Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Městská policie, Policie ČR

Policie ČR Obvodní Oddělení v Novém Strašecí

Adresa: Dukelská 550, Nové Strašecí

Telefon: 702 209 769

Městská policie Nové Strašecí

Adresa: Dukelská 550, Nové Strašecí

Telefon: 602 395 312

Fax: 313 572 510

E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz

Strážníci:

Stanislav Jahelka DiS.– vrchní strážník

Pavel Čížek – zástupce vrchního strážníka

Martin Novák, Rostislav Svoboda, Václav Wimmer, Jiří Husák, Zdeněk Černý, Tomáš Maštalíř, Roman Kaupovský a Petr Horák

Operátor MěKDS: Viktor Draksl

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejnéh pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • podílí se na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad  dodržováním čistoty na  veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.

Každý z vás má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Pravidelné informace zde

Program prevence kriminality na rok 2021 - 2023

Bezpečnostní analýza 2023

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto