Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Organizační struktura

Organizační řád Městského úřadu v Novém Strašecí ke stažení ZDE

Schema organizační struktury ZDE

Karel FilipStarosta města

Mgr. Karel Filip (filip@novestraseci.cz)

Starosta stojí v čele úřadu a město zastupuje navenek.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanovuje jeho plat.

Starosta plní úkoly zaměstnavatele vůči místostarostovi, tajemníkovi městského úřadu a zaměstnanců zařazených v organizačních složkách města a městské policie.

Starosta dále:
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města,
 • společně s místostarostou podepisuje právní předpisy města
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
 • projednává členství města v dobrovolných svazcích obcí a zajišťuje jejich realizaci,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
 • projednává udělování čestného občanství, městských vyznamenání a zabezpečuje jejich realizaci,
 • je velitelem městské policie, řídí její činnost,
 • řídí jednotku dobrovolných hasičů
 • plní další úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy.

mst1. místostarosta

Ing. Jan Bureš (bures@novestraseci.cz)

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona.

Místostarosta dále plní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo města, a to kordinace činností na úseku: životního prostředí, kultury, pozemků města, odpadového hospodářství, Novostrašeckého měsíčníku a investic města.

Místostarosta není pro svoji funkci uvolněn.

2. mst2. místostarosta

Michal Bűnter (bunter@novestraseci.cz)

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nezastupuje-li ho 1. místostarosta.

Místostarosta dále plní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo města, a to koordinace činností na úseku: sportu a sportovních zařízení, školství a investic města.

Místostarosta není pro svoji funkci uvolněn.  

TajemníkTajemník městského úřadu

JUDr. Jiří Tláskal (tlaskal@novestraseci.cz)

Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi.

Tajemník městského úřadu:
 • zajišťuje prostřednictvím odborů městského úřadu výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
 • je bezprostředním nadřízeným vedoucích odborů a zaměstnanců zařazených do sekretariátu,
 • řídí Odbor kancelář tajemníka
 • koordinuje činnost jednotlivých odborů městského úřadu,
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
 • stanoví v souladu s tímto organizačním řádem pracovní náplně zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, ve kterých vymezí práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců,
 • zajišťuje vybavení pracovišť a  zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky, sleduje   odbornou úroveň podřízených pracovníků a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace,
 • zajišťuje organizačně výběrová řízení na funkci vedoucích odborů schválená radou města,
 • vyhlašuje a zajišťuje výběrová řízení na obsazení ostatních pracovních míst v městském úřadě a na základě tohoto řízení přijímá zaměstnance,
 • stanoví platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
 • vydává spisový řád, skartační řád a  pracovní řád městského úřadu a další vnitřní předpisy městského úřadu, především formou směrnic,
 • zajišťuje sestavení zápisů ze zasedání zastupitelstva města a rady města,
 • odpovídá za naplňování zákona o  svobodném přístupu k informacím,
 • sleduje změny zákonů a dalších právních předpisů týkajících se činnosti městského úřadu,
 • navrhuje radě města změny a doplnění tohoto organizačního řádu a systemizaci pracovních míst.

Odbor kancelář tajemníka

 • zajišťuje činnost sekretariátu městského úřadu
 • vykonává sekretářské práce pro starostu, místostarostu a tajemníka městského úřadu
 • eviduje petice a stížnosti
 • organizuje přípravné práce pro zasedání rady města a zastupitelstva města
 • vede dokumentaci přestupkové komise a připravuje její zasedání
 • zajišťuje provoz internetových stránek včetně zveřejňování dokumentů,
 • obsluhuje úřední desku a informační tabule,
 • vede personální a mzdovou agendu
 • zajišťuje veškeré činnosti týkající opatrovnictví,
 • poskytuje sociální služby a poradenskou činnost v této oblasti potřebným občanům,
 • navrhuje umisťování občanů do domu s pečovatelskou službou,
 • spolupracuje s lékaři, školami, cizineckou policií a dalšími osobami při řešení sociálních záležitostí,
 • plní úkoly matriky podle příslušných předpisů,
 • vede agendu ztrát občanských průkazů,
 • vydává výpisy z veřejných registrů a zajišťuje službu datových schránek pro veřejnost,
 • plní úkoly podatelny a elektronické podatelny městského úřadu,
 • vede evidenci obyvatel, zajišťuje změny trvalého pobytu,
 • ověřuje písemnosti a podpisy,
 • organizačně a technicky zajišťuje průběh voleb,
 • vede agendu pohřebnictví
 • vede agendu rybářských lístků.

JUDr. Jiří Tláskal - Tajemník MěÚ 

Zlatuše Dušková (asistentka tajemníka, přestupky) duskova@novestraseci.cz

Eva Videmannová, DiS. (asistentka starosty, místostarostů, přestupky) videmannova@novestraseci.cz

Daniela Kučerová (sekretářka OV, OF) kucerova@novestraseci.cz

Jitka Čížková (sociální práce, evidence obyvatel, podatelna) cizkova@novestraseci.cz 

Hana Papežová (matrika, ověřování, správa hřbitova, sociální práce) papezova@novestraseci.cz

Helena Soukupová (výpisy, podatelna, ověřování, archiv) soukupova@novestraseci.cz

Finanční odbor

 • vede účetnictví města,
 • zajišťuje veškeré finanční operace,
 • připravuje návrh rozpočtu a závěrečný účet,
 • kontroluje plnění rozpočtu a vykonává zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým   organizacím a organizačním složkám,
 • zajišťuje správu a evidenci majetku města,
 • zajišťuje daňové povinnosti města,
 • zajišťuje evidenci a výběr místních poplatků,
 • poskytuje pokladní služby,
 • spolupracuje s finančním výborem zastupitelstva.
 • vede agendu plateb neinvestičních nákladů za žáky s trvalým pobytem v jiné obci

Vedoucí odboruOlga Štefanová Olga Štefanová

stefanova@novestraseci.cz

Olga Šlégrová - (fakturace, majetek)   slegrova@novestraseci.cz

Iva Brožková - (účetnictví)   brozkova@novestraseci.cz

Anna Fišerová - (majetek, fakturace) fiserova@novestraseci.cz

Petra Cingrová - (pokladna, hrací automaty) cingrova@novestraseci.cz

Iveta Tetourová - (pokladna, místní poplatky) tetourova@novestraseci.cz

Markéta Hasíková - (pohledávky, účetnictví) hasikova@novestraseci.cz

Odbor výstavby a životního prostředí

 • plní úlohu obecného stavebního úřadu,
 • vykonává agendu silničního správního orgánu,
 • vakonává sgendu orgánu ochrany přírody a krajiny

Stavební odborPodrobný přehled o práci a kompetencích odboru naleznete ZDE

Vedoucí odboru Ing. Marie Králová

(kralova@novestraseci.cz)

Pavlína Heroldová (stavební řízení – Nové Strašecí, studny) heroldova@novestraseci.cz 

Ing. Renáta Vurbsová (ochrana ZPF, kácení dřevin, dělení pozemků, zvláštní užívání komunikací, uzavírky komunikací, ZTP parkování) vurbsova@novestraseci.cz

Petr Král (stavební řízení - Ruda, Řevničov, Kroučová, Krušovice, Třeboc, Třtice, Pochvalov, Smilovice, Kozojedy,  RUIAN) kral@novestraseci.cz

Ing.arch. Milan Dvořák (stavební řízení - Bdín, Kalivody, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Přerubenice, Rynholec, Srbeč, RUIAN) dvorak@novestraseci.cz

Odbor investic

 • připravuje návrhy investičních akcí včetně předpokládaných nákladů,
 • zajišťuje přípravu a realizaci stavební činnosti pro město,
 • připravuje výběrová řízení na zakázky zadávané městem,
 • plní úkoly pořizovatele územního plánu podle pokynů rady města,
 • vydává výkopová povolení a povolení k záboru pozemků,
 • vede evidenci majetku podle zákona o vodovodech a  kanalizacích ve spolupráci s provozovatelem, a evidenci nemovitého majetku města,
 • spravuje nemovitý majetek města,
 • ve spolupráci se sociálním a právním odborem připravuje kupní a nájemní smlouvy týkající se nemovitostí, bytových a nebytových prostor,
 • vede agendu digitální mapy,
 • vede agendu dotací městu, 
 • plní úkoly města vyplývající z předpisů o  ochraně zemědělského půdního fondu,
 • zajišťuje styk s katastrálním úřadem.
 • vede evidenci veřejné zeleně na území města
 • plní úkoly města vyplývající ze zákona o odpadech a rozhoduje ve věcech deliktů podle tohoto zákona

Investiční odborVedoucí odboru Pavel Friebert

friebert@novestraseci.cz

Zdeňka Kratinová (opravy, byty, nájmy)  kratinova@novestraseci.cz

Ing. Jitka Průšová (nemovitosti, správa majetku) prusova@novestraseci.cz

Ing. Jan Vitner (dotace, krajinná zeleň, lesy, ekologie) vitner@novestraseci.cz

Vladimír Kozel (odpady, doprava, byty, nájmy) kozel@novestraseci.cz

Kateřina Taiblová (věcná břemena,doprava, vyjádření ke stavbám) mateřská dovolená

Lucie Kratinová (věcná břemena, vyjádření ke stavbám) l.kratinova@novestraseci.cz

Odbor kultury, sportu a rodinné politiky

 • zajišťuje kompletní služby kulturně společenského vyžití občanů města 
 • zajišťuje úkoly na úseku rozvoje organizovaného i neorganizovaného sportu a dětských
 • hřišť v majetku města
 • koordinuje rozvoj a propagaci kulturně společenského dění ve městě
 • zajišťuje činnosti informačního centra města
 • vytváří podmínky pro zájmovou činnost občanů, zejména dětí a mládeže
 • spravuje  a provozuje Novostrašecké  kulturní centrum (NKC) včetně jeho účelného
 • využívání
 • spravuje a provozuje sportovní zařízení  v majetku města včetně jejich účelného využívání
 • zajišťuje rozvoj  turistického ruchu a propagaci města
 • zajišťuje redakci Novostrašeckého měsíčníku
 • koordinuje rodinnou politiku města
 • vede projektová řízení na úseku rodinné politiky, sociálních věcí a pod.

.Vedoucí odboru Lenka Pelcová 

pelcova@novestraseci.cz

Naděžda Samcová (NKC, infocentrum) samcova@novestraseci.cz

Tereza Charvátová (NKC) charvatova@novestraseci.cz

Ing. Ivana Rezková(měsíčník, infocentrum, propagace) rezkova@novestraseci.cz

Jiří Bareš (správce fotbalového hřiště)

column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto