Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 94. rady města z 19.10.2006

.

Usnesení z 94. zasedání rady města, konaného dne 19.10. 2006
 
 
2. Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského za školní rok 2005/2006 a dílčí nástin na školní rok 2006/2007
 
U s n e s e n í   č. 968
 
I. s c h v a l u j e
 
výjimku z počtu žáků ve třídách mateřských škol pro školní rok 2006/2007 dle přiloženého přehledu.
II. b e r e   n a   v ě d o m í
 
zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského ve školním roce 2005/2006.
III. u k l á d á
 
1)      místostarostovi města a tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s vedoucím finančního odboru
a odboru investic MěÚ připravit podklady k zpracování rozpočtu na činnost, investice
a údržbu pro ZŠ a MŠ na rok 2007
2)      místostarostovi města ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ předložit další zprávu na začátku školního roku 2007/2008
 
3. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města 
 
U s n e s e n í   č. 969
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemku parc.č. 1327/6 o výměře 195 m2 v k.ú. Nové Strašecí manželům Widemannovým, bytem Nové Strašecí 
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
 
 
 
4. Změna nájemce bytu
U s n e s e n í   č. 970
 
I. s o u h l a s í
 
a) s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu č. 15, Křivoklátská ulice čp. 693, Nové 
    Strašecí, s P. Pekárnovou dnem 31. 10. 2006
b) s pronájmem bytu č. 15, Křivoklátská ulici čp. 693, Nové Strašecí, manželům  
    M. Bouškovi a H. Knappkötter, oba bytem Praha 7 od 1. 11. 2006 s tím, že uhradí nájemné    napřed ve výši 139.618,- Kč nejpozději do   15. 11. 2006.
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ bezprostředně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města
b) starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájmu a novou nájemní smlouvu
 
 
5) Pronájem nebytových prostor v čp. 414
 
U s n e s e n í   č. 971
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytových prostor – místností č. 006, 007, 008, 009 v suterénu  budovy polikliniky čp. 414 v Novém Strašecí, MUDr. P. Povolnému, spol. CARDIOMED, s.r.o., Kladno, za cenu 750,- Kč/m2/rok a úhradu spotřebovaných energií na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Způsob financování případných stavebních úprav prostor bude předmětem dalšího jednání.
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
    2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat příslušnou smlouvu
 
 
6. Různé
 
a) Výpověď nájmu bytu – zpětvzetí a mimořádné splátky
 
U s n e s e n í   č. 972
 
I. n e s.o u h l a s í
 
se zpětvzetím výpovědi nájmu bytu č. 645/1 v ul. Jiřího Šotky v Novém Strašecí, nájemcům R. a Hů Ácsovým a trvá na uhrazení nájemného.
 
II. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
I. n e s o u h l a s í
 
 
s dohodou o splátkách dluhu delší než 18 měsíců (11.229,- Kč : 600,- Kč) manželům Ácsovým, bytem Nové Strašecí.
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
b) „Dušičkový večer“ – uzavření diagonály na Komenského náměstí
 
U s n e s e n í   č. 973
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením diagonály na Komenského náměstí dne 2. 11. 2006 od 17.00 do 19.30 hod. za účelem konání akce „Dušičkový večer“.
II. u k l á d á
 
starostovi města prostřednictvím MěP zajistit v uvedenou dobu uzavření diagonály na Komenského náměstí a bezpečný průběh uvedené akce.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města                         starosta města
 
Datum vložení: 25. 10. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2006 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto