Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení ze 14. rady města dne 8.6.2007

.

Usnesení z 14. zasedání rady města, konaného dne 8.6.2007
 
 
3) Žádost ředitele ZŠ o navýšení příspěvku o 340 tisíc Kč
 
U s n e s e n í č. 130
 
I.   k o n s t a t u j e,
 
že dle prohlášení ředitele školy Mgr. Stanislava Hajného učiněného na tomto jednání rady města, se nejedná o jeho žádost, neboť předmětné záležitosti byly vyřešeny s odbory MěÚ, na poradách MěÚ a následně o nich byla informována rada města. Z tohoto důvodu je návrh bezpředmětný,
II.   d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města přijmout usnesení :
 
u s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
n e s c h v a l u j e
 
návrh předložený zastupiteli Ing. Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr., Ing. Pavlem Kotykem a RNDr. Libuší Vosátkovou o navýšení příspěvku Základní a mateřské škole J.A.Komenského, Nové Strašecí o 340 tisíc Kč podaný jako „Žádost ředitele školy o navýšení příspěvku o 340 tisíc Kč“.  
 
4. Změna jednacího řádu zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 131
 
I.                    k o n s t a t u j e,
 
že setrvává na svém stanovisku vyjádřeném v usnesení č. 87 ze dne 16.3.2007 a neshledává jediný důvod k navrhované změně jednacího řádu zastupitelstva města.
 
II.                 d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města přijmout usnesení :
 
u s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
n e s c h v a l u j e
 
návrh předložený zastupitelem Dr.,Ing. Pavlem Kotykem na změnu jednacího řádu zastupitelstva města.
 
5) Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí
 
U s n e s e n í č. 132
 
I.   k o n s t a t u j e,
 
že neshledává důvod ke změně systému parkování v centru města, protože z rozvoje podnikání v centrech měst, která takováto parkování zavedla nenasvědčuje, že by vlivem placeného parkovného docházelo k poškozování živnostníků a obchodníků. Podařilo se regulovat dopravu v centru města, jako hlavní záměr systému, a vedle toho vzniká pro město i vedlejší finanční efekt. Alternativa pro placené parkování v centru je řešeno parkováním u sokolovny. Z tohoto důvodu a též z důvodu kompetenčního je návrh bezpředmětný,
 
II..   d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města přijmout usnesení :
 
u s n e s e n í č.
Zastupitelstvo města
n e s c h v a l u j e
 
návrh předložený zastupitelem Dr.,Ing. Pavlem Kotykem na změnu v parkováním systému v Novém Strašecí, protože tato věc je v kompetenci rady města.
 
6) Pozemky u bytových domů čp. 781 – 786 a čp. 919, Máchova ul., Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení
U s n e s e n í   č. 133
 
I. s c h v a l u j e
        
záměr prodeje všech pozemků od komunikace (ul. Máchova), t.j. včetně předzahrádek a prostoru mezi domy, tzn. pozemků st.p. 1115, 1119 a 1120 (pod domy čp. 781, 785 a 786)   a částí pozemků parc.č. 1306/11, 1306/85 a 1321/12 (zahrady u domů) za minimální ceny takto:
zast.plocha       100,- Kč/m2      (pod domy čp. 781, 785, 786)
zahrada            300,- Kč/m2    (t.j. v současné době oplocená část za domy a plocha
                                                mezi nimi)  
předzahrádka    200,- Kč/m2      (od líce vstupních částí domů ke komunikaci - vedení NN)
 
s tím, že kupující uhradí rovněž veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví pozemků
(geodetické práce, správní poplatek za vklad do KN)
 
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ :
-         zveřejnit záměr prodeje   pozemků st.p. 1115, 1119 a 1120 (pod domy čp. 781, 785 a 786)   a částí pozemků parc.č. 1306/11, 1306/85 a 1321/12 (zahrady u domů) a jeho podmínek ve smyslu § 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce
-         písemně vyrozumět   žadatele o koupi pozemků o stanovisku RM   do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM
-         ve spolupráci s odborem investic písemně informovat všechny majitele domů        čp. 781 -786 a čp. 919 s  navrženým řešením
 
7) Převod pozemku z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 134
 
I.   s o u h l a s í  
 
se záměrem  prodeje části pozemku PK 194/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 400 m2 k rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu, který bude postaven   na sousedních pozemcích za cenu minimálně 600,- Kč/m2   žadatelům - manželům Romaně a Karlu Kouskovým, Ruda čp. 260,
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ :
-         zveřejnit záměr prodeje   shora uvedeného pozemku a jeho podmínek ve smyslu
 § 39,    odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce
-         písemně vyrozumět   žadatele o stanovisku RM   do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM.
 
8) Dodatek organizačního řádu – rozšíření pravomocí odboru investic MěÚ
 
U s n e s e n í č. 135
 
I.                    s c h v a l u j e 
 
dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Strašecí ze dne 31.3.2005 v tomto znění:
MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Městského úřadu
 
Dodatek č. 2
 
Čl. 1
Doplnění organizačního řádu
 
Tímto dodatkem se doplňuje organizační řád městského úřadu ze dne 31.3.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.4.2006 takto:
 
v Čl. 8 odst. 1 oddíl C/ Odbor investic se doplňuje písmeno
 
o) zastupuje město jako účastník řízení vedených dle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích a vodního zákona, vždy v platném znění, kromě případů, kdy je město též v postavení stavebníka nebo investora.
 
Čl. 2
Účinnost dodatku
 
Tento dodatek organizačního řádu nabývá účinnosti dnem jeho schválení radou města. Rada města schválila tento dodatek organizačního řádu na svém jednání dne 8.6.2007 usnesením
č. 135
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění organizačního řádu ve znění dodatku č. 2 do 5 dnů od jeho schválení.
9)      Souhlas s provedením stavebních úprav
 
U s n e s e n í č. 136
 
I.                    s o u h l a s í
 
s provedením stavebních úprav v budově polikliniky ulice Čsl. armády 414 společností CARDIOMED, s.r.o. , Roosevelstova 1543, 272 01 Kladno zastoupené jednatelem společnosti MUDr. Petrem Povolným v prostorách pronajatých této společnosti v prvním patře budovy s tím, že náklady na rekonstrukci hradí výše uvedená společnost
 
II.                 u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
10) Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích – pověření komise k projednávání přestupků
 
U s n e s e n í č. 137
 
p o v ě ř u j e
 
Komisi k projednávání přestupků města Nové Strašecí k projednávání přestupků podle ust.  
§ 42a a za použití ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 
11) Úprava ceníků MSZ a MKZ
U s n e s e n í   č. 138
 
s c h v a l u j e
 
ceník MSZ a ceník MKZ s platností od 1.7.2007 takto:
a) MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Hala BIOS                               .           450,- Kč / hod.            od 1. 9. do 31. 3. násl. roku
                                                             350,- Kč / hod.            od 1. 4. do 31. 8.
Posilovna                                                         40,- Kč                       jednorázové vstupné                                                                             350,- Kč                     permanentka             10 vstupů
                                                          1.000,- Kč                  permanentka    30 vstupů
                                                             300,- Kč                     rezervace celé posilovny
Petanque                                                 50,- Kč / hod.
Ruské kuželky                                        50,- Kč / hod.
Stolní tenis                                              50,- Kč / hod.
Plážový volejbal                                     100,- Kč / hod.
Minigolf                                   .              40,- Kč / hod.            dospělí
                                                               25,- Kč / hod.            děti
Hokejbalové hřiště                            100,- Kč / hod.
                                                             250,- Kč / hod.            včetně šaten a sprch
                                                               20,- Kč / hod.            1 osoba
                                                             100,- Kč / hod.            osvětlení
                                                             500,- Kč                   1 zápas
                                               
Lehkoatletický areál                            100,- Kč / hod.
                                                                                20,- Kč / hod.            1 osoba
 
b) MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
1. Nájem v Kč ke kulturně společenským a vzdělávacím účelům:

 
Nájemné ve dnech
Zlevněné nájemné
 
     Po,Út,St,Čt,Pá
 
 So,Ne
     Po,Út,St,ČT,Pá
 
 So,Ne
 
 
za l h.
 
za 1 den
 
za 1 h.
 
za 1 den
 
za 1 h.
 
za 1den
 
za 1 h.
 
za 1 den
 
celý sál (alespoň 4 h.)
 
1050
 
15000
 
1100
 
15400
   
525
 
7500
 
550
 
7700
 
          Salonek
            320
 2500
 350
 2660
     160
 1250
   180
 1330
 
Salonek
 320
 2500
 350
 2660
     160
 1250
   180
 1330
 
Balkon
 320
 2500
 350
 2660
     160
 1250
   180
 1330
 
Foyer
 320    
 2500
 350
 2660
     160
 1250
   180
 1330
 
Bar
 420
 3500
 440
 3660
     210
 1750
   220
 1830
 
Jeviště
 220
                  800
 240
    960
     110    
    400
   120
    480
 
Šatna
     50
    150
     55
    190
       25
      75
    25
      95
 
Celý KD na plesy
a velké taneční zábavy
bez restaurace
 
bar při plesech
 
Po,Út,St,Čt
 
30 500
 
28500
 
5000
 
Pá,So,Ne
 
32500
 
30500
 
5000
 
mimo Pá
 
16000
 
15000
 
2600
 
Pá,So,Ne
 
17000
 
16000
 
2600

2. Nájem v Kč k prodejním účelům:

 
Nájemné ve dnech
Zlevněné nájemné
 
    Po,Út,St,Čt,Pá
       So,Ne
   Po,Út,St,ČT,Pá
       So,Ne
 
za l h.
za 1 den
za 1 h.
za 1 den
za 1 h.
za 1 den
za 1 h.
za 1 den
Celý sál
-
15000
-
15400
-
7500
-
7700
 
Salonek
   360
 2500
   380
 3000
   180
 1250 
   190 
 
1500
 
Salonek
   360
 2500
   380
 3000
   180
 1250
   190
 
1500
 
Balkon
   360
 2500
   380
 3000
   180
 1250
   190
 
1500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foyer
-
 4200
-
 4400
-
 
2100
  
 
2200

3. Pronájem techniky v Kč za 1 hodinu:                  Služby v Kč za 1 hodinu:

zvuková aparatura
200 až 400
 
Pokladník
-
světelný park
-
 
hasič         
100
klavír
200
 
Technik
150
 
 
 
Domovník
-
 
 
 
Pořadatel
-
 

Při prodeji vstupenek cizím pořadatelům v pokladně KD bude účtováno 5% z ceny vstupenky.
Zlevněné nájmy se vztahují na akce kulturně-společenského nekomerčního charakteru, např. divadelní představení a hudební vystoupení souborů účinkujících bez nároku na honoráře, na přednášky, besedy, výukové pořady, akce bez vybírání vstupného a na prodejní akce, které se opakují. V případě charitativních akcí nebo akcí se zvláštním významem pro město Nové Strašecí může být radou města udělena sleva na základě žádosti. ZŠ a MŠ, Gymnázium, SOUz, Speciální školy, DDM, Dětský domov a ZUŠ vše Nové Strašecí hradí provozní náklady, tj. 80,- Kč za hodinu při pořádání nekomerčních akcí jako jsou vystoupení dětí…V případě poskytnutí slevy na nájemném podle oddílu 1 je povinností nájemce uvést prostory do původního stavu (včetně úklidu). Trvalá sleva je poskytována Gymnáziu Nové Strašecí a SOUz Nové Strašecí na maturitní plesy, a to tak, že budou hradit 85% ceny.         Na akce pořádané přímo Městem Nové Strašecí prostřednictvím městského úřadu se sazebník nevztahuje.
 
12) Dotace na vybavení knihovny
 
U s n e s e n í č. 139
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč na vybavení Městské knihovny v Novém Strašecí (projekt internet v dětském odd.)
 
II.   u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem financí MěÚ připravit přijetí dotace do rozpočtu města
 
13. Různé
 
a) Změna nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í č. 140
 
I.                    s o u h l a s í
 
s přechodem práv a povinností z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem části pozemku PK 269/1 o výměře 192 m2 v Novém Strašecí z manželů Jaroslava a Miloslavy Kumberových, bytem Křivoklátská 885, Nové Strašecí na Vladimíra Šebka, bytem Křivoklátská 881, Nové Strašecí a účinností dnem 1.7.2007,
 
II.                 u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat trojdohodu o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy
 
b) Úloha rady města jako zakladatele a zřizovatele vůči právnickým osobám – pořízení rypadla s nakladačem
 
U s n e s e n í č. 141
 
s o u h l a s í
 
a) s pořízením rypadla s nakladačem zn. JCB 3CX SISTEMASTER TURBO Technickými službami Nové Strašecí s.r.o. za cenu 2.261.694,- Kč formou smlouvy o leasingu v trvání 48 měsíců uzavřené se společností VB Leasing CZ, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Heršpická 813, IČ: 60751606
b) s ručením Technickými službami města Nové Strašecí za dlužníkem – Technické služby Nové Strašecí s.r.o. věřiteli - VB Leasing CZ, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Heršpická 813, IČ: 60751606 z leasingové smlouvy uvedené v tomto usnesení.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.
      místostarosta města                            starosta města
 
 
Datum vložení: 12. 6. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 6. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto