. Václav Rosenreiter - ROZA smlouvu o dílo
 
 
K bodu 4 ) pronájem nebytových prostor – bar NKC
 
U s n e s e n í   č. 191
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem baru v budově NKC pro paní Martu Černou, U Libeně 1202, 271 01 Nové Strašecí na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu dle platných ceníků MKZ
 
 
II. u k l á d á
 
- starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
K bodu 5 ) Výpověď nájmu
 
U s n e s e n í    č. 192
 
I.   s o u h l a s í
 
a)- s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p.414 místnost č.304 s pí. Kateřinou Charvátovou dohodou ke dni 31.8.2007
 
b)- s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p.414 místnost č.304 s Mgr. Milenou Černíkovou dohodou ke dni 31.8.2007
 
 
 
II. u k l á d á
 
- starostovi města podepsat příslušné dohody
 
 
K bodu 6 ) Výkon funkce jediného společníka obchodní společnosti – Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
 
U s n e s e n í č. 193
 
I.                    b e r e n a v ě d o m í
 
odstoupení z funkce jednoho z jednatelů společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., Václava Horáčka, které bylo doručeno v písemné podobě dne 15.6.2007
 
 
II.                 j m e n u j e
druhým jednatelem společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. JUDr.Jiřího Tláskala, r.č. 560412/0753, bytem Nové Strašecí, Vrchlického 871
 
III.               u k l á d á
 
- jednatelům společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. personální změny v obsazení statutárních zástupců společnosti zapsat v obchodním rejstříku 
 
 
 
 
K bodu 7 ) Změna zakladatelské listiny technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
 
 
U s n e s e n í č. 194
 
I.                    d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení
 
Zastupitelstvo města
I.                    m ě n í
 
Zakladatelskou listinu o založení společnosti s ručením omezeným Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. tak, že 
a) čl. IV se doplňuje o předmět podnikání: účetnictví, ekonomické a poradenské služby 
b) čl. XI se první odstavec vypouští a nahrazuje se novým textem:
„Statutárním orgánem jsou dva jednatelé. Jednatelé jednají za společnost samostatně ve všech obchodních případech jejichž výše nepřesáhne jedno sto tisíc korun českých, a to i v součtu se stejným obchodním partnerem v jednom kalendářním roce. Ve všech ostatních věcech, převodech nemovitého majetku a obchodních případech oba jednatelé jednají za společnost vždy společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí jednatelé své vlastnoruční podpisy.“
 
II.                 u k l á d á
 
- starostovi města podepsat změnu zakladatelské listiny formou notářského zápisu  a ve spolupráci s jednateli zajistit zápis změny zakladatelské listiny do obchodního rejstříku.
 
 
K bodu 8 ) Nabídka daru - budova čp. 957
 
U s n e s e n í   č. 195
 
I.     d o p o r u č u j e
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
u s n e s e n í    č. …
zastupitelstvo města
I . schvaluje
 
přijetí daru – budovy kabin na letním stadionu čp. 957 na st.p. 1556 z vlastnictví TJ Sokol Nové Strašecí do majetku města
 
 
II. u k l á d á
- starostovi darovací smlouvu podepsat
 
 
 
 
K bodu 9 ) Pronájem části náměstí
 
 
 
U s n e s e n í   č. 196
 
I.                    s c h v a l u j e
 
pronájem podnikateli Hynku Třískovi, bytem Praha 9, Mezilesí 2069 na dobu od 10. do 16. září 2008 za účelem provozování atrakcí technické zábavy a prodejních stánků v rámci oslav posvícení ve městě za nájemné ve výši 44.000,- Kč, a to plochy parkoviště u sokolovny včetně plochy bývalého kina (atrakce)a části Komenského náměstí (stánky) v Novém Strašecí
 
II.                 u k l á d á
 
- starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 10 ) Zadání zakázky na zpracování strategického plánu rozvoje města
 
 
U s n e s e n í č. 197
 
I.                    s c h v a l u j e
 
zadávací podmínky, tzv. zakázky malého rozsahu, na zpracování strategického plánu rozvoje města představující tento předmět: zpracování strategického plánu rozvoje města na léta 2007 – 2015 v členění -situační analýza, SWOT analýza, stanovení záměrů vizí a cílů rozvoje města, katalog rozvojových projektů, akční rozvojové plány, krátkodobé plány rozvoje s termínem dokončení a odevzdání díla - březen 2008
 
II.                 u k l á d á
 
- starostovi města podepsat výzvu na veřejnou zakázku s termínem odevzdání nabídek do 12.00 hod. 1.10.2007
 
 
 
K bodu 11 ) Přijetí účelového daru
 
 
U s n e s e n í č. 198
 
I.                    s c h v a l u j e
 
přijetí účelového daru ve výši 200.000,- Kč od občanského sdružení Bubakov.net se sídlem v Novém Strašecí, Obětí okupace 510, IČ: 266 78 641 na vybudování nového osvětlení hokejbalového hřiště Na Kocourku v Novém Strašecí 
 
II.                 u k l á d á
 
- starostovi města podepsat darovací smlouvu
- tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem financí MěÚ připravit změnu rozpočtu pro          jednání zastupitelstva města
 
 
K bodu 13 ) Různé
 
 
a ) Informace místopředsedy oddílu kopané TJ Sokol - pana Vladimíra Kozla, ekonomky                             oddílu kopané – paní Hany Kanálkové a člena výboru oddílu kopané TJ Sokol – pana Zdeňka     Kudely.
 
Po projednání rada města přijala
 
U s n e s e n í č. 199
 
u k l á d á
 
-   místostarostovi města projednat se zástupci fotbalového oddílu TJ Sokol příslušné položky rozpočtu , o závěru jednání podat informaci na příštím zasedání rady města.
-   radnímu města p. Štefanu Podhorcovi navrhnout kritéria pro systém podpory sportu dospělých v Novém Strašecí. Návrh předložit na příštím zasedání rady města.
 
 
b ) Žádost ředitele ZŠ a MŠ J.A.Komenského
 
 
                                                  U s n e s e n í   č. 200
 
I.             s o u h l a s í
 
a)      se snížením nájemného za malou tělocvičnu v budově základní školy pro skupinu žen po dobu letních prázdnin na 100,- Kč/hod
b)      s čerpáním financí z FRIM základní školy ve výši 145.000,- Kč na nákup školního nábytku
 
 
II.           u k l á d á
 
- tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět ředitele ZŠ a MŠ J.A.K. o stanovisku RM do                 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM
 
c ) Žádosti o přidělení bytu
 
 
U s n e s e n í   č. 201
 
 
I. s o u h l a s í 
 
a)      s přidělením bytu č.20 v ulici Křivoklátská č.p.835 panu Karlovi Horovi na dobu určitou do 31.12.2008 za tržní nájemné
b)      s přidělením bytu č.1 v ulici Ke stadionu č.p. 645 panu Milanu Hercovi na dobu určitou do 31.12.2008 za tržní nájemné
 
II. u k l á d á
 
-         tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
d ) Návrh na doplnění člena komise rady pro rozvoj města
 
 
U s n e s e n í č. 202
 
b e r e n a   v ě d o m í
 
návrh zastupitele Jana Bureše ze dne 10.9.2007 na doplnění komise rady pro rozvoj města
 
o dalšího člena Ing.Luboše Dvořáka. Rada města v současné době o rozšíření komise neuvažuje.
 
 
e ) Přechody pro chodce před školou a v Palackého ulici
 
 
U s n e s e n í č. 203
 
b e r e n a v ě d o m í
 
návrh zastupitele Jana Bureše ze dne 10.9.2007 ohledně přechodů pro chodce před základní školou a v Palackého ulici a ponechává ho v kompetenci městského úřadu, kde je tato problematika již řešena.
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.                     PhDr. Miroslav Roček v. r.
      místostarosta města                                      starosta města
 
 
Datum vložení: 21. 9. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto