Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 25. rady města ze dne 9.11.2007

.

 
Usnesení z 25. zasedání rady města, konaného dne 9. listopadu 2007
 
k bodu 2 ) Kontrola usnesení z 21. – 24. zasedání rady města
 
U s n e s e n í č. 238
b e r e    n a   v ě d o m í
řešení autobusové zastávky – „Poliklinika“. Tento problém bude řešen v rámci programu ROP s realizací v roce 2008
 
k bodu 3 ) Pronájem nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 239
 
 n e s o u h l a s í 
se snížením výše nájemného sjednaného nájemní smlouvou na pronájem nebytových prostor se společností HAFEN s.r.o., IČO 27157881, se sídlem Řevničov, Draha 305 zastoupenou Ing.Miroslavem Hájkem, jednatelem společnosti
 
k bodu 4 ) Přidělení městských bytů
 
U s n e s e n í   č. 240
 
I. s o u h l a s í 
a)      s ukončením nájemní smlouvy s paní Vladimírou Kalendovou na byt č. 4 v Křivoklátské ulici čp. 885 ke dni 31.10.2007
b)      s přidělením bytu č. 3 v ulici Havlíčkova č.p. 100 paní Renatě Zázvorkové na dobu určitou do 31. 12. 2008 za tržní nájemné
c)      s přidělením bytu č. 1 v ulici Ke Stadionu č.p. 645 pro potřeby ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí
d)      s opravou bytu č. 2 na Komenského nám. č.p. 191 
 
II. u k l á d á
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do dvou
    pracovních dnů od ověření zápisu
 b) starostovi města podepsat příslušné dohody a nájemní smlouvy
 
k bodu 5 ) Reklamní plochy
 
U s n e s e n í   č. 241
 
p o v ě ř u j e 
ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích odbor investic MěÚ Nové Strašecí k uzavírání nájemních smluv na pronájem reklamních ploch na oplocení budov a budovách v majetku města za jednotnou cenu 1000,-Kč/m/2/rok reklamní plochy, s tím, že je třeba vyžadovat estetickou a morální úroveň reklam a technické parametry, aby nedošlo k poškození majetku města.
 
k bodu 6 ) Shromáždění vlastníků jednotek
 
U s n e s e n í   č. 242
 
I.                    s o u h l a s í
s pověřením pí. Jitky Hančákové, pracovnice odboru investic MěÚ Nové Strašecí, narozené 28.3.1953, bytem Nové Strašecí Okružní 1027 k zastupováním města na jednání dne 17.11.2007, jehož předmětem bude projednání zrušení stávajícího vymezení jednotek v budově sestávající z č.p. 968, 969 a 970 a podpis nových prohlášení vlastníků jednotek v jednotlivých č.p. 968, 969 a 970 v Novém Strašecí. 
 
II.                 u k l á d á
starostovi města podepsat pověření
 
k bodu 7 ) Různé
 
a ) Přemístění Městské knihovny
 
 
U s n e s e n í č. 243
 
I. d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
 
U s n e s e n í č.
 
Zastupitelstvo město
 
m ě n í
zřizovací listinu Městské knihovny Nové Strašecí tak, že sídlem organizační složky je Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí
Rada města dále
 
II.                 u k l á d á
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit technické řešení přemístění městské knihovny
b) vedoucí městské knihovny zajistit organizačně přemístění městské knihovny
 
b ) Použití městského znaku třetí osobou
 
U s n e s e n í č. 244
 
I.                    s o u h l a s í
s použitím městského znaku města Nové Strašecí na pozvánky, plakát k výstavě, panel v expozici za účelem propagace expozice „Keltové na Rakovnicku“. Podoba znaku města bude dodána MěÚ. Souhlas se uděluje na dobu určitou, a to pouze k popsanému účelu.. Pokud dojde k použití znaku města k jiným účelům, může být tento souhlas zrušen.
 
II.                 u k l á d á
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu a zajistit dodání podoby znaku
 
 
 
 
 
c ) Podnájem
 
U s n e s e n í č. 245
 
I.                    s o u h l a s í
s tím, že nájemkyně Lenka Horáčková smí pronajaté nebytové prostory v domě č.p. 414 přenechat částečně do podnájmu Michaele Buřičové, bytem Lány, Křivoklátská 269 za účelem poskytování služeb spojených s manikúrou.
 
II.                 u k l á d á
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatelku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
d ) Odstoupení člena komise rady města
 
U s n e s e n í č. 246
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
odstoupení Miroslava Vachka z pozice člena komise rady města pro informace a komunikaci, které bylo doručeno písemně na MěÚ dne 9.11.2007
 
e) Rezignace člena zastupitelstva a rady města
 
U s n e s e n í č. 247
 
b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Petra Dolejška na mandát zastupitele města, která byla doručena písemně starostovi města dne 8. 11. 2007.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r. PhDr.              Miroslav Roček v.r.
      místostarosta města                                       starosta města
 
 
Datum vložení: 16. 11. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto