Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 23. rady města ze dne 15.10.2007

.

Usnesení z 23. zasedání rady města, konaného dne 15. října 2007
 
k bodu 2. Veřejná zakázka – zpracování strategického plánu města
 
 
U s n e s e n í č. 223
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
informace o veřejné zakázce zpracování strategického plánu města
 
II.                 u k l á d á
 
- starostovi města předložit do příštího jednání rady města reference o výše uvedených firmách (oslovit města a obce, pro které uvedené firmy strategické plány vyhotovili)
 
k bodu 3. Pověření k provádění svatebních obřadů
 
U s n e s e n í   č. 224
 
I. p o v ě ř u j e
 
        Naděždu Jurgovskou
        RNDr. Libuši Vosátkovou
        Ing. Věru Matějovičovou
 
zastupitelky města, prováděním svatebních obřadů uzavíraných před Městským úřadem v Novém Strašecí
 
k bodu 4. Různé
 
A ) Příprava mateřského centra
 
 
U s n e s e n í č. 225
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
přípravu realizace mateřského centra v Novém Strašecí v budově NKC
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ zajistit předběžnou finanční kalkulaci   nákladů na stavební úpravy v NKC
 
b) starostovi města
-  informovat o této aktivitě, která je připravovaná MěÚ Nové Strašecí, p. Miroslava Vachka , který projevil zájem za občanské sdružení Bubakov. net se na této aktivitě podílet.
- podat informaci o průběhu výše uvedeného na příštím zasedání rady města
 
B ) Systemizace zaměstnanců města v organizačních složkách
 
U s n e s e n í č. 226
 
s c h v a l u j e
 
 ve smyslu ust. § 102 odts. 2 písm j) zákona o obcích celkový plánovaný počet systemizovaných pracovních míst zaměstnanců města v městském úřadě a v organizačních složkách města, a to 20 úředníků, 16 ostatních a 5 dělníků, navýšením o 1 strážníka městské policie.
 
 C ) Pověření
 
 
U s n e s e n í č. 227
 
I.       s o u h l a s í
 
s pověřením JUDr.Jiřího Tláskala, tajemníka MěÚ, aby město zastupoval před Krajským soudem v Praze ve věci vyzvednutí směnek sloužících jako důkazní materiál v soudních sporech s žalovanými: Danou Dukajovou, Patrou Dekastellovou, Jaroslavem Filípkem, Jiřím Soukupem, Michaelou Krajovou a Luďkem Mackem.
 
       II.                 u k l á d á
 
starostovi města podepsat jednotlivá pověření
 
 
PhDr. Miroslav Roček v.r.
starosta města
Datum vložení: 19. 10. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto