Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

"Sběrný dvůr"

Shromažďovací místo odpadu („sběrný dvůr“)

Shromažďovací místo odpadu (sběrný dvůr) se nachází v ulici Lipová – vedle areálu Technické Služby Nové Strašecí, s.r.o.

Shromažďovací místo odpadu je provozováno přímo městem Nové Strašecí.

Provozní doba:

Pondělí: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:45 hod

Úterý: 9:00 - 14:00 hod

Středa: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:45 hod

Čtvrtek: 9:00 - 14:00 hod

Pátek: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:45 hod

Sobota ( duben – listopad): 9:00 - 14:00 hod

Sobota ( prosinec – Březen ): 9:00 - 14:00 hod, každá první sobota v měsíci

Telefon na obsluhu

+420 601 121 593

Kdo může místo sběrného odpadu využívat?

a) Občané, kteří mají trvalý pobyt na území města a uhradili místní poplatek za odpady pro příslušný rok.

b) Občané, kteří zde mají rekreační objekt a uhradili poplatek za odpady pro příslušný rok.

c) V případě zpětného odběru spotřebního zboží kdokoli (např. občané okolních obcí, podnikatelé)

d) Podnikatelé, kteří mají uzavřenu písemnou smlouvu s městem o zneškodňování odpadu (dle uzavřené smlouvy).

Co vše je možné ZDARMA odevzdat?

Kat.číslo a název odpadu:
16 01 03 Pneumatiky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedených pod č. 17 01 06
17 02 01 Dřevo
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 01 11 Textilní materiály
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 07 Objemný odpad
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené
pod čísly 200121, 200123 a 200135

20 01 13 * Rozpouštědla
20 01 14 * Kyseliny
20 01 15 * Zásady
20 01 19 * Pesticidy
20 01 23 * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 26 * Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27 * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 31 * Nepoužitelná cytostatika
20 01 33 * Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 160601, 160602,160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 37 * Dřevo obsahující nebezpečné látky
08 01 11 * Odpadní barvy a látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
15 01 10 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Nebezpečné odpady jsou označeny (*)

V místě sběrného odpadu je potřebné prokázat svoji totožnost, případně doklady prokazující oprávněnost využití sběrného místa. Např. potvrzení o zaplacení místního poplatku v daném roce.

Diskutovaný pojem „přiměřené množství“

přiměřeným množstvím se rozumí množství odpovídající běžné produkci občana/rodiny. Zcela odmítnuty budou např. nákladní automobily, velkoobjemové kontejnery se sutí, velkoobjemovým odpadem, plasty apod. Odpady ve „velkém“ musí občané likvidovat na své náklady. Např. na skládce EKOLOGIE Lány. Taktéž např. vyklízení rodinného domu „od sklepa až po půdu“ a jednorázový odvoz nebo mnohočetný odvoz tohoto odpadu do shromažďovacího místa odpadu není možné. Obdobně u sutí. Sutě nejsou považovány za komunální odpad. Proto je jeho objem omezen na 0,5m3/ osoba / měsíc. Není možné např. odvézt do místa sběrného odpadu nákladní automobil plný sutě a uvést, že se jedná o odpad, který je produkován průběžně celý rok.

Smluvní zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství

Výše úhrad za zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství města:

plasty 2,70 Kč/l/rok, papír 2,- Kč/l/rok a sklo 1,60 Kč/l/rok. Cena se vypočítá podle kvalifikovaného odhadu objemu odpadů. 

 

 

 

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto