Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Památky

Kostel Narození Panny MarieKostel Narození Panny Marie a fara

Původně gotický kostel, který se uvádí jako farní již v polovině 14. století. Z té doby se zachoval presbytář prosvětlený původně hrotitými okny, jejichž torza jsou uchována ve zdivu nad záklenky dnešních oken. Kostelní loď byla přistavěna po roce 1553, celek posléze prošel barokní úpravou.

Bezvěžovou stavbu kostela obklopoval hřbitov. Před západním průčelím stála mohutná šestiboká zvonice, v jejímž horním patře se ukrývala trojice zvonů. Zvonice byla stržena roku 1839 a vzápětí stavitel Rudolf Štech kostel přestavěl a zvětšil do dnešní podoby. Uvnitř stavby je cenné barokní zařízení.

Dnešní podoba fary pochází z počátku 19. století, kdy byl objekt kompletně přestavěn po požáru. Stavebně-historický průzkum však zjistil zbytky staršího zdiva. Farní dům se na svém místě nacházel patrně již od středověku. Budova, obklopená pozdně barokními hospodářskými stavbami, dodnes slouží svému původnímu účelu.

Soška sv. IsidoraKaple sv. Isidora

K poctě sv. Isidora, na venkově oblíbeného patrona rolníků, byla roku 1711 založena na Pražském předměstí kaple. Uvnitř stála v místě oltáře dřevěná polychromovaná světcova socha v životní velikosti, působivá svým prostým výrazem a dnes hodnocená jako nadprůměrně kvalitní.

V důsledku reforem císaře Josefa II. byla kaple roku 1783 zrušena a opětovně vysvěcena jako hřbitovní, když byl okolo ní roku 1830 založen nový městský hřbitov. Pro nedostatek hrobových míst se hřbitov roku 1912 přestěhoval na pole za město.

Kaplička sv. Trojice na Mackově hoře

Kaple na Mackově hořeTrojboká hranolová kaplička měla pilastry zdobená průčelí uprostřed s nikami. Její založení patrně po polovině 18. století je v pověstech spojováno se zažehnáním morové epidemie v městečku a okolí.

Údajně byly pod jejími základy pochovány ostatky těl z dnes neznámé vojenské šarvátky. Zatím jediná známá písemná zpráva vztahující se k existenci kapličky pochází z r. 1832, kdy ji měšťan Josef Kouřimský nechal na vlastní náklady opravit. Drobnou stavbu obklopovala trojice lip a skupina stromů s kaplí byla zdaleka viditelná, zejména z trasy nedaleké karlovarské silnice. Poškozená kaple byla opravena na sklonku devadesátých let 20. století.

Stochovská kapličkaStochovská kaplička

V Konopase při cestě ze Strašecí ke Stochovu, v sousedství cesty u studánky, vybudovali roku 1856 manželé Kurzveilovi kapli Panny Marie. Pramenitá voda byla svedena pod základy stavby a uvnitř uprostřed podlahy vyzděna malá studánka s čistou vodou, která měla údajně léčivou moc. Podle pověsti pomáhala uzdravovat oční nemoci. Vážně poškozenou kapli opravil počátkem devadesátých let 20. století kroužek ochránců přírody pod vedením pana Františka Červenky.

Bývalá synagoga

Uprostřed malého židovského ghetta na jižní straně města, v sousedství hradební zdi, byla po polovině 18. století vybudována synagoga. Vedle ní stávala židovská škola. Roku 1858 byla synagoga přestavěna v duchu pozdního klasicismu. V roce 1950 koupila stavbu Církev československá a zřídila tu svůj sbor.

RadniceRadnice

Trojkřídlá patrová budova radnice s věží vévodí horní, jihozápadní straně Komenského náměstí. O stáří stavby svědčí renesanční bosovaný kamenný portál, který se dochoval na hlavním průčelí objektu a byl odkryt po roce 1990 před celkovou opravou stavby. Střední část dvorního průčelí radnice byla vylehčena arkádami. Dnešní podoba objektu pochází až ze třicátých let 19. století, kdy byla celá stavba obnovena po zničujících požárech. Radnice, jedna z nejvýstavnějších staveb náměstí, měla již roku 1633 věž, neboť městská rada řešila opravu zde umístěných hodin. Vedle úřadu a zasedacích místností se na radnici nacházel do první poloviny 19. století pivní a vinný šenk a šatlava.

Školní budova n náměstíDalší výrazné historické stavby

Typická školní budova na náměstí pochází z devadesátých let 19. století a postavil ji zdejší zednický mistr Vojtěch Molek. Otevřena byla roku 1897 a od té doby představuje výraznou dominantu města při pohledu ze silnice od Čelechovic. Budova nahradila starší, již nevyhovující školu u kostela, postavenou o sedmdesát let dříve (dnešní muzeum).

Okresní důmDalší dominantu Nového Strašecí, tentokrát při pohledu od Rudy, představuje bývalý okresní dům s polokruhovým půdorysem. Budova, dokončená roku 1928, měla původně jen přízemí a patro. Horní dvě podlaží přibyla v padesátých letech 20. století, kdy zde sídlil novostrašecký okresní národní výbor, zrušený v roce 1960. 

Hospodářská záložna, dnešní MěÚZ roku 1928 také pochází budova dnešního městského úřadu na náměstí. Původně zde sídlila okresní hospodářská záložna, po válce tu pracovala pobočka Státní banky československé. Městský úřad (MěNV) se sem přemístil z budovy radnice roku 1960. 

K významným rodinným domům stavěným při městě náleží tzv. Šroubkova vila, která je dnes součástí staveb polikliniky. Novorenesanční objekt z přelomu 19. a 20. století zakoupil pražský hoteliér Karel Šroubek a v meziválečném období zde vytvořil své letní sídlo. Přivítal tu řadu významných hostů, mezi něž patřil chicagský starosta Antonín Čermák, rodák z Kladna. Teprve v padesátých letech byla vila architektonicky znehodnocena novou přístavbou polikliniky.

Nádraží v Novém StrašecíV sedmdesátých letech 19. století vzniklo při výstavbě Buštěhradské dráhy místní nádraží, nacházející se pod městem. Jeho budova má téměř neporušenou podobu.
nádraží historické fotoSokolovna

 

Poblíž Komenského náměstí najdeme historickou stavbu sokolovny z roku 1923.

ChorobinecDalším zajímavým objektem je průčelní stavba dnešního domu pro seniory, původně okresní chorobinec, postavený v letech 1894-1896.

 


TovárnaDosud přehlíženou technickou památku, z větší části zachovanou v původní podobě, představuje areál staré továrny, postavený v letech 1872-1873 jako akciová škrobárna.

Po neúspěšném provozu se tu brzy začalo s dřevovýrobou, která byla zrušena až v devadesátých letech 20. století.
továrna

K dominantním technickým stavbám náleží také vodojem na Šibeničním vrchu, postavený v roce 1954, nebo areál městských jatek z roku 1905. 

Dvě sochy Jana Nepomuckého

Socha Jana Nepomuckého   Socha Jana NepomuckéhoK malebným památkám zachovaným ve městě patří dvě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěné dnes v areálu katolického kostela. Socha Jana Nepomuckého stojící při jižní straně kostela je starší, pochází z roku 1705 a až do roku 1957 stála na náměstí. Druhá socha, umístěná na kamenném sloupu a nacházející se při jižní straně kostela směrem k faře, je z roku 1710 a původně stála kdesi u rozcestí, patrně za městem před kaplí svatého Isidora.

Zaniklé památky

Kaple Nejsvětější trojiceKaple Nejsvětější Trojice

Kaple vznikla roku 1711 v sousedství cesty vedoucí z města směrem ku Praze, ve stejné době jako sto metrů vzdálená kaple sv. Isidora. Stavba působila velice půvabně, na trojboký hranol se stěnami prolomenými nikami navazovala propnutá jehlancová střecha, ve vrcholu s kamennou vázou. Za jejího zakladatele je pokládán měšťan František Ferdinand Flechtner, vlastník sousedních pozemků. Kaple byla záměrně vandalsky zničena roku 1963.

náčrt zvoniceZvonice

Barokní zvonice měla šestiboký půdorys a stála před západním průčelím kostela, který až do své přestavby na přelomu třicátých a čtyřicátých letech 19. století neměl věž. Zvonice shořela při velkém požáru města v roce 1812, byla však obnovena na původních základech a do ní zavěšeny i nové zvony. Definitivně vzala za své roku 1839 v souvislosti s probíhající zásadní přestavbou kostela, na jehož novou věž byly zvony posléze přeneseny.

Ghetto a starý židovský hřbitov

Podobně jako jiná města mělo i Nové Strašecí v minulosti své židovské ghetto. Místní Židé, o nichž je nejstarší zpráva z roku 1629, obývali převážně malé přízemní domky v sousedství synagogy a v blízkých ulicích. Starý židovský hřbitov, zmiňovaný roku 1724, se nacházel za městskou zdí před Rakovnickou branou, v západní části města. Malý prostor mu ale nestačil, a proto byl v polovině 19. století založen židovský hřbitov nový, a to v polích za městem, nad Pecínovem. Původní hřbitov pohltila pozdější zástavba, ale ten novější se dochoval dodnes bez větší újmy.

Koňasovna v havlíčkově uliciKoňasovna v Havlíčkově ulici

V místech dnešní budovy pobočky České pojišťovny z r. 1992 stával na široké parcele uprostřed západní strany Havlíčkovy ulice původně výstavný patrový dům, formou připomínající zámeckou stavbu. Výrazným prvkem uličního průčelí byl v prostřední části balkon, opatřený nad klenutým průjezdem kuželkovým zábradlím. Objekt se dochoval z poslední přestavby v klasicizující pozdně barokní podobě. Dům byl zcela zbytečně demolován roku 1985. Po demolici se ve zbytcích sutě objevil fragment pozdně gotického okna, který je dokladem stáří a stavebního vývoje objektu. Dům nesl jméno po rodině Koňasových, která jej vlastnila v první polovině 20. století.

Větrný mlýnVětrný mlýn

V období nedostatku dešťových srážek postavil roku 1832 tesař Václav Josífek věžovitou stavbu větrného mlýna. Vybudoval ji na návětrné straně Mackovy hory, na západní straně města. Objekt měl zděné kamenné přízemí a dřevěné roubené patro, prolomené po obvodě řadou okenních otvorů. V případě větrného počasí mlynář vyndal okenice a patro stavby se za velikého rachotu začalo otáčet a spustilo mlecí zařízení uvnitř. Dřevěnou stavbu a její složitý mechanismus bylo náročné udržovat, a tak po necelých čtyřiceti letech provozu mlýn natolik zchátral, že musel být stržen. Zůstalo jen sousední zděné stavení sloužící jako obydlí mlynáře.

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto