Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 29. rady města ze dne 21.12.2007

.

Usnesení z 29. zasedání rady města,
konaného dne 21. prosince 2007
 
 
k bodu 2 ) Dodatek k nájemní smlouvě – Městská knihovna
 
U s n e s e n í č. 288
 
I. s o u h l a s í
 
s prodloužením platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 11.4.2002 s pronajímatelem Jiřím Sláničkou, bytem Nové Strašecí, Jiřího Šotky 752 do 31.8.2008 na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 104 v ul. 28. října v Novém Strašecí za účelem umístění Městské knihovny do doby jejího přestěhování za nájemné 74.404,- Kč/rok  s tím, že smlouvu lze vypovědět i před tímto datem.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek ke smlouvě
 
k bodu 3 ) Uzavření diagonály
 
U s n e s e n í č. 289
 
I. s o u h l a s í
 
a ) s uzavřením diagonály na Komenského náměstí v Novém Strašecí pro automobilovou
     dopravu dne 3.1.2008 v době od 14,30 do 15,45 hod. pro Tříkrálovou sbírku s kulturním
     programem.
b ) s uzavřením diagonály na Komenského náměstí v Novém Strašecí pro automobilovou
     dopravu dne 24. 12. 2007 v době od 20,00 do 02,00 hod. za účelem setkání u vánočního
     stromu.
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města zajistit ve spolupráci s Městskou policií uzavření diagonály
b) tajemníkovi města bezprostředně po skončení jednání rady města informovat žadatele
 o rozhodnutí rady města
 
k bodu 4) Darovací smlouva
 
U s n e s e n í č. 290
 
I. s o u h l a s í
 
s přijetím daru od Václava Minaříka, bytem V.Zítka 787, Kladno, a to mosazné obřadní hole se symbolikou města v hodnotě 8.900,- Kč. Text darovací smlouvy je přílohou k tomuto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat darovací smlouvu
 
Příloha: text darovací smlouvy
 
k bodu 5 ) Návrh na řešení přístupu k pozemkům v lokalitě „Na Pískách“
 
U s n e s e n í   č. 291
 
I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1756 v k.ú. Nové Strašecí (část C) k ošetření přístupu a příjezdu na pozemky parc.č. 1757/1, 1757/3 a 1758/2 ( nově oddělený z parc.č. 1758/1) s tím, že budoucí smlouva bude uzavřena až části pozemku parc.č. 1756 (díly A a B ) budou odkoupeny vlastníky pozemků , na které navazují t.j. parc.č. 1753/1 panem Václavem Frolíkem st. a parc.č. 1758/2 panem Janem Frolíkem, oba bytem Nové Strašecí, Nádražní 898.
 
 
II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku parc.č. 1756 označených v situačním plánu písmeny A (navazující na parc.č. 1758/1) za 600,-Kč/m2   a B (navazující na parc.č. 1753/1) za minimální cenu 250,- Kč/m2
 
III.               u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o stanovisku RM do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
k bodu 6 ) Užívání nebytových prostor v čp. 550
 
U s n e s e n í   č. 292
 
I. s o u h l a s í
 
a) s pronájmem nebytového prostoru – místností č.  23 a 24 ve 2. NP budovy čp. 550 v Novém Strašecí    firmě Šnopa za cenu 683,-Kč/m2/rok + úhradu za služby spojené s užíváním ), t.j. za podmínek shodných s pronájmem prostor obdobného charakteru ve stejném objektu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou., se zpětnou platností od 17.1.2007.
b) s dodatky k NS - p.Jiří Vait (dodatek č. 4) a ČR-MV (dodatek č. 1)
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušné smlouvy podepsat
 
k bodu 7 ) Darování pozemku do vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 293
 
I.     d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
u s n e s e n í    č. …
zastupitelstvo města
 
I . s o u h l a s í
 
s převzetím daru - pozemku parc.č. 207/199 o výměře 79 m2 v  k.ú. Nové Strašecí, do majetku města – dárci pan Karel Pátek, Jiří Lípa, Jaroslava Lípová s tím, že strana obdarovaná zajistí   sepsání smlouvy a uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
 
II. u k l á d á
 
starostovi města darovací smlouvu podepsat
 
k bodu 8 )  Žádost o prominutí nájemného
 
U s n e s e n í   č. 294
 
I.                    s o u h l a s í
 
se slevou nájemného za pronájem nebytových prostor Mgr. Petře Šteflové, bytem Dukelská 550, Nové Strašecí v budově sportovní haly „BIOS“ na období 04/07 až 12/07 z plné výše nájemného 7 950,-Kč na 2 000,-Kč z důvodu nemožnosti užívat tyto prostory vzhledem k průtahům povolovacího řízení z hlediska hygieny provozu, za předpokladu, že dotyčná vstoupí do jednání s MěÚ k upravení nájemní smlouvy.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušný dodatek smlouvy
 
k bodu 9 )  Zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í   č. 295
 
I. s o u h l a s í
 
se zřízením věcného břemene uložení telekomunikačních sítí a jejich následné správy na pozemcích č.2194/4 a 1850/3
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvu
 
k bodu 10 ) Žádost o prodloužení nájmu bytu
 
U s n e s e n í   č. 296
 
I. s o u h l a s í 
 
s přidělením bytu č.16 v ulici Křivoklátská č.p.968 panu Jiřímu Gobanovi na dobu určitou do 31.12.2008
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
k bodu 11 ) Žádost o změnu nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 297
 
I. s o u h l a s í
 
se změnou účtování úklidu společných prostor a likvidací odpadu v objektu polikliniky Nové Strašecí tak, že úklid společných prostor v přízemí „Šroubkovy vily“ polikliniky Nové Strašecí a likvidaci odpadu v místě provozovny zajistí Pharm.Dr. Jarmila Chytrá na vlastní náklady.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušný dodatek smlouvy
 
k bodu 12 ) Informace z redakční rady Novostrašeckého měsíčníku
 
U s n e s e n í č. 298
 
I.                    b e r e n a v ě d o m í
 
informaci z redakční rady Novostrašeckého měsíčníku, která je součástí tohoto usnesení
 
II. s o u h l a s í
 
a ) se zvýšením nákladu Novostrašeckého měsíčníku na 1050 ks/měsíc
b ) s návrhem redakční rady i nadále nepublikovat v Novostrašeckém měsíčníku politická
     vyjádření.
 
k bodu 13 ) Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J.A.Komenského za rok 2006/2007
 
U s n e s e n í č. 299
 
I.                    b e r e n a v ě d o m í
 
zprávu o činností Základní a mateřské školy J. A. Komenského za školní rok 2006/2007
 
II.                 u k l á d á
 
místostarostovi města ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ J. A. Komenského předložit v roce 2008 zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/ 2008
 
 
k bodu 14 ) Různé
 
a ) Osobní ohodnocení pro ředitele ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 300
 
S o u h l a s í
 
se zvýšením osobního ohodnocení Mgr. Stanislava Hajného dle návrhu, který je přílohou k tomuto usnesení.
 
b) Žádost o prominutí výpovědi nájmu bytu
 
U s n e s e n í č. 301
 
I. t r v á
 
na výpovědi z nájmu bytu č. 14 v domě č.p. 832 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí dané Jiřímu Maškovi.
 
II. s o u h l a s í
 
s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.4.2008 do 31.12.2008 na byt č. 14 v domě č.p. 832, Křivoklátská ulice, Nové Strašecí Jiřímu Maškovi po uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že dlužné nájemné bude v plné výši uhrazeno do 31.12.2007.
 
c) Sleva na nájemném
 
U s n e s e n í č.  302
 
I.                    s o u h l a s í
 
se snížením nájemného z plné výše, tedy 32 500,-Kč na 10 000,-Kč za užívání sálu a prostor NKC Honebnímu společenstvu Nové Strašecí pro „myslivecký ples“
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ  písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., v. r.           PhDr. Miroslav Roček, v. r.
      místostarosta města                                   starosta města
 
Datum vložení: 3. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto