Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Areál Hamiro

hamiro obrázek

Areál bývalých dřevařských závodu Hamiro se nachází na východním okraji města v údolnici Novostrašeckého potoka. Historie areálu je poměrně bohatá. Vyráběly se zde montované rodinné domky, kterých se tu vyrábělo hned několik typů. Jako pozůstatek této výroby jsou dva vzorové domky, které zde dodnes stojí, nebo novostrašecká mateřská školka, která byla právě z technologie zde vyráběné postavena.

V roce 2004 město areálu(jeho nabízenou část) zakoupilo do svého vlastnictví za částku Kč 1.950.000.-

Aktuální vlastnické rozdělení této lokality je znázorněné na níže uvedeném obrázku. Pro kontext účelu této stránky není zařazena plocha bývalé administrativní budovy, která  již slouží pro bydlení. Naopak byly zařazeny pozemky, které sousedí s areálem na východní straně až k přilehlé komunikaci Tovární a U Hamira.

vlastnicka struktura

Zelenou barvou jsou zobrazeny pozemky města

Červenou barvou jsou zobrazeny pozemky společnosti Decoled s.r.o.

Modrou barvou jsou zobrazeny pozemky pani Ing. Andrey Zajíčkové

Žlutou barvou jsou označeny pozemky jiných vlastníků

V současné době jsou tyto plochy v platném územním plánu zařazeny do ploch pro průmyslové využití. V roce 2013 byl vznesen požadavek na budoucí přesunutí areálu technických služeb právě do prostor ve vlastnictví města s tím, že stávající areál technických služeb bude nově využit pro potřeby další občanské vybavenosti, která se váže s dalším rozvojem města. Navíc v severní - neměstské části - areálu probíhalo komerční využívání těchto ploch - skladování. 

V současné době je městská část areálu pronajata.

Z důvodu řešení prioritnějších potřeb města se nicméně otázka uvažovaného přesunu technických služeb nerozpracovávala do realizace.  Tato otázka začala být více aktuální v minulém volebním období. Při úvahách jednatelů technických služeb zlepšit administrativní zázemí společnosti se zjistilo, že tato budova není v dobrém technickém stavu a že uvažované zateplení, výměna oken apod. není možné řešit bez řešení dalších potřebných investic ve skeletu budovy. V této věci byl zpracováno i odborné technické posouzení budovy. Tedy otázka, co dále s prostory, kde sídlí technické služby, byla a je opět aktuální. Výstavba nové administrativní budovy ve stávajícím areálu, což by byla jedna z variant řešení, by byla ale v rozporu se záměry využít tuto plochu pro budoucí zlepšení občanské vybavenosti města. Byla by ale finančně řešitelná lépe, než přesun celého areálu TSNS. Vedení města opět zvažovalo variantu přesunu TSNS do areálu bývalých dřevařských závodů a rozhodlo, že by bylo vhodné najít jiné prostory, kam technické služby přesunout. Novým záměrem je přesunutí tsns do průmyslové zóny severovýchod. V uplynulém volebním období se městu podařilo získat zde ucelenou plochu o výměře větší než 1 ha, tedy plocha o něco větší než plocha stávajícího umístění. V současné době se řeší ještě jeden menší (poslední) pozemek, který by měl být směněn s ředistelstvím silnic a dálnic. Tímto krokem tedy vedení města umožnilo řešit nově využití městské části bývalého Hamira.

V rámci stavebního řízení vlastníků neměstské části této lokality (viz výše červeně a modře) zazněla řada podnětů, výhrad a připomínek k zamýšleným záměrům. Buď přímo na tomto projednání stavebního úřadu nebo následně poté zaznělo, že i přes navrhované záměry jsou investoři/vlastníci připraveni jednat o možném jiném využití jejich pozemků.

Problematika byla řešena také v rámci jednání zastupitelstva. 15.12.2023 (bod jednání č. 4).  Zápis je dostupný zde. Zatupitelstvo města pověřilo starostu města k jednání s vlastníky ve věci možného jiného využití jejich pozemků. Zápisy z těchto jednání jsou dostupné zde:

Zápis z jednání - Decoled s.r.o.

Zápis z jednání - Zajíčkovi

Diskuze následně probíhala na veřejném jednání výboru pro strategický rozvoj města dne 25.1.2023. Zápis po odsouhlasení členy výboru bude/je dostupný zde (1.08 MB)

Doporučení výboru ve věci urbnistické stude bude do tohoto textu doplněno po jeho odsouhlasení všemi přítomnými členy výboru.

Další doporučení spočívá v tom, aby měli občané města možnost zaslat své návrhy, jak by si představovali řešit tuto lokalitu. Tyto náměty budou pak předány k prověření v rámci řešení urbanistické studie vybranému architektovi k posouzení, resp. skupině, která se bude tématem případného jiného využití zabývat.

Své náměty můžete zasílat e-mailem na nově zřízenou e-mailovou schránku hamiro@novestraseci.cz nebo písemně na podatelnu městského úřadu. Nejlépe v obálce s nápisem "Hamiro" nejlépe do termínu 31.3.2023.

Dne 23.2.2023 proběhlo další jednání výboru pro stragetický rozvoj města, který se touto problematikou zabýval. 

Zápis z tohoto jednání je zde (1.45 MB). (pozn. do data 28.3.2023 zde byl zveřejněn  nedopatřením zápis, který nezahrnoval poslední navrhnované úpravy. Dne 28.3.byl na stránky publikován opravený zápis)

Na tomto jednání byla promítnuta prezentace paní architektky Lady Kolaříkové. Ta je dostupná zde (14.19 MB)

Dne 25.3.2023 ve 14 hod. proběhne schůzka přímo na místě a bude možné si venkovní část areálu projít (městská část a část spol. Decoled s.r.o.). Je možné zde diskutovat jak s městskou architektkou paní ing. arch. Ladou Kolaříkovou, tak s přítomnými volenými zástupci města. Sraz je v místě u Mateřské školky Rákostníček.

Rekapitulace došlých podnětů

1. 

jako občané Nového Strašecí žijící v blízkosti areálu Hamira navrhujeme následující využiti:

 • rodinná zástavba s příslušnou obačanskou vybavenosti ( školka, škola, lékař)
 • Městský bazén 
 • Dům pro seniory 

2.

kombinace rodinné/bytové zástavby s občanskou vybaveností. Přesunutí mateřské školky "Rákosníček". Budovu "Hamiro" zrekonstruovat a využít pro muzeum. Např. výstava artefaktů našeho občana p. Polcara. Část této budovy využít např. pro nové klubovny dalších spolků. Možné by bylo i uvažovat o novém objektu - stacionář.

3.

navrhuji zřídit městský park a

 • kavárnu s venkovním posezením, na které navazuje hudební altán, nebo malá letní scéna
 • přírodní koupaliště typu biotop (ideální by bylo propojit areál až k Fortenskému rybníku)

Po integraci s horním Hamirem by bylo možno také postavit větší MŠ, přičemž ta v Tovární a případně i v Zahradní by se zrušila. Předpokladem jsou dostatečně dimenzované přístupové komunikace a hlavně chodníky. 

4.

Dobrý den,bylo by fajn na místě udělat skeat park.Jelikož nic tady takového není a věřím tomu že spousta dětí by byla ráda Hlavně i kvůli bezpečnosti kde jezdí po silnicích zde u školky u lesíka a ne jen tady.Dále by se hodila hala na tenis, squash,prostě něco jako mají na Stochově.A možná pár laviček okolo hamira jako odpočinkovou zónu když jdete na procházku.Děkuji a hezký den

5.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

podle mého názoru by v areálu bývalého Hamira v Novém Strašecí mohla vzniknout občanská vybavenost a park v části patřící městu. Ve stávající budově by mohla vzniknout sauna s bazénkem, bowling nebo galerie, obchůdky, cukrárna či kavárna. Určitě by zde měl být vybudovaný odpočinkový park a promenáda podél obnoveného Novostrašeckého potoka, která by začínala u Fortenského rybníka, ze kterého by se mohl stát přírodní koupací biotop. V parku by rovněž mohl vzniknout altán pro různá hudební a divadelní představení či menší letní kino. Nově vzniklý park by navazoval na naučnou stezku vedoucí od Fortenského rybníku až k rybníku Konopas. To vše za předpokladu, že ulice u Mlýna a Statková se nestanou "obchvatem" města pro osobní automobily jedoucí od Čelechovic na Rynholec a opačně.  

Pozemky společnosti Decoled s.r.o. a manželů Zajíčkových by mohly být využity pro zástavbu rodinných domů. V ideálním případě by město Nové Strašecí vykoupilo pozemek manželů Zajíčkových a změnou územního plánu a následnou parcelací odkoupený pozemek zhodnotilo.

Určitě je dobré nahlížet na celé území nejen areálu bývalého Hamira komplexně, protože toto území má rozhodně velký potenciál. Vzhledem k celkové velikosti je zde prostor pro realizaci výše zmíněných úvah.

6.

Dobrý den,

Ráda bych reagovala na výzvu k zasílání námětů na využití areálu Hamira.

Území je součástí údolní nivy novostrašeckého potoka, který byl v jeho prameništi zástavbou domů historicky potlačen a v území Hamira zatrubněn. Nabízí se tedy jedinečná možnost potok v údolí obnovit a propojit s Fortenským rybníkem. Žijeme v době, kdy je potřeba myslet na budoucnost, a přispět ke zpomalování odtoku vody z krajiny a pomáhat zadržet ji zejména v  pramenných oblastích. Navrhuji plochy v blízkosti obnoveného potoka využít pro zeleň a rekreaci občanů. V okolí lze navázat zástavbou občanské vybavenosti, pro kterou může být blízkost zeleně a vycházkových tras velkým přínosem, tzn. stavby pro děti předškolního věku a pro seniory, pro zájmové spolky a také pro rekreační sport. V širším okruhu mi přijde logické umístit rodinné bydlení tak, aby došlo k napojení na stávající zástavbu.

7.

Dobrý den,
myslím, že je potřeba celý komplex Hamira brát jako jeden celek, i přes to, že téměř polovina plochy areálu městu nepatří.

Část Hamira je potřeba vyčlenit pro rezidenční bydlení, aby se vyplatil stávajícím vlastníkům vstřícný postoj vůči městu.

Dále by bylo vhodné na ploše realizovat občanskou vybavenost jako například přírodní koupaliště s lesoparkem, dětské hřiště, letní podium na koncerty s posezením.

Určitě by se našel prostor i pro stacionář nebo školku (pokud by to bylo spádově vhodné).

Stávající hlavní industriální halu zrekonstruovat a vytvořit z ní sportovní halu s dalším širším sportovním využitím (bowling, squash, laser game, atd…)

Zajímavý byl také nápad pana Ing. Jurgovského který na zastupitelstvu hovořil o možnosti přemístění fotbalového stadionu. Tato myšlenka by se dala dále rozvíjet.

8.

Naše firma STAVBY POLÍVKA, s.r.o. si v areálu dolního Hamira pronajímá prostory již od roku 2005. Nejdříve se jednalo o skladovací prostory jedné z hal a na ni navazující venkovní plochu. Poté jsme rozšířili pronajímané prostory o část jednoho objektu, kde jsme zřídili truhlárnu. V roce 2014 jsme zrekonstruovali část dalšího objektu, kde jsme zřídili kancelář a další skladovací prostory. V areálu máme potřebné zázemí, díky kterému můžeme zaměstnávat přibližně 12 osob. Pokud bychom o tyto prostory přišli, znamenalo by to přímé ohrožení našeho podnikání, protože v okolí nejsou obdobné prostory k pronájmu, které bychom mohli takto využívat. I nad rámec nájemní smlouvy zde provádíme údržbu našich prostor.

Dle našeho názoru by areál měl nadále sloužit k drobné podnikatelské činnosti s možností tvorby nových pracovních míst v Novém Strašecí. Přeci jen se zde lepe umístí například servis motorových vozidel s potřebnými odstavnými místy, než provozovat servis v rodinném domě a automobily mít zaparkované v přilehlých ulicích (s tím souvisí i zvýšená hluková zátěž). Ve volných plochách areálu by mohly být zřízené například řadové garáže, kterých je ve městě nedostatek. Nabízí se i možnost tzv. miniskladů, nebo skladových kójí. Ty mohou být zřízeny opět v nevyužitých částech areálu, nebo v hlavní budově Hamira.

Za STAVBY POLÍVKA, s.r.o.

Radel Polívka jednatel společnosti

9.

Dobrý den,

Děkuji za zvážení.

Přeji krásné dny.

10.

H

11.

Dobrý den,

ráda bych také přispěla a podpořila možné využití areálu Hamiro.

Jsem pro zachování větší plochy zeleně. Vzhledem k tomu, že je v okolí naplánovaná další rodinná výstavba se domnívám, že by bylo na místě nechat i plochu k odpočinku a jako přírodní biotop.

Mé nápady jsou:

 • Dětské hřiště
 • Park pro odpočinek
 • Úprava okolí nedalekého Fortenského rybníku – např. lavičky, chodníček dokola, vysázení okrasných keřů, stromů a rákosí. Vodní nádrž je třeba řádně vyčistit a zpevnit její okraje. Však by to mohlo být tak moc hezké místo k posezení na čerstvém vzduchu.
 • Využití budov v areálu Hamiro – dům s pečovatelskou službou, dětské školka, pár ordinací pro lékaře, prostory pro ZUŠ – podpora mládeže, třeba i knihovna.
 • Také si myslím, že by bylo fajn vyčistit dva menší „rybníčky“ na potoku směrem k nové čističce, které jsou plné zapáchajícího bahna od předchozí čističky. I tu by mohlo být krásné místo s lavičkami a výhledem do okolí. Každá zeleň přispívá našemu zdraví a procházkám. Podél cesty ke Konopasu vysázet stromy.

Myslím, že Hamiro je skvělé místo s krásným výhledem do okolí a napojením na stezku, tak by byla veliká škoda ho zničit halami či jen obytnými domy!

Tak krásné místo se dá přeci využít ku prospěchu všech na procházky, venkovní aktivity a občanskou vybavenost.

Pevně věřím, že Hamiro se stane chloubou města Nové Strašecí včetně revitalizované nádrže.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

12.

Dobrý den,

ráda bych vyjádřila svůj názor ohledně využití bývalého areálu Hamira.
Tento areál je umístěn v blízké vzdálenosti od centra, v blízkosti školky a bytových domů a rozhodně si nemyslím, že je vhodné do této oblasti povolit výstavbu 2 nových hal.

Areál dle mého názoru lze využít smysluplněji např. :

 • výstavba nové školky/školy
 • skate park, lanové centrum, inline dráha
 • místo, kde by se mohlo setkávat více lidí, pořádat různé akce/workshopy/kroužky pro děti
 • zeleň/park

13.

Dobrý den,

v rámci areálu Hamiro uskladňuje Karel Šnobl bezplatně historickou  techniku hasičského sboru Nové Strašecí. Jedná se o dřevěné a kovové kolové stříkačky, historickou cisternu Magirus  a přívěsy. 

Dále je areál využíván k výcviku jednotky v oblasti vyprošťování z havarovaných vozidel a výcviku. 

Při budoucím rozhodování by bylo dobré zachovat část pro skladování techniky a výcvik jednotky. Jiné prostory k dispozici nemáme. 

14.

co nedělat:

 • využit oblast pro průmysl
 • zastavit území rodinnými domy ve stylu oblasti u vodojemu nebo Na Pískách - nadále podporovat chátrání stávajících objektů města

co udělat:

 • zajistit vypracování smysluplného plánu rozvoje obce. Definovat cíle, rozvoj etapizovat. Tak se lze do budoucna vyhnout podobným situacím, která nyní nastala u oblasti Hamiro. Obyvatelé města musí mít přehled, co se ve městě plánuje a musí mít na proces plánování reálný vliv.
 • změnit proces úprav ÚP tak, aby o změnách byla informována veřejnost a mohla se na změnách podílet od samého počátku. Současný proces se opakovaně projevuje jako neproduktivní, vytváří problémy současným obyvatelům i investorům a otevírá otázky ohledně motivací.
 • intenzivně pracovat na vyřešení majetkových otázek v oblasti Hamira, aby zde bylo reálně vyřešeno riziko výstavby průmyslových objektů
 • zodpovědně vypracovat zadání pro architektonickou soutěž, otevřeně definovat limity budoucí zátěže lokality a dopady rozvoje na přilehlé oblasti (počet obyvatel, občanská vybavenost, dopravní zátěž, požadavky na investory, atd.)
 • zohlednit při rozhodování o využití lokality Hamiro další přilehlé rozvojové lokality, aktuálně např. “Čelechovická” a zohlednit tak širší souvislosti oblasti
 • pozemky a nemovitosti města využít převážně pro občanskou vybavenost, případnou výstavbu pro bydlení řešit spíše pomocí bytových domů s veřejně přístupným okolím, výstavbu rodinných domů minimalizovat.
 • volit občanskou vybavenost s nižší dopravní zátěží
 • revitalizovat tok potoka, jeho okolí využít jako veřejný prostor - cenné objekty stávajícího Hamira opravit a využít pro spolky
 • zorganizovat architektonickou soutěž a řídit se jejími výsledky
 • do celého procesu rozhodování zapojit veřejnost, nastavit výrazně vyšší standard informování veřejnosti o prováděných krocích.
 • poznatky z lokality Hamiro přenést i na řešení dalších rozvojových oblastí v NS a předejít tak dalším nedorozuměním, vyhroceným jednáním a zejména chybným řešením.

Zastupitelstvo města dne 22.6.2023 zakoupilo pozemky p.č. 464/2, 464/3, 464/5, 467/12, 467/13 a 467/14 a trafostanice na pozemku parc.č. 467/12 ve vlastnictví pani Ing. Andrey Zajíčkové. Usnesení zastupitelstva města je dostupné zde Typ: PDF dokument, Velikost: 2.15 MB. Součástí tohoto materiálu je také zápis z veřejného výboru pro strategický rozvoj města, který se touto problematikou zabýval

 

Výbor pro strategický výbor města na svém jednání 14.9.2023 zabýval areálem. Výpis ze zápisu:

Předseda výboru informoval členy výboru, že dle vyjádření jednoho ze spolumajitelů pozemku a jednatele společnosti Decoled s.r.o, je možné začít přípravné práce k realizaci záměru jiného využití areálu. Vzhledem k rezignaci městské architektky bude nicméně vhodné řešit tuto záležitost s novým městským architektem. Aktuálně uvažovaná plocha je nyní ve vlastnictví dvou subjektů – Města Nové Strašecí a spol. Decoled. Nabízí se ale možnost řešit tuto lokalitu ve větší ploše až od Fortenského rybníka a ohraničena stávající zástavbou. V ploše mezi areálem „dolního hamira“ a Fortenským rybníkem jsou volné pozemky, které by se daly do urbanistické studie zařadit. Vhodné by bylo projednání s dotčenými vlastníky. Předseda výboru sdělil, že tuto věc zařídí a bude pak členy výboru informovat.

 

Výbor pro strategický výbor města na svém jednání 17.4.2024 zabýval areálem. Výpis ze zápisu: bude doplněno po odsouhlasení

 

 

 

 

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto