Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení ze 7. rady města z 16.2.2007

.

Usnesení z 7. zasedání rady města, konaného dne 16.2.2007
 
 
 
K bodu 2. Smlouva o spolupráci – stavba „Příjezdová komunikace do průmyslové zóny Nové Strašecí – východ“
U s n e s e n í   č. 49
 
I. s o u h l a s í 
 
se zněním smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem Nové Strašecí a společností AR auto s.r.o. Rakovník za účelem vybudování stavby „Příjezdová komunikace do průmyslové zóny Nové Strašecí – východ“, která je přílohou tohoto usnesení.
 
 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 
 
K bodu 3. Městská knihovna – rozbor činnosti za rok 2006
 
U s n e s e n í   č. 50
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
předložený rozbor činnosti Městské knihovny Nové Strašecí za rok 2006.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zajistit rozeslání rozboru činnosti Městské knihovny Nové Strašecí za rok 2006 členům zastupitelstva města.
 
 
K bodu 4. Veřejná zakázka „Revitalizace Strašeckého potoka“
 
U s n e s e n í   č. 51
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s odesláním písemné výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na stavební práce na „Revitalizaci Strašeckého potoka“ dle zákona 137/2006 Sb. pěti uchazečům:
JEŽ, spol. s r.o. Loděnice
VALDEKER, spol. s r.o. Kladno
ČNES dopravní stavby, a.s. Kladno
ARTEA Kladno s.r.o. Malé Přítočno
KLIKA a DVOŘÁK s.r.o. Kladno
 
b)      se zněním výzvy k podání nabídek a zněním zadávací dokumentace stavby.
 
II. s t a n o v u j e
 
hodnocení veřejné zakázky na stavební práce na „Revitalizaci Strašeckého potoka“ dle kriteria výše celkové nabídkové ceny.
 
III. j m e n u j e
 
hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce na „Revitalizaci Strašeckého potoka“ včetně náhradníků ve složení (viz příloha)
 
 
K bodu 5. Žádost o dotaci z fondu ŽP Středočeského kraje
 
U s n e s e n í   č. 52
 
I. s o u h l a s í
 
s podáním žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na dokončení realizace I. etapy regenerace lipové aleje v Nádražní ulici.
 
II. u k l á d á
    
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic podat žádost o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na dokončení realizace I. etapy regenerace lipové aleje v Nádražní ulici.
 
K bodu 6. Žádost o dotaci ze SFDI
 
U s n e s e n í   č. 53
 
I. s o u h l a s í
 
s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na projekt „Bezpečné přechody“.
II. u k l á d á
    
tajemníkovi MěÚ ve spolupráce s odborem investic podat žádost o dotaci ze SFDI na projekt „Bezpečné přechody“.
 
K bodu 7. Různé
 
a) Jmenování člena komise rady
 
U s n e s e n í   č. 54
 
j m e n u j e
 
dalším členem komise rady města pro zahraniční partnerství RNDr. Zdeňka Doležala, bytem Nové Strašecí.
 
b) Žádost o prodloužení lhůty závazku – prodej domu čp. 533
 
U s n e s e n í   č. 55
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
s odložením lhůty pro uplatnění smluvní pokuty podle ujednání čl. V odst. 3 kupní smlouvy uzavřené dne 18. 7. 2005 (evidované pod č. 187/2005/TM) mezi městem Nové Strašecí
a Jiřím Janouškem o prodeji budovy čp. 533 na st.parc.č. 661 v k.ú. Nové Strašecí do 
20. 7. 2008.
II. u p o u š t í
 
od uplatnění smluvní pokuty podle ujednání čl. V odst. 3 kupní smlouvy uzavřené dne
18. 7. 2005 (evidované pod č. 187/2005/TM) mezi městem Nové Strašecí a Jiřím Janouškem o prodeji budovy čp. 533 na st.parc.č. 661 v k.ú. Nové Strašecí, jestliže závazek dle čl. V odst. 1 této kupní smlouvy bude splněn do 20. 7. 2008.
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
c) Komise rady
 
U s n e s e n í   č. 56
 
u p o z o r ň u j e
 
předsedy všech komisí rady města, že jednací řád komise je vnitřní věcí každé komise
a nepodléhá schválení radou města. Dále upozorňuje, že rada města se bude zabývat pouze takovými podněty, návrhy či stanovisky komise, které budou výsledkem hlasování pouze členů komise jmenovaných radou města.
 
 
e) Kulturní akce ve městě
U s n e s e n í   č. 57
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
předloženou informaci MKZ o uskutečněných akcích ve 2. polovině roku 2006.
 
 
f) Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
 
U s n e s e n í   č. 58
 
I. t r v á
 
na výpovědi z nájmu bytu č. 12 v domě čp. 974, Žižkovo nám., Nové Strašecí, dané Mileně Vaňkové.
II. s o u h l a s í
 
s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 30. 6. 2007 na byt č. 12 v čp. 974, Žižkovo nám., Nové Strašecí, manželům Vaňkovým, bytem tamtéž, po uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že dlužné nájemné bude v plné výši uhrazeno do 15. 3. 2007.
 
III. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
g) Žádost o povolení k uspořádání akce
 
U s n e s e n í   č. 59
 
I. s o u h l a s í
 
s uspořádáním koncertního vystoupení hudební skupiny Brutus v areálu fotbalového stadionu v Novém Strašecí dne 5. 7. 2007 s tím, že veškeré veřejné produkce na území města musí probíhat v souladu s OZV č. 6/2003 a dále, že P. Hůla zajistí:
        pořadatelskou a bezpečnostní službu
        zamezí vstupu návštěvníků na travnatou hrací plochu
        dostatečnou kapacitu WC
        dostatečné občerstvení
        uvede areál do původního stavu nebo uhradí vzniklou škodu
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Úprava nájemného s ohledem na inflaci
 
U s n e s e n í   č. 60
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou nájemného u nájemních vztahů uzavřených mezi městem a nájemci nebytových prostor v roce 2007 navýšením o míru inflace za rok 2006 ve výši 2,5 %.
 
 
 
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět nájemce o změně nájemného a připravit příslušné 
   dodatky k nájemním smlouvám do konce měsíce března
b) starostovi města podepsat dodatky k nájemním smlouvám
 
 
i) Přidělení uvolněného bytu v DPS
 
U s n e s e n í   č. 61
 
I. p ř i d ě l u j e
 
uvolněný nájemní byt č. 5 v DPS čp. 646 v Novém Strašecí, Celestinu Bradáčovi, bytem Tovární 154, Nové Strašecí.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst   v.r.     
          místostarosta města                            starosta města
Datum vložení: 21. 2. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto