Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení ze 4. rady města z 22.12.2006

.

Usnesení z 4. zasedání rady města, konaného dne 22.12. 2006
 
K bodu 3. Komise rady města
 
U s n e s e n í   č. 25
 
j m e n u j e
 
tyto komise rady města v následujícím složení:
 
Komise pro životní prostředí
Kamil Dvořák – předseda
RNDr. Milan Dundr, CSc.
Josef Možkovský
Václav Šilha
Josef Kocman
 
Komise pro školství
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc. – předseda
RNDr.Libuše Vosátková
Mgr. Karel Filip
Ing. Věra Matějovičová
František Šlajchrt
 
Komise pro kulturu
Lenka Stránská – předseda
Mgr. Iva Dvořáková
Jan Raichl
Naděžda Jurgovská
Dagmar Schulmeisterová
Antonín Krčil
Komise pro sport a tělovýchovu
Pavel Oliva – předseda
Mgr. Petra Hlavová
Mgr. Jiří Bouček
Jiří Drvora
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.
 
Komise veřejného pořádku
Ivan Kubricht – předseda
Roman Zelenka
Martin Novák
Jiří Jurgovský
Zdeněk Šanda
 
Komise pro informace a komunikaci
Ing. Jan Bureš – předseda
Miroslav Vachek
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.
Petr Dolejšek
MVDr. Zdeněk Beneš
 
Komise pro zahraniční partnerství
JUDr.Jiří Tláskal – předseda
Ing. Martina Dolejšková
Marcela Černá
Nina Kleindienstová
 
Komise pro rozvoj města
Jakub Kleindienst – předseda
Ing. Vladimír Sochor
Ing. Jiří Zelenka
Václav Pavlík
PhDr.Miroslav Roček
Štefan Podhorec
předsedové ostatních komisí rady
 
K bodu 4. Výpověď nájmu bytu
U s n e s e n í   č. 26
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 974/12 na Žižkově náměstí v Novém Strašecí nájemkyni M. Vaňkové ve smyslu ust. § 711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu.
 
K bodu 5. Výpověď nájmu bytu
U s n e s e n í   č. 27
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 835/20 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí nájemkyni M. Langhammerové ve smyslu ust. § 711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu.
 
K bodu 6. Prodloužení nájemního vztahu k bytům
 
U s n e s e n í   č. 28
 
I. s c h v a l u j e
 
a) prodloužení nájemního vztahu s manželi Gobanovými k bytu č. 968/16 v Křivoklátské 
ulici na dobu určitou do 31. 12. 2007
b) prodloužení nájemního vztahu s manželi Klímovými k bytu č. 202/1 v ul. 28. října do 
   30. 6. 2007 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.
 
K bodu 7. Žádost o prodej pozemku parc.č. 1068/8 z vlastnictví města 
 
U s n e s e n í   č. 29
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č. 
Zastupitelstvo města
 
 n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemků v zatím nezastavěné části lokality na tzv. Čelechovické stráni z důvodu nutnosti zachování pozemků ve vlastnictví města jako celku do doby rozhodnutí o způsobu
a charakteru další zástavby. 
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
K bodu 8. Různé
 
a) Reklamní plochy
U s n e s e n í   č. 30
 
p o v ě ř u j e
 
ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích odbor investic MěÚ Nové Strašecí k uzavírání nájemních smluv na pronájem reklamních ploch, které tvoří zadní stěny vitrín na Komenského náměstí za jednotnou cenu nájemného 600,- Kč/rok s tím, že je třeba vyžadovat estetickou a morální úroveň reklam a technické parametry, aby nedošlo k poškození vitrín.
 
b) Finanční odměna ředitelů příspěvkových organizací doplnit
 
U s n e s e n í   č. 31
 
s c h v a l u j e
 
finanční odměnu za druhé pololetí roku 2006 Mgr. Stanislavu Hajnému a Štefanu Podhorcovi dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst    v.r.    
      místostarosta města                            starosta města
Datum vložení: 3. 1. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto